ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Nemerop 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή για διάλυμα προς έγχυση
Nemerop 1000 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή για διάλυμα προς έγχυση
Δραστική ουσία: Μεροπενέμη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με
τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Nemerop και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Nemerop
3. Πως να χρησιμοποιήσετε το Nemerop
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πως να φυλάσσεται το Nemerop
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ NEMEROP ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Nemerop ανήκει σε μία ομάδα αντιβιοτικών φαρμάκων που ονομάζονται καρβαπενέμες. Δρα
φονεύοντας τα μικρόβια που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις.
Λοίμωξη που επηρεάζει τους πνεύμονες (πνευμονία)
Πνευμονικές και βρογχικές λοιμώξεις σε ασθενείς που υποφέρουν από κυστική
ίνωση
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού
Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια ή μετά τον τοκετό
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων
Οξεία βακτηριακή λοίμωξη του εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα)
Tο Nemerop μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία ουδετεροπενικών ασθενών με πυρετό όταν
υπάρχει υποψία ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEMEROP
Μην χρησιμοποιήσετε το Nemerop
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη μεροπενέμη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό
του Nemerop (αναφέρονται στην παράγραφο 6 Λοιπές Πληροφορίες)
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) σε άλλα αντιβιοτικά όπως πενικιλλίνες
(κεφαλοσπορίνες) ή καρβαπενέμες μπορεί να είσαστε αλλεργικοί και στην μεροπενέμη
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Nemerop
Ρωτήστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Nemerop
Αν έχετε προβλήματα υγείας όπως προβλήματα στο συκώτι
Αν είχατε στο παρελθόν σοβαρή διάρροια μετά από λήψη άλλων αντιβιοτικών.
Μπορεί να παρουσιάσετε θετική δοκιμασία (δοκιμασία Coombs) η οποία δείχνει την παρουσία των
αντισωμάτων που μπορεί να καταστρέψουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο γιατρός σας θα το συζητήσει
μαζί σας.
Αν δεν είσαστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά, μιλήστε στο γιατρό σας ή τη
νοσηλεύτρια πριν χρησιμοποιήσετε το Nemerop.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά που δε σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή και φυτικά
βότανα.
Ο λόγος είναι ότι το Nemerop μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που δρουν μερικά φάρμακα και μερικά
φάρμακα μπορεί να έχουν επίδραση στο Nemerop.
Ειδικότερα ενημερώστε το γιατρό ή τη νοσηλεύτρια αν παίρνετε κάποιο από τα κάτωθι φάρμακα:
Προβενεσίδη (για την αγωγή της ουρικής αρθρίτιδας)
Βαλπροϊκό νάτριο (για την αγωγή της επιληψίας). Το Nemerop δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να μειώσει τη δραστικότητα του βαλπροϊκού νατρίου.
Κύηση και θηλασμός
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος πριν
πάρετε μεροπενέμη. Είναι προτιμότερο να αποφύγετε τη χρήση της μεροπενέμης κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν πρέπει να πάρετε μεροπενέμη.
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε πριν πάρετε τη
μεροπενέμη. Μικρές ποσότητες αυτού του φαρμάκου μπορεί να περάσουν μέσα στο μητρικό γάλα
και μπορεί να επηρεάσουν το μωρό. Γι’αυτό, ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν μπορείτε να πάρετε
μεροπενέμη όταν θηλάζετε.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Δεν έχουν γίνει μελέτες στην επίδραση της ικανότητας οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ NEMEROP
Ενήλικες
Η δόση εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης, που έχετε, το που βρίσκεται η λοίμωξη στον
οργανισμό και το πόσο σοβαρή είναι. Ο γιατρός σας θα απόφασίσει για τη δόση που
χρειάζεται.
Η δόση για τους ενήλικες είναι συνήθως μεταξύ 500 mg (χιλιοστά του γραμμαρίου) και 2 g
(γραμμάρια). Συνήθως θα λαμβάνετε μία δόση κάθε 8 ώρες. Παρόλα αυτά μπορεί να λάβετε
μία δόση λιγότερη αν τα νεφρά σας δεν λειτουργούν πολύ καλά.
