Perindopril / Actavis
Perindopril tert-butylamine
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμη και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με
τα δικά σας.
Εάν οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες καταστεί σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών,
παρακαλείστε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει
:
1. Τι είναι το Perindopril / Actavis και ποια είναι η χρήση του
2. Τι θα πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Perindopril / Actavis
3. Πώς θα πρέπει να λαμβάνετε το Perindopril / Actavis.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς θα πρέπει να φυλάσσεται το Perindopril / Actavis
6. Περισσότερες πληροφορίες.
1. Τι είναι το Perindopril / Actavis και ποια είναι η χρήση του
Η περινδοπρίλη ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων που καλούνται αναστολείς ΜΕΑ. Αυτά τα
φάρμακα δρουν μέσω της διεύρυνσης των αιμοφόρων αγγείων. Το γεγονός αυτό καθιστά
ευκολότερο το έργο της καρδιάς για την κυκλοφορία του αίματος σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Τα δισκία Perindopril / Actavis 2 mg ή 4 mg χρησιμοποιούνται:
για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση),
για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας (μία πάθηση στην οποία η καρδιά δεν είναι
σε θέση να αντλήσει επαρκή ποσότητα αίματος για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού)
• για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιακών επεισοδίων, όπως καρδιακή προσβολή, σε
ασθενείς με σταθεροποιημένη στεφανιαία νόσο (μία πάθηση όπου η παροχή αίματος στην
καρδιά μειώνεται ή εμποδίζεται) και ασθενείς που είχαν ήδη υποστεί καρδιακή προσβολή ή/και
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της παροχής αίματος στην καρδιά μέσω
διεύρυνσης των αγγείων που το παρέχουν.
Τα δισκία Perindopril / Actavis 8 mg χρησιμοποιούνται:
για την αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση),
για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιακών επεισοδίων, όπως καρδιακή προσβολή, σε
ασθενείς με σταθεροποιημένη στεφανιαία νόσο (μία πάθηση κατά την οποία μειώνεται ή
εμποδίζεται η παροχή αίματος στην καρδιά) και ασθενείς που είχαν ήδη υποστεί καρδιακή
προσβολή ή/και υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη βελτίωση της παροχής αίματος στην
καρδιά μέσω διεύρυνσης των αγγείων που το παρέχουν.
2. Πριν πάρετε το Perindopril / Actavis
Μην πάρετε το Perindopril / Actavis:
- Εάν είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητος) στην περινδοπρίλη ή σε οποιοδήποτε από τα άλλα συστατικά
του Perindopril / Actavis ή σε οποιονδήποτε άλλο αναστολέα ΜΕΑ (βλ. Λοιπές Πληροφορίες,
παράγραφος 6).
- Εάν είχατε εμφανίσει κατά το παρελθόν οξύ οίδημα του προσώπου, της γλώσσας ή του λάρυγγα
γγειονευρωτικό σύνδρομο), ανεξάρτητα από το κατά πόσον προκλήθηκε ή όχι από τη θεραπεία με
ένα παρόμοιο φάρμακο (αναστολέας ΜΕΑ).
- Εάν είστε έγκυος άνω των 3 μηνών (είναι καλύτερο να αποφεύγεται η χρήση του Perindopril/Actavis
στα πρώτα στάδια της κύησης (βλ. παράγραφο κύησης).
Παιδιά και έφηβοι
Το Perindopril / Actavis δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους.
Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή με το Perindopril / Actavis
Ενημερώστε τον γιατρό πριν πάρετε το Perindopril / Actavis, εάν:
παρουσιάζετε στένωση των καρδιακών βαλβίδων (στένωση αορτικής ή μιτροειδούς
βαλβίδας) ή νόσο του καρδιακού μυός (υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια) ή στένωση της
αρτηρίας που τροφοδοτεί με αίμα το νεφρό (στένωση νεφρικής αρτηρίας).
