ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Zypefar OD 5 mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία
Zypefar OD 10 mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία
Zypefar OD 20 mg διασπειρόμενα στο στόμα δισκία
oλανζαπίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε
αυτό το φάρμακο
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειασθεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με
τα
δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Zypefar OD και ποιά είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Zypefar OD
3. Πώς να πάρετε το Zypefar OD
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Zypefar OD
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ZYPEFAR OD ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Zypefar OD ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αντιψυχωτικά.
Το Zypefar OD χρησιμοποιείται για την θεραπεία ασθένειας με συμπτώματα όπως το να ακούς,
βλέπεις ή αισθάνεσαι πράγματα που δεν υπάρχουν, λανθασμένες πεποιθήσεις, ασυνήθιστη
καχυποψία και κοινωνική απόσυρση. Οι ασθενείς με τις παθήσεις αυτές μπορεί επίσης να
αισθάνονται κατάθλιψη, άγχος ή ένταση.
Το Zypefar OD χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ασθένειας με συμπτώματα όπως έντονο
αίσθημα ευφορίας, υπερβολική ενέργεια, σημαντικά ελαττωμένη ανάγκη για ύπνο, ομιλία με
γρήγορο ρυθμό και αλλαγή θέματος, και μερικές φορές σοβαρή ευερεθιστότητα. Επίσης, είναι
ένας σταθεροποιητικός παράγοντας της διάθεσης, που προφυλάσσει από μελλοντικές υποτροπές
της διαταραχής που χαρακτηρίζονται είτε από υπερβολική ευφορία είτε από καταθλιπτική
διάθεση.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ZYPEFAR OD
Μην πάρετε το Zypefar OD
- Εάν έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στην ολανζαπίνη, ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του
Zypefar OD. Μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση
εξανθήματος, κνησμού, οιδήματος στο πρόσωπο ή τα χείλη ή δύσπνοιας. Εάν αυτό συμβεί σε
εσάς, ενημερώστε τον γιατρό σας.
- Εάν έχετε διαγνωσθεί στο παρελθόν με οφθαλμολογικά προβλήματα όπως συγκεκριμένα είδη
γλαυκώματος κλειστής γωνίας (αυξημένη πίεση στο μάτι).
Προσέξτε ιδιαιτέρως με το Zypefar OD
- Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας, ενδέχεται να προκαλέσουν αφύσικες κινήσεις κυρίως του
προσώπου ή της γλώσσας. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων μετά την λήψη
Zypefar OD ενημερώστε τον γιατρό σας.
- Πολύ σπάνια, τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας προκαλούν ένα συνδυασμό συμπτωμάτων που
περιλαμβάνουν πυρετό, γρηγορότερη αναπνοή, εφίδρωση, δυσκαμψία μυών, καταστολή ή
υπνηλία. Εάν αυτό συμβεί σε σας επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
- Η χρήση του Zypefar OD σε ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια δε συνιστάται καθώς ενδέχεται
να εμφανιστούν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Εάν πάσχετε από οποιαδήποτε από τα παρακάτω νοσήματα, ενημερώστε το γιατρό σας:
• Διαβήτη
• Καρδιακή νόσο
• Νόσο του ήπατος ή των νεφρών
• Νόσο Parkinson
• Επιληψία
• Παθήσεις προστάτη
• Προβλήματα απόφραξης εντέρου (παραλυτικός ειλεός)
• Αιματολογικές διαταραχές
• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή “παροδικό” αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (προσωρινά
συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου)
Εάν πάσχετε από άνοια, εσείς ή ο φροντιστής συγγενής σας θα πρέπει να ενημερώσει το γιατρό
σας, εάν είχατε εμφανίσει στο παρελθόν, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή “παροδικό” αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σαν συνήθης προφύλαξη, αν είσθε μεγαλύτερος/η των 65 ετών η αρτηριακή σας πίεση θα πρέπει
να παρακολουθείται από το γιατρό σας.
Το Zypefar OD δεν συνιστάται για ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας με Zypefar OD μπορείτε να λαμβάνετε άλλα φάρμακα,
μόνο εάν ο γιατρός σας το υποδείξει. Ενδέχεται να αισθανθείτε υπνηλία εάν λαμβάνετε Zypefar
OD σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτικά φάρμακα, φάρμακα που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση του άγχους ή για να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε (ηρεμιστικά).
Θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε φλουβοξαμίνη (ένα αντικαταθλιπτικό) ή
σιπροφλοξασίνη (ένα αντιβιοτικό), καθώς ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τη δόση σας
Zypefar OD.