Παιδιά και έφηβοι
Η δόση για τα παιδιά άνω των 3 μηνών και μέχρι 12 ετών καθορίζεται χρησιμοποιώντας την
ηλικία και το βάρος του παιδιού. Η συνηθισμένη δόση είναι μεταξύ 10 mg και 40 mg
Nemerop ανά χιλιόγραμμο (kg) βάρους του παιδιού. Μία δόση συνήθως δίνεται κάθε 8
ώρες. Στα παιδιά που ζυγίζουν πάνω από 50 kg δίνεται δόση ενήλικα.
Το Nemerop θα σας δοθεί σαν ένεση ή έγχυση σε μεγάλη φλέβα.
Ο γιατρός σας ή η νοσηλεύτρια κανονικά θα σας χορηγήσουν το Nemerop.
2
Όμως, μερικοί ασθενείς, γονείς και αυτοί που σας φροντίζουν είναι εκπαιδευμένοι για να
δώσουν το Nemerop στο σπίτι. Οδηγίες για να το κάνουν διατίθενται σε αυτό το φύλλο
(στην παράγραφο με τίτλο «Οδηγίες για χρήση του Nemerop από τον ίδιο τον ασθενή ή από
κάποιον άλλο στο σπίτι»). Πάντα να χρησιμοποιείτε το Nemerop ακριβώς όπως σας έχει πει
ο γιατρός σας. Αν δεν είσαστε βέβαιοι πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
Η ένεσή σας δεν πρέπει να αναμιγνύεται ή να προστίθεται σε διαλύματα που περιέχουν άλλα
φάρμακα.
Η ένεση μπορεί να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά ή 15 έως 30 λεπτά. Ο γιατρός σας θα σας
ενημερώσει πως θα δώσετε το Nemerop.
Κανονικά πρέπει να γίνονται οι ενέσεις σας τις ίδιες ώρες κάθε μέρα.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Nemerop από την κανονική
Εάν κατά λάθος χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση από αυτή που σας έχουν συνταγογραφήσει,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο αμέσως.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Nemerop
Εάν ξεχάσετε μία ένεση πρέπει να σας γίνει το συντομότερο δυνατόν. Όμως, αν είναι σχεδόν η ώρα
για την επόμενη ένεση τότε μην κάνετε αυτή που χάσατε.
Μην παίρνετε διπλή δόση (2 ενέσεις συγχρόνως) για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Nemerop
Μη σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Nemerop μέχρι να σας το πει ο γιατρός σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή τη
νοσηλεύτρια σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Nemerop μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και
δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται κάτωθι ορίζεται βάσει της
υπόθεσης:
Πολύ συχνές (επηρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες)
Συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100)
Λιγότερο συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
Σπάνιες (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 10.000)
Πολύ σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 χρήστη στους 10.000)
Άγνωστη συχνότητα (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα στοιχεία αλλά είναι
σπάνια ή πολύ σπάνια).
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
Εάν έχετε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση σταματήστε το Nemerop και επισκεφτείτε αμέσως
κάποιο γιατρό. Μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση. Τα σημεία μπορεί να
περιλαμβάνουν:
Σοβαρό εξάνθημα, φαγούρα ή κνίδωση στο δέρμα
Οίδημα (πρήξιμο) στο πρόσωπο, στα χείλη, τη γλώσσα ή άλλα μέρη του
σώματος.
