ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Candesartan Krka 4 mg δισκία
Candesartan Krka 8 mg δισκία
Candesartan Krka 16 mg δισκία
Candesartan Krka 32 mg δισκία
Candesartan cilexetil
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Candesartan Krka και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Candesartan Krka
3. Πώς να πάρετε το Candesartan Krka
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Candesartan Krka
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Candesartan Krka και ποια είναι η χρήση του
Το όνομα του φαρμάκου σας είναι Candesartan Krka. Η δραστική ουσία είναι το
candesartan cilexetil. Το φάρμακο αυτό ανήκει σε μία κατηγορία φαρμάκων που
ονομάζονται ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II. Δρα
προκαλώντας χαλάρωση και διεύρυνση των αιμοφόρων αγγείων σας. Αυτό
βοηθάει στη μείωση της αρτηριακής σας πίεσης. Επίσης διευκολύνει την καρδιά
σας να αντλήσει αίμα σε όλα τα μέρη του σώματός σας.
Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται για τη
- θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρταση) σε ενήλικες ασθενείς
και σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως κάτω των 18 ετών.
- Το Candesartan Krka μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της καρδιακής
ανεπάρκειας σε ενήλικες ασθενείς με μειωμένη λειτουργία του καρδιακού
μυός όταν, οι αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης
(ΜΕΑ) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή επιπρόσθετα με αναστολείς
ΜΕΑ όταν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τη θεραπεία και οι
ανταγωνιστές των υποδοχέων των μεταλλοκορτικοειδών (ΑΜΥ) δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν. (οι αναστολείς ΜΕΑ και οι ΑΜΥ είναι
φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής
ανεπάρκειας).
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Candesartan Krka
Μην πάρετε το Candesartan Krka:
- σε περίπτωση αλλεργίας στo candesartan cilexetil ή σε οποιοδήποτε άλλο
από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
- εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος. (Είναι επίσης καλύτερο να
αποφύγετε το Candesartan Krka στα πρώτα στάδια της κύησης - βλ.
παράγραφο κύηση).
- εάν έχετε σοβαρή ηπατική νόσο ή απόφραξη των χοληφόρων (ένα πρόβλημα
με την παροχέτευση χολής από τη χοληδόχο κύστη).
- εάν ο ασθενής είναι παιδί ηλικίας μικρότερης του 1 έτους.
- εάν έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε
θεραπεία με ένα φάρμακο που περιέχει αλισκιρένη και μειώνει την
αρτηριακή πίεση
Εάν δεν είστε σίγουροι ότι κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για σας, μιλήστε με
τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Candesartan Krka.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το Candesartan
Krka.
- εάν έχετε καρδιακά, ηπατικά ή νεφρικά προβλήματα, ή εάν υποβάλλεστε σε
αιμοκάθαρση,
- εάν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση νεφρού,
- εάν έχετε έμετο, είχατε πρόσφατα υπερβολικό έμετο, ή έχετε διάρροια,
- εάν έχετε μία νόσο των επινεφριδίων που ονομάζεται σύνδρομο του Conn
(ονομάζεται επίσης πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός),
- εάν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση,
- εάν είχατε ποτέ εγκεφαλικό επεισόδιο,
- πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί
να μείνετε) έγκυος. Το Candesartan Krka δεν ενδείκνυται στα πρώτα
στάδια της εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν είστε
περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σημαντική
βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο (βλ. παράγραφο
για την κύηση).
- εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης:
έναν αναστολέα ΜΕΑ (για παράδειγμα εναλαπρίλη, λισινοπρίλη,
ραμιπρίλη), ιδιαίτερα εάν έχετε προβλήματα στους νεφρούς που
σχετίζονται με διαβήτη.
αλισκιρένη
- εάν λαμβάνετε αγωγή με έναν αναστολέα ΜΕΑ μαζί με ένα φάρμακο το
οποίο ανήκει στην κατηγορία φαρμάκων γνωστή ως ανταγωνιστές των
υποδοχέων των μεταλλοκορτικοειδών (ΑΜΥ). Τα φάρμακα αυτά
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας (βλ. «Άλλα
φάρμακα και Candesartan Krka»).
Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγχει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας
πίεση, και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά
διαστήματα.
Βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το Candesartan Krka».
Εάν έχετε κάποια από αυτές τις καταστάσεις είναι πιθανόν ο γιατρός σας να
θέλει να σας βλέπει πιο συχνά και να πραγματοποιεί κάποιους ελέγχους.
Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον οδοντίατρό σας ότι παίρνετε Candesartan Krka. Αυτό συμβαίνει γιατί το
Candesartan Krka, όταν συνδυάζεται με κάποια αναισθητικά, είναι πιθανό να
προκαλέσει μείωση στην αρτηριακή πίεση.
Παιδιά και έφηβοι
Το Candesartan Krka έχει μελετηθεί σε παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε στον γιατρό σας.
Το Candesartan Krka δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω του 1
έτους λόγω του πιθανού κινδύνου στην ανάπτυξη των νεφρών.
Άλλα φάρμακα και Candesartan Krka
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα
πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Το Candesartan Krka μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που δρουν κάποια άλλα
φάρμακα και κάποια φάρμακα μπορούν να έχουν επίδραση στο Candesartan
Krka. Εάν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα φάρμακα, ο γιατρός σας μπορεί να
χρειαστεί να πραγματοποιεί εξετάσεις αίματος από καιρό σε καιρό.
Ειδικότερα, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα
παρακάτω φάρμακα:
- Άλλα φάρμακα που βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής σας πίεσης,
συμπεριλαμβανομένων των β-αποκλειστών, διαζοξίδης και αναστολέων
ΜΕΑ, όπως είναι η εναλαπρίλη, η καπτοπρίλη, η λισινοπρίλη ή η
ραμιπρίλη.
- Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (ΜΣΑΦ), όπως είναι η
ιβουπροφένη, ναπροξένη ή δικλοφενάκη, σελεκοξίμπη ή ετορικοξίμπη
(φάρμακα για την ανακούφιση του πόνου και της φλεγμονής).
- Ακετυλοσαλυκιλικό οξύ (εάν λαμβάνετε περισσότερο από 3
γραμμάρια κάθε ημέρα) (φάρμακα για την ανακούφιση του πόνου και της
φλεγμονής).
- Συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο
(φάρμακα που αυξάνουν την ποσότητα καλίου στο αίμα σας).
- Ηπαρίνη (ένα φάρμακο για την αραίωση του αίματος).
- Δισκία νερού (διουρητικά).
- Λίθιο (ένα φάρμακο για προβλήματα διανοητικής υγείας).
Μπορεί να χρειαστεί ο γιατρός σας να αλλάξει τη δόση σας και/ή να λάβει
άλλες προφυλάξεις:
- εάν παίρνετε έναν αναστολέα ΜΕΑ ή αλισκιρένη (βλ. επίσης πληροφορίες
στην παράγραφο «Μην πάρετε το Candesartan Krka» και «Προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις»»).
- εάν λαμβάνετε αγωγή με έναν αναστολέα ΜΕΑ μαζί με συγκεκριμένα
άλλα φάρμακα για τη θεραπεία της καρδιακής σας ανεπάρκειας, τα οποία
είναι γνωστά ως ανταγωνιστές των υποδοχέων των μεταλλοκορτικοειδών
(ΑΜΥ) (για παράδειγμα σπιρονολακτόνη, επλερενόνη).
Το Candesartan Krka με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
Το Candesartan Krka μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.
Εάν σας έχει συνταγογραφηθεί το Candesartan Krka, συζητήστε με τον γιατρό
σας προτού πιείτε οινόπνευμα. Το οινόπνευμα μπορεί να σας προκαλέσει
αίσθηση λιποθυμίας ή ζάλης.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού
σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Κύηση
Πρέπει να ενημερώστε τον γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί να
μείνετε) έγκυος. Ο γιατρός σας φυσιολογικά θα σας συμβουλέψει να
σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan Krka προτού μείνετε έγκυος ή μόλις
μάθετε ότι είστε έγκυος και θα σας συμβουλέψει να πάρετε ένα άλλο φάρμακο
αντί του Candesartan Krka. Το Candesartan Krka δεν ενδείκνυται στα πρώτα
στάδια της εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν είστε περισσότερο
από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη στο μωρό
σας εάν χρησιμοποιηθεί μετά τον τρίτο μήνα της κύησης.
Θηλασμός
Ενημερώστε τον γιατρό σας αν θηλάζετε ή αν πρόκειται να ξεκινήσετε σύντομα
να θηλάζετε. Το Candesartan Krka δεν συνιστάται σε μητέρες που θηλάζουν,
και ο γιατρός σας μπορεί να επιλέξει μία άλλη θεραπευτική αγωγή για σας εάν
επιθυμείτε να θηλάζετε, ιδιαίτερα εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο, ή
γεννήθηκε πρόωρα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να εμφανίσουν κόπωση ή ζάλη όταν λαμβάνουν το
Candesartan Krka. Εάν αυτό συμβεί σε εσάς, μην οδηγείτε ή χειρίζεστε
εργαλεία ή μηχανές.
