Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Caprilon OD 5 mg μ μδισκία διασπειρό ενα στο στό α
Caprilon OD 10 mg μ μδισκία διασπειρό ενα στο στό α
Caprilon OD 15 mg μ μδισκία διασπειρό ενα στο στό α
Caprilon OD 20 mg μ μδισκία διασπειρό ενα στο στό α
Oλανζαπίνη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
μΦάρ ακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- . .Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά
- , Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον μ .φαρ ακοποιό σας
- μ . Δ Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε για σας εν πρέπει να δώσετε το
μ φάρ ακο σε . άλλους
, μ μ μΜπορεί να τους προκαλέσει βλάβη ακό α και όταν τα συ πτώ ατα της
ασθένειάς τους μείναι ίδια ε
.τα δικά σας
- Εάν παρατηρήσετε μ κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Caprilon OD και ποιά είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Caprilon OD
3. Πώς να πάρετε το Caprilon OD
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Caprilon OD
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Caprilon OD και ποια είναι η χρήση του
Το Caprilon OD μ μ μ μ ανήκει σε ια ο άδα φαρ άκων που ονο άζονται αντιψυχωσικα και
μ χρησι οποιείται για τη θεραπεία των ακόλουθων καταστάσεων:
Σχιζοφρένεια, μια νόσος με συμπτώματα όπως το να ακούει, να βλέπει ή να
αισθάνεται κάποιος πράγματα που δεν υπάρχουν, μ , λανθασ ένες πεποιθήσεις
. μ ασυνήθιστη καχυποψία και κοινωνική απόσυρση Οι ασθενείς ε τη
συγκεκριμένη νόσο μ πορεί επίσης να εμφανίζουν , κατάθλιψη άγχος ή ψυχική
.ένταση
Μέτρια έως σοβαρά επεισόδια μανίας, μια κατάσταση με συμπτώματα
συναισθηματικής διέγερσης ή ευφορίας.
Το Caprilon OD έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει την υποτροπή των συμπτωμάτων
αυτών σε ασθενείς με διπολική διαταραχή στους οποίους το μανιακό επεισόδιο
ανταποκρίθηκε στη θεραπεία με ολανζαπίνη.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Caprilon OD
Μην πάρετε το Caprilon OD
Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) , στην ολανζαπίνη ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην
παράγραφο 6). μ Μια αλλεργική αντίδραση πορεί να εκδηλωθεί υπό μορφή
εξανθήματος, μκνησ ού (φαγούρα), μ οιδή ατος (πρήξιμο) στο πρόσωπο ή τα
. χείλη ή δύσπνοια Εάν εμφανίσετε τα συμπτώματα αυτά, ενημερώστε τον
γιατρό σας.
μ μ μ Εάν έχετε διαγνωσθεί στο παρελθόν ε οφθαλ ολογικά προβλή ατα όπως
μ συγκεκρι ένα είδη
μ ( μ μ ).γλαυκώ ατος αυξη ένη πίεση στο άτι
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό πριν πάρετε το Caprilon OD.
Η χρήση του Caprilon OD σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια δεν συνιστάται
καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Τα φάρμακα αυτού του τύπου ενδέχεται να προκαλέσουν ασυνήθιστες
κινήσεις κυρίως του προσώπου ή της γλώσσας. Εάν συμβεί αυτό μετά τη
χορήγηση του Caprilon OD, ενημερώστε τον γιατρό σας.
Πολύ σπάνια, τα φάρμακα αυτού του τύπου προκαλούν έναν συνδυασμό
συμπτωμάτων που περιλαμβάνουν πυρετό, γρηγορότερη αναπνοή, εφίδρωση,
μ μ , δυσκα ψία υών νωθρότητα ή . υπνηλία Σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των
συμπτωμάτων, επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας.
Αύξηση του βάρους έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν Caprilon OD.
Εσείς και ο γιατρός σας πρέπει να ελέγχετε τακτικά το βάρος σας.
Έχουν παρατηρηθεί υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα και υψηλά επίπεδα
λιπιδίων (τριγλυκερίδια και χοληστερόλη) σε ασθενείς που λαμβάνουν
Caprilon OD. Ο γιατρός σας θα πρέπει να διενεργεί αιματολογικές εξετάσεις
για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και ορισμένων λιπιδίων
προτού ξεκινήσετε να λαμβάνετε το Caprilon OD και σε τακτά διαστήματα
κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν εσείς ή κάποιος συγγενής έχει ιστορικό
θρόμβωσης, καθώς τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας έχουν συσχετισθεί με
το σχηματισμό θρόμβων.
Εάν έχετε κάποια από τις παρακάτω ασθένειες, μ ενη ερώστε τον γιατρό σας το
συντομότερο δυνατό:
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΠΙΕ)
(παροδικά
μ μ συ πτώ ατα ΑΕΕ)
ParkinsonΝόσο
Προβλήματα με τον προστάτη
Απόφραξη του εντέρου (παραλυτικός ειλεός)
Ηπατική ή νεφρική νόσο
μ Αι ατολογικές διαταραχές
Καρδιακή νόσο
Διαβήτη
Επιληψία
, Εάν πάσχετε από άνοια εσείς ή ο φροντιστής/ συγγενής σας θα πρέπει να
μ ενη ερώσει τον γιατρό σας
εάν είχατε υποστεί στο παρελθόν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό
ισχαιμικό επεισόδιο (‘μίνι’ εγκεφαλικό επεισόδιο).
Εάν μ / 65 είσθε εγαλύτερος η των ετών η αρτηριακή σας πίεση θα πρέπει να
παρακολουθείται προληπτικά .από το γιατρό σας
Παιδιά και έφηβοι
Το Caprilon OD δεν 18 .συνιστάται για ασθενείς ηλικίας κάτω των ετών
Άλλα φάρμακα και Caprilon OD
μ Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας ε Caprilon OD μ μ πορείτε να λα βάνετε άλλα
μ μ . φάρ ακα όνο εάν ο γιατρός σας το υποδείξει Ενδέχεται να αισθανθείτε υπνηλία
μεάν λα βάνετε Caprilon OD μ μ μ μσε συνδυασ ό ε αντικαταθλιπτικά φάρ ακα ή φάρ ακα
μπου λα βάνονται μ για την αντι ετώπιση του άγχους ή για να σας βοηθήσουν να
μ ( μ ).κοι ηθείτε ηρε ιστικά
Ε μ νη ερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να
πάρετε άλλα φάρμακα.
Συγκεκριμένα, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε:
μ Parkinson.φάρ ακα για τη νόσο
καρβαμαζεπίνη (αντιεπιληπτικό και σταθεροποιητής της διάθεσης),
φλουβοξαμίνη (αντικαταθλιπτικό) ή σιπροφλοξαζίνη (αντιβιοτικό) – μπορεί
να χρειαστεί να αλλάξει τη δόση σας του Caprilon OD.
Το Caprilon OD μ ε οινοπνευματώδη
Μην καταναλών μ ετε αλκοόλ εάν λα βάνετε Caprilon OD μδιότι η ταυτόχρονη λήψη ε
αλκοόλ μπορεί .να σας προκαλέσει υπνηλία
μΚύηση και θηλασ ός
Ε άν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό το
φάρμακο. Δ εν πρέπει να μ μ λα βάνετε το φάρ ακο αυτό κατά την περίοδο του
μ μ θηλασ ού καθώς ικρές ποσότητες του Caprilon OD μ πορεί να διέρχονται στο
μ .ητρικό γάλα
Τα ακόλουθα συμπτώματα μπορεί να εμφανισθούν σε νεογέννητα μωρά οι
μητέρες των οποίων έχουν χρησιμοποιήσει Caprilon OD κατά το τελευταίο
τρίμηνο (τους τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης τους): τρέμουλο, μυϊκή
δυσκαμψία ή/και αδυναμία, υπνηλία, διέγερση, αναπνευστικά προβλήματα και
δυσκολία στη σίτιση. Εάν το μωρό σας εμφανίσει οποιοδήποτε από αυτά τα
συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.
μ Οδήγηση και χειρισ ός μηχανημάτων
Υπάρχει κίνδυνος υπνηλίας μ όταν λα βάνετε Caprilon OD. Σε περίπτωση υπνηλίας
να αποφεύγετε την οδήγηση ή τον χειρισμό εργαλείων ή μηχανημάτων.
Ε μ νη ερώστε τον .γιατρό σας
Το Caprilon OD περιέχει ασπαρτάμη,
Ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν φαινυλαλανίνη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
το Caprilon OD περιέχει μ , . M ασπαρτά η η οποία είναι πηγή φαινυλαλανίνης πορεί να
καταστεί επιζήμια μ .σε ασθενείς ε φαινυλοκετονουρία
3. Πως να πάρετε το Caprilon OD
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό μ μ αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του
.γιατρού σας
μ , Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον μ .φαρ ακοποιό σας
Ο γιατρός σας μ θα σας ενη ερώσει πόσα δισκία Caprilon OD μ πρέπει να λα βάνετε
και για πόσο
μ . μ χρονικό διάστη α θα πρέπει να συνεχίσετε τη θεραπεία Η η ερήσια δόση του
Caprilon OD
5 είναι από έως 20 mg. Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας σε περίπτωση που
μ μτα συ πτώ ατα
ε μπανε φανιστούν αλλά μην σταματήσετε να παίρνετε το Caprilon OD εκτός εάν το
υποδείξει ο
γιατρός .σας
Θα μπρέπει να λα βάνετε τα δισκία σας του Caprilon OD μ μ ία φορά η ερησίως
μ μ σύ φωνα ε τις
υποδείξεις . του γιατρού σας Προσπαθή στε να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια
μ . Δ ώρα κάθε έρα εν έχει μ μ μ . ση ασία εάν λα βάνετε τα δισκία ε ή χωρίς φαγητό Τα
διασπειρόμενα στο στόμα δισκία Caprilon OD προορίζονται για χορήγηση από του
στόματος.
Τα δισκία Caprilon OD είναι εύθραυστα για τον λόγο αυτό πρέπει να χειρίζεστε
τα δισκία με προσοχή. Μην πιάνετε τα δισκία με υγρά χέρια διότι μπορεί να
διαλυθούν.
Τοποθετή μ . μστε το δισκίο στο στό α σας Το δισκίο θα διαλυθεί ά εσως στο στόμα
σας έτσι ώστε να είναι .εύκολη η κατάποσή του
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το δισκίο σε ένα ποτήρι ή φλιτζάνι μ , μ ε νερό χυ ό
, μ μπορτοκάλι χυ ό ήλου, γάλα ή καφέ και να το ανακατέψετε. μ , Με ορισ ένα υγρά το
μ μ μ ίγ α πορεί να αλλάξει χρώμα . μ μ και ίσως γίνει θολερό Πιείτε το α έσως ετά τη
.διάλυση
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Caprilon OD από την κανονική
Οι α μ σθενείς που έλαβαν εγαλύτερη δόση Caprilon OD από την κανονική
παρουσίασαν τα
μ μ : μ , / , ακόλουθα συ πτώ ατα γρήγορο καρδιακό ρυθ ό διέγερση επιθετικότητα
,διαταραχές στο λόγο
ασυνήθιστες ( ) μ μ κινήσεις ιδιαίτερα του προσώπου ή της γλώσσας και ειω ένο
. επίπεδο συνείδησης Άλλα μ μ : συ πτώ ατα ενδέχεται να είναι οξεία , σύγχυση
μ ( ), μ , μ σπασ οί επιληψία κώ α συνδυασ ός πυρετού, γρηγορότερης αναπνοής,
εφίδρωσης, μυϊκής μδυσκα ψίας και παθολογικής νωθρότητας ή υπνηλίας, αργού
μρυθ ού αναπνοής, , εισρόφηση υψηλή ή χαμηλή , μ αρτηριακή πίεση η φυσιολογικός
καρδιακός μρυθ ός.
Εάν εμφανίσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα συμπτώματα, επικοινωνή στε
μ μ α έσως ε τον μ . Δ μ γιατρό σας ή το νοσοκο είο είξτε στο γιατρό σας το κουτί ε τα
.δισκία
E άν ξεχάσετε να πάρετε το Caprilon OD
Πάρτε μ μ μ . M τα δισκία σας α έσως όλις το θυ ηθείτε ην πάρετε διπλή δόση την ίδια
ημέρα.
μ Εάν στα ατήσετε να παίρνετε το Caprilon OD
Μη σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία σας . απλά επειδή αισθάνεστε καλύτερα
Είναι σημαντικό να
μσυνεχίσετε την αγωγή ε το Caprilon OD μ για όσο χρονικό διάστη α σας έχει
καθορίσει ο .γιατρός σας
μ μ Εάν στα ατήσετε απότο α να παίρνετε το Caprilon OD μ πορεί να σας
παρουσιαστούν μ μ , , μ , συ πτώ ατα όπως εφίδρωση δυσκολία στον ύπνο τρό ος άγχος
μ . ή ναυτία και έ ετος Ο γιατρός σας μ μ πορεί να σας προτείνει να ειώσετε τη δόση
σας σταδιακά πριν διακόψετε τη .θεραπεία
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρμάκου
ρωτήστε τον γιατρό ή τον μ .φαρ ακοποιό σας
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
μ , Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρμακο μ πορεί να προκαλέσει
μανεπιθύ ητες .ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
Ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας εάν εμφανίσετε:
α (συνήθιστες κινήσεις συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί να
παρουσιαστεί σε έως 1 στα 10 άτομα) κυρίως του προσώπου ή της γλώσσας
θρόμβους στις φλέβες (όχι συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί να
παρουσιαστεί σε έως 1 στα 100 άτομα) ειδικά στα κάτω άκρα (τα
συμπτώματα περιλαμβάνουν πρήξιμο, πόνο και ερυθρότητα στα πόδια) οι
οποίοι μπορεί να μετακινηθούν μέσω των αιμοφόρων αγγείων στους
πνεύμονες προκαλώντας πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή. Εάν
παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα ζητήστε αμέσως
ιατρική συμβουλή.
συνδυασμό συμπτωμάτων όπως πυρετό, γρήγορη αναπνοή, εφίδρωσή, μυϊκή
δυσκαμψία και παθολογική νωθρότητα ή υπνηλία (η συχνότητα αυτής της
ανεπιθύμητης ενέργειας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα)
Οι πολύ μ συχνές ανεπιθύ ητες ενέργειες (μπορεί να παρουσιαστούν σε
περισσότερα από 1 στα 10 άτομα) περιλαμβάνουν αύξηση του βάρους, υπνηλία
και α μ υξη ένα επίπεδα προλακτίνης στο μαί α
Οι σ μ υχνές ανεπιθύ ητες ενέργειες (μπορεί να παρουσιαστούν σε έως 1 στα 10
άτομα) περιλαμβάνουν μ μ εταβολές στα επίπεδα ορισ ένων κυττάρων του μ αί ατος
και κυκλοφορούντων λιπιδίων, αυξήσεις στα ε πίπεδα του σακχάρου στο μ αί α
και τα ούρα, αυξημένη όρεξη, ζάλη, ανησυχία, τρόμο, μυϊκή δυσκαμψία ή
σπασμούς (περιλαμβανομένων των οφθαλμικών κινήσεων), διαταραχές του
λόγου, δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, εξάνθημα, καταβολή δυνάμεων (αδυναμία),
υπερβολική κούραση, κατακράτηση υγρών που οδηγεί σε πρήξιμο των χεριών,
των αστραγάλων ή των κάτω άκρων και σεξουαλική δυσλειτουργία όπως
μείωση της γενετήσιας ορμής σε άνδρες και γυναίκες ή στυτική δυσλειτουργία
στους άνδρες. Στα αρχικά στάδια της θεραπείας, ορισμένα άτομα μπορεί να
αισθανθούν ζάλη ή τάση λιποθυμίας (με αργό καρδιακό ρυθμό), ιδιαίτερα κατά
την έγερση από θέση κατάκλισης ή καθιστή θέση. Το σύμπτωμα αυτό υποχωρεί
συνήθως αυτόματα, αλλά αν επιμένει, ενημερώστε τον γιατρό σας.
Οι όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να παρουσιαστούν σε έως 1 στα
100 άτομα) περιλαμβάνουν βραδύ καρδιακό μρυθ ό, φωτοευαισθησία, ακ ράτεια
ούρων, πλήρης αδυναμία ούρησης (επίσχεση), τριχόπτωση, απουσία ή μείωση
της εμμήνου ρύσεως, και μεταβολές στους μαστούς σε άνδρες και γυναίκες
όπως μη φυσιολογική έκκριση γάλακτος μ μ από τους αστούς ή η φυσιολογική
μαύξηση των αστών, σύνδρομο ανήσυχων ποδιών.
Άλλες πιθανές μ ανεπιθύ ητες ενέργειες, η συχνότητα των οποίων δεν μ πορεί να
μ μ μεκτι ηθεί ε βάση τα διαθέσι α μδεδο ένα (μη γνωστές) περιλαμβάνουν αλλεργική
αντίδραση ( . . π χ πρήξιμο μ στο στό α και στον μ , μλαι ό κνησ ός (φαγούρα),
μεξάνθη α), εμφάνιση ή επιδείνωση του διαβήτη, που περιστασιακά συνδέεται με
κετοξέωση (παρουσία κετονικών σωμάτων στο αίμα και τα ούρα) ή κώμα,
μείωση της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματος, επιληπτικές κρίσεις που
συνήθως συσχετίζονται με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων (επιληψία),
σπασμούς των μυών του οφθαλμού που προκαλούν περιστροφική κίνηση του
οφθαλμού, ανώμαλο καρδιακό ρυθμό, ανεξήγητο αιφνίδιο θάνατο, φλεγμονή του
παγκρέατος που προκαλεί έντονο στομαχικό πόνο, πυρετό και αδιαθεσία,
ηπατική νόσο η οποία εκδηλώνεται ως κιτρίνισμα του δέρματος και του λευκού
τμήματος των ματιών, μυοπάθεια που εκδηλώνεται με ανεξήγητο άλγος και
πόνους και παρατεταμένη και/ή επώδυνη στύση.
μ μ Στις πολύ σπάνιες ανεπιθύ ητες ενέργειες περιλα βάνονται σοβαρές αλλεργικές
, αντιδράσεις όπως Φαρμακευτική Αντίδραση μ ε Η ωσινοφιλία και Σ μυστη ικά
Συμπτώματα (DRESS). μ DRESS μ μ Το σύνδρο ο ε φανίζεται αρχικά ε γριπώδη
συνδρομή, μ μ , ε εξάνθη α στο πρόσωπο το οποίο στη συνέχεια επεκτείνεται υψηλή
θερμοκρασία, μ μ , μ μ διογκω ένους λε φαδένες αυξη ένα επίπεδα ηπατικών ενζύ ων
μ παρατηρούνται στις αι ατολογικές εξετάσεις και αύξηση του αριθμού ενός
τύπου ( ).λευκοκυττάρων ηωσινοφιλία
O μ μ ι ηλικιω ένοι ασθενείς ε άνοια, μ που λα βάνουν ολανζαπίνη, ενδέχεται να
μ ε φανίσουν αγγειακό , μ , , εγκεφαλικό επεισόδιο πνευ ονία ακράτεια ούρων
, , , μπτώσεις υπερβολική κόπωση οπτικές ψευδαισθήσεις αύξηση της θερ οκρασίας
του μ , σώ ατος ερυθρότητα του μ , μ δέρ ατος και προβλή ατα βάδισης. μ Ορισ ένες
μ μ .θανατηφόρες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη συγκεκρι ένη ο άδα ασθενών
μ Parkinson, Σε ασθενείς ε νόσο το Caprilon OD ενδέχεται να επιδεινώσει τα
μ μσυ πτώ ατά .τους
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε μ κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο π αρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας, μ έσω του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη
μ συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του
μπαρόντος φαρ άκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το CaprilonOD
Το φάρμακο αυτό πρέπει να μ φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μην μχρησι οποιείτε αυτό το φάρμακο μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που
αναφέρεται στο .κουτί
Φυλάσσετε σ .την αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία
6. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Caprilon OD
- . μ μ Η δραστική ουσία είναι η ολανζαπίνη Κάθε δισκίο διασπειρό ενο στο στό α
5περιέχει mg, 10 mg, 15 mg 20 mg . ή δραστικής ουσίας
- : μ ( 421), , μ ( Τα άλλα συστατικά είναι αννιτόλη Ε κροσποβιδόνη Β ασπαρτά η Ε
951), άρωμα (πορτοκάλι αρωματικά παρασκευάσματα, αρωματικές ουσίες
μ μ , μό οιες ε τις φυσικές αλτοδεξτρίνη αραβοσίτου, - (E 307)), α τοκοφερόλη
, κολλοειδές άνυδρο πυρίτιο νάτριο στεατυλοφουμαρικό.
μ Ε φάνιση του Caprilon OD μκαι περιεχό ενα της συσκευασίας
Το Caprilon OD είναι δισκία διασπειρόμενα στο στόμα. Δ μ ισκίο διασπειρό ενο στο
μ μ μ μ στό α είναι η τεχνική ονο ασία για ένα δισκίο που διαλύεται ά εσα στο στό α
, μσας έτσι ώστε να πορεί εύκολα να καταποθεί.
Το Caprilon OD 5 mg δισκίο μδιασπειρό ενο μ στο στό α είναι , ,κίτρινο στρογγυλό
επίπεδο με λοξότμητες άκρες, διαμέτρου 6 mm, το οποίο φέρει την εγχάραξη "5"
στη μία πλευρά.
Το Caprilon OD 10 mg δισκίο μδιασπειρό ενο μστο στό α είναι , , κίτρινο στρογγυλό
επίπεδο με λοξότμητες περίμετρο, διαμέτρου 8 mm, το οποίο φέρει την εγχάραξη
"10" στη μία πλευρά.
Το Caprilon OD 15 mg δισκίο μδιασπειρό ενο μ στο στό α είναι , , κίτρινο στρογγυλό
επίπεδο με λοξότμητες περίμετρο, διαμέτρου 9 mm, το οποίο φέρει την εγχάραξη
"15" στη μία πλευρά
To Caprilon OD 20 mg δισκίο μδιασπειρό ενο μ στο στό α είναι , , κίτρινο στρογγυλό
επίπεδο με λοξότμητες περίμετρο, διαμέτρου 10 mm, το οποίο φέρει την
εγχάραξη "20" στη μία πλευρά.
μ μ μ Τα διασπειρό ενα στο στό α δισκία είναι συσκευασ ένα σε κυψέλες από OPA-Al-
PVC/Al.
Σ : 28 μ μ .υσκευασία δισκία διασπειρό ενα στο στό α
Δ 5 mg: ισκία 2 κυψέλες των 14 δισκίων σε χάρτινο κουτί
Δ 10 mg: ισκία 4 κυψέλες των 7 δισκίων σε χάρτινο κουτί
Δ 15 mg: ισκία 4 κυψέλες των 7 δισκίων σε χάρτινο κουτί
Δ 20 mg: ισκία 4 κυψέλες των 7 δισκίων σε χάρτινο κουτί
K άτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Lavipharm Hellas A.E.
Αγίας Μαρίνας, 190 02 Παιανία, Αττική.
Τηλέφωνο: 210 6691000
Παρασκευαστής:
Adamed Sp. z o.o.
Pieńków 149
05-152 Czosnów, Poland
Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. marsz. J. Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice, Poland
μ μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη έλη του του
μ Ευρωπαϊκού Οικονο ικού Χώρου (ΕΟΧ)με τις ακόλουθες μ :ονο ασίες
{Greece}{Caprilon OD} 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg δισκία μδιασπειρό ενα στο
μστό α
{Czech Republik}{ Zolafren rapid } 5 mg, 10 mg, tableta dispergovatelná v ústech
{Latvia} {Zolaswift} 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg mutē disperģējamās tabletes
{Bulgaria} {Zolaswift} 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg таблетки, диспергиращи се в устата
{Lithuania} {Zolaswift} 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg disperguojamosios tabletės
{Estonia} {Zolaswift} 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg suus dispergeeruvad tabletid
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις { μήνας/ ΕΕΕΕ }