Λαχάνιασμα, συριγμός (σφύριγμα) ή δυσκολία στην αναπνοή
Βλάβη στα ερυθρά αιμοσφαίρια (άγνωστης συχνότητας)
Τα σημεία περιλαμβάνουν:
Δυσκολία στην αναπνοή όταν δεν το περιμένετε
Κόκκινα ή καφετιά ούρα
Εάν προσέξετε κάτι από τα παραπάνω, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Κοιλιακός πόνος (στο στομάχι)
Ναυτία
Έμετος
Διάρροια
Πονοκέφαλος
Δερματικό εξάνθημα (φαγούρα στο δέρμα)
Πόνος και φλεγμονή
Αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα (όπως φαίνεται στην γενική αίματος)
Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος (όπως στις εξετάσεις που δείχνουν πόσο
καλά λειτουργεί το συκώτι)
Λιγότερο συχνές
Μεταβολές στο αίμα σας. Αυτές περιλαμβάνουν μειωμένο αριθμό αιμοπεταλίων (μπορεί να
κάνεις εύκολα μελανιές), αυξημένο αριθμό κάποιων λευκών αιμοσφαιρίων, μειωμένο αριθμό
άλλων λευκών αιμοσφαιρίων και αυξημένα ποσά μίας ουσίας που ονομάζεται
«Χολερυθρίνη». Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις αίματος
ανά διαστήματα.
Μεταβολές σε εξετάσεις αίματος, όπως εξετάσεις που δείχνουν πόσο καλά λειτουργούν τα
νεφρά σας.
Αίσθημα αιμωδιών (βελονιές)
Λοιμώξεις του στόματος ή του κόλπου που οφείλονται σε μύκητα.
Σπάνιες
Σπασμοί
Άλλές πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες άγνωστης συχνότητας
Φλεγμονή του εντέρου με διάρροια
Πόνος στις φλέβες που γίνεται η ένεση του Nemerop
Άλλες μεταβολές στο αίμα σας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνές λοιμώξεις, πυρετό
και πονολαίμο. Ο γιατρός σας μπορεί να κάνει εξετάσεις αίματος ανά διαστήματα.
Αιφνίδια έναρξη εξανθήματος ή ξεφλούδισμα ή πληγές στο δέρμα. Μπορεί να συνδυάζεται
με υψηλό πυρετό και πόνο στις αρθρώσεις.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή προσέξετε κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες που
δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο, επικοινωνήστε με το γιατρό ή τη νοσηλεύτρια σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ NEMEROP
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Nemerop μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί.
Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Μετά την ανασύσταση: Τα ανασυσταμένα διαλύματα για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση πρέπει να
χρησιμοποιούνται αμέσως. Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής της ανασύστασης και του τέλους
της ενδοφλέβιας ένεσης ή έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.
Να μην καταψύχετε το ανασυσταμένο διάλυμα.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα
4
θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Nemerop
Κάθε φιαλίδιο περιέχει μεροπενέμη τριυδρική ισοδύναμη με 500 mg άνυδρης μεροπενέμης.
Κάθε φιαλίδιο περιέχει μεροπενέμη τριυδρική ισοδύναμη με 1000 mg άνυδρης μεροπενέμης.
Εμφάνιση του Nemerop και περιεχόμενο της συσκευασίας
Γυάλινα φιαλίδια τύπου Ι με ελαστικό πώμα και κολάρο αλουμινίου.
Συσκευασία
Κουτί με 1 φιαλίδιο ή 10 φιαλίδια που περιέχουν 500 mg μεροπενέμης ή κουτί με 1 φιαλίδιο ή 10 ή
20 φιαλίδια που περιέχουν 1000 mg μεροπενέμης.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας για Ελλάδα:
Pharma Line A.E.
Θ.Πεταλά 41, 14343 Ν. Χαλκηδόνα
Τηλ.: 210-2502021
Fax.: 210-2502010
Παρασκευαστής
ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, Λ. Μαραθώνος 95, Πικέρμι Αττικής, 19009
Τρόπος διάθεσης: μόνο για νοσοκομειακή χρήση
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: 10.3.2010 (Εγκύκλιος ΕΟΦ
15785)
Ιατρικές πληροφορίες
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια.
Δεν έχουν καμία δράση σε λοιμώξεις που προκαλούνται από ιούς.
Μερικές φορές μία λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν ανταποκρίνεται σε μία αντιβιοτική
θεραπεία. Ένας από τους συνηθέστερους λόγους είναι γιατί τα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη
είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που έχει ληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιβιώσουν και ακόμα
να πολλαπλασιαστούν παρά τη χρήση του αντιβιοτικού.
Τα βακτήρια μπορεί να αναπτύξουν αντίσταση στα αντιβιοτικά για πάρα πολλούς λόγους.
Χρησιμοποιώντας τα αντιβιοτικά προσεκτικά μπορεί να βοηθήσετε ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να
γίνουν τα βακτήρια ανθεκτικά σ’αυτά.
Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφεί μία θεραπεία με αντιβιοτικά έχει σκοπό να θεραπεύσει μόνο την
ασθένειά σας. Δίνοντας προσοχή στις ακόλουθες συμβουλές θα βοηθήσετε να εμποδιστεί η ανάπτυξη
ανθεκτικότητας των βακτηρίων που μπορεί να σταματήσει τη δράση του αντιβιοτικού.
1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δοσολογία, τη σωστή ώρα και
για το σωστό αριθμό ημερών. Διαβάστε τις οδηγίες στην ετικέτα και αν δεν καταλαβαίνετε
κάτι ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας να σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά εκτός αν έχουν συνταγογραφηθεί ειδικά για εσάς και
πρέπει να τα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της λοίμωξης για την οποία έχουν
συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά τα οποία έχουν συνταγογραφηθεί σε άλλους ανθρώπους
ακόμα και αν είχαν μία λοίμωξη παρόμοια με τη δική σας
4. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για εσάς σε άλλους
ανθρώπους.
5. Αν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας όπως σας είχε δοθεί
από το γιατρό σας πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρμακείο για τη σωστή
απόρριψή του.
Οδηγίες χορήγησης του Nemerop στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλο στο σπίτι μετά από
εκπαίδευση που σας έχει γίνει από γιατρό ή νοσηλευτή.
Μερικοί ασθενείς, γονείς και άτομα που φροντίζουν τον ασθενή έχουν εκπαιδευτεί να χορηγούν το
Nemerop στο σπίτι.
Προσοχή – Πρέπει να χορηγήσετε το φάρμακο αυτό στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλο στο σπίτι
μόνο μετά από εκπαίδευση που σας έχει γίνει από γιατρό ή νοσηλευτή.
Το φάρμακο πρέπει να αναμιχθεί με κάποιο υγρό (το διαλύτη). Ο γιατρός σας θα σας πει την
ποσότητα του διαλύτη που θα χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιείστε το φάρμακο αμέσως μόλις το ετοιμάσετε. Να μην το καταψύχετε.
Πώς να ετοιμάσετε το φάρμακο
1. Πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώστε τα πολύ καλά. Προετοιμάστε μία καθαρή περιοχή
προετοιμασίας.
2. Μετακινήστε το φιαλίδιο του Nemerop από τη συσκευασία. Ελέγξτε το φιαλίδιο και την
ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε αν το φιαλίδιο είναι εντάξει και δεν έχει φθορές.
3. Μετακινήστε το χρωματιστό καπάκι και καθαρίστε το γκρι λαστιχένιο πώμα με ένα
αλκοολικό μαντηλάκι. Αφήστε το λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
4. Τοποθετήστε μία καινούργια αποστειρωμένη βελόνα σε μία καινούργια αποστειρωμένη
σύριγγα χωρίς να αγγίξετε τα άκρα.
5. Ρίξτε τη συνιστώμενη ποσότητα του στείρου ‘‘Ύδατος για ενέσιμα’’ μέσα στη σύριγγα.
Η ποσότητα υγρού που θα χρειαστείτε φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Δόση Nemerop Ποσότητα του ‘‘Ύδατος για ενέσιμα’’ για διάλυση
500 mg 10 ml
1 g 20 ml
1,5 g 30 ml
2 g 40 ml
Σημείωση: Εάν σας έχει συνταγογραφηθεί δόση Nemerop μεγαλύτερη του 1 g, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 1 φιαλίδια Nemerop. Τότε πρέπει να ρίξετε το υγρό από τα
φιαλίδια μέσα σε μία σύριγγα.
