ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
MOKAST 4 mg μασώμενα δισκία
μοντελουκάστη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσει
το παιδί σας να παίρνει αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για το παιδί σας.
Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με αυτά του παιδιού
σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το MOKAST και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρει το παιδί σας το MOKAST
3. Πώς χορηγείται το MOKAST
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το MOKAST
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MOKAST ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το MOKAST είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων των λευκοτριενίων που
αποκλείει ουσίες που λέγονται λευκοτριένια. Τα λευκοτριένια προκαλούν στένωση
και οίδημα των αεραγωγών στους πνεύμονες. Με τον αποκλεισμό των
λευκοτριενίων, το MOKAST βελτιώνει τα συμπτώματα του άσθματος και βοηθά στον
έλεγχο του άσθματος.
Ο γιατρός σας συνταγογράφησε το MOKAST για τη θεραπεία του άσθματος του
παιδιού σας, προλαμβάνοντας τα συμπτώματα του άσθματος κατά την διάρκεια της
ημέρας και της νύχτας.
Το MOKAST χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενών ηλικίας 2 έως 5
ετών οι οποίοι δεν ελέγχονται επαρκώς με τα φάρμακά τους και χρειάζονται
συμπληρωματική θεραπεία.
Το MOKAST μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θεραπεία έναντι
των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών για ασθενείς ηλικίας 2 ως 5 ετών που
δεν έχουν λάβει πρόσφατα κορτικοστεροειδή από το στόμα για το άσθμα τους
και έδειξαν ότι δεν είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν εισπνεόμενα
κορτικοστεροειδή.
Το MOKAST βοηθά επίσης στην πρόληψη της στένωσης των αεραγωγών που
προκαλείται από την άσκηση για ασθενείς ηλικίας 2 ετών και άνω.
1
Ο γιατρός σας θα καθορίσει πως πρέπει να χορηγηθεί το MOKAST που θα εξαρτηθεί
από τα συμπτώματα και την σοβαρότητα του άσθματoς του παιδιού σας.
Τι είναι το άσθμα ;
Το άσθμα είναι μία χρόνια νόσος .
Το άσθμα περιλαμβάνει:
στένωση των αεραγωγών που προκαλούν δυσκολία στην αναπνοή. Αυτή η
στένωση των αεραγωγών επιδεινώνεται και βελτιώνεται σε ανταπόκριση
διαφόρων καταστάσεων.
ευαίσθητοι αεραγωγοί που αντιδρούν σε διάφορα στοιχεία, όπως ο καπνός του
τσιγάρου, η γύρη, ο κρύος αέρας ή η άσκηση.
οίδημα (φλεγμονή ) των εσωτερικών τοιχωμάτων των αεραγωγών.
Τα συμπτώματα του άσθματος περιλαμβάνουν: Βήχα, συριγμό, και αίσθημα
σφιξίματος στο θώρακα.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΤΟ MOKAST
Ενημερώστε τον γιατρό σας για όποια ιατρικά προβλήματα ή αλλεργίες έχει τώρα ή
είχε το παιδί σας.
Μην δίνετε το MOKAST στο παιδί σας εάν αυτός/αυτή
είναι αλλεργικός/ή (υπερευαίσθητος/η) στη μοντελουκάστη ή σε οποιοδήποτε
άλλο από τα συστατικά του MOKAST (βλέπε 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Εάν στο παιδί σας το άσθμα ή η αναπνοή επιδεινώνεται, ενημερώστε αμέσως
τον γιατρό σας.
Το MOKAST χορηγούμενο από το στόμα δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία
οξέων
κρίσεων άσθματος. Εάν παρουσιασθεί μία κρίση, ακολουθείστε τις οδηγίες
του γιατρού σας που σας έδωσε για το παιδί σας. Πάντοτε να έχετε μαζί σας το
εισπνεόμενο φάρμακο διάσωσης για τις κρίσεις άσθματος του παιδιού σας.
Είναι σημαντικό το παιδί σας να συνεχίσει να λαμβάνει όλες τις θεραπείες για
το άσθμα που σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας. Δεν θα πρέπει να
υποκαταστήσετε με MOKAST άλλα φάρμακα για το άσθμα που έχει
συνταγογραφήσει ο γιατρός σας για το παιδί σας.