υποβληθήκατε πρόσφατα σε μεταμόσχευση νεφρού
έχετε οποιοδήποτε άλλο καρδιακό ή ηπατικό ή νεφρικό πρόβλημα ή εάν υποβάλλεστε σε
αιμοκάθαρση
πάσχετε από διαβήτη
σας έχει ζητηθεί να περιορίσετε το αλάτι στη διατροφή σας ή να χρησιμοποιείτε ένα
υποκατάστατο άλατος που περιέχει κάλιο
πάσχετε από μία νόσο του κολλαγόνου, όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος ή το
σκληρόδερμα
πρόκειται να λάβετε θεραπεία ή λαμβάνετε ήδη θεραπεία για τη μείωση των επιδράσεων μίας
αλλεργίας σε τσιμπήματα μέλισσας ή σφήκας
πρόκειται να υποβληθείτε σε απομάκρυνση της χοληστερόλης από το αίμα σας με τη βοήθεια
ενός μηχανήματος (αφαίρεση LDL).
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε)
έγκυος. Το Perindopril/Actavis δεν συνιστάται κατά τα πρώτα στάδια της κύησης, και δεν θα
πρέπει να χορηγείται σε γυναίκες που είναι έγκυοι άνω των 3 μηνών, καθώς μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο βρέφος σας εάν ληφθεί μετά από εκείνο το στάδιο (βλ.
παράγραφο κύησης).
Σε περίπτωση εμφάνισης ενός αισθήματος σύσφιξης στο στήθος και οιδήματος προσώπου και
γλώσσας (αγγειονευρωτικό οίδημα), θα πρέπει να ενημερώνετε αμέσως τον γιατρό σας και να
διακόπτετε τη θεραπεία με Perindopril / Actavis 2 mg, 4 mg ή 8 mg. Αυτό ισχύει για όλους τους
αναστολείς ΜΕΑ.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας ότι παίρνετε το Perindopril tert-butylamine εάν:
πρόκειται να υποβληθείτε σε μία χειρουργική επέμβαση ή σε γενική αναισθησία
είχατε πρόσφατα διάρροια ή έμετο
η αρτηριακή σας πίεση δεν είναι επαρκώς μειωμένη λόγω εθνικής καταγωγής (αφορά ιδιαιτέρως
σε ασθενείς με μαύρο χρώμα δέρματος).
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείστε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε
πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμη και αυτά που δεν χορηγούνται με συνταγή.
Συγκεκριμένα, μιλήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε το Perindopril tert-butylamine εάν παίρνετε:
φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση, συμπεριλαμβανομένων των διουρητικών
διουρητικά που επηρεάζουν τα επίπεδα καλίου, όπως η σπειρονολακτόνη, η τριαμτερένη ή η
αμιλορίδη
φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα καλίου
ηπαρίνη (για την αραίωση του αίματος), η οποία μπορεί επίσης να επηρεάσει τα επίπεδα καλίου
στο αίμα σας
αντιδιαβητικά φάρμακα (ινσουλίνη ή δισκία)
λίθιο (για τη μανία ή την κατάθλιψη)
φάρμακα για ψυχικές παθήσεις, όπως κατάθλιψη, άγχος, σχιζοφρένεια ή άλλες ψυχώσεις
αλλοπουρινόλη για την ουρική αρθρίτιδα
φάρμακα για την αντιμετώπιση αυτο-άνοσων διαταραχών (όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα) ή μετά
από επέμβαση μεταμόσχευσης. Αυτά τα φάρμακα καλούνται ανοσοκατασταλτικά.
προκαϊναμίδη (για τον ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό)
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ, όπως ιβουπροφαίνη, δικλοφενάκη),
συμπεριλαμβανομένης της ασπιρίνης για τον πόνο
φάρμακα για χαμηλή αρτηριακή πίεση, καταπληξία (σοκ) ή άσθμα (συμπεριλαμβανομένων
εφεδρίνης, νοραδρεναλίνης ή αδρεναλίνης)
φάρμακα που διευρύνουν τα αιμοφόρα αγγεία (αγγειοδιασταλτικά, όπως τα νιτρώδη).
θεραπεία με ενέσιμο χρυσό (χρυσοθειομηλικό νάτριο)
Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν δεν είστε σίγουρος ποια είναι αυτά τα φάρμακα. Ενημερώστε τον γιατρό
σας εάν έχετε πάρει οποιαδήποτε από τα πιο πάνω αναφερθέντα φάρμακα κατά το παρελθόν, αλλά
τώρα τα έχετε διακόψει.
