ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
MOKAST 5 mg μασώμενα δισκία
μοντελουκάστη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε εσείς ή το παιδί σας να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το
φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας ή για το παιδί
σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας ή του
παιδιού σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε
το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το MOKAST και ποιά είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το MOKAST
3. Πώς να πάρετε το MOKAST
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το MOKAST
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MOKAST ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το MOKAST είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων των λευκοτριενίων που
αποκλείει ουσίες που λέγονται λευκοτριένια. Τα λευκοτριένια προκαλούν στένωση
και οίδημα των αεραγωγών στους πνεύμονες. Με τον αποκλεισμό των
λευκοτριενίων, το MOKAST βελτιώνει τα συμπτώματα του άσθματος και βοηθά στον
έλεγχο του άσθματος.
Ο γιατρός σας συνταγογράφησε το MOKAST για τη θεραπεία του άσθματος,
προλαμβάνοντας τα συμπτώματα του άσθματός σας κατά την διάρκεια της ημέρας
και της νύχτας.
Το MOKAST χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενών οι οποίοι δεν
ελέγχονται επαρκώς με τα φάρμακά τους και χρειάζονται
συμπληρωματική θεραπεία.
Το MOKAST μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θεραπεία
έναντι των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών για ασθενείς 6 ως 14 που
δεν έχουν λάβει πρόσφατα κορτικοστεροειδή από το στόμα για το άσθμα
τους και έδειξαν ότι δεν είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν εισπνεόμενα
κορτικοστεροειδή.
Το MOKAST βοηθά επίσης στην πρόληψη της στένωσης των αεραγωγών
που προκαλείται από την άσκηση.
Ο γιατρός σας θα καθορίσει πως πρέπει να χορηγηθεί το MOKAST που θα εξαρτηθεί
από τα συμπτώματα και την σοβαρότητα του άσθματός σας ή του παιδιού σας.
1
Τι είναι το άσθμα ;
Το άσθμα είναι μία χρόνια νόσος .
Το άσθμα περιλαμβάνει:
δυσκολία στην αναπνοή λόγω στένωσης των αεραγωγών. Αυτή η στένωση
των αεραγωγών επιδεινώνεται και βελτιώνεται σε ανταπόκριση διαφόρων
καταστάσεων.
ευαίσθητους αεραγωγούς που αντιδρούν σε διάφορα στοιχεία, όπως στον
καπνό του τσιγάρου, στη γύρη, στον κρύο αέρα, ή στην άσκηση.
οίδημα (φλεγμονή ) του εσωτερικού τοιχώματος των αεραγωγών.
Τα συμπτώματα του άσθματος περιλαμβάνουν: Βήχα, συριγμό, και αίσθημα
σφιξίματος στο θώρακα.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MOKAST
Ενημερώστε τον γιατρό σας για όποια ιατρικά προβλήματα ή αλλεργίες έχετε τώρα
ή είχατε εσείς ή το παιδί σας.
Μην πάρετε το MOKAST εάν εσείς ή το παιδί σας
είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη μοντελουκάστη ή σε οποιοδήποτε άλλο
από τα συστατικά του MOKAST (Βλέπε 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Εάν σε εσάς ή στο παιδί σας το άσθμα ή η αναπνοή επιδεινώνεται,
επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
Το MOKAST χορηγούμενο από το στόμα δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία
οξέων κρίσεων άσθματος. Εάν παρουσιασθεί μία κρίση , ακολουθείστε τις
οδηγίες του γιατρού σας που έδωσε για σας ή το παιδί σας. Πάντοτε να έχετε
μαζί σας το εισπνεόμενο φάρμακο διάσωσης για τις κρίσεις άσθματος.
Είναι σημαντικό εσείς ή το παιδί σας να συνεχίσετε να λαμβάνετε όλα τα
φάρμακα για το άσθμα που σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας. Δεν θα πρέπει
να υποκαταστήσετε με MOKAST άλλα φάρμακα για το άσθμα που έχει
συνταγογραφήσει ο γιατρός για σας ή το παιδί σας.