Εάν το παιδί σας λαμβάνει αντιασθματική θεραπεία, πρέπει να γνωρίζετε ότι
πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, στην περίπτωση που αυτός/αυτή
εμφανίσει συνδυασμό συμπτωμάτων όπως αυτά της γρίπης, αίσθημα όπως αυτό
από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης ή μούδιασμα των χεριών ή ποδιών,
επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων, και εξάνθημα.
Το παιδί σας δεν πρέπει να πάρει ακετυλο-σαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) ή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (επίσης γνωστά ως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα ή ΜΣΑΦ) εάν με αυτά επιδεινώνεται το άσθμα του/της.
Άλλα φάρμακα και MOKAST
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάζουν την δράση του MOKAST ή το MOKAST
μπορεί να επηρεάζει την δράση των άλλων φαρμάκων στο παιδί σας.
2
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας, εάν το παιδί
σας παίρνει ή πήρε πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
λαμβάνονται χωρίς συνταγή.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν το παιδί σας παίρνει τα παρακάτω φάρμακα πριν
αρχίσει να παίρνει MOKAST :
φαινοβαρβιτάλη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
φαινυτοΐνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
ριφαμπικίνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης και
ορισμένων άλλων λοιμώξεων).
Το MOKAST με τροφές και ποτά
Τα MOKAST 4 mg μασώμενα δισκία δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί με την τροφή.
Πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά το γεύμα.
Κύηση και θηλασμός
Η παράγραφος αυτή δεν αφορά το MOKAST 4 mg μασώμενα δισκία, επειδή πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 2 ως 5 ετών, ωστόσο η ακόλουθη πληροφορία
αφορά την δραστική ουσία, την μοντελουκάστη.
Χρήση κατά την κύηση
Οι γυναίκες που εγκυμονούν ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη, πρέπει να συμβουλευθούν
τον γιατρό τους προτού πάρουν MOKAST . Ο γιατρός θα εκτιμήσει εάν μπορείτε να
πάρετε MOKAST αυτό το διάστημα.
Χρήση κατά το θηλασμό
Δεν είναι γνωστό εάν το MOKAST απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Εάν θηλάζετε ή
σκοπεύετε να θηλάσετε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε MOKAST.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Η παράγραφος αυτή δεν αφορά το MOKAST 4 mg μασώμενα δισκία, επειδή πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά ηλικίας 2 ως 5 ετών, ωστόσο η ακόλουθη πληροφορία
αφορά την δραστική ουσία, μοντελουκάστη.
Δεν αναμένεται το MOKAST να επηρεάσει την ικανότητα σας να οδηγήσετε ή να
χειρισθείτε μηχανήματα. Ωστόσο, η ατομική ανταπόκριση στο φάρμακο μπορεί να
ποικίλλει. Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως ζάλη και υπνηλία), που
αναφέρθηκαν πολύ σπάνια με το MOKAST μπορεί να επηρεάσουν ορισμένους
ασθενείς στην ικανότητα να οδηγήσουν ή να χειρισθούν μηχανήματα.
Το MOKAST περιέχει ασπαρτάμη
Το MOKAST 4 mg περιέχει ασπαρτάμη, που είναι πηγή φαινυλαλανίνης. Ασθενείς με
φαινυλκετονουρία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι κάθε 5mg μασώμενου δισκίου
περιέχει φαινυλαλανίνη σε ποσότητα ισοδύναμη με 1,35 mg φαινυλαλανίνης ανά
δόση.
3
3. ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ MOKAST
Αυτό το φάρμακο πρέπει να χορηγείται σε ένα παιδί υπό την επίβλεψη
ενηλίκου.
Το παιδί σας πρέπει να πάρει μόνο ένα δισκίο MOKAST μία φορά ημερησίως
όπως σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας.
Πρέπει να λαμβάνεται ακόμη και αν το παιδί σας δεν έχει συμπτώματα ή
αυτός/αυτή έχει οξεία κρίση άσθματος.
Να παίρνει το παιδί σας πάντοτε MOKAST όπως σας έχει ορίσει ο γιατρός σας.