Λήψη του Perindopril / Actavis με τροφή και ποτό
Συνιστάται η λήψη των δισκίων του Perindopril / Actavis το πρωί πριν από ένα γεύμα για τη
μείωση της επίδρασης της τροφής στον τρόπο με τον οποίο δρα το φάρμακο. Τα διατροφικά
συμπληρώματα που περιέχουν κάλιο ή τα υποκατάστατα άλατος δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται εάν παίρνετε περινδοπρίλη.
Κύηση και Γαλουχία:
Κύηση
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή ότι μπορεί να μείνετε) έγκυος. Ο
γιατρός κανονικά θα σας συμβουλεύσει να σταματήσετε να παίρνετε το Perindopril/Actavis πριν
μείνετε έγκυος ή όσο το δυνατόν πιο σύντομα από το στιγμή που θα μάθετε ότι είστε έγκυος και θα
σας συμβουλέψει να πάρετε ένα άλλο φάρμακο αντί του Perindopril/Actavis. Το Perindopril/Actavis
δεν συνιστάται κατά τα πρώτα στάδια της κύησης, και δεν θα πρέπει να το παίρνετε εάν είστε έγκυοι
άνω των 3 μηνών, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο βρέφος σας εάν ληφθεί μετά τον
τρίτο μήνα της κύησης.
Γαλουχία:
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε να θηλάζετε. Το
Perindopril/Actavis δεν συνιστάται σε μητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει μία
άλλη θεραπεία για εσάς, εάν επιθυμείτε να θηλάσετε, ιδιαιτέρως εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο ή
γεννήθηκε πρόωρα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών:
Το Perindopril / Actavis δεν επηρεάζει συνήθως τα αντανακλαστικά, ωστόσο μπορεί να εμφανιστεί
ζάλη ή αδυναμία λόγω χαμηλής αρτηριακής πίεσης. Εφόσον επηρεασθείτε με αυτόν τον τρόπο, οι
ικανότητές σας στην οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων μπορεί να είναι μειωμένες.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα από τα συστατικά των δισκίων του
Perindopril / Actavis
Τα δισκία περιέχουν λακτόζη. Εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι εμφανίζετε δυσανεξία σε
ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. Πώς θα πρέπει να παίρνετε το Perindopril / Actavis
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει σχετικά με την ποσότητα του perindopril tert-butylamine που θα πρέπει
να ξεκινήσετε να παίρνετε. Αυτή η ποσότητα μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την πάθησή σας και με
άλλα φάρμακα που παίρνετε. Να χρησιμοποιείτε πάντοτε το Perindopril tert-butylamine αυστηρά
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Μην αλλάζετε την ποσότητα του φαρμάκου που παίρνετε, εκτός και αν σας το πει
ο γιατρός σας. Το Perindopril tert-butylamine μπορεί να χορηγηθεί από μόνο του ή με άλλα φάρμακα
που μειώνουν την αρτηριακή πίεση.
Παίρνετε τα δισκία Perindopril / Actavis από το στόμα μόνο.
Παίρνετέ τα το πρωί πριν από ένα γεύμα.
Είναι προτιμότερο να παίρνετε τα δισκία σας με ένα ποτήρι νερό την ίδια ώρα κάθε ημέρα.
Το perindopril tert-butylamine δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά και εφήβους.
Η συνήθης δόση είναι:
Υψηλή αρτηριακή πίεση:
Δόση έναρξης - 4 mg Perindopril tert-butylamine κάθε ημέρα
μετά από έναν μήνα, αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 8 mg κάθε ημέρα.
Τα 8 mg κάθε ημέρα είναι η υψηλότερη δόση που χρησιμοποιείται συνήθως.
Σε ηλικιωμένα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, οι ημερήσιες δόσεις είναι συνήθως:
2 mg κάθε ημέρα
μετά από έναν μήνα, αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 4 mg κάθε ημέρα.
Τα 8 mg κάθε ημέρα είναι η υψηλότερη χρησιμοποιούμενη δόση.
Το perindopril tert-butylamine 2 mg, 4 mg ή 8 mg θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με άλλα
φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση που δεν είναι επίσης αναστολείς ΜΕΑ.
Εάν παίρνετε διουρητικά:
ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να διακόψετε τη χρήση τους 2 έως 3 ημέρες πριν την έναρξη της
λήψης του perindopril tert-butylamine. Αυτό θα συμβεί για την πρόληψη μίας πτώσης της
αρτηριακής πίεσης:
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε τα διουρητικά και πάλι αφού θα έχετε
ξεκινήσει τη θεραπεία με perindopril tert-butylamine.
Εάν δεν είναι δυνατόν να διακόψετε τη λήψη των διουρητικών, τότε μπορείτε να παίρνετε
παράλληλα 2 mg perindopril tert-butylamine.
Ο γιατρός σας ή ο φαρμακοποιός σας θα σας ενημερώσουν επακριβώς σχετικά με το τι θα πρέπει να
κάνετε.
Ο γιατρός σας μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία με 2 mg perindopril tert-butylamine, εάν:
η αρτηριακή σας πίεση είναι πολύ υψηλή
δεν έχετε επαρκή ποσότητα νερού στον οργανισμό σας (αφυδάτωση)
έχετε χαμηλά επίπεδα άλατος στο αίμα σας
έχετε καρδιακά προβλήματα, το οποίο σημαίνει ότι η καρδιά σας δυσκολεύεται να
κυκλοφορήσει το αίμα στον οργανισμό σας (ανεπαρκής καρδιακή αντιρρόπηση)
έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση λόγω απόφραξης των αιμοφόρων αγγείων στους νεφρούς
(σύσπαση των αρτηριών)
παρουσιάζετε υπερβολική πτώση της αρτηριακής πίεσης μετά τη λήψη της αρχικής δόσης.
Καρδιακή ανεπάρκεια:
Τα δισκία των 8 mg δεν είναι κατάλληλα για τη θεραπεία αυτής της πάθησης.
Δόση έναρξης 2 mg Perindopril tert-butylamine κάθε ημέρα
μετά από 2 εβδομάδες, αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 4 mg κάθε ημέρα.
Σταθεροποιημένη στεφανιαία νόσος:
η συνήθης δόση έναρξης είναι 4 mg Perindopril tert-butylamine άπαξ ημερησίως
μετά από 2 εβδομάδες, αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 8 mg κάθε ημέρα.
Σε ηλικιωμένα άτομα με σταθεροποιημένη στεφανιαία νόσο, οι ημερήσιες δόσεις είναι συνήθως:
2 mg κάθε ημέρα
μετά από μία εβδομάδα, αυτή η δόση μπορεί να αυξηθεί στα 4 mg κάθε ημέρα.
και μετά από μία επί πλέον εβδομάδα στα 8 mg κάθε ημέρα, η οποία είναι η υψηλότερη
χρησιμοποιούμενη δόση.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση perindopril tert-butylamine από την κανονική
Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ή τον πλησιέστερο σταθμό πρώτων βοηθειών εάν έχετε πάρει
υπερβολικά υψηλή δόση.
Μπορεί να εμφανιστούν οι ακόλουθες επιδράσεις: χαμηλή αρτηριακή πίεση, καταπληξία (σοκ),
νεφρικά προβλήματα, γρήγορη αναπνοή, γρήγορος καρδιακός ρυθμός, ακανόνιστος καρδιακός
ρυθμός (αίσθημα παλμών), αργός καρδιακός ρυθμός, αίσθημα ζάλης ή άγχος και βήχας.
Η πιθανότερη επίδραση σε περίπτωση υπερδοσολογίας είναι η χαμηλή αρτηριακή πίεση, που μπορεί
να σας προκαλέσει αίσθημα ζάλης ή λιποθυμίας. Εάν συμβεί αυτό, η ύπτια θέση με τα πόδια ψηλά
μπορεί να βοηθήσει.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το perindopril tert-butylamine
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μία δόση που ξεχάσατε να πάρετε.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε ένα ή περισσότερα δισκία, δεν θα πρέπει να πάρετε τα δισκία που ξεχάσατε.
Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το perindopril tert-butylamine
Μη σταματήσετε να παίρνετε το Perindopril / Actavis χωρίς να μιλήσετε με τον γιατρό σας.
Τα φάρμακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση ή την καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει κανονικά να τα
παίρνετε για το υπόλοιπο της ζωής σας. Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Perindopril / Actavis, η
πάθησή σας μπορεί να επιδεινωθεί.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το perindopril tert-butylamine μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και αυτές δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν εμφανιστεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, σταματήστε να παίρνετε
τα δισκία και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας:
οίδημα του προσώπου, των χειλιών, του στόματος, της γλώσσας ή του λάρυγγα
δυσκολία στην αναπνοή
αίσθημα ζάλης ή λιποθυμία
πολύ γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός.
Αυτή είναι μία πολύ σπάνια αλλά σοβαρή αντίδραση που καλείται αγγειοοίδημα, η οποία μπορεί να
εμφανιστεί με όλα τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας (αναστολείς ΜΕΑ). Θα πρέπει να αναζητήσετε
αμέσως ιατρική θεραπεία, συνήθως σε ένα νοσοκομείο.
Συνήθεις (εμφανίζονται σε 1 ή περισσότερους από 1 στους 100 αλλά λιγότερους από 1 στους 10
ασθενείς)
βήχας, δυσκολία στην αναπνοή
λιποθυμική τάση λόγω χαμηλής αρτηριακής πίεσης (ιδιαιτέρως όταν ξεκινήσετε να παίρνετε
το Perindopril tert-butylamine ή όταν η δόση αυξάνεται ή όταν παίρνετε επίσης διουρητικά)
πονοκέφαλος, αίσθημα ζάλης ή κόπωσης, αίσθημα ζάλης με μία αίσθηση περιδίνησης
(ίλιγγος), μυρμήγκιασμα (αίσθημα νυγμού), μυϊκές κράμπες, θολή όραση, πόνος στα μάτια,
αίσθηση θορύβου στα αυτιά (εμβοές)
αίσθηση ναυτίας ή έμετος, στομαχόπονος ή δυσπεψία
μεταβολές στην αίσθηση της γεύσης, διάρροια, δυσκοιλιότητα, δερματικό εξάνθημα,
κνησμός.
Ασυνήθεις (εμφανίζονται σε 1 ή περισσότερους από 1 στους 1000 αλλά λιγότερους από 1 στους
100 ασθενείς)
διαταραχές της διάθεσης ή του ύπνου
αίσθημα σύσφιξης στο θώρακα, συριγμός και δύσπνοια (βρογχόσπασμος)
ξηροστομία
νεφρικά προβλήματα
ανικανότητα επίτευξης στύσης
εφίδρωση
συριγμός, οίδημα του προσώπου, της γλώσσας ή του λάρυγγα, έντονος κνησμός,
δερματικό εξάνθημα, λιποθυμία ή αίσθημα ζάλης (αγγειοοίδημα).
Πολύ σπάνιες (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 10.000 ασθενείς):
αίσθημα σύγχυσης
ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός, πόνος στο θώρακα που εμφανίζεται στην καρδιοπάθεια
(στηθάγχη), καρδιακή προσβολή και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (αυτές έχουν εμφανιστεί
με τους αναστολείς ΜΕΑ σε άτομα με χαμηλή αρτηριακή πίεση)
λοίμωξη στο θώρακα (ηωσινοφιλική πνευμονία), ρινική συμφόρηση ή καταρροή (ρινίτιδα)
φλεγμονή του παγκρέατος (παγκρεατίτιδα)
φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα)
δερματική αντίδραση, όπως σε περίπτωση αλλεργίας (πολύμορφο ερύθημα)
διαταραχές του αίματος. Ο γιατρός σας μπορεί να διεξάγει αιματολογικές εξετάσεις για να
ελέγξει αυτές τις διαταραχές.
Οξέα νεφρικά προβλήματα.
Μη γνωστές
Σε περιστατικά διαβητικών ασθενών, μπορεί να επέλθει υπογλυκαιμία (πολύ χαμηλό
επίπεδο σακχάρου αίματος)
Έχει αναφερθεί αγγειίτιδα (φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων)
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή εάν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείστε να
ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5. Πώς θα πρέπει να φυλάσσεται το Perindopril / Actavis
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία κάτω των 30°C.
Μη χρησιμοποιείτε το Perindopril / Actavis μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη
συσκευασία μετά τη λέξη «Λήξη». Τα πρώτα δύο ψηφία αναφέρονται στον μήνα, ενώ τα τελευταία
ψηφία αναφέρονται στο έτος.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το τι θα πρέπει να κάνετε με τα φάρμακα που δεν σας χρειάζονται πλέον. Αυτά
τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Perindopril / Actavis
Η δραστική ουσία είναι:
Perindopril tert-butylamine.
Κάθε δισκίο Perindopril / Actavis 2 mg περιέχει 2 mg άλατος perindopril tert-butylamine που
ισοδυναμούν με 1,669 mg περινδοπρίλης.
