ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Irbesartan/Actavis 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Irbesartan/Actavis 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Irbesartan/Actavis 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
ιρβεσαρτάνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε
να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Irbesartan/Actavis και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Irbesartan/Actavis
3. Πώς να πάρετε το Irbesartan/Actavis
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Irbesartan/Actavis
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Irbesartan/Actavis και ποια είναι η χρήση του
Το Irbesartan/Actavis ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που είναι γνωστά ως
ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης-ΙΙ. Η αγγειοτασίνη-ΙΙ είναι μία
ουσία που παράγεται στον οργανισμό, η οποία συνδέεται με υποδοχείς στα
αιμοφόρα αγγεία προκαλώντας τη συστολή τους. Αυτή η συστολή οδηγεί σε μία
αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Το Irbesartan/Actavis εμποδίζει τη σύνδεση της
αγγειοτασίνης-ΙΙ σε αυτούς τους υποδοχείς, προκαλώντας τη χαλάρωση των
αιμοφόρων αγγείων και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Το Irbesartan/Actavis
επιβραδύνει την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με υψηλή
αρτηριακή πίεση και διαβήτη τύπου 2.
Το Irbesartan/Actavis χρησιμοποιείται σε ενήλικες ασθενείς
- για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (
ιδιοπαθής υπέρταση
)
- για την προστασία των νεφρών σε υπερτασικούς ασθενείς με διαβήτη τύπου 2
με εργαστηριακές ενδείξεις πλημμελούς νεφρικής λειτουργίας.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Irbesartan/Actavis
Μην πάρετε το Irbesartan/Actavis
- εάν έχετε αλλεργία στην ιρβεσαρτάνη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού
του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6)
2
- εάν είστε έγκυος περισσότερο από 3 μηνών. (Είναι επίσης καλύτερο να
αποφεύγετε το Irbesartan/Actavis κατά τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνηςβλ.
παράγραφο εγκυμοσύνης.)
- εάν έχετε διαβήτη ή διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας και λαμβάνετε
θεραπεία με φάρμακο για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης το οποίο
περιέχει αλισκιρένη.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού πάρετε το Irbesartan/Actavis:
- εάν εμφανίζετε έμετο ή διάρροια σε υπερβολικό βαθμό
- εάν πάσχετε από νεφρικά προβλήματα
- εάν πάσχετε από καρδιακά προβλήματα
- εάν παίρνετε το Irbesartan/Actavis για διαβητική νεφρική νόσο. Σε αυτή την
περίπτωση ο γιατρός σας μπορεί να πραγματοποιεί συνήθεις αιματολογικές
εξετάσεις, ιδιαίτερα για τη μέτρηση των επιπέδων καλίου στο αίμα σε περίπτωση
ανεπαρκούς νεφρικής λειτουργίας.
- εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση ή να σας
χορηγηθούν αναισθητικά.
- εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα που χρησιμοποιούνται
για τη θεραπεία υψηλής πίεσης του αίματος.
- Έναν αναστολέα ΜΕΑ (π.χ. εναλαπρίλη, λισινοπρίλη, ραμιπρίλη), ιδίως εάν
έχετε διαβήτη που σχετίζεται με προβλήματα στα νεφρά
- αλισκιρένη
Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική λειτουργία σας, την πίεση του αίματος,
και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. καλίου) στο αίμα σας σε τακτά χρονικά
διαστήματα.
Βλέπε επίσης τις πληροφορίες, στην παράγραφο “Μην πάρετε Ιrbesartan/Actavis
Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε)
έγκυος. Το Irbesartan/Actavis δεν συνιστάται κατά τα πρώτα στάδια της
εγκυμοσύνης και δεν θα πρέπει να χορηγείται εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος,
καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν ληφθεί σε αυτό το
στάδιο (δείτε την παράγραφο για την κύηση).
Παιδιά και έφηβοι
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους
γιατί η ασφάλεια
και η αποτελεσματικότητά του δεν έχουν ακόμα πλήρως τεκμηριωθεί.
Άλλα φάρμακα και Irbesartan/Actavis
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη δόση σας και/ή να πάρει άλλες
προφυλάξεις εάν
λαμβάνετε αλισκιρένη.
- Εάν παίρνετε έναν αναστολέα του ΜΕΑ ή (βλέπε επίσης τις παραγράφους «Μην
πάρετε το Irbesartan/Actavis» και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).
Μπορεί να χρειαστεί να υποβληθείτε σε αιματολογικούς ελέγχους εάν
παίρνετε:
3
- συμπληρώματα καλίου
- υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο
- καλιοσυντηρητικά φάρμακα (όπως ορισμένα διουρητικά)
- φάρμακα που περιέχουν λίθιο
Εάν παίρνετε συγκεκριμένα παυσίπονα που ονομάζονται μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα, η επίδραση της ιρβεσαρτάνης μπορεί να μειωθεί.