Εάν δεν είστε σίγουροι πρέπει να το ελέγξετε με τον γιατρό του παιδιού σας ή
τον φαρμακοποιό σας.
Να λαμβάνεται από το στόμα.
Για παιδιά ηλικίας 2 ως 5 ετών:
Ένα μασώμενο δισκίο 4 mg ημερησίως που πρέπει να λαμβάνεται το βράδυ.
Τα MOKAST 4 mg μασώμενα δισκία δεν πρέπει να λαμβάνονται μαζί με την τροφή,
αλλά
πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά το γεύμα. Τα δισκία
πρέπει να μασώνται πριν από την κατάποση.
Εάν το παιδί σας λαμβάνει MOKAST, βεβαιωθείτε ότι αυτός/αυτή δεν λαμβάνει άλλα
φάρμακα που περιέχουν την ίδια δραστική, μοντελουκάστη.
Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, διατίθενται τα μασώμενα δισκία MOKAST 4 mg .
Για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, διατίθενται τα μασώμενα δισκία MOKAST 5 mg.
Τα μασώμενα δισκία MOKAST 4 mg δεν συνιστώνται για ηλικία κάτω των 2 ετών.
Εάν το παιδί σας πάρει μεγαλύτερη δόση MOKAST από την κανονική
Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό του παιδιού σας για οδηγίες.
Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες στην πλειονότητα των περιπτώσεων
υπερδοσολογίας.
Τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν ότι εμφανίζονται συνήθως στην υπερδοσολογία
σε ενήλικες και παιδιά συμπεριελάμβαναν κοιλιακό άλγος, υπνηλία, δίψα,
κεφαλαλγία, εμετό και υπερδραστηριότητα.
Εάν ξεχάσετε να δώσετε στο παιδί σας MOKAST
Προσπαθήστε να χορηγείτε το MOKAST όπως έχει συνταγογραφηθεί.
Ωστόσο, εάν ξεχάσει το παιδί σας να πάρει μία δόση, απλώς συνεχίστε με την
συνήθη δοσολογία του ενός δισκίου ημερησίως.
Μην του δώσετε διπλή δόση για να καλύψετε την δόση που ξεχάσατε.
Εάν το παιδί σας σταματήσει να παίρνει το MOKAST
Το MOKAST μπορεί να θεραπεύσει το άσθμα του παιδιού σας μόνο εάν αυτός/αυτή
συνεχίσει να το παίρνει.
Είναι σημαντικό για το παιδί σας να συνεχίσει να παίρνει το MOKAST για όσο
διάστημα έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας. Αυτό θα βοηθήσει ώστε να
ελεγχθεί το άσθμα του παιδιού σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις περαιτέρω για τη χρήση του προϊόντος, μπορείτε να
απευθυνθείτε στο γιατρό του παιδιού σας ή τον φαρμακοποιό σας.
4
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το MOKAST μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Στις κλινικές μελέτες με MOKAST 4 mg μασώμενα δισκία, οι πιο συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν (που εμφανίζονται τουλάχιστον σε 1
στους 100 ασθενείς και λιγότερο από 1 στους 10 παιδιατρικούς ασθενείς που
λαμβάνουν θεραπεία) και που θεωρείται ότι σχετίζονται με το MOKAST ήταν :
κοιλιακό άλγος
δίψα
Επιπλέον, οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε κλινικές
μελέτες με τα MOKAST 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιo δισκία, και 5 mg
μασώμενα δισκία.
κεφαλαλγία
Αυτές συνήθως ήταν ήπιες και παρουσιάσθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα σε
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με MOKAST από ότι με εικονικό φάρμακο (δισκίο
που δεν περιέχει κάποιο φάρμακο).
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρεται παρακάτω
ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη συνθήκη:
Πολύ Συχνές (επηρεάζει τουλάχιστον 1 χρήστη στους 10)
Συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
Όχι Συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
Σπάνιες (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000)
Πολύ Σπάνιες (επηρεάζει λιγότερο από 1 χρήστη στους 10.000)
Επιπλέον, οι ακόλουθες έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου:
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
(Πολύ Συχνές)
αυξημένη τάση για αιμορραγία
(Σπάνιες)
αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του οιδήματος του προσώπου,
των χειλιών, της γλώσσας, και/ή του λαιμού που μπορεί να προκαλέσει
δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση
(Όχι Συχνές)
αλλαγές σχετικά με την συμπεριφορά και τη διάθεση [μη φυσιολογικά όνειρα,
συμπεριλαμβανομένων των εφιαλτών, δυσκολία στον ύπνο, υπνοβασία,
ευερεθιστότητα, αίσθημα άγχους, ανησυχία, διέγερση συμπεριλαμβανομένης
της επιθετικής συμπεριφοράς ή εχθρότητα, κατάθλιψη
(Όχι Συχνές),
τρόμος,
διαταραχή της προσοχής, επηρεασμένη μνήμη
(Σπάνιες),
ψευδαισθήσεις,
αποπροσανατολισμός, αυτοκτονικές σκέψεις και πράξεις (
Πολύ Σπάνιες
)]
ζάλη, νυσταγμός, αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης/
μούδιασμα, σπασμός
(Όχι Συχνές)
αίσθημα παλμών
(Σπάνιες)
αιμορραγία από τη μύτη
(Όχι Συχνές)
, οίδημα (φλεγμονή) των πνευμόνων
(Πολύ σπάνιες)
διάρροια, ναυτία, εμετός
(Συχνές)
, ξηροστομία, δυσπεψία
(Όχι Συχνές)
ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος)
(Πολύ Σπάνιες)
εξάνθημα (
Συχνές),
μώλωπες, κνησμός, κνίδωση
(Όχι Συχνές)
, ευαίσθητα
κόκκινα οζίδια κάτω από το δέρμα πιο συχνά στις κνήμες (οζώδες ερύθημα)
,
σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (πολύμορφο ερύθημα) το οποίο μπορεί να
εμφανισθεί χωρίς προειδοποίηση
(Πολύ Σπάνιες)
5
πόνος στις αρθρώσεις ή τους μύες, μυϊκές κράμπες
(Όχι Συχνές)
πυρετός
(Συχνές)
, αδυναμία/κόπωση, αίσθημα αδιαθεσίας, οίδημα
(Όχι Συχνές)
Σε ασθματικούς ασθενείς που λαμβάνουν μοντελουκάστη, έχουν αναφερθεί πολύ
σπάνιες περιπτώσεις ενός συνδυασμού συμπτωμάτων όπως αυτά της γρίπης,
αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης ή μούδιασμα των χεριών
και ποδιών, επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων και/ή εξάνθημα
(σύνδρομο Churg-Strauss). Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό σας, αν το παιδί
σας παρουσιάσει ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες μπορείτε να
απευθυνθείτε στο γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μ μ :έσω του εθνικού συστή ατος αναφοράς
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: 213 2040380/337
Φαξ: 210 6549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MOKAST
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα
παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται μετά το ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του
μήνα που αναφέρεται εκεί.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία κυψέλης και η κυψέλη στο κουτί της
εξωτερικής συσκευασίας για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.
Μην πετάτε τα φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε
το φαρμακοποιό σας πως να πετάξτε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το MOKAST
Η δραστική ουσία είναι μοντελουκάστη. Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο
μοντελουκάστη που αντιστοιχεί σε 4 mg μοντελουκάστη.
Τα άλλα συστατικά είναι: Mannitol (E-421), Microcrystalline cellulose,
Hydroxypropylcellulose,
Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Strawberry flavour (με propylene glycol E-1520),
Aspartame (E-951), Red iron oxide (E-172).
Εμφάνιση του MOKAST και περιεχόμενο της συσκευασίας
6
Τα μασώμενα δισκία των 4 mg είναι ροζ, οβαλ, αμφίκυρτου σχήματος με το "4"
ανάγλυφο από τη μία πλευρά.
Διατίθεται σε μεγέθη συσκευασίας των 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 98, 100,
140 και 200 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας
RAFARM AEBE
Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό Αθήνα
Τηλ. 210-6776550
Παραγωγός
RAFARM AEBE
Θέση Πούσι-Χατζή, Αγιού Λουκά, Παιανία
Τηλ 2106776550
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν εγκρίθηκε στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις
ακόλουθες ονομασίες:
Ελλάδα MOKAST 5 mg μασώμενα δισκία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: 17-11-2015
7