Το Candesartan Krka περιέχει λακτόζη.
Εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα
σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3 Πώς να πάρετε το Candesartan Krka
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας. Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το Candesartan Krka κάθε
ημέρα.
Το Candesartan Krka μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.
Καταπιείτε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό.
Προσπαθήστε να λαμβάνετε το δισκίο την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Αυτό θα σας
βοηθήσει να θυμάστε να το παίρνετε.
Υψηλή αρτηριακή πίεση
H συνιστώμενη δόση Candesartan Krka είναι 8 mg μία φορά την ημέρα. Ο
γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση σε 16 mg μία φορά την ημέρα και
περαιτέρω έως και 32 mg μια φορά την ημέρα ανάλογα με την απόκριση της
αρτηριακής πίεσης.
Σε μερικούς ασθενείς, όπως σε αυτούς με ηπατικά προβλήματα, νεφρικά
προβλήματα ή σε αυτούς που έχουν πρόσφατα χάσει σωματικά υγρά, π.χ., μέσω
εμέτου ή διάρροιας ή από τη χρήση δισκίων νερού, ο γιατρός μπορεί να
συνταγογραφήσει μία χαμηλότερη δόση έναρξης.
Κάποιοι έγχρωμοι ασθενείς μπορεί να έχουν μειωμένη απόκριση σε αυτόν τον
τύπο φαρμάκου, όταν χορηγείται ως μονοθεραπεία, και αυτοί οι ασθενείς ίσως
χρειαστούν υψηλότερη δόση.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους με υψηλή αρτηριακή πίεση
Παιδιά ηλικίας 6 έως <18 ετών:
H συνιστώμενη δόση έναρξης είναι 4 mg μία φορά την ημέρα.
Σε ασθενείς με σωματικό βάρος < 50 kg: Σε ορισμένους ασθενείς των οποίων η
αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται ικανοποιητικά, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει
ότι η δόση πρέπει να αυξηθεί στη μέγιστη δόση των 8 mg μία φορά την ημέρα.
Σε ασθενείς με σωματικό βάρος ≥ 50 kg: Σε ορισμένους ασθενείς των οποίων η
αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται ικανοποιητικά, ο γιατρός μπορεί να αποφασίσει
ότι η δόση πρέπει να αυξηθεί σε 8 mg μία φορά την ημέρα και σε 16 mg μία φορά
την ημέρα.
Καρδιακή ανεπάρκεια σε ενήλικες
Η συνιστώμενη δόση έναρξης του Candesartan Krka είναι 4 mg μία φορά την
ημέρα. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση σας διπλασιάζοντάς την σε
διαστήματα τουλάχιστον 2 εβδομάδων έως και 32 mg μια φορά την ημέρα. Το
Candesartan Krka μπορεί να λαμβάνεται μαζί με άλλα φάρμακα για την
καρδιακή ανεπάρκεια, και ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια θεραπεία είναι
κατάλληλη για σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Candesartan Krka από την κανονική
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Candesartan Krka από αυτή που σας
συνταγογράφησε ο γιατρός σας, επικοινωνήστε αμέσως με ένα γιατρό ή ένα
φαρμακοποιό για να σας συμβουλεύσει.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Candesartan Krka
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Απλά
λάβετε την επόμενη δόση ως συνήθως.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan Krka
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan Krka η αρτηριακή σας πίεση
μπορεί να αυξηθεί ξανά. Συνεπώς μη σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan
Krka χωρίς να συμβουλευθείτε πρώτα τον γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ανεπιθύμητες
ενέργειες.
Σταματήστε να παίρνετε το Candesartan Krka και αναζητήστε άμεσα
ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε κάποιες από τις παρακάτω
αλλεργικές αντιδράσεις:
- δυσκολίες στην αναπνοή, με ή χωρίς πρήξιμο του προσώπου, των
χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιμού,
- πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιμού
που μπορεί να προκαλεί δυσκολίες στην κατάποση,
- σοβαρός κνησμός του δέρματος (με αυξημένους όζους).
Το Candesartan Krka μπορεί να προκαλέσει μείωση του αριθμού των λευκών
αιμοσφαιρίων. Η αντοχή σας στις λοιμώξεις μπορεί να μειωθεί και μπορεί να
παρατηρήσετε κόπωση, λοίμωξη ή πυρετό. Εάν συμβεί αυτό επικοινωνήστε με
τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί περιστασιακά να διενεργεί
αιματολογικές εξετάσεις για να ελέγχει εάν το Candesartan Krka έχει κάποια
επίδραση στο αίμα σας (ακοκκιοκυτταραιμία).
