Φύλλο οδηγιών για τον χρήστη
Myfetil 250mg καψάκια
μυκοφαινολάτη μοφετίλ
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό
το
φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για εσάς. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της
ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον φαρμακοποιό
σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Myfetil και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Myfetil
3. Πώς να πάρετε το Myfetil
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Myfetil
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Myfetil και ποια είναι η χρήση του
Η πλήρης ονομασία του φαρμάκου σας είναι Myfetil 250 mg καψάκια.
Σε αυτό το φύλλο οδηγιών χρησιμοποιείται η μικρότερη ονομασία Myfetil.
Το Myfetil περιέχει μυκοφαινολάτη μοφετίλ.
Αυτή ανήκει σε μία ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται «ανοσοκατασταλτικά».
Το Myfetil χρησιμοποιείται για να εμποδίσει την απόρριψη μοσχεύματος από τον οργανισμό σας.
Νεφρού, καρδιά ή ήπατος.
Το Myfetil θα πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλα φάρμακα τα οποία είναι γνωστά ως :
κυκλοσπορίνη και
κορτικοστεροειδή.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Myfetil
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μυκοφαινολάτη μοφετίλ προκαλεί γενετικές ανωμαλίες και εμβρυικό θάνατο. Εάν είστε γυναίκα
που θα μπορούσε να μείνει έγκυος, πρέπει να προσκομίσετε ένα αρνητικό τεστ κύησης πριν
ξεκινήσετε τη θεραπεία και πρέπει να ακολουθήσετε τις συμβουλές αντισύλληψης που σας δόθηκαν
από τον γιατρό σας.
Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει και θα σας δώσει γραπτές πληροφορίες, ειδικά για τις επιδράσεις
της μυκοφαινολάτης στα αγέννητα βρέφη. Διαβάστε τις πληροφορίες προσεκτικά και ακολουθήστε τις
οδηγίες.
Εάν δεν κατανοείτε πλήρως αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε ζητήστε από τον γιατρό σας να σας τις
εξηγήσει ξανά πριν πάρετε μυκοφαινολάτη. Ανατρέξτε επίσης για περισσότερες πληροφορίες στην
παρούσα παράγραφο στις ενότητες «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις» και «Κύηση και θηλασμός».
Μην πάρετε το Myfetil εάν:
Έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στη μυκοφαινολάτη μοφετίλ, το μυκοφαινολικό οξύ ή οποιοδήποτε
άλλο συστατικό αυτού του φαρμάκου (παρατίθενται στην Παράγραφο 6).
Εάν είστε γυναίκα που θα μπορούσε να μείνει έγκυος και δεν έχετε προσκομίσει ένα
αρνητικό τεστ κύησης πριν από την πρώτη συνταγογράφηση του φαρμάκου σας, καθώς η
μυκοφαινολάτη προκαλεί γενετικές ανωμαλίες και εμβρυικό θάνατο
Εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος ή νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος
Εάν δεν χρησιμοποιείτε αποτελεσματική αντισύλληψη (βλ. Κύηση, αντισύλληψη και θηλασμός)
Εάν θηλάζετε. Μην πάρετε το φάρμακο αυτό εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς. Εάν δεν
είστε βέβαιος,
μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Myfetil
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Μιλήστε αμέσως με το γιατρό σας πριν πάρετε Myfetil:
Εάν έχετε ένδειξη λοίμωξης όπως πυρετό ή ερεθισμένο λαιμό
Εάν έχετε μη αναμενόμενο μώλωπα ή αιμορραγία.
Εάν είχατε ποτέ προβλήματα με το πεπτικό σας σύστημα όπως έλκος στομάχου.
Εάν σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος ή μείνετε έγκυος την περίοδο που λαμβάνετε Myfetil.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς (ή δεν είστε βέβαιοι), μιλήστε με το γιατρό σας πριν
πάρετε Myfetil.
Η επίδραση του ηλιακού φωτός
Το Myfetil μειώνει το μηχανισμό άμυνας του οργανισμού σας. Ως εκ τούτου, υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος να αναπτύξετε καρκίνο του δέρματος. Περιορίστε την έκθεσή σας στο ηλιακό και στο
υπεριώδες φως. Κάνετε το αυτό:
φορώντας κατάλληλα προστατευτικά ρούχα που καλύπτουν το κεφάλι, το λαιμό, τα χέρια και τα
πόδια
χρησιμοποιώντας αντηλιακή κρέμα με υψηλό δείκτη προστασίας
Άλλα φάρμακα και Myfetil
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα
άλλα φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει φάρμακα που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή,
συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων φυτικής προέλευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Myfetil
μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο δράσης άλλων φαρμάκων. Επίσης, άλλα φάρμακα μπορεί να
επηρεάσουν τον τρόπο δράσης του Myfetil.