6. Περάστε τη βελόνα της σύριγγας διαμέσου του κέντρου του γκρι λαστιχένιου πώματος και
εγχύστε τη συνιστώμενη ποσότητα του ‘‘Ύδατος για ενέσιμα’’ μέσα στο φιαλίδιο ή στα
φιαλίδια του Nemerop.
7. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ανακινήστε καλά για 5 δευτερόλεπτα περίπου, ή
έως ότου όλη η σκόνη έχει διαλυθεί. Καθαρίστε το γκρι λαστιχένιο πώμα για μία φορά ακόμα
με ένα καινούργιο αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε το λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
8. Με το έμβολο της σύριγγας πατημένο μέχρι τέλους μέσα στη σύριγγα, περάστε πάλι τη
βελόνα διαμέσου του γκρι λαστιχένιου πώματος. Πρέπει τότε να κρατάτε και τη σύριγγα και
6
το φιαλίδιο και να στρέψετε το φιαλίδιο ανάποδα.
9. Κρατώντας την άκρη της βελόνας μέσα στο υγρό, τραβήξτε προς τα πίσω το έμβολο και
αναρροφήστε όλο το υγρό του φιαλιδίου μέσα στη σύριγγα.
10. Αφαιρέστε τη βελόνα και τη σύριγγα από το φιαλίδιο και πετάξτε το άδειο φιαλίδιο σε ένα
ασφαλές μέρος.
11. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, με τη βελόνα να δείχνει προς τα επάνω. Χτυπήστε ελαφρά τη
σύριγγα έτσι ώστε οι φυσαλίδες στο υγρό να μετακινηθούν προς το πάνω μέρος της σύριγγας.
12. Αφαιρέστε τον αέρα από τη σύριγγα σπρώχνοντας ελαφρά το έμβολο μέχρι να φύγει ο αέρας.
13. Εάν χρησιμοποιείτε το Nemerop στο σπίτι, απορρίψτε τις βελόνες και τα εξαρτήματα της
έγχυσης που χρησιμοποιήσατε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να
διακόψει την θεραπεία με Nemerop, απορρίψτε τα φιαλίδια του Nemerop με τον
ενδεδειγμένο τρόπο.
Χορηγώντας την ένεση
Το φάρμακο αυτό μπορεί να χορηγηθεί μέσω ενός μικρού καθετήρα ή venflon, ή μέσω εισόδου ή
κεντρικής γραμμής.
Χορηγώντας το Nemerop μέσω ενός μικρού καθετήρα ή venflon
1. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και απορρίψτε τη βελόνα στο ειδικό δοχείο.
2. Σκουπίστε την άκρη του καθετήρα ή του venflon με ένα αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε τη
να στεγνώσει. Ανοίξτε το καπάκι της κάνουλας και συνδέστε τη σύριγγα.
3. Σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για
περίπου 5 λεπτά.
4. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια, αφαιρέστε τη
σύριγγα και χρησιμοποιήστε ένα μέσο έκπλυσης όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο
νοσηλευτής σας.
5. Κλείστε το καπάκι του καθετήρα και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο ειδικό δοχείο.
Χορηγώντας το Nemerop μέσω μίας εισόδου ή κεντρικής γραμμής
1. Αφαιρέστε το καπάκι της εισόδου ή της γραμμής, καθαρίστε το τέλος της γραμμής με ένα
αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει.
2. Τοποθετήστε τη σύριγγα και σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε το
αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
3. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού, αφαιρέστε τη σύριγγα και χρησιμοποιήστε
ένα μέσο έκπλυσης όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας.
4. Τοποθετήστε ένα καινούργιο καθαρό καπάκι στη κεντρική γραμμή και προσεκτικά
απορρίψτε τη σύριγγα στο ειδικό δοχείο.