Κάθε ασθενής που λαμβάνει αντιασθματική θεραπεία πρέπει να γνωρίζει ότι
πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του, εάν εμφανίσει συνδυασμό
συμπτωμάτων όπως αυτά της γρίπης, αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα
καρφίτσας και βελόνης ή μούδιασμα των χεριών ή ποδιών, επιδείνωση των
αναπνευστικών συμπτωμάτων, και/ή εξάνθημα.
Δεν πρέπει εσείς ή το παιδί σας να πάρετε ακετυλο-σαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη)
ή άλλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα (επίσης γνωστά ως μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή ΜΣΑΦ) εάν με αυτά επιδεινώνεται το άσθμα σας.
Χρήση σε παιδιά
Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, διατίθενται τα μασώμενα δισκία MOKAST 4 mg.
Για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, διατίθενται τα μασώμενα δισκία MOKAST 5 mg.
Άλλα φάρμακα και MOKAST
2
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάζουν την δράση του MOKAST ή το MOKAST
μπορεί να επηρεάζει την δράση άλλων φαρμάκων.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας, εάν εσείς ή
το παιδί σας παίρνετε ή πήρατε πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που
λαμβάνονται χωρίς συνταγή.
Ενημερώστε τον γιατρό σας, εάν εσείς ή το παιδί σας λαμβάνετε τα παρακάτω
φάρμακα πριν αρχίσετε να παίρνετε MOKAST:
φαινοβαρβιτάλη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
φαινυτοΐνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
ριφαμπικίνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης και
ορισμένων άλλων λοιμώξεων).
Το MOKAST με τροφές και ποτά
Το MOKAST 5 mg μασώμενα δισκία δεν πρέπει να λαμβάνεται ταυτόχρονα με τροφή.
Πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον 1 ώρα πριν ή 2 ώρες μετά το γεύμα.
Κύηση και γαλουχία
Χρήση κατά την κύηση
Οι γυναίκες που εγκυμονούν ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη, πρέπει να συμβουλευθούν
τον γιατρό τους προτού πάρουν MOKAST . Ο γιατρός θα εκτιμήσει εάν μπορείτε να
πάρετε MOKAST αυτό το διάστημα.
Χρήση κατά την γαλουχία
Δεν είναι γνωστό εάν το MOKAST απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Εάν θηλάζετε ή
σκοπεύετε να θηλάσετε συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε MOKAST.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Δεν αναμένεται το MOKAST να επηρεάσει την ικανότητα σας να οδηγήσετε ή να
χειρισθείτε μηχανήματα. Ωστόσο, η ατομική ανταπόκριση στο φάρμακο μπορεί να
ποικίλλει. Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν πολύ σπάνια με το
MOKAST (όπως ζάλη και υπνηλία) μπορεί να επηρεάσουν ορισμένους ασθενείς στην
ικανότητα να οδηγήσουν ή να χειρισθούν μηχανήματα.
Το MOKAST περιέχει ασπαρτάμη
Το MOKAST 5 mg περιέχει ασπαρτάμη, που είναι πηγή φαινυλαλανίνης. Ασθενείς με
φαινυλκετονουρία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι κάθε 5 mg μασώμενου δισκίου
περιέχει φαινυλαλανίνη σε ποσότητα ισοδύναμη με 1,68 mg φαινυλαλανίνης.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MOKAST
Εσείς ή το παιδί σας πρέπει να πάρετε μόνο ένα δισκίο MOKAST μία φορά
ημερησίως όπως σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας.
Πρέπει να το πάρετε ακόμη και αν εσείς ή το παιδί σας δεν έχετε συμπτώματα
ή έχετε μία οξεία κρίση άσθματος.
3
Να παίρνετε πάντοτε MOKAST όπως σας το συνταγογράφησε ο γιατρός σας.
Εάν δεν είστε σίγουροι πρέπει να το ελέγξετε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
Να λαμβάνεται από το στόμα.
