ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
DORZOLAMIDE/GENERICS 20 mg/ml Οφθαλμικές σταγόνες, Διάλυμα
Δορζολαμίδη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε
αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της
ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το DORZOLAMIDE/GENERICS και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το DORZOLAMIDE/GENERICS
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το DORZOLAMIDE/GENERICS και ποια είναι η χρήση του
Το DORZOLAMIDE/GENERICS διατίθεται ως στείρο διάλυμα οφθαλμικών σταγόνων. Το
DORZOLAMIDE/GENERICS περιέχει δορζολαμίδη, μία ένωση σχετιζόμενη με σουλφοναμίδες, ως
δραστικό συστατικό.
Η δορζολαμίδη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται οφθαλμικοί αναστολείς της
καρβονικής ανυδράσης, τα οποία μειώνουν την υψηλή πίεση μέσα στο μάτι.
Η δορζολαμίδη χρησιμοποιείται για να ελαττώσει την αυξημένη πίεση μέσα στο μάτι και για την
αντιμετώπιση του γλαυκώματος (γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, ψευδο-αποφολιδωτικό γλαύκωμα). Το
DORZOLAMIDE/GENERICS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή επιπρόσθετα άλλων φαρμάκων
που μειώνουν την πίεση μέσα στο μάτι (ονομάζονται β-αποκλειστές).
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS
Μην χρησιμοποιήσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS:
- σε περίπτωση αλλεργίας στη δορζολαμίδη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού
του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- σε περίπτωση που έχετε σοβαρά νεφρικά προβλήματα
- σε περίπτωση που έχετε διαταραχή στο pH (οξεοβασικό ισοζύγιο) του αίματός σας.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού χρησιμοποιήσετε το
DORZOLAMIDE/GENERICS:
- εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν ηπατικά προβλήματα
- εάν σας έχουν πει ότι έχετε κάποια ανωμαλία του κερατοειδούς
- εάν εμφανίσατε στο παρελθόν αλλεργία σε οποιοδήποτε φάρμακο σουλφοναμίδης π.χ. κο-
τριμοξαζόλη
2
- εάν έχετε υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθείτε σε επέμβαση στο μάτι
- εάν έχετε τραυματιστεί στο μάτι ή έχετε πολύ χαμηλή πίεση μέσα στο μάτι (υποτονία)
- εάν έχετε προηγούμενο ιστορικό λίθων στους νεφρούς
- εάν παίρνετε κάποιον άλλο αναστολέα καρβονικής ανυδράσης από του στόματος π.χ.
ακεταζολαμίδη
- εάν φοράτε φακούς επαφής (βλέπε την παράγραφο «Το DORZOLAMIDE/GENERICS
περιέχει το συντηρητικό χλωριούχο βενζαλκώνιο»)
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με το γιατρό σας εάν εμφανιστεί οποιοσδήποτε ερεθισμός στα
μάτια ή οποιοδήποτε νέο πρόβλημα στα μάτια όπως ερυθρότητα στο μάτι ή οίδημα (πρήξιμο) του
επιφανειακού στρώματος του ματιού ή των βλεφάρων.
Σταματήστε τη χρήση του DORZOLAMIDE/GENERICS και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας
εάν υποπτεύεστε ότι το DORZOLAMIDE/GENERICS σας προκαλεί αλλεργική αντίδραση (για
παράδειγμα, δερματικό εξάνθημα ή φαγούρα ή φλεγμονή του ματιού).
Παιδιά και έφηβοι
Το DORZOLAMIDE/GENERICS θα πρέπει να χρησιμοποιείται στα παιδιά και τους εφήβους μόνο
εάν τα πιθανά οφέλη υπερσκελίζουν τους δυνητικούς κινδύνους. Ο γιατρός σας θα σας συμβουλεύσει.
Άλλα φάρμακα και DORZOLAMIDE/GENERICS
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή χρησιμοποιείτε ή έχετε πάρει ή
χρησιμοποιήσει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε ή να χρησιμοποιήσετε άλλα φάρμακα ακόμα και αυτά
που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Ειδικά, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε κάποιον άλλο αναστολέα καρβονικής
ανυδράσης από του στόματος όπως ακεταζολαμίδη.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί,
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το
φάρμακο. Το DORZOLAMIDE/GENERICS δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της
κύησης εκτός εάν ο γιατρός σας το συστήνει πάραυτα.