To Irbesartan/Actavis με τροφές και ποτά
Το Irbesartan/Actavis μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή. Τα δισκία θα πρέπει
να καταπίνονται με ένα ποτήρι νερό.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε ένα μωρό, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας
πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
Κύηση
Πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε)
έγκυος. Ο γιατρός σας κανονικά θα σας συμβουλεύσει να σταματήσετε να παίρνετε
το Irbesartan/Actavis πριν μείνετε έγκυος ή αμέσως μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος
και θα σας συμβουλεύσει αντί του Irbesartan/Actavis να πάρετε κάποιο άλλο
φάρμακο. Το Irbesartan/Actavis δεν συνιστάται κατά τα πρώτα στάδια της κύησης
και δεν θα πρέπει να χορηγείται εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί
να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν ληφθεί μετά τον τρίτο μήνα της
κύησης.
Θηλασμός
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε να θηλάζετε. Η
χορήγηση του Irbesartan/Actavis δεν συνιστάται σε μητέρες που θηλάζουν, και ο
γιατρός σας μπορεί να διαλέξει κάποια άλλη θεραπεία για εσάς εάν επιθυμείτε να
θηλάσετε, ιδιαιτέρως εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο ή εάν γεννήθηκε πρόωρα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν έχουν διεξαχθεί μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης
και τον χειρισμό μηχανών. Το Irbesartan/Actavis είναι μάλλον απίθανο να
επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές. Ωστόσο, ζάλη ή
κόπωση μπορεί να εμφανιστεί μερικές φορές κατά τη διάρκεια της θεραπείας της
υψηλής αρτηριακής πίεσης. Εάν εμφανίσετε αυτά τα συμπτώματα, μιλήστε με τον
γιατρό σας πριν επιχειρήσετε τέτοιες δραστηριότητες.
3. Πώς να πάρετε το Irbesartan/Actavis
Να παίρνετε πάντοτε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Διατίθενται οι ακόλουθες περιεκτικότητες: 75 mg, 150 mg και 300 mg
Τρόπος χορήγησης
Το Irbesartan/Actavis προορίζεται για από του στόματος χρήση και λαμβάνεται με ή
χωρίς τροφή. Τα δισκία θα πρέπει να καταπίνονται με ένα ποτήρι νερό. Θα πρέπει να
προσπαθείτε να παίρνετε την ημερήσια δόση σας περίπου την ίδια ώρα κάθε ημέρα.
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το Irbesartan/Actavis έως ότου σας πει
κάτι διαφορετικό ο γιατρός σας.
4
Ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση
Η συνιστώμενη δόση είναι 150 mg μία φορά την ημέρα. Η δόση μπορεί αργότερα να
αυξηθεί στα 300 mg μία φορά την ημέρα ανάλογα με την ανταπόκριση της
αρτηριακής πίεσης.
Ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη τύπου 2 με νεφρική νόσο
Σε ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη τύπου 2, η δόση των 300 mg μία
φορά την ημέρα είναι η προτιμώμενη δόση συντήρησης για τη θεραπεία της
σχετιζόμενης νεφρικής νόσου.
Ο γιατρός μπορεί να συστήσει τη χρήση μίας χαμηλότερης δόσης, ιδιαίτερα κατά
την έναρξη της θεραπείας σε ορισμένους ασθενείς, όπως εκείνοι που υποβάλλονται
σε αιμοκάθαρση ή εκείνοι που είναι ηλικίας άνω των 75 ετών.
Η μέγιστη επίδραση μείωσης της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να επιτευχθεί 4-6
εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Το Irbesartan/Actavis δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Εάν ένα παιδί καταπιεί
μερικά δισκία, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του Irbesartan/Actavis από την κανονική
Εάν πάρετε κατά λάθος πάρα πολλά δισκία, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό
σας. Τα συμπτώματα της υπερδοσολογίας μπορεί να είναι υπέρταση, ταχυκαρδία και
βραδυκαρδία.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Irbesartan/Actavis
Εάν παραλείψετε κατά λάθος μία ημερήσια δόση, πάρτε απλώς την επόμενη δόση
κανονικά. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε να
πάρετε.
Εάν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτήστε
τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Ορισμένες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές και
μπορεί να απαιτούν ιατρική φροντίδα.
Όπως και με παρόμοια φάρμακα, σπάνιες περιπτώσεις αλλεργικών δερματικών
αντιδράσεων (εξάνθημα, κνησμός) καθώς και τοπικού οιδήματος στο πρόσωπο, τα
χείλη ή/και τη γλώσσα έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που παίρνουν ιρβεσαρτάνη. Εάν
εμφανίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα ή δύσπνοια, σταματήστε να
παίρνετε το Irbesartan/Actavis και επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό
σας.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες για ασθενείς που
λάμβαναν θεραπεία με ιρβεσαρτάνη ήταν:
5
Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα) : εάν
πάσχετε από υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη τύπου 2 με νεφρική νόσο, οι
αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν αυξημένα επίπεδα καλίου.