Ειδικότερα, ενημερώστε το γιατρό ή φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω
φάρμακα πριν ξεκινήσετε Myfetil:
αζαθειοπρίνη ή άλλα φάρμακα που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα – τα οποία
δίνονται μετά από μεταμόσχευση
χολεστυραμίνη – χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της υψηλής χοληστερόλης
ριφαμπικίνη – ένα αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται για την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων
όπως η φυματίωση (tuberculosis,TB)
αντιόξινα, ή αναστολείς της αντλίας των πρωτονίων – χρησιμοποιούνται για τα προβλήματα
οξέος του στομάχου σας, όπως η δυσπεψία
δεσμευτικά των φωσφορικών – χρησιμοποιούνται σε άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια για
να μειωθεί η απορρόφηση των φωσφορικών στο αίμα τους.
Εμβόλια
Αν χρειάζεται να εμβολιαστείτε (εμβόλιο από ζώντες οργανισμούς), ενώ παίρνετε το Myfetil,
μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πρώτα. Ο γιατρός σας θα πρέπει να σας υποδείξει ποιο
είναι το κατάλληλο εμβόλιο για σας
Δεν πρέπει να δωρίζετε αίμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Myfetil και για τουλάχιστον 6
εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι άνδρες δεν πρέπει να δωρίζουν σπέρμα κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με Myfetil και για τουλάχιστον 90 ημέρες μετά τη διακοπή της θεραπείας.
Το Myfetil με τροφές και ποτά
Η λήψη τροφών και ποτών δεν επηρεάζει τη θεραπεία σας με Myfetil.
Κύηση, αντισύλληψη και θηλασμός
Αντισύλληψη σε γυναίκες που παίρνουν Myfetil
Εάν είστε γυναίκα που θα μπορούσε να μείνει έγκυος, πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα δύο
αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης με το Myfetil. Αυτό ισχύει:
• Προτού αρχίσετε να παίρνετε το Myfetil
• Σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας με Myfetil
• Για 6 εβδομάδες αφότου σταματήσετε να παίρνετε το Myfetil.
Συζητήστε με το γιατρό σας σχετικά με την πιο κατάλληλη αντισύλληψη για εσάς. Αυτό θα εξαρτηθεί
από την κατάστασή σας. Επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με τον γιατρό σας, εάν
νομίζετε
ότι η μέθοδος αντισύλληψής σας μπορεί να μην ήταν αποτελεσματική ή εάν έχετε ξεχάσει να
πάρετε το χάπι αντισύλληψής σας.
Είστε γυναίκα που δεν είναι σε θέση να μείνει έγκυος εάν ισχύει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
Είστε σε μετεμμηνόπαυση, δηλ. είστε τουλάχιστον 50 ετών και η τελευταία σας έμμηνος ρύση
ήταν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν (εάν η έμμηνος ρύση σας έχει σταματήσει επειδή λάβατε
θεραπεία για καρκίνο, τότε υπάρχει ακόμα η πιθανότητα να μείνετε έγκυος)
Οι σάλπιγγες και οι ωοθήκες σας έχουν αφαιρεθεί χειρουργικώς (αμφοτερόπλευρη
σαλπιγγοωοθηκεκτομή)
Η μήτρα σας έχει αφαιρεθεί χειρουργικώς (υστερεκτομή)
Οι ωοθήκες σας δεν λειτουργούν πλέον (πρόωρη έκπτωση της ωοθηκικής λειτουργίας η οποία
είναι επιβεβαιωμένη από ειδικευμένο γυναικολόγο)
Έχετε γεννηθεί με μία από τις ακόλουθες σπάνιες καταστάσεις οι οποίες καθιστούν την κύηση
αδύνατη: γονότυπος XY, σύνδρομο Turner ή αγενεσία της μήτρας
Είστε παιδί ή έφηβη που δεν έχει ακόμη έμμηνο ρύση.
Aντισύλληψη σε άνδρες που παίρνουν Myfetil
Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντα προφυλακτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για 90 ημέρες
μετά από τη διακοπή της λήψης Myfetil. Εάν σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ο γιατρός σας θα σας
ενημερώσει για τους κινδύνους και τις εναλλακτικές θεραπείες που μπορείτε να λάβετε για την
πρόληψη της απόρριψης του μεταμοσχευμένου οργάνου σας.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε μωρό,
ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Ο γιατρός
σας θα σας ενημερώσει για τους κινδύνους σε περίπτωση κύησης και τις εναλλακτικές σας επιλογές
για την πρόληψη της απόρριψης του μεταμοσχευμένου οργάνου σας εάν:
• Σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος.
• Χάσατε ή πιστεύετε ότι χάσατε έναν κύκλο έμμηνου ρύσης ή έχετε ασυνήθιστη αιμορραγία
κατά την έμμηνο ρύση ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος.
• Έχετε σεξουαλική επαφή χωρίς τη χρήση μίας αποτελεσματικής μεθόδου αντισύλληψης.
Εάν πράγματι μείνετε έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με μυκοφαινολάτη μοφετίλ, πρέπει να
ενημερώσετε άμεσα τον γιατρό σας. Παρόλα αυτά, συνεχίστε να παίρνετε το Myfetil έως ότου τον ή
την δείτε.
Κύηση
Η μυκοφαινολάτη μοφετίλ προκαλεί πολύ υψηλή συχνότητα αποβολών (50%) και σοβαρών γενετικών
ανωμαλιών (23-27%) στο αγέννητο μωρό. Οι γενετικές ανωμαλίες που έχουν αναφερθεί
συμπεριλαμβάνουν ανωμαλίες των αυτιών, των ματιών, του προσώπου (χειλεοσχιστία/λαγώχειλο,
υπερωιοσχιστία/λυκόστομα), της ανάπτυξης των δακτύλων, της καρδιάς, του οισοφάγου (σωλήνας
που συνδέει τον φάρυγγα με το στομάχι), των νεφρών και του νευρικού συστήματος [για παράδειγμα
δισχιδής ράχη (όταν τα οστά της σπονδυλικής στήλης δεν αναπτύσσονται σωστά)].Το μωρό σας
μπορεί να επηρεαστεί από ένα ή περισσότερα από αυτά.
Εάν είστε γυναίκα που θα μπορούσε να μείνει έγκυος, πρέπει να προσκομίσετε ένα αρνητικό τεστ
κύησης πριν από την έναρξη της θεραπείας και πρέπει να ακολουθήσετε τις συμβουλές αντισύλληψης
που σας δόθηκαν από τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει περισσότερα από ένα τεστ
κύησης για να διασφαλίσει ότι δεν είστε έγκυος πριν από την έναρξη της θεραπείας.
Θηλασμός
Μην πάρετε το Myfetil εάν θηλάζετε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μικρές ποσότητες του
φαρμάκου μπορεί να περάσουν στο γάλα της μητέρας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Myfetil δεν είναι πιθανό να επηρεάζει την ικανότητά σας για οδήγηση ή χειρισμό εργαλείων ή μηχανών.
3. Πώς να πάρετε το Myfetil
Πάντοτε να παίρνετε το Myfetil αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Πόσο να πάρετε
Η ποσότητα που παίρνετε εξαρτάται από το είδος της μεταμόσχευσης που είχατε. Οι συνήθεις δόσεις
φαίνονται παρακάτω. Η θεραπεία θα συνεχιστεί για όσο χρόνο χρειάζεται για να αποτραπεί η απόρριψη
του μεταμοσχευμένου οργάνου σας.
Μεταμόσχευση Νεφρού
Ενήλικες
Η πρώτη δόση χορηγείται εντός 3 ημερών από την εγχείρηση μεταμόσχευσης.
Η ημερήσια δόση είναι 8 καψάκια (2 g του φαρμάκου) που λαμβάνονται ως
2 ξεχωριστές δόσεις.
Πάρετε 4 καψάκια το πρωί και στη συνέχεια 4 καψάκια το βράδυ.
Παιδιά (ηλικίας 2 έως 18 ετών)
Η χορηγούμενη δόση εξαρτηθεί από τη διάπλαση του παιδιού.
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την καταλληλότερη δόση, βάσει του ύψους και βάρους
του παιδιού σας (σωματική επιφάνεια – υπολογισμένη σε τετραγωνικά μέτρα «m
2
»). Η
συνιστώμενη δόση είναι 600 mg/m
2
χορηγούμενη δύο φορές την ημέρα.
Μεταμόσχευση Καρδιάς
Ενήλικες
Η πρώτη δόση σας χορηγείται εντός 5 ημερών από την εγχείρηση μεταμόσχευσης.
Η ημερήσια δόση είναι 12 καψάκια (3 g του φαρμάκου) που λαμβάνονται ως 2 ξεχωριστές
δόσεις.
Πάρετε 6 καψάκια το πρωί και στη συνέχεια 6 καψάκια το βράδυ.
Παιδιά
Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τη χρήση Myfetil σε παιδιά με καρδιακό μόσχευμα.
Μεταμόσχευση Ήπατος
Ενήλικες
Η πρώτη δόση του από στόματος Myfetil θα σας χορηγηθεί τουλάχιστον 4 ημέρες μετά από
την εγχείρηση μεταμόσχευσης και όταν θα μπορείτε να καταπιείτε από στόματος
χορηγούμενα φάρμακα.
Η ημερήσια δόση είναι 12 καψάκια (3 g φαρμάκου) που λαμβάνονται ως 2 ξεχωριστές
δόσεις.
Πάρετε 6 καψάκια το πρωί και στη συνέχεια 6 καψάκια το βράδυ.
Παιδιά
Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τη χρήση Myfetil σε παιδιά με ηπατικό μόσχευμα.
Λήψη του φαρμάκου
Καταπιείτε τα καψάκια ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό.
Μην τα σπάτε ή τα θρυμματίζετε
Μην πάρετε οποιοδήποτε καψάκιο που έχει σπάσει ή ανοίξει.
Προσέξτε μην αφήσετε την κόνι που έχει χυθεί έξω από κατεστραμμένα καψάκια να μπει στα μάτια
σας ή στο στόμα σας.
Εάν συμβεί αυτό, ξεβγάλετε καλά με άφθονο, τρεχούμενο νερό.
Προσέξτε να μην αφήσετε σκόνη από σπασμένο καψάκιο να πέσει επάνω στο δέρμα σας.
Εάν συμβεί αυτό, πλύνετε σχολαστικά την περιοχή με σαπούνι και νερό.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Myfetil από την κανονική
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Myfetil απ’ ό,τι σας έχει συστηθεί να παίρνετε, συμβουλευθείτε
αμέσως γιατρό ή πηγαίνετε αμέσως σε κάποιο νοσοκομείο. Επίσης, να κάνετε το ίδιο εάν κάποιος
άλλος πάρει κατά λάθος το φάρμακό σας. Πάρετε τη συσκευασία του φαρμάκου μαζί σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Myfetil
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το φάρμακό σας κάποια φορά, πάρτε το αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Κατόπιν
συνεχίστε να το παίρνετε κανονικά όπως πριν. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη
χαμένη δόση.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Myfetil
Μη σταματήσετε να παίρνετε το Myfetil εκτός εάν σας το πει ο γιατρός σας. Εάν διακόψετε την
αγωγή σας με Myfetil μπορεί να αυξήσετε την πιθανότητα απόρριψης του μεταμοσχευμένου
οργάνου.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή
φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Myfetil μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Συμβουλευθείτε τον γιατρό αμέσως εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες - πιθανώς να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική θεραπεία:
έχετε σημάδι λοίμωξης όπως πυρετό ή πονόλαιμο
έχετε μη-αναμενόμενους μώλωπες ή αιμορραγία
έχετε εξάνθημα, πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών σας, της γλώσσας ή του λαιμού σας, με
δυσκολία
στην αναπνοή - μπορεί να έχετε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο (όπως αναφυλαξία,
αγγειοοίδημα)
Συνήθη προβλήματα
Μερικά από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα είναι διάρροια, λιγότερα λευκά ή ερυθρά αιμοσφαίρια
στο αίμα σας, λοίμωξη και εμετός. Ο γιατρός σας θα σας υποβάλλει σε τακτικές εξετάσεις αίματος
ώστε να ελέγξει οποιεσδήποτε αλλαγές:
στον αριθμό των κυττάρων του αίματός σας
στα επίπεδα ουσιών στο αίμα σας όπως σάκχαρα, λίπη, χοληστερίνη.
Η εμφάνιση ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών θεωρείται πιθανότερη στα παιδιά, απ’ ό,τι στους
ενήλικες. Αυτές περιλαμβάνουν διάρροια, λοιμώξεις, μειωμένα λευκά αιμοσφαίρια και μειωμένα
ερυθρά αιμοσφαίρια στο αίμα.
Καταπολέμηση λοιμώξεων
Το Myfetil μειώνει την άμυνα του οργανισμού σας. Έτσι εμποδίζει την απόρριψη του μοσχεύματος.
Ως εκ τούτου, ο οργανισμός σας δε θα είναι τόσο ισχυρός (όπως υπό φυσιολογικές συνθήκες) στην
άμυνα εναντίον των λοιμώξεων. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προσβληθείτε από περισσότερες
λοιμώξεις απ' ότι συνήθως. Αυτές περιλαμβάνουν λοιμώξεις του εγκεφάλου, του δέρματος, του
στόματος, του στομάχου και των εντέρων, των πνευμόνων και του ουροποιητικού συστήματος.
Λεμφαδένες και καρκίνος του δέρματος
Όπως μπορεί να συμβεί σε ασθενείς που παίρνουν αυτόν τον τύπο φαρμάκων (ανοσοκατασταλτικά),
ένας πολύ μικρός αριθμός ασθενών που έπαιρναν Myfetil παρουσίασαν καρκίνο των λεμφικών
ιστών και του δέρματος.
Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες
Μπορεί να εμφανίσετε γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες που επηρεάζουν τον οργανισμό σας σαν
σύνολο. Αυτές περιλαμβάνουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (όπως αναφυλαξία, αγγειοοίδημα),
πυρετό, αίσθημα υπερβολικής κόπωσης, δυσκολία στον ύπνο, πόνους (όπως του στομάχου, του
θώρακα, των αρθρώσεων ή μυών, πόνο κατά την ούρηση), πονοκέφαλο, γριππώδη συμπτώματα και
πρήξιμο.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν:
Δερματικά προβλήματα όπως:
ακμή, έρπης, έρπης ζωστήρας, ανάπτυξη δέρματος, απώλεια τριχών, εξάνθημα, φαγούρα.
Προβλήματα στο ουροποιητικό σύστημα όπως:
προβλήματα στους νεφρούς ή επείγουσα ανάγκη για ούρηση.
Προβλήματα στο πεπτικό σύστημα και στο στόμα όπως:
πρήξιμο των ούλων και στοματικά έλκη
φλεγμονή του παγκρέατος, του παχέος εντέρου ή του στομάχου
προβλήματα του εντέρου συμπεριλαμβανομένης της αιμορραγίας, προβλήματα στο συκώτι
δυσκοιλιότητα, αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), δυσπεψία, απώλεια της όρεξης, μετεωρισμός
Νευρικά προβλήματα όπως:
αίσθημα ζάλης, υπνηλίας ή μουδιάσματος
τρόμος, μυϊκοί σπασμοί, σπασμοί
αίσθημα άγχους ή κατάθλιψης, μεταβολές στη διάθεση ή στη σκέψη σας.
Προβλήματα στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία όπως:
μεταβολές στην πίεση του αίματος, μη φυσιολογικός ρυθμός της καρδιάς, διαστολή των
αιμοφόρων αγγείων.
Προβλήματα στους πνεύμονες όπως:
πνευμονία, βρογχίτιδα
λαχάνιασμα, βήχας, ο οποίος μπορεί να οφείλεται σε βρογχιεκτασία (μια κατάσταση κατά την οποία
οι αεραγωγοί των πνευμόνων είναι σε μη φυσιολογική διάταση) ή σε πνευμονική ίνωση (ουλές στον
πνεύμονα). Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν εκδηλώσετε επίμονο βήχα ή δύσπνοια,
υγρό στους πνεύμονες ή μέσα στο θώρακα,
προβλήματα στις ρινικές κοιλότητες.
Άλλα προβλήματα όπως:
απώλεια βάρους, ουρική αρθρίτιδα, υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, αιμορραγία, μώλωπες.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον
νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, Τηλ.: +30 213 2040200, Φαξ: + 30
210 6549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να
βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Myfetil
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε τα καψάκια μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί (ΛΗΞΗ).
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C.
Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Myfetil:
Η δραστική ουσία είναι η μυκοφαινολάτη μοφετίλ.
Τα έκδοχα είναι: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, ποβιδόνη K90,
νατριούχος κροσκαρμελλόζη, τάλκης, στεατικό μαγνήσιο
Το καπάκι του καψακίου αποτελείται από: ζελατίνη «ελεύθερη ΜΣΕ», νερό, λαουρυλοθειικό νάτριο,
μπλε χρωστική FD&C, διοξείδιο του τιτανίου
Η σύνθεση του σώματος του καψακίου αποτελείται από: ζελατίνη «ελεύθερη ΜΣΕ», νερό,
λαουρυλοθειικό νάτριο, οξείδιο του σιδήρου κόκκινο, οξείδιο του σιδήρου κίτρινο
Εμφάνιση του Myfetil και περιεχόμενο της συσκευασίας:
Το Myfetil, είναι σκληρά καψάκια, θαλασσί/ροδακινί χρώματος, με δύο γραμμωτές ραβδώσεις στο σώμα
και το καπάκι του καψακίου.
Το Myfetil διατίθεται σε blister, στη συσκευασία των 100 καψακίων.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:
SPECIFAR ABEE
28
ης
Οκτωβρίου 1
Αγία Βαρβάρα
12351, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: 210 5401500
E-mail: info @ specifar . gr
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις