ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Nebicur Δισκία 5 mg
Υδροχλωρική νεμπιβολόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη,
ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Nebicur και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nebicur
3. Πώς να πάρετε το Nebicur
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Nebicur
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Nebicur και ποια είναι η χρήση του
Το Nebicur 5 mg περιέχει νεμπιβολόλη, ένα καρδιαγγειακό φάρμακο που ανήκει
στην κατηγορία των εκλεκτικών β-αποκλειστών (δηλ. με εκλεκτική δράση στο
καρδιαγγειακό σύστημα). Εμποδίζει την αύξηση του καρδιακού ρυθμού και
ελέγχει την ένταση του καρδιακού παλμού. Επίσης, ασκεί διασταλτική δράση
στα αγγεία, το οποίο συντελεί στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση).
Το Nebicur χρησιμοποιείται επίσης για τη θεραπεία της ήπιας και μέτριας
χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς άνω των 70 ετών, επιπρόσθετα σε
άλλες θεραπείες.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Nebicur
Μην πάρετε το Nebicur
- Σε περίπτωση αλλεργίας στην υδροχλωρική νεμπιβολόλη ή σε οποιοδήποτε
άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην
παράγραφο 6).
- Αν έχετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαταραχές:
χαμηλή αρτηριακή πίεση
σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα στα άνω ή στα κάτω άκρα
βραδυκαρδία (λιγότερους από 60 παλμούς το λεπτό)
ορισμένα άλλα σοβαρά προβλήματα καρδιακού ρυθμού (π.χ.
κολποκοιλιακό αποκλεισμό 2
ου
και 3
ου
βαθμού, διαταραχές της
αγωγιμότητας της καρδιάς)
καρδιακή ανεπάρκεια, που μόλις εμφανίστηκε ή που επιδεινώθηκε
πρόσφατα, ή αν λαμβάνετε αγωγή για κυκλοφορικό σοκ λόγω οξείας
1
καρδιακής ανεπάρκειας από ενδοφλέβια στάγδην χορήγηση για να
βοηθηθεί η καρδιακή λειτουργία
άσθμα ή συριγμό (τώρα ή στο παρελθόν)
φαιοχρωμοκύττωμα για το οποίο δεν λαμβάνετε θεραπεία, όγκος ο
οποίος βρίσκεται πάνω από τους νεφρούς (στα επινεφρίδια)
ηπατική δυσλειτουργία
μεταβολική δυσλειτουργία (μεταβολική οξέωση), π.χ. διαβητική
κετοξέωση.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε Nebicur.
Προσέξτε ιδιαίτερα λαμβάνοντας το Nebicur
Ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε ή αν εμφανίσετε ένα από τα παρακάτω
προβλήματα:
- μη φυσιολογικό, ασυνήθιστα αργό καρδιακό παλμό
- έναν τύπο πόνου στο στήθος λόγω ξαφνικής κράμπας στην καρδιά, που
ονομάζεται στηθάγχη Prinzmetal
- μη θεραπεύσιμη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια
- καρδιακό αποκλεισμό 1
ου
βαθμού (είδος ήπιας βλάβης της αγωγιμότητας
της καρδιάς που επηρεάζει τον καρδιακό ρυθμό)
- κακή κυκλοφορία στα άνω ή στα κάτω άκρα, π.χ. νόσος ή σύνδρομο
Raynaud, πόνους παρόμοιους με κράμπες στο περπάτημα
- παρατεταμένα προβλήματα του αναπνευστικού
- διαβήτη: το φάρμακο αυτό δεν έχει επίδραση στο σάκχαρο του αίματος,
αλλά μπορεί να συγκαλύψει τα προειδοποιητικά σήματα της
υπογλυκαιμίας (π.χ. ταχυπαλμία, γρήγορος καρδιακός παλμός)
- υπερθυρεοειδισμό: αυτό το φάρμακο μπορεί να καλύψει τα σημάδια του μη
φυσιολογικά γρήγορου καρδιακού ρυθμού λόγω αυτής της κατάστασης
- αλλεργία: αυτό το φάρμακο μπορεί να εντείνει την αντίδραση στη γύρη ή
άλλες ουσίες στις οποίες είστε αλλεργικός
- ψωρίαση (μία δερματοπάθεια με ροζ λεπιδώδειςκηλίδες) ή εάν πάσχατε
από ψωρίαση
- αν πρόκειται να υποβληθείτε σε επέμβαση, ενημερώστε τον
αναισθησιολόγο ότι λαμβάνετε Nebicur πριν λάβετε την αναισθησία.
Εάν έχετε σοβαρά προβλήματα στα νεφρά, μην πάρετε το Nebicur για καρδιακή
ανεπάρκεια και ενημερώστε το γιατρό σας.
Θα πρέπει να παρακολουθείστε τακτικά από έναν έμπειρο γιατρό στην αρχή της
θεραπείας σας για τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (βλ. παράγραφο 3).
Αυτή η θεραπεία δεν πρέπει να διακοπεί απότομα, εκτός εάν σας το υποδείξει
και το αξιολογήσει ο γιατρός σας (βλ. παράγραφο 3).
Παιδιά και έφηβοι
Λόγω έλλειψης στοιχείων σχετικά με τη χρήση του προϊόντος σε παιδιά και
εφήβους, το Nebicur δεν συνιστάται για χορήγηση σε αυτούς.
Άλλα φάρμακα και Nebicur
®
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν λαμβάνετε ή έχετε λάβει
πρόσφατα άλλα φάρμακα.
2
Ενημερώνετε πάντα το γιατρό σας αν χρησιμοποιείτε ή λαμβάνετε οποιοδήποτε
από τα παρακάτω φάρμακα επιπλέον του Nebicur:
- Φάρμακα για τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης ή φάρμακα για καρδιακά
προβλήματα (όπως αμιοδαρόνη, αμλοδιπίνη, σιμπενζολίνη, κλονιδίνη,
διγοξίνη, διλτιαζέμη, δισοπυραμίδη, φελοδιπίνη, φλεκαϊνίδη,
γουανφασίνη, υδροκινιδίνη, λασιδιπίνη, λιδοκαΐνη, μεθυλντόπα,
μεξιλετίνη, μοξονιδίνη, νικαρδιπίνη, νιφεδιπίνη, νιμοδιπίνη, νιτρενδιπίνη,
προπαφενόνη, κινιδίνη, ριλμενιδίνη, βεραπαμίλη).
- Ηρεμιστικά και θεραπείες για την ψύχωση (ψυχική νόσος) π.χ. βαρβιτουρικά
(χρησιμοποιούνται επίσης για την επιληψία), φαινοθειαζίδες (λαμβάνονται
επίσης για τον έμετο και τη ναυτία) και θειοριδαζίνη.
- Αντικαταθλιπτικά, π.χ. αμιτριπτιλίνη, παροξετίνη, φλουοξετίνη.
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αναισθησία κατά τη διάρκεια
επέμβασης.
- Φάρμακα για το άσθμα, τη ρινική συμφόρηση ή ορισμένες οφθαλμολογικές
διαταραχές όπως το γλαύκωμα (αυξημένη πίεση στον οφθαλμό) ή για τη
διαστολή της κόρης (μυδρίαση).
- Βακλοφαίνη (ένα μυοχαλαρωτικό φάρμακο). Αμιφοστίνη (ένα προστατευτικό
φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας του
καρκίνου).
Όλα αυτά τα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης και της νεμπιβολόλης, μπορούν
να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση και/ή την καρδιακή λειτουργία.
- Φάρμακα για τη θεραπεία των υπερβολικών οξέων του στομάχου ή του
έλκους (αντιόξινα), π.χ. σιμετιδίνη. Θα πρέπει να λαμβάνετε το Nebicur
κατά τη διάρκεια του γεύματος και το αντιόξινο ανάμεσα στα γεύματα.
Λήψη του Nebicur μαζί με φαγητό και ποτό
Το Nebicur μπορεί να ληφθεί είτε μαζί με φαγητό είτε με άδειο στομάχι. Ωστόσο,
καλό θα είναι το δισκίο να λαμβάνεται μαζί με λίγο νερό.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού
σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Η νεμπιβολόλη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση εκτός αν είναι
σαφώς απαραίτητο.
Αν ο γιατρός σας θεωρήσει τη θεραπεία με το Nebicur απαραίτητη, θα
παρακολουθεί τακτικά την ανάπτυξη του παιδιού και την ροή του αίματος μέσα
από τον πλακούντα. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν οποιεσδήποτε επιβλαβείς
ενέργειες, μπορεί να παραστεί ανάγκη αλλαγής της θεραπείας.
Το νεογέννητο πρέπει να παρακολουθείται στενά κατά τις πρώτες 3 μέρες.
Δεν είναι γνωστό κατά πόσο η νεμπιβολόλη περνάει στο μητρικό γάλα στον
άνθρωπο. Επομένως, δεν συνιστάται ο θηλασμός κατά τη θεραπεία με το Nebicur.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν πραγματοποιήθηκαν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Το φάρμακο αυτό μπορεί να προκαλέσει ζάλη ή κόπωση. Αν σας επηρεάζει, μην
οδηγείτε και μη χειρίζεστε μηχανήματα.
3
3. Πώς να πάρετε το Nebicur
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας.
Θεραπεία αυξημένης αρτηριακής πίεσης (υπέρταση)
- Η συνηθισμένη δόση είναι 1 δισκίο (5mg νεμπιβολόλη) μια φορά την ημέρα.
Είναι προτιμότερο να παίρνετε τη δόση την ίδια ώρα της ημέρας.
- Ηλικιωμένοι και ασθενείς με νεφρικές διαταραχές ξεκινούν συνήθως με ½
(μισό) δισκίο ημερησίως.
Το θεραπευτικό αποτέλεσμα στην υπέρταση γίνεται εμφανές μετά από 1-2
εβδομάδες θεραπείας.
Μερικές φορές, το ευνοϊκότερο αποτέλεσμα δεν επιτυγχάνεται παρά μόνο μετά
από 4 εβδομάδες.
Θεραπεία της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας
- Η θεραπεία σας πρέπει να αρχίσει και να βρίσκεται υπό στενή
παρακολούθηση από έναν έμπειρο γιατρό.
- Ο γιατρός σας θα σας αρχίσει τη θεραπεία με ¼ (ένα τέταρτο) του δισκίου
ημερησίως. Αυτό μπορεί να αυξηθεί μετά από 1-2 εβδομάδες στο ½ (μισό)
δισκίο ημερησίως, μετά στο 1 δισκίο ημερησίως και μετά στα 2 δισκία
ημερησίως μέχρι να επιτευχθεί η κατάλληλη για εσάς δοσολογία. Ο
γιατρός σας θα σας συνταγογραφήσει την κατάλληλη για εσάς δόση σε
κάθε στάδιο και πρέπει να ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες του.
- Η μέγιστη συνιστώμενη δοσολογία είναι 2 δισκία (10 mg) ημερησίως.
- Όταν ξεκινήσετε τη θεραπεία και κάθε φορά που θα αυξάνεται η δόση σας θα
πρέπει να βρίσκεστε υπό στενή παρακολούθηση για 2 ώρες από έναν
έμπειρο γιατρό.
- Ο γιατρός σας μπορεί να μειώσει τη δόση αν χρειαστεί.
- Δεν πρέπει να διακόψετε τη θεραπεία απότομα επειδή μπορεί να
επιδεινωθεί η καρδιακή ανεπάρκεια.
- Ασθενείς με σοβαρά νεφρικά προβλήματα δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το
φάρμακο.
- Να λαμβάνετε το φάρμακο μία φορά ημερησίως, κατά προτίμηση την ίδια
ώρα κάθε μέρα.
Οδηγίες για τον τεμαχισμό των δισκίων
Εάν σας έχει πει ο γιατρός να λαμβάνετε το ¼ (ένα τέταρτο) ή το ½ (μισό) του
δισκίου ημερησίως, παρακαλώ όπως αναφερθείτε στις κάτωθι οδηγίες για τον
τεμαχισμό του σταυρωτά-διχοτομούμενου δισκίου.
Τοποθετήστε το δισκίο σε μία επίπεδη, σκληρή επιφάνεια (π.χ. τραπέζι ή
χώρο εργασίας), με τις εγκοπές να βλέπουν προς τα πάνω.