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 10 άτομα) : ζάλη, ναυτία/έμετος, κόπωση
και οι αιματολογικές εξετάσεις μπορεί να δείξουν αυξημένα επίπεδα ενός ενζύμου
που μετρά τη μυϊκή και καρδιακή λειτουργία (ένζυμο κρεατινικής κινάσης). Σε
ασθενείς με υψηλή αρτηριακή πίεση και διαβήτη τύπου 2 με νεφρική νόσο,
αναφέρθηκαν επίσης ζάλη κατά την έγερση από ύπτια ή καθιστή θέση, χαμηλή
αρτηριακή πίεση κατά την έγερση από ύπτια ή καθιστή θέση, πόνος στις αρθρώσεις
ή τους μύες και μειωμένα επίπεδα μίας πρωτεΐνης που βρίσκεται στα ερυθρά
αιμοσφαίρια (αιμοσφαιρίνη).
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν μέχρι 1 στα 100 άτομα) : αυξημένος καρδιακός
ρυθμός, εξάψεις, βήχας, διάρροια, δυσπεψία/αίσθημα καύσου, σεξουαλική
δυσλειτουργία (προβλήματα με τη σεξουαλική απόδοση), θωρακικός πόνος.
Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία της
ιρβεσαρτάνης στην αγορά.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που η συχνότητα τους δεν είναι γνωστή (η συχνότητα δεν
μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα) είναι: αίσθηση περιστροφής,
πονοκέφαλος, αλλοίωση της γεύσης, κουδούνισμα στα αυτιά, μυϊκές κράμπες, πόνος
στις αρθρώσεις και τους μύες, ηπατική δυσλειτουργία, αυξημένα επίπεδα καλίου
στο αίμα, μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, πλημμελής νεφρική λειτουργία και
φλεγμονή των μικρών αιμοφόρων αγγείων που επηρεάζουν κυρίως το δέρμα (μία
πάθηση που είναι γνωστή ως λευκοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα). Όχι συχνές
περιπτώσεις ικτέρου (κιτρίνισμα του δέρματος και/ή του λευκού των ματιών), έχουν
επίσης αναφερθεί.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια σε σας ή το παιδί σας, ενημερώστε
τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ.: +30 213-
2040380/337, Φαξ: + 30 210-6549585, Ιστότοπος: www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Irbesartan/Actavis
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται
στο χαρτοκυτίο, και στον περιέκτη blister ή δισκίων ως ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες φύλαξης για αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Irbesartan/Actavis
- Η δραστική ουσία είναι η ιρβεσαρτάνη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg, 150 mg ή
300 mg ιρβεσαρτάνης.
- Τα άλλα συστατικά είναι:
πυρήνας δισκίου:
καρμελλόζη νατριούχος
διασταυρούμενη (E468), κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (E460), υπρομελλόζη
(E464), μαννιτόλη (E421), μαγνήσιο στεατικό (E572), πυριτίου οξείδιο
κολλοειδές άνυδρο (E551),
επικάλυψη δισκίου:
κυτταρίνη υδροξυπροπυλική
(E463), υπρομελλόζη (E464), μακρογόλη 6000, τιτανίου διοξείδιο (E171).
Εμφάνιση του Irbesartan/Actavis και περιεχόμενα της συσκευασίας
Τα δισκία των 75 mg είναι λευκά, ελλειπτικά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο, με την ένδειξη «Ι» στη μία πλευρά και την ένδειξη «75» στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία των 150 mg είναι λευκά, ελλειπτικά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο, με την ένδειξη «Ι» στη μία πλευρά και την ένδειξη «150» στην άλλη πλευρά.
Τα δισκία των 300 mg είναι λευκά, ελλειπτικά, αμφίκυρτα, επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο, με την ένδειξη «Ι» στη μία πλευρά και την ένδειξη «300» στην άλλη πλευρά.
Μεγέθη συσκευασιών:
Συσκευασίες blister:
Irbesartan/Actavis 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 14, 28, 30, 56, 84,
90, 98 δισκία
Irbesartan/Actavis 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 14, 28, 30, 56, 84,
90, 98 δισκία
Irbesartan/Actavis 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 14, 28, 30, 56, 84,
90, 98 δισκία
Περιέκτες δισκίων:
Irbesartan/Actavis 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 30, 60, 250 δισκία
Irbesartan/Actavis 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 30, 60, 250 δισκία
Irbesartan/Actavis 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία: 30, 60, 250 δισκία
Μπορεί να μην κυκλοφορούν στο εμπόριο όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Actavis Group PTC ehf
Reykyavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjordur
Ισλανδία
Παρασκευαστής
Actavis hf.
Reykjavikurvegi 78, P.O.Box 420
IS-220 Hafnafjordur
Ισλανδία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στις Χώρες-Μέλη του
ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:
Εσθονία Irbesartan Actavis
7
Βέλγιο Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg filmomhulde tabletten
Τσεχία Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg
Γερμανία Irbesartan-Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg Filmtabletten
Δανία Irbesartan Actavis
Ελλάδα Irbesartan / Actavis
Ισπανία Irbesartán Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg comprimidos
Ιταλία Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg compresse rivestite con film
Λιθουανία Irbesartan Actavis 75 mg, 150 mg, 300 mg plėvele dengtos tabletės
Αυτό το φυλλάδιο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του
2016.
8