Κάθε δισκίο Perindopril / Actavis 4 mg περιέχει 4 mg άλατος perindopril tert-butylamine που
ισοδυναμούν με 3,338 mg περινδοπρίλης.
Κάθε δισκίο Perindopril / Actavis 8 mg περιέχει 8 mg άλατος perindopril tert-butylamine που
ισοδυναμούν με 6,676 mg περινδοπρίλης.
Τα υπόλοιπα συστατικά κδοχα) είναι:
Υδροφοβικό κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, λακτόζη και στεαρικό
μαγνήσιο.
Ποια είναι η εμφάνιση του Perindopril / Actavis και ποιο το περιεχόμενο της
συσκευασίας του;
2 mg:
Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα δισκία, λεία και στις δύο πλευρές.
4 mg:
Λευκά επιμήκη δισκία, με μία χαραγή και στις δύο πλευρές, με εντύπωμα «PP» στη μία πλευρά και
«4» στην άλλη πλευρά.
8 mg:
Λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα δισκία, με εντύπωμα «PP» στη μία πλευρά και «8» στην άλλη πλευρά.
Κάθε δοσολογικό επίπεδο διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 14, 20, 28, 30, 56, 60 και 90
δισκία σε συσκευασία αλουμινίου.
Ενδέχεται να μην κυκλοφορούν στο εμπόριο όλα τα μεγέθη συσκευασίας.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavíkurvegur 76-78,
220 Hafnarfjörður,
Ισλανδία
Παρασκευαστές
Tillomed Laboratories Ltd
3 Howard Road, Eaton Socon, St Neots
Cambridgeshire PE19 3ET Ηνωμένο Βασίλειο
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o
Fibíchova 143, 566 17 Vysoké Mýto
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Δημοκρατία της Τσεχίας
Actavis B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN Baarn
Ολλανδία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στις Χώρες-Μέλη του ΕΟΧ με την ακόλουθη
ονομασία:
Ολλανδία: Perindopril tert-butylamine Actavis 2 mg tabletten
Perindopril tert-butylamine Actavis 4 mg tabletten
Perindopril tert-butylamine Actavis 8 mg tabletten
Βέλγιο: Perindopril tert-butylamine Actavis 2 mg tabletten
Perindopril tert-butylamine Actavis 4 mg tabletten
Perindopril tert-butylamine Actavis 8 mg tabletten
Βουλγαρία: Percarnil
Δημοκρατία της Τσεχίας: Perindopril tert-butylamine Actavis 2 mg
Perindopril tert-butylamine Actavis 4 mg
Perindopril tert-butylamine Actavis 8 mg
Δανία: Percarnil
Εσθονία: Perindopril Actavis
Ελλάδα: Perindopril / Actavis
Ισπανία: Perindopril Actavis 2 mg comprimidos EFG
Perindopril Actavis 4 mg comprimidos EFG
Perindopril Actavis 8 mg comprimidos EFG
Φινλανδία: Perindopril Actavis 2 mg tabletti,
Perindopril Actavis 4 mg tabletti,
Perindopril Actavis 8 mg tabletti,
Γαλλία: Perindopril Actavis 2 mg, comprimé
Perindopril Actavis 4 mg, comprimé sécable
Perindopril Actavis 8 mg, comprimé
Ουγγαρία: Perindopril Actavis
Ιρλανδία: Percarnil
Λιθουανία: Perindopril Actavis 2 mg tabletės
Perindopril Actavis 4 mg tablets
Perindopril Actavis 8 mg tablets
Λεττονία: Perindopril Actavis
Μάλτα: Percarnil
Πολωνία: Percarnil
Πορτογαλία: Perindopril Actavis
Ρουμανία: Perindopril Actavis 2 mg comprimate
Perindopril Actavis 4 mg comprimate
Perindopril Actavis 8 mg comprimate
Σλοβενία: Percarnil 2 mg tablete
Percarnil 4 mg tablete
Percarnil 8 mg tablete
Σλοβακία: Perindopril Actavis 2 mg
Perindopril Actavis 4 mg
Perindopril Actavis 8 mg
Ηνωμένο Βασίλειο: Perindopril 2 mg tablets
Perindopril 4 mg tablets
Perindopril 8 mg tablets
Αυτό το φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε τελευταία φορά τον