Παρακαλείσθε να ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα οποιαδήποτε
άλλα φάρμακα, ακόμη και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή. Ιδιαίτερα, ενημερώστε
το γιατρό σας εάν λαμβάνετε φάρμακα για τη νόσο Parkinson.
Λήψη του Zypefar OD με τροφές και ποτά
Μην καταναλώσετε αλκοόλ εάν λαμβάνετε Zypefar OD διότι η ταυτόχρονη λήψη του Zypefar
OD με αλκοόλ είναι δυνατό να σας προκαλέσει υπνηλία.
Κύηση και θηλασμός
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είσθε, έχετε την υποψία ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος. Δεν
πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο αυτό κατά την κύηση εκτός εάν το έχει υποδείξει ο γιατρός
σας.
Δεν πρέπει να λαμβάνετε το φάρμακο αυτό κατά την περίοδο του θηλασμού καθώς μικρές
ποσότητες του Zypefar OD μπορεί να απεκκρίνονται στο μητρικό γάλα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης υπνηλίας όταν λαμβάνετε Zypefar OD. Σε περίπτωση εμφάνισης
τέτοιου συμπτώματος να αποφεύγετε την οδήγηση ή τον χειρισμό εργαλείων ή μηχανών και να
ενημερώσετε το γιατρό σας.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Zypefar OD
Ασθενείς οι οποίοι δεν δύνανται να λάβουν φαινυλαλανινη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα
Zypefar OD περιέχουν ασπαρτάμη, η οποία είναι μια πηγή φαινυλαλανίνης. Μπορεί να
προκαλέσει βλάβη σε ασθενείς με φαινυλκετονουρία
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ZYPEFAR OD
Πάντοτε να παίρνετε το Zypefar OD αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν
έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
Ο γιατρός θα σας ενημερώσει πόσα δισκία Zypefar OD πρέπει να λαμβάνετε και για πόσο
χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνεχίσετε την θεραπεία. Η ημερήσια δοσολογία του Zypefar
OD είναι από 5 έως 20 mg. ενημερώσετε το γιατρό σας σε περίπτωση που τα συμπτώματα
επανεμφανιστούν και να μη διακόψετε τη λήψη Zypefar OD, εάν δεν έχετε συμβουλευθεί το
γιατρό σας.
Τα δισκία Zypefar OD πρέπει να λαμβάνονται μία φορά ημερησίως σύμφωνα με την υπόδειξη
του γιατρού σας. Προσπαθήστε να παίρνετε τα δισκία σας την ίδια ώρα κάθε μέρα. Δεν έχει
καμία σημασία εάν λαμβάνετε τα δισκία με ή χωρίς φαγητό. Τα δισκία Zypefar OD
προορίζονται για από του στόματος χορήγηση.
Τα δισκία Zypefar OD είναι εύθραυστα γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προσεκτικά. Να
μην πιάνετε τα δισκία με βρεγμένα χέρια διότι μπορεί να διαλυθούν.
1. Κρατείστε τον περιέκτη (blister) από τα άκρα του και διαχωρίστε μια κυψέλη του από το
υπόλοιπο του περιέκτη σχίζοντας προσεκτικά κατά μήκος των διατρήσεων γύρω από την
κυψέλη.
2. Προσεκτικά αφαιρέστε την οπίσθια όψη.
3. Βγάλτε το δισκίο απαλά.
4. Τοποθετείστε το δισκίο στο στόμα σας. Το δισκίο θα διαλυθεί άμεσα, έτσι ώστε να είναι
εύκολη η κατάποσή του.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το δισκίο σε ένα ποτήρι με νερό, χυμό πορτοκάλι, χυμό μήλο,
γάλα ή καφέ και να το αναδεύσετε. Με ορισμένα υγρά, στο μίγμα μπορεί να εμφανιστεί
μεταβολή στο χρώμα και ίσως γίνει θολερό.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Zypefar OD από την κανονική
Ασθενείς που έλαβαν μεγαλύτερη δόση ολανζαπίνης από την κανονική, παρουσίασαν τα
ακόλουθα συμπτώματα: γρήγορο καρδιακό ρυθμό, διέγερση/επιθετικότητα, διαταραχές στον
λόγο, αφύσικες κινήσεις (ιδιαίτερα του προσώπου ή της γλώσσας) και μειωμένο επίπεδο
συνείδησης. Άλλα συμπτώματα ενδέχεται να είναι: έντονη σύγχυση, σπασμοί (επιληψία), κώμα,
ένας συνδυασμός από πυρετό, γρηγορότερη αναπνοή, εφίδρωση, μυϊκή δυσκαμψία και ζάλη ή
υπνηλία, αργός ρυθμός αναπνοής, εισρόφηση, αυξημένη ή μειωμένη αρτηριακή πίεση, μη
φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός.