Το DORZOLAMIDE/GENERICS δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το DORZOLAMIDE/GENERICS μπορεί να προκαλέσει ζάλη και οπτικές διαταραχές σε κάποιους
ασθενείς. Μην οδηγείτε και μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές μέχρι να εξαφανιστούν τα
συμπτώματα.
Το DORZOLAMIDE/GENERICS περιέχει το συντηρητικό χλωριούχο βενζαλκώνιο.
Το χλωριούχο βενζαλκώνιο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του ματιού
Το χλωριούχο βενζαλκώνιο είναι γνωστό ότι προκαλεί δυσχρωματισμό των μαλακών φακών
επαφής
Αποφύγετε την επαφή με τους μαλακούς φακούς επαφής
Αφαιρέστε τους φακούς επαφής πριν από την εφαρμογή και περιμένετε 15 λεπτά πριν να τους
επανατοποθετήσετε
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3
Η κατάλληλη για εσάς δόση και διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής θα καθοριστούν από το γιατρό
σας.
Όταν το DORZOLAMIDE/GENERICS χρησιμοποιείται μόνο του, η συνιστώμενη δόση είναι μία
σταγόνα στο(α) προσβεβλημένο(α) μάτι(ια) τρεις φορές την ημέρα, για παράδειγμα το πρωί, το
απόγευμα και το βράδυ.
Εάν ο γιατρός σας σάς έχει συστήσει να χρησιμοποιείτε το DORZOLAMIDE/GENERICS σε
συνδυασμό με οφθαλμικές σταγόνες ενός β-αποκλειστή (μία άλλη κατηγορία φαρμάκων που
μειώνουν την πίεση στο μάτι), τότε η συνιστώμενη δόση είναι μία σταγόνα
DORZOLAMIDE/GENERICS στο(α) προσβεβλημένο(α) μάτι(ια) δύο φορές την ημέρα, για
παράδειγμα το πρωί και το βράδυ.
Εάν χρησιμοποιείτε το DORZOLAMIDE/GENERICS μαζί με άλλες οφθαλμικές σταγόνες, αφήστε να
περάσουν τουλάχιστον 10 λεπτά από την εφαρμογή του DORZOLAMIDE/GENERICS μέχρι την
εφαρμογή του άλλου φαρμάκου.
Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS για να αντικαταστήσετε κάποιο
άλλο φάρμακο σε οφθαλμικές σταγόνες, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μείωση της πίεσης μέσα στο
μάτι, τότε θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του άλλου φαρμάκου αφότου το πάρετε στη σωστή δόση
την προηγούμενη ημέρα και να αρχίσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS την επόμενη ημέρα.
Μην αλλάξετε τη δοσολογία αυτού του φαρμάκου χωρίς να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας. Εάν
πρέπει να διακόψετε την αγωγή, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Μην αφήσετε το άκρο του περιέκτη να έρθει σε επαφή με το μάτι σας ή με την περιοχή γύρω από το
μάτι σας. Μπορεί να μολυνθεί με βακτήρια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις στο μάτι,
που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή βλάβη του ματιού, ή ακόμη και σε απώλεια όρασης. Για να
αποφύγετε πιθανή μόλυνση του περιέκτη, κρατήστε το άκρο του περιέκτη μακριά από οποιαδήποτε
επιφάνεια.
Οδηγίες χρήσης:
Συνιστάται να πλένετε τα χέρια σας πριν να βάλετε τις οφθαλμικές σταγόνες σας.
Μπορεί να είναι πιο εύκολο να βάλετε τις οφθαλμικές σταγόνες σας
μπροστά από έναν καθρέφτη.
1. Πριν τη χρήση αυτού του φαρμάκου για πρώτη φορά, σιγουρευτείτε ότι η σφράγιση ασφαλείας στο
λαιμό της φιάλης είναι άθικτη. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ της φιάλης και του
πώματος στη φιάλη πριν ανοιχτεί. Στη συνέχεια, σπάστε τη σφράγιση ασφαλείας.
2. Αφαιρέστε το πώμα της φιάλης.
3. Γείρετε το κεφάλι σας προς τα πίσω και τραβήξτε απαλά προς τα κάτω το κάτω βλέφαρό σας, έτσι
ώστε να σχηματιστεί ένας μικρός θύλακος μεταξύ του βλεφάρου σας και του ματιού σας.
4. Αναποδογυρίστε τη φιάλη και πιέστε τη ελαφρά μέχρι να πέσει μία σταγόνα μέσα στο μάτι
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ
ΣΤΟ ΜΑΤΙ Ή ΣΤΟ ΒΛΕΦΑΡΟ ΣΑΣ.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 & 4 στο άλλο μάτι εάν ο γιατρός σας σάς το έχει συστήσει.