Για παιδιά ηλικίας 6 ως 14 ετών:
Ένα μασώμενο δισκίο 5 mg ημερησίως που πρέπει να λαμβάνεται το βράδυ. Το
MOKAST μασώμενο δισκίο 5 mg δεν πρέπει να λαμβάνεται ταυτόχρονα με το
φαγητό. Πρέπει να λαμβάνεται τουλάχιστον μία ώρα προ του φαγητού ή 2 ώρες
μετά. Τα δισκία πρέπει να μασώνται πριν από την κατάποση.
Εάν εσείς ή το παιδί σας λαμβάνετε MOKAST, βεβαιωθείτε ότι εσείς ή το παιδί σας
δεν λαμβάνετε άλλα φάρμακα που περιέχουν την ίδια δραστική, την μοντελουκάστη.
Εάν εσείς ή το παιδί σας πάρετε μεγαλύτερη δόση MOKAST από την
κανονική
Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας για οδηγίες.
Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες στην πλειονότητα των περιπτώσεων
υπερδοσολογίας .
Τα πιο συχνά συμπτώματα που αναφέρθηκαν ότι εμφανίζονται στην υπερδοσολογία
σε ενήλικες και παιδιά συμπεριελάμβαναν κοιλιακό άλγος, υπνηλία, δίψα,
κεφαλαλγία, εμετό, και υπερδραστηριότητα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε MOKAST ή να δώσετε στο παιδί σας MOKAST
Προσπαθήστε να λαμβάνετε το MOKAST όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.
Ωστόσο, εάν ξεχάσετε εσείς ή το παιδί σας να πάρετε μία δόση, απλώς συνεχίστε με
το κανονικό σας δοσολογικό σχήμα του ενός δισκίου ημερησίως.
Μην πάρετε διπλή δόση για να καλύψετε την δόση που ξεχάσατε.
Εάν εσείς ή το παιδί σας σταματήσετε να παίρνετε το MOKAST
Το MOKAST μπορεί να θεραπεύσει το δικό σας άσθμα ή του παιδιού σας μόνο εάν
εσείς ή το παιδί σας συνεχίσει να το παίρνει.
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το MOKAST για όσο διάστημα σας έχει
συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας, ώστε να βοηθήσει να ελεχθεί το δικό σας
άσθμα ή του παιδιού σας.
Εάν έχετε ερωτήσεις περαιτέρω για τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το MOKAST μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Στις κλινικές μελέτες με MOKAST 5 mg μασώμενα δισκία, οι πιο συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν (που εμφανίζονται τουλάχιστον σε 1
στους 100 ασθενείς και λιγότερο από 1 στους 10 παιδιατρικούς ασθενείς που
λαμβάνουν θεραπεία) και που θεωρείται ότι σχετίζονται με το MOKAST ήταν:
κεφαλαλγία
Επιπλέον, η ακόλουθη ανεπιθύμητη ενέργεια έχει αναφερθεί σε κλινικές μελέτες με
MOKAST 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιo δισκία:
4
κοιλιακό άλγος
Αυτές συνήθως ήταν ήπιες και παρουσιάσθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα σε
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με MOKAST από ότι με εικονικό φάρμακο (δισκίο
που δεν περιέχει κάποιο φάρμακο).
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρεται παρακάτω
ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη συνθήκη:
Πολύ Συχνές (επηρεάζει τουλάχιστον 1 χρήστη στους 10)
Συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
Όχι Συχνές (επηρεάζει 1έως 10 χρήστες στους 1.000)
Σπάνιες (επηρεάζει 1έως 10 χρήστες στους 10.000)
Πολύ Σπάνιες (επηρεάζει λιγότερο από 1 χρήστη στους 10.000)
Επιπλέον, οι ακόλουθες έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου:
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
(Πολύ Συχνές)
αυξημένη τάση για αιμορραγία
(Σπάνιες)
αλλεργικές αντιδράσεις συμπεριλαμβανομένου του οιδήματος του προσώπου,
των χειλιών, της γλώσσας, και/ή του λαιμού που μπορεί να προκαλέσει
δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση
(Όχι Συχνές)
αλλαγές σχετικά με την συμπεριφορά και τη διάθεση [μη φυσιολογικά όνειρα,
συμπεριλαμβανομένων των εφιαλτών, δυσκολία στον ύπνο, υπνοβασία,
ευερεθιστότητα, αίσθημα άγχους, ανησυχία, διέγερση συμπεριλαμβανομένης
της επιθετικής συμπεριφοράς ή εχθρότητα, κατάθλιψη
(Όχι Συχνές),
τρόμος,
διαταραχή της προσοχής, επηρεασμένη μνήμη
(Σπάνιες),
ψευδαισθήσεις,
αποπροσανατολισμός, αυτοκτονικές σκέψεις και πράξεις (
Πολύ Σπάνιες
)]
ζάλη, νυσταγμός, αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης/
μούδιασμα, σπασμός
(Όχι Συχνές)
αίσθημα παλμών
(Σπάνιες)
αιμορραγία από τη μύτη
(Όχι Συχνές)
, οίδημα (φλεγμονή) των πνευμόνων
(Πολύ σπάνιες)
διάρροια, ναυτία, εμετός
(Συχνές)
, ξηροστομία, δυσπεψία
(Όχι Συχνές)
ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος)
(Πολύ Σπάνιες)
εξάνθημα (
Συχνές),
μώλωπες, κνησμός, κνίδωση
(Όχι Συχνές)
, ευαίσθητα
κόκκινα οζίδια κάτω από το δέρμα πιο συχνά στις κνήμες (οζώδες ερύθημα)
,
σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (πολύμορφο ερύθημα) το οποίο μπορεί να
εμφανισθεί χωρίς προειδοποίηση
(Πολύ Σπάνιες)
πόνος στις αρθρώσεις ή τους μύες, μυϊκές κράμπες
(Όχι Συχνές)
πυρετός
(Συχνές)
, εξασθένιση/κόπωση, αίσθημα αδιαθεσίας, οίδημα
(Όχι
Συχνές)
Σε ασθματικούς ασθενείς που λαμβάνουν μοντελουκάστη, έχουν αναφερθεί πολύ
σπάνιες περιπτώσεις ενός συνδυασμού συμπτωμάτων όπως αυτά της γρίπης,
αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης ή μούδιασμα των χεριών
και ποδιών, επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων και/ή εξάνθημα
(σύνδρομο Churg-Strauss). Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό σας αν
παρουσιάσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα.
Για περισσότερες πληροφορίες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες μπορείτε να
απευθυνθείτε στο γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
5
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μ μ :έσω του εθνικού συστή ατος αναφοράς Εθνικός
Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: 213 2040380/337
Φαξ: 210 6549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
5. ΠΩΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MOKAST
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα
παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται μετά το ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του
μήνα που αναφέρεται εκεί.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία κυψέλης και η κυψέλη στο κουτί της
εξωτερικής συσκευασίας για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το MOKAST
Η δραστική ουσία είναι μοντελουκάστη. Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο
μοντελουκάστη που αντιστοιχεί σε 5 mg μοντελουκάστη.
Τα άλλα συστατικά είναι: Mannitol (E-421), Microcrystalline cellulose,
Hydroxypropylcellulose, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Strawberry flavour (με
propylene glycol E-1520), Aspartame (E-951), Red iron oxide (E-172).
Εμφάνιση του MOKAST και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα μασώμενα δισκία 5 mg είναι ροζ, στρογγυλά, αμφίκυρτου σχήματος με το "5"
ανάγλυφο από τη μία πλευρά.
Διατίθεται σε μεγέθη συσκευασίας των 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98,
100, 140 και 200 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας
RAFARM AEBE
Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό Αθήνα
Τηλ. 210-6776550
6
Παραγωγός
RAFARM AEBE
Θέση Πούσι-Χατζή, Αγιού Λουκά, Παιανία
Τηλ 2106776550
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν εγκρίθηκε στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις
ακόλουθες ονομασίες:
Ελλάδα MOKAST 5 mg μασώμενα δισκία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: 17-11-2015
7