Σπάστε το δισκίο πιέζοντάς το με τους δείκτες των χεριών προς την
κατεύθυνση της εγκοπής (εικόνα 1 και 2).
Το δισκίο κόβεται σε τέταρτα σπάζοντας τα μισά κατά τον ίδιο τρόπο
(εικόνα 3 και 4).
4
?
Εικόνα 1 και 2: τεμαχισμός του δισκίου Nebicur στο μισό.
Εικόνα 3 και 4: τεμαχισμός του μισού δισκίου Nebicur σε τέταρτα.
Μπορείτε να πάρετε τα δισκία με το γεύμα. Καταπίνετε το δισκίο ολόκληρο με
αρκετή ποσότητα υγρού (για παράδειγμα ένα ποτήρι νερού).
- Ο γιατρός σας ενδέχεται να αποφασίσει να συνδυάσει το Nebicur με άλλα
φάρμακα για τη θεραπεία της κατάστασής σας.
- Να μην λαμβάνεται από παιδιά ή εφήβους.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του Nebicur από την κανονική
Αν λάβετε κατά λάθος υπερβολική δόση του φαρμάκου, ενημερώστε το γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας αμέσως. Τα συχνότερα συμπτώματα και ενδείξεις
υπερδοσολογίας του Nebicur είναι αργός καρδιακός ρυθμός (βραδυκαρδία),
χαμηλή πίεση και πιθανή λιποθυμία (υπόταση), δύσπνοια όπως στο άσθμα
(βρογχόσπασμος) και οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.
Περιμένοντας το γιατρό σας, μπορείτε να λάβετε ενεργό άνθρακα (διατίθεται
στα φαρμακεία).
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Nebicur
Αν ξεχάσετε μία δόση Nebicur, αλλά θυμηθείτε να την πάρετε λίγο αργότερα,
πάρτε τη δόση της ημέρας, ως συνήθως. Ωστόσο, αν έχει περάσει μεγάλο
διάστημα (π.χ. αρκετές ώρες), και πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση,
παραλείψτε εντελώς τη δόση που ξεχάσατε και λάβετε την επόμενη
προγραμματισμένη, κανονική δόση τη συνήθη ώρα. Μη λάβετε διπλή δόση.
Ωστόσο, αποφύγετε να παραλείπετε δόσεις επανειλημμένως.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Nebicur
Πάντοτε να συμβουλεύεστε το γιατρό σας πριν διακόψετε τη θεραπεία με Nebicur
είτε εάν το λαμβάνετε για υψηλή αρτηριακή πίεση ή για χρόνια καρδιακή
ανεπάρκεια.
Δεν πρέπει να διακόψετε απότομα τη θεραπεία με Nebicur επειδή αυτό μπορεί
προσωρινά να χειροτερέψει την καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν είναι απαραίτητο να
διακοπεί η θεραπεία με Nebicur για χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, η ημερήσια
5
δόση θα πρέπει σταδιακά να μειωθεί, μειώνοντας στο μισό τη δόση, σε
εβδομαδιαία διαστήματα.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Η αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών είναι βασισμένη στις παρακάτω
συχνότητες:
Πολύ συχνές : μπορεί να εμφανισθούν σε περισσότερα από 1 στα 10 άτομα
Συχνές : μπορεί να εμφανισθούν σε έως 1 στα 10 άτομα
Όχι συχνές : μπορεί να εμφανισθούν σε έως 1 στα 100 άτομα
Σπάνιες : μπορεί να εμφανισθούν σε έως 1 στα 1.000 άτομα
Πολύ σπάνιες : μπορεί να εμφανισθούν σε έως 1 στα 10.000 άτομα
Μη γνωστές : η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
- Πονοκέφαλος
- Ζάλη
- Κούραση
- Ασυνήθιστη φαγούρα ή αίσθημα μυρμηκίασης
- Διάρροια
- Δυσκοιλιότητα
- Ναυτία
- Δυσκολία στην αναπνοή
- Πρήξιμο στα χέρια και τα πόδια
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
- Αργός καρδιακός παλμός ή άλλες καρδιακές παθήσεις
- Χαμηλή αρτηριακή πίεση
- Ανωμαλία στην όραση
- Ανικανότητα
- Αίσθημα κατάθλιψης
- Δυσκολίες στην πέψη (δυσπεψία), αέρια στο στομάχι ή ή στο έντερο
- Έμετος
- Δερματικό εξάνθημα, κνησμός
- Δύσπνοια όπως στο άσθμα, λόγω σπασμών των μυών γύρω από τους
αεραγωγούς (βρογχόσπασμος)
- Εφιάλτες
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες:
- Λιποθυμία
- Επιδείνωση της ψωρίασης (δερματοπάθεια με φολιδωτές κηλίδες σαν λέπια).
Σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Nebicur, οι
ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί:
- αλλεργικές αντιδράσεις σε όλο το σώμα, γενικευμένο δερματικό εξάνθημα
(αντιδράσεις υπερευαισθησίας)
- οίδημα στα χείλη, στους οφθαλμούς ή στη γλώσσα με πιθανή δυσχέρεια
στην αναπνοή (αγγειοοίδημα), κνίδωση.
6
Σε μία κλινική μελέτη για τη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, παρατηρήθηκαν οι
ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
- βραδυκαρδία
- ζάλη
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
- επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας
- χαμηλή αρτηριακή πίεση (όπως αίσθημα λιποθυμίας όταν σηκώνεστε
απότομα)
- δυσανεξία στο φάρμακο
- ένα είδος ήπιας διαταραχής της καρδιακής αγωγιμότητας η οποία
επηρεάζει τον καρδιακό παλμό (1
ου
βαθμού κολποκοιλιακή αγωγιμότητα)
- οίδημα στα κάτω άκρα (όπως πρησμένοι αστράγαλοι).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του
εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284,
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: +30 213 2040380/337, Φαξ: +30 210 6549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πώς φυλασσεται το Nebicur
®
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Nebicur μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο
κουτί και την κυψέλη μετά την «Ημερομηνία λήξης» ή «ΛΗΞΗ». Η ημερομηνία
λήξης αναφέρεται στην τελευταία ημέρα του μήνα.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25
o
C. Φυλάσσετε στην αρχική
συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Nebicur
- Η δραστική ουσία είναι η νεμπιβολόλη ως υδροχλωρική νεμπιβολόλη. Το
κάθε δισκίο περιέχει 5mg νεμπιβολόλη (αντιστοιχεί σε 5,45 mg υδροχλωρική
νεμπιβολόλη).
7
- Τα άλλα συστατικά είναι μακρογόλη 6000, μικροκρυσταλλική κελλουλόζη,
κολλειδές άνυδρο οξείδιο του πυριτίου, κροσποβιδόνη τύπου Α, στεατικό
μαγνήσιο.
Εμφάνιση του Nebicur καιπεριεχόμενο της συσκευασίας
Τα Nebicur είναι λευκά έως υπόλευκα, στρογγυλά, αμφίκυρτα δισκία με βαθιά
χιαστή εγκοπή στην μια όψη και επίπεδη χιαστή εγκοπή στην άλλη.
Τα δισκία μπορούν να διαχωριστούν σε τέσσερις ίσες δόσεις.
Τα δισκία βρίσκονται σε συσκευασίες κυψέλης (blister) που περιέχουν 7, 14, 28,
30, 50, 56, 100 και 500 δισκία. Κάθε κουτί περιέχει blisters με 7, 14, 28, 30, 50,
56, 100 και 500 δισκία και ένα φύλλο οδηγιών για τον χρήστη.
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγίας Κυριακής 20, 145 61, Αθήνα,
Ελλάδα,
Τηλ. : 210-6254630
Fax: 210 8016021
Ε-mail: bennett@bennett.gr
Παραγωγός
ACINO AGMIESBACH
Γερμανία
ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Γερμανία Nebivolol YES 5mg Tabletten
Nebivolol YES 5mg Tabletten
Ελλάδα Noviblock
Nebicur
Ιταλία Nebloc
Nebicur
Πορτογαλία Nebivolol YES 5mg comprimidos
Nevicanil 5mg comprimidos
Ισπανία Nebivolol Kern Pharma 5mg comprimidos EFG
Nebicur 5mg comprimidos EFG
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
8