6. Επανατοποθετείστε το πώμα στη φιάλη και κλείστε τη αμέσως μετά τη χρήση.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση DORZOLAMIDE/GENERICS από την κανονική
4
Εάν βάλετε πολλές σταγόνες στο μάτι σας ή καταπιείτε από το περιεχόμενο, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε αμέσως με το γιατρό σας.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το DORZOLAMIDE/GENERICS
Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε το DORZOLAMIDE/GENERICS όπως συνταγογραφήθηκε από
το γιατρό σας.
Εάν ξεχάσετε να βάλετε μία δόση, βάλτε την όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η
ώρα για την επόμενη δόση σας, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε και συνεχίστε το κανονικό
δοσολογικό σας σχήμα.
Μην χρησιμοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το DORZOLAMIDE/GENERICS
Το DORZOLAMIDE/GENERICS θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε μέρα για να δράσει σωστά. Εάν
πρέπει να σταματήσετε τη θεραπεία, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου ρωτήστε το γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν
και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Σταματήστε αμέσως τη χρήση του DORZOLAMIDE/GENERICS και μεταβείτε αμέσως σε
κάποιο νοσοκομείο ή ζητήστε ιατρική συμβουλή από το γιατρό σας, εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνές (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 10 άτομα):
Βλάβη του πρόσθιου χιτώνα του ματιού, που μπορεί να προκαλέσει πόνο στο μάτι,
ερυθρότητα στο μάτι και θαμπή όραση, με πιθανή ευαισθησία στο φως ή ένα αίσθημα ότι
υπάρχει κάτι μέσα στο μάτι σας (επιπολής στικτή κερατίτιδα).
Όχι συχνές (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 100 άτομα):
Πρήξιμο της ίριδας (του έγχρωμου τμήματος του ματιού) που μπορεί να προκαλέσει θαμπή
όραση και το να βλέπετε σκουρόχρωμα σημάδια που κινούνται, ή πιθανώς φως που
αναβοσβήνει (ιριδοκυκλίτιδα).
Σπάνιες (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 1000 άτομα):
Αλλεργικές αντιδράσεις που μπορούν να εμφανιστούν ως έντονα κνησμώδες ή αιφνίδιο
εξάνθημα, ξαφνικό πρήξιμο του ματιού, του βλεφάρου, των χειλιών, της γλώσσας, του
προσώπου, των χεριών ή του λαιμού, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή και
συριγμό.
Ερυθρότητα με έντονο πόνο στο δέρμα, μεγάλες φυσαλίδες, ξεφλούδισμα του δέρματος σε
στρώματα, αιμορραγία στα χείλη, στα μάτια, στα γεννητικά όργανα ή στο στόμα,
συνοδευόμενα από πυρετό (το οποίο μπορεί να είναι ένδειξη συνδρόμου Stevens-Johnson ή
τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης)
Ξαφνική απώλεια όρασης, που συνοδεύεται από πόνο και κάποιες φορές ναυτία και έμετο,
που μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από χειρουργική επέμβαση στο μάτι (αποκόλληση
χοριοειδούς)
Μεγάλη μείωση στην ενδοφθάλμια πίεση, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε οφθαλμικά
προβλήματα όπως απώλεια όρασης ή διαταραχή όρασης
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
5
Πολύ συχνές (μπορεί να προσβάλλουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα):
Αίσθημα καύσου και νυγμού στα μάτια
Συχνές (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 10 άτομα):
Πονοκέφαλος
Αυξημένη παραγωγή δακρύων
Φλεγμονή ή λοίμωξη στο μάτι
Φλεγμονή ή εφελκίδες στο βλέφαρο
Φαγούρα στο μάτι
Ερεθισμός των βλεφάρων
Θαμπή όραση (χωρίς άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες).
Ναυτία
Αίσθηση πικρής γεύσης
Αδυναμία ή αίσθημα κόπωσης
Σπάνιες (μπορεί να προσβάλλουν έως 1 στα 1000 άτομα):
Ζάλη
Μυρμήγκιασμα των χεριών και/ή των ποδιών
Ερεθισμός των ματιών που μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και πόνο στα μάτια
Δυσκολία στην εστίαση σε μακρινά αντικείμενα (μυωπία), η οποία κανονικά υποχωρεί με τη
διακοπή της θεραπείας
Πρήξιμο του πρόσθιου χιτώνα του ματιού, το οποίο μπορεί να παρατηρήσετε ως θαμπή
όραση, πιθανώς με εμφάνιση φωτεινών στεφάνων γύρω από τα αντικείμενα (οίδημα του
κερατοειδούς).
Αιμορραγία από τη μύτη
Ερεθισμένος λαιμός
Ξηρότητα στόματος
Δέρμα με φαγούρα και λέπια, κάποιες φορές με αίσθημα καύσου και νυγμού, που μπορεί
επίσης να εμφανιστεί στο δέρμα που περιβάλλει το μάτι και μπορεί να είναι σημείο
αλλεργικής αντίδρασης στο δέρμα
Λίθοι στους νεφρούς
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30
21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το DORZOLAMIDE/GENERICS
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην ετικέτα της
φιάλης και στο χάρτινο κουτί μετά το «ΛΗΞΗ» ή το «EXP». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία
ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Φυλάσσετε τη φιάλη στο εξωτερικό χάρτινο κουτί για να προστατεύεται από το φως. Φυλάσσετε σε
θερμοκρασία μικρότερη των 30°C.
6
Το DORZOLAMIDE/GENERICS θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 28 ημέρες από το πρώτο
άνοιγμα της φιάλης. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να απορρίψετε τη φιάλη 4 εβδομάδες από την πρώτη
φορά που την ανοίξατε, ακόμη και εάν έχει περισσέψει διάλυμα. Για να το θυμάστε πιο εύκολα,
γράψτε πάνω στο χάρτινο κουτί την ημερομηνία που ανοίξατε τη φιάλη.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για
το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην
προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το DORZOLAMIDE/GENERICS
- Η δραστική ουσία είναι η δορζολαμίδη. Ανά ml διαλύματος περιέχονται 20 mg δορζολαμίδης
(ως δορζολαμίδη υδροχλωρική).
- Τα άλλα συστατικά είναι χλωριούχο βενζαλκώνιο (ως συντηρητικό μέσο) (βλ. παράγραφο
2), μαννιτόλη, υδροξυαιθυλοκυτταρίνη, νάτριο κιτρικό, νατρίου υδροξείδιο για ρύθμιση
του pH και ενέσιμο ύδωρ.
Εμφάνιση του DORZOLAMIDE/GENERICS και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το DORZOLAMIDE/GENERICS είναι ένα στείρο, ρυθμισμένου pH, άχρωμο, ελαφρά ιξώδες
διάλυμα που περιέχεται σε λευκή πλαστική φιάλη η οποία φέρει άκρο με σταγονόμετρο, πώμα και
επίπωμα ασφαλείας. Κάθε φιάλη περιέχει 5 mL διαλύματος οφθαλμικών σταγόνων.
Το DORZOLAMIDE/GENERICS διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 1 φιάλη, 3 φιάλες ή 6
φιάλες.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Δικαιούχος Προϊόντος και Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
Generics Pharma Hellas Ltd, Λ. Βουλιαγμένης 577
Α
, Αργυρούπολη 16451, Αθήνα,
τηλ.: 210 9936410
Παραγωγός(οί)
Pharmathen A.E., Δερβενακίων 6, Παλλήνη 15331, Αττική, Ελλάδα.
Mc Dermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories – 35 Baldoyle Industrial Estate, Grange
Road, Dublin 13, Iρλανδία
Generics (UK) – Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1AG, Ηνωμένο Βασίλειο
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Βέλγιο “Dorzolamide Mylan 2% oogdruppels”
Δανία “Dorzolamid Mylan øyedråper, oppløsning 20 mg / ml
Φινλανδία “Dorzolamid Mylan 20 mg / ml silmätopat, liuos”
Γαλλία “Dorzolamide Mylan 2%, collyre en solution
Γερμανία “Dorzolamid dura 20mg/ml Augentropfen“
Ελλάδα “DORZOLAMIDE / GENERICS”
Ιρλανδία “Dorzolamide Mylan 20 mg/ml eye drops solution”
Ιταλία “DORZOLAMIDE MYLAN GENERICS”
Νορβηγία “Dorzolamid Mylan 20 mg/ml øyedråper, oppløsning
Πορτογαλία “Dorzolamida Mylan, 20 mg/ml, colírio, solução”
Σουηδία “Dorzolamid Mylan 20 mg/ml ögondroppar”
Κάτω Χώρες “Dorzolamide Mylan 20 mg/ml, oogdruppels oplossing”
Ηνωμένο Βασίλειο “Dorzolamide 20 mg/ml eye drops solution”
7
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}
8