Eπικοινωνείστε αμέσως με το γιατρό σας ή το νοσοκομείο. Δείξτε στο γιατρό σας το κουτί με τα
δισκία.
Eάν ξεχάσετε να πάρετε το Zypefar OD
Εάν ξεχάσετε να λάβετε τα δισκία σας πάρτε τα αμέσως μόλις το θυμηθείτε. Mην πάρετε διπλή
δόση για να αναπληρώσετε την δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Zypefar OD
Μην διακόπτετε την θεραπευτική αγωγή σας απλά επειδή αισθάνεστε καλύτερα. Πρέπει να
συνεχίσετε την αγωγή με Zypefar OD για όσο χρονικό διάστημα σας έχει καθορίσει ο γιατρός
σας.
Εάν σταματήσετε απότομα να παίρνετε το Zypefar OD, μπορεί να σας παρουσιαστούν
συμπτώματα όπως εφίδρωση, δυσκολία στον ύπνο, τρόμος, άγχος ή ναυτία και έμετος. Ο γιατρός
σας μπορεί να σας προτείνει να μειώσετε τη δόση σας σταδιακά, πριν τη διακοπή της θεραπείας
σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Zypefar OD μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες
αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: επηρεάζουν 1 χρήστη στους 10
• Αύξηση σωματικού βάρους
• Υπνηλία
• Αυξημένα επίπεδα προλακτίνης του αίματος
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100
• Μεταβολές στα επίπεδα ορισμένων κυττάρων αίματος καθώς και λιπιδίων αίματος
• Αύξηση στα επίπεδα σακχάρου του αίματος και των ούρων
• Αυξημένο αίσθημα πείνας
• Ζάλη
• Ανησυχία
• Τρόμος
• Μυϊκή δυσκαμψία ή σπασμός (περιλαμβανομένων των κινήσεων του ματιού)
• Προβλήματα στην ομιλία
• Ασυνήθιστες κινήσεις (κυρίως του προσώπου ή της γλώσσας)
• Δυσκοιλιότητα
• Ξηροστομία
• Εξάνθημα
• Απώλεια δύναμης
• Υπερβολική κόπωση
• Κατακράτηση υγρών που οδηγεί σε πρήξιμο των χεριών, των αστραγάλων ή των ποδιών.
Στα αρχικά στάδια της θεραπείας, ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν ζάλη ή
λιποθυμική τάση (με επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού), ιδιαίτερα όταν σηκώνονται από το
κρεβάτι ή το κάθισμα. Το σύμπτωμα αυτό συνήθως υποχωρεί αφ’εαυτού, αν όμως αυτό δεν
συμβεί ενημερώστε το γιατρό σας.
Σεξουαλικές δυσλειτουργίες όπως μειωμένη γενετήσια ορμή στους άνδρες και στις γυναίκες ή
στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 1.000
• Επιβράδυνση στον καρδιακό ρυθμό.
• Φωτοευαισθησία στο ηλιακό φως.
• Ακράτεια ούρων
• Απώλεια μαλλιών
• Απουσία ή μείωση των περιόδων της εμμηνόρρυσης
Αλλαγές στο στήθος των ανδρών και των γυναικών όπως μη φυσιολογική παραγωγή γάλακτος
από τους μαστούς ή μη φυσιολογική αύξηση των μαστών.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες: η συχνότητα τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα
• Αλλεργικές αντιδράσεις (π.χ. οίδημα στο στόμα και στο λαιμό, κνησμός, εξάνθημα)
Εμφάνιση ή επιδείνωση του διαβήτη, που περιστασιακά έχει συσχετισθεί με κετοξέωση
(εμφάνιση κετονών στο αίμα και στα ούρα) ή κώμα.
• Μειωμένη θερμοκρασία σώματος
• Σπασμοί, που σχετίζονται με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων (επιληψία).
Συνδυασμός πυρετού, ταχύτερης αναπνοής, εφίδρωσης, μυϊκής δυσκαμψίας και αίσθημα
νύστας ή υπνηλία
• Μυϊκοί σπασμοί στα μάτια που προκαλούν περιστροφικές κινήσεις των ματιών.
• Μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός
• Αιφνίδιος ανεξήγητος θάνατος
• Θρόμβοι στο αίμα όπως θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών στα πόδια ή θρόμβοι αίματος στους
πνεύμονες.
• Φλεγμονή του παγκρέατος, η οποία προκαλεί έντονο στομαχικό πόνο, πυρετό και αδιαθεσία.
Ηπατική νόσος που εμφανίζεται ως κιτρίνισμα του δέρματος και εμφάνιση άσπρων κηλίδων
στο μάτι.
• Μυϊκή νόσος που εμφανίζεται με ανεξήγητα άλγη και πόνους.
• Δυσκολία στην ούρηση.
• Παρατεταμένη και/ή επώδυνη στύση.
Oι ηλικιωμένοι ασθενείς με άνοια που λαμβάνουν ολανζαπίνη ενδέχεται να εμφανίσουν αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο, πνευμονία, ακράτεια ούρων, πτώσεις, υπερβολική κόπωση, οπτικές
ψευδαισθήσεις, αύξηση της θερμοκρασίας σώματος, ερυθρότητα δέρματος και προβλήματα με το
βάδισμα. Ορισμένες θανατηφόρες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στην συγκεκριμένη ομάδα
ασθενών.
Σε ασθενείς με νόσο Parkinson, το Zypefar OD ενδέχεται να επιδεινώσει τα συμπτώματά τους.
Σπάνια, γυναίκες που λαμβάνουν φάρμακα αυτής της κατηγορίας για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα άρχισαν να εκκρίνουν γάλα, έχασαν κάποιες περιόδους ή είχαν περίοδο σε μη τακτά
χρονικά διαστήματα. Εάν αυτές οι διαταραχές επιμένουν ενημερώστε το γιατρό σας. Πολύ
σπάνια νεογνά των οποίων οι μητέρες έλαβαν ολανζαπίνη στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης
(3
ο
τρίμηνο) ενδέχεται να εμφανίσουν συμπτώματα όπως τρόμο, μέτρια ή έντονη υπνηλία.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ZYPEFAR OD
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται το Zypefar OD μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί.
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
0
C.
Να φυλάσσεται το Zypefar OD στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από το φως και
την υγρασία
Παρακαλείσθε να επιστρέφετε το φάρμακο που περίσσεψε στον φαρμακοποιό σας.Τα φάρμακα
δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Zypefar OD
- Η δραστική ουσία είναι η ολανζαπίνη. Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει 5 mg, 10
mg, ή 20 mg δραστικής ουσίας ολανζαπίνης. Η περιεκτικότητα του προϊόντος Zypefar OD
αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία (κουτί).
- Τα άλλα συστατικά είναι: magnesium stearate, L-methionine, silica colloidal anhydrous ,
hydroxypropylcellulose, crospovidone, aspartame, microcrystalline cellulose, guar gam,
magnesium carbonate heavy, orange flavor silesia
Εμφάνιση του Zypefar OD και περιεχόμενο της συσκευασίας
Zypefar OD 5mg: κίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα, διασπειρόμενα στο στόμα δισκία με διάμετρο
6mm και χαραγμένο το “O” στη μία πλευρά, συσκευασμένα σε κυψέλες από
Aluminium/Aluminium σε συσκευασία των 28 δισκίων.
Zypefar OD 10mg: κίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα, διασπειρόμενα στο στόμα δισκία με
διάμετρο 8mm και χαραγμένο το “O1” στη μία πλευρά, συσκευασμένα σε κυψέλες από
Aluminium/Aluminium σε συσκευασία των 28 δισκίων.
Zypefar OD 20mg: κίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα, διασπειρόμενα στο στόμα δισκία με
διάμετρο 10mm και χαραγμένο το “O3” στη μία πλευρά, συσκευασμένα σε κυψέλες από
Aluminium/Aluminium σε συσκευασία των 28 δισκίων.
Δισκία διασπειρόμενα στο στόμα είναι η τεχνική ονομασία των δισκίων τα οποία διαλύονται
απευθείας στην στοματική κοιλότητα έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατάποση τους.
Kάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:
SPECIFAR ABEE
28
ης
Οκτωβρίου 1
Αγία Βαρβάρα
12351, Αθήνα
Ελλάδα
Τηλ: 210 5401500
E-mail: info@specifar.gr
Παραγωγός:
Actavis Ltd,
B16 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 08
Malta
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις 18/8/2010