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές
(επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100)
- Αίσθημα ζάλης/περιστροφής.
- Πονοκέφαλος.
- Λοίμωξη του αναπνευστικού.
- Χαμηλή αρτηριακή πίεση. Αυτό μπορεί να σας προκαλέσει αίσθημα
λιποθυμίας ή ζάλης.
- Μεταβολές στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων: αύξηση
στην ποσότητα καλίου στο αίμα σας, ειδικότερα εάν έχετε ήδη νεφρικά
προβλήματα ή καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν αυτό είναι σοβαρό μπορεί να
παρατηρήσετε κόπωση, αδυναμία, ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό ή αίσθημα
καρφίδος και βελόνης.
- Επιδράσεις στη λειτουργία των νεφρών σας, ειδικότερα εάν έχετε ήδη
νεφρικά προβλήματα ή καρδιακή ανεπάρκεια. Σε πολύ σπάνιες
περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστεί νεφρική ανεπάρκεια.
Πολύ σπάνιες
(επηρεάζουν λιγότερους από 1 χρήστες στους 10.000)
- Πρήξιμο του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιμού.
- Μείωση στον αριθμό των ερυθρών ή λευκών σας αιμοσφαιρίων.
Μπορεί να παρατηρήσετε κόπωση, λοίμωξη ή πυρετό.
- Δερματικό εξάνθημα, βλατιδώδες εξάνθημα (κνίδωση).
- Κνησμός.
- Οσφυαλγία, πόνος στις αρθρώσεις και στους μυς.
- Μεταβολές στη λειτουργία του ήπατος, συμπεριλαμβανομένης
φλεγμονής του ήπατος (ηπατίτιδα). Μπορεί να παρατηρήσετε κόπωση,
κιτρίνισμα του δέρματος και του λευκού των ματιών σας και συμπτώματα
παρόμοια με της γρίπης.
- Βήχας.
- Ναυτία.
- Μεταβολές στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων:
μειωμένα επίπεδα νατρίου στο αίμα σας. Εάν αυτό είναι σοβαρό τότε
μπορεί να παρατηρήσετε αδυναμία, έλλειψη ενέργειας, ή μυϊκές κράμπες.
Σε παιδιά που έλαβαν θεραπεία για υψηλή αρτηριακή πίεση, οι ανεπιθύμητες
ενέργειες φαίνεται να είναι παρόμοιες με εκείνες που παρατηρήθηκαν σε
ενήλικες, αλλά συμβαίνουν πιο συχνά.
Ο πονόλαιμος είναι μια πολύ συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια σε παιδιά αλλά δεν
αναφέρθηκε σε ενήλικες και καταρροή, πυρετός και αυξημένος καρδιακός
ρυθμός είναι συχνές σε παιδιά, αλλά δεν αναφέρθηκαν σε ενήλικες.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μφαρ ακοποιό . μ σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
.αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ:
+ 30 21 06549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr. Μέσω της αναφοράς
μ μ ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
μ μπληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το Candesartan Krka
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στη συσκευασία μετά τη EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία
ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30
o
C.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Candesartan Krka
- Η δραστική ουσία είναι το candesartan cilexetil. Κάθε δισκίο περιέχει 4 mg,
8 mg, 16 mg ή 32 mg candesartan cilexetil.
- Τα άλλα συστατικά είναι: λακτόζη μονοϋδρική, άμυλο αραβοσίτου,
σεβακικό διβουτύλιο, νάτριο λαουρυλοθεϊικό, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη,
καρμελλόζη ασβεστιούχος, μαγνήσιο στεατικό και σιδήρου οξείδιο ερυθρό
(E172) – (μόνο για τα δισκία των 8 mg, 16 mg και 32 mg).
Εμφάνιση του Candesartan Krka και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα δισκία 4 mg είναι στρογγυλά, λευκά, αμφίκυρτα, με εγκοπή στην μία όψη.
Τα δισκία 8 mg είναι στρογγυλά, ροζ-λευκά, αμφίκυρτα, με εγκοπή στην μία
όψη.
Τα δισκία 16 mg είναι στρογγυλά, χρώματος ανοιχτού ροζ, αμφίκυρτα, με
εγκοπή στην μία όψη.
Τα δισκία 32 mg είναι στρογγυλά, χρώματος ανοιχτού ροζ, αμφίκυρτα, με
εγκοπή στην μία όψη.
Η εγκοπή χρησιμεύει μόνο για να διευκολύνει τη θραύση του δισκίου και την
κατάποσή του και όχι για το διαχωρισμό σε ίσες δόσεις.
Διατίθενται κουτιά των 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 δισκίων σε
blisters.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις