Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
MOKAST 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
μοντελουκάστη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και
όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να ενημερώσετε
τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το MOKAST και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το MOKAST
3. Πώς να πάρετε το MOKAST
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το MOKAST
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. MOKAST ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το MOKAST είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων των λευκοτριενίων που
αποκλείει ουσίες που λέγονται λευκοτριένια. Τα λευκοτριένια προκαλούν στένωση
και οίδημα των αεραγωγών στους πνεύμονες και επίσης προκαλούν αλλεργικά
συμπτώματα. Με τον αποκλεισμό των λευκοτριενίων, το MOKAST βελτιώνει τα
συμπτώματα του άσθματος, βοηθά στον έλεγχο του άσθματος και βελτιώνει τα
συμπτώματα της εποχιακής αλλεργίας (που είναι γνωστά επίσης ως πυρετός εκ
χόρτου ή εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα).
Ο γιατρός σας συνταγογράφησε το MOKAST για τη θεραπεία του άσθματος,
προλαμβάνοντας τα συμπτώματα του άσθματός σας κατά την διάρκεια της ημέρας
και της νύχτας.
Το MOKAST χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενών οι οποίοι δεν
ελέγχονται επαρκώς με τα φάρμακά τους και χρειάζονται συμπληρωματική
θεραπεία.
Το MOKAST βοηθά επίσης στην πρόληψη της στένωσης των αεραγωγών που
προκαλείται από την άσκηση.
Σ’ αυτούς τους ασθματικούς ασθενείς στους οποίους το MOKAST ενδείκνυται
στο άσθμα, το MOKAST μπορεί επίσης να παρέχει ανακούφιση των
συμπτωμάτων της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας.
Ο γιατρός σας θα καθορίσει πως πρέπει να χορηγηθεί το MOKAST που θα εξαρτηθεί
από τα συμπτώματα και την σοβαρότητα του άσθματός σας.
2
Τι είναι το άσθμα ;
Το άσθμα είναι μία χρόνια νόσος.
Το άσθμα περιλαμβάνει:
δυσκολία στην αναπνοή λόγω στένωσης των αεραγωγών. Αυτή η στένωση
των αεραγωγών επιδεινώνεται και βελτιώνεται σε ανταπόκριση διαφόρων
καταστάσεων.
ευαίσθητους αεραγωγούς που αντιδρούν σε διάφορα στοιχεία, όπως στον
καπνό του τσιγάρου, στην γύρη, στον κρύο αέρα, ή την άσκηση.
οίδημα (φλεγμονή ) του εσωτερικού τοιχώματος των αεραγωγών.
Τα συμπτώματα του άσθματος περιλαμβάνουν: Βήχα, συριγμό, και αίσθημα
σφιξίματος στο θώρακα.
Τι είναι οι εποχιακές αλλεργίες ;
Οι εποχιακές αλλεργίες (επίσης γνωστές ως πυρετός εκ χόρτου ή εποχιακή
αλλεργική ρινίτιδα) είναι μία αλλεργική απόκριση που συνήθως προκαλείται από
γύρη δένδρων, χόρτων και αγριόχορτων ,που μεταφέρεται με τον αέρα. Τα
συμπτώματα των εποχιακών αλλεργιών μπορεί να περιλαμβάνουν τυπικά:
βουλωμένη μύτη, μύτη που τρέχει, με φαγούρα, φτάρνισμα, μάτια υγρά, πρησμένα,
κόκκινα,
με φαγούρα.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MOKAST
Ενημερώστε το γιατρό σας για όποια ιατρικά προβλήματα ή αλλεργίες έχετε τώρα ή
είχατε.
Μην πάρετε το MOKAST εάν
είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη μοντελουκάστη, στο φιστίκι (peanut)
ή στη σόγια, ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του MOKAST (Βλέπε 6.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Εάν το άσθμα ή η αναπνοή σας επιδεινώνεται, ενημερώστε αμέσως τον γιατρό
σας.
Το MOKAST χορηγούμενο από το στόμα δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία
οξέων κρίσεων άσθματος. Εάν παρουσιασθεί μία κρίση, ακολουθείστε τις
οδηγίες που σας έδωσε ο γιατρός σας. Πάντοτε να έχετε μαζί σας το
εισπνεόμενο φάρμακο διάσωσης για τις κρίσεις άσθματος.
Είναι σημαντικό εσείς ή το παιδί σας να συνεχίσετε να λαμβάνετε όλες τις
θεραπείες που σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας για το άσθμα. Δεν θα
πρέπει να υποκαταστήσετε με MOKAST άλλα φάρμακα για το άσθμα που σας
έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.
Κάθε ασθενής που λαμβάνει αντιασθματική θεραπεία πρέπει να γνωρίζει ότι
πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό του, εάν εμφανίσει συνδυασμό
συμπτωμάτων όπως αυτά της γρίπης,
αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης ή μούδιασμα των
χεριών και ποδιών, επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων, και/ή
εξάνθημα.
3
Δεν πρέπει να πάρετε ακετυλο-σαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) ή άλλα
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (επίσης γνωστά ως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
φάρμακα ή ΜΣΑΦ) εάν με αυτά επιδεινώνεται το άσθμα σας.
Χρήση σε παιδιά
Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, διατίθενται τα μασώμενα δισκία MOKAST 4 mg .
Για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, διατίθενται τα μασώμενα δισκία MOKAST 5 mg.
Άλλα φάρμακα και MOKAST
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάζουν την δράση του MOKAST ή το MOKAST
μπορεί να επηρεάζει την δράση των άλλων φαρμάκων.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό σας, ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παίρνετε ή πήρατε πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
λαμβάνονται χωρίς συνταγή.
Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε τα παρακάτω φάρμακα πριν αρχίσετε να
παίρνετε MOKAST :
φαινοβαρβιτάλη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
φαινυτοΐνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
ριφαμπικίνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης και
ορισμένων άλλων λοιμώξεων)
γεμφιβροζίλη (που χρησιμοποιείται στη θεραπεία των υψηλών επιπέδων
λιπιδίων στο πλάσμα)
Το MOKAST με τροφές και ποτά
Το MOKAST 10 mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή.
Κύηση και θηλασμός
Χρήση κατά την κύηση
Οι γυναίκες που εγκυμονούν ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη πρέπει να συμβουλευθούν
τον γιατρό τους προτού πάρουν MOKAST. Ο γιατρός θα εκτιμήσει εάν μπορείτε να
πάρετε MOKAST αυτό το διάστημα.
Χρήση κατά τον θηλασμό
Δεν είναι γνωστό εάν το MOKAST απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Εάν θηλάζετε ή
σκοπεύετε να θηλάσετε πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε
MOKAST.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Δεν αναμένεται το MOKAST να επηρεάσει την ικανότητα σας να οδηγήσετε ή να
χειρισθείτε μηχανήματα. Ωστόσο, η ατομική ανταπόκριση στο φάρμακο μπορεί να
ποικίλλει. Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως ζάλη και υπνηλία) που
αναφέρθηκαν πολύ σπάνια με το MOKAST μπορεί να επηρεάσουν ορισμένους
ασθενείς στην ικανότητα να οδηγήσουν ή να χειρισθούν μηχανήματα.
4
Το MOKAST περιέχει λακτόζη και σόγια λεκιθίνη
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία MOKAST 10 mg περιέχουν λακτόζη.
Εάν σας έχει ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα,
επικοινωνήστε με το γιατρός σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία MOKAST 10 mg περιέχουν σόγια λεκιθίνη.
Αν είσθε αλλεργικός στο φιστίκι (peanut) ή στη σόγια, μην χρησιμοποιήσετε αυτό
το φαρμακευτικό προϊόν.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MOKAST
Πρέπει να πάρετε μόνο ένα δισκίο MOKAST μία φορά ημερησίως όπως σας
συνταγογράφησε ο γιατρός σας.
Πρέπει να το πάρετε ακόμη και αν δεν έχετε συμπτώματα ή μία οξεία κρίση
άσθματος.
Να παίρνετε πάντοτε MOKAST όπως σας το συνταγογράφησε ο γιατρός σας.
Εάν δεν είστε σίγουροι πρέπει να το ελέγξετε με τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Να λαμβάνεται από το στόμα.
Για ενήλικες και έφηβους ηλικίας 15 ετών και άνω:
Ένα δισκίο 10 mg ημερησίως που πρέπει να λαμβάνεται το βράδυ. Το MOKAST 10
mg μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς φαγητό.
Εάν λαμβάνετε MOKAST, βεβαιωθείτε ότι δεν λαμβάνετε άλλα φάρμακα που
περιέχουν την ίδια δραστική, μοντελουκάστη.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση MOKAST από την κανονική
Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας για οδηγίες.
Δεν υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες στην πλειονότητα των περιπτώσεων
υπερδοσολογίας.
Τα πιο συχνά συμπτώματα που αναφέρθηκαν ότι εμφανίζονται στην υπερδοσολογία
σε ενήλικες και παιδιά συμπεριελάμβαναν κοιλιακό άλγος, υπνηλία, δίψα,
κεφαλαλγία, εμετό, και υπερδραστηριότητα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε MOKAST
Προσπαθήστε να λαμβάνετε το MOKAST όπως σας έχει συνταγογραφηθεί.
Ωστόσο, εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, απλώς συνεχίστε με το κανονικό σας
δοσολογικό σχήμα του ενός δισκίου ημερησίως.
Μην πάρετε διπλή δόση για να καλύψετε την δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το MOKAST
Το MOKAST μπορεί να θεραπεύσει το άσθμα σας μόνο εάν συνεχίσετε να το
παίρνετε.
Είναι σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε το MOKAST για όσο διάστημα σας έχει
συνταγογραφηθεί από τον γιατρό σας.
Θα σας βοηθήσει να ελέγξετε το άσθμα σας.
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για τη χρήση του προϊόντος, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το MOKAST μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
5
Στις κλινικές μελέτες με MOKAST 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, οι
πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν (που εμφανίζονται
τουλάχιστον σε 1 στους 100 ασθενείς και λιγότερο από 1 στους 10 ασθενείς που
λαμβάνουν θεραπεία) και που θεωρείται ότι σχετίζονται με το MOKAST ήταν:
Κοιλιακό άλγος
κεφαλαλγία
Αυτές συνήθως ήταν ήπιες και παρουσιάσθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα σε
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με MOKAST από ότι με εικονικό φάρμακο (δισκίο
που δεν περιέχει κάποιο φάρμακο).
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρεται παρακάτω
ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη συνθήκη:
Πολύ Συχνές (επηρεάζει τουλάχιστον 1 χρήστη στους 10)
Συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
Όχι Συχνές (επηρεάζει 1έως 10 χρήστες στους 1.000)
Σπάνιες (επηρεάζει 1έως 10 χρήστες στους 10.000)
Πολύ Σπάνιες (επηρεάζει λιγότερο από 1 χρήστη στους 10.000)
Επιπλέον, οι ακόλουθες έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου:
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
(Πολύ Συχνές)
αυξημένη τάση για αιμορραγία
(Σπάνιες)
αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του οιδήματος του προσώπου,
των χειλιών, της γλώσσας, και/ή του λαιμού που μπορεί να προκαλέσει
δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση
(Όχι Συχνές)
αλλαγές σχετικά με την συμπεριφορά και τη διάθεση [μη φυσιολογικά όνειρα,
συμπεριλαμβανομένων των εφιαλτών, δυσκολία στον ύπνο, υπνοβασία,
ευερεθιστότητα, αίσθημα άγχους, ανησυχία, διέγερση συμπεριλαμβανομένης
της επιθετικής συμπεριφοράς, ή εχθρότητα, κατάθλιψη
(Όχι Συχνές),
τρόμος,
διαταραχή της προσοχής, επηρεασμένη μνήμη
(Σπάνιες),
ψευδαισθήσεις,
αποπροσανατολισμός, αυτοκτονικές σκέψεις και πράξεις (
Πολύ Σπάνιες
)]
ζάλη, νυσταγμός, αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης/
μούδιασμα, σπασμός
(Όχι Συχνές)
αίσθημα παλμών
(Σπάνιες)
αιμορραγία από τη μύτη
(Όχι Συχνές)
, οίδημα (φλεγμονή) των πνευμόνων
(Πολύ σπάνιες)
διάρροια, ναυτία, εμετός
(Συχνές)
, ξηροστομία, δυσπεψία
(Όχι Συχνές)
ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος)
(Πολύ Σπάνιες)
εξάνθημα (
Συχνές),
μώλωπες, κνησμός, κνίδωση
(Όχι Συχνές)
, ευαίσθητα
κόκκινα οζίδια κάτω από το δέρμα πιο συχνά στις κνήμες (οζώδες ερύθημα)
,σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (πολύμορφο ερύθημα) το οποίο μπορεί να
εμφανισθεί χωρίς προειδοποίηση
(Πολύ Σπάνιες)
πόνος στις αρθρώσεις ή τους μύες, μυϊκές κράμπες
(Όχι Συχνές)
πυρετός
(Συχνές)
, εξασθένιση/κόπωση, αίσθημα αδιαθεσίας, οίδημα
(Όχι
Συχνές)
Σε ασθματικούς ασθενείς που λαμβάνουν μοντελουκάστη, έχουν αναφερθεί πολύ
σπάνιες περιπτώσεις ενός συνδυασμού συμπτωμάτων όπως αυτά της γρίπης,
αίσθημα όπως αυτό από τρύπημα καρφίτσας και βελόνης ή μούδιασμα των χεριών
και ποδιών, επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων και/ή εξάνθημα
(σύνδρομο Churg-Strauss). Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον γιατρό σας αν
παρουσιάσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα.
6
Για περισσότερες πληροφορίες για τις ανεπιθύμητες ενέργειες μπορείτε να
απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μ μ : έσω του εθνικού συστή ατος αναφοράς
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: 213 2040380/337
Φαξ: 210 6549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
μ μ Μέσω της αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
5. ΠΩΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MOKAST
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα
παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην κυψέλη (blister) μετά το ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία κυψέλης και η κυψέλη στο κουτί της
εξωτερικής συσκευασίας για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πως να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το MOKAST
Η δραστική ουσία είναι μοντελουκάστη. Κάθε δισκίο περιέχει νατριούχο
μοντελουκάστη που αντιστοιχεί σε 10 mg μοντελουκάστη.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας: Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylcellulose,
Croscarmellose sodium, Magnesium stearate
Επικάλυψη: Polyvinyl alcohol, Titanium dioxide (E-171), Talc, Lecithin (soya), Xanthan
Gum, Red and yellow iron oxide (E-172).
Εμφάνιση του MOKAST και περιεχόμενο της συσκευασίας
μμ μ μ 10 mg μ ,Τα επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο δισκία των έχουν χρώ α ανοικτό πορτοκαλί
, μ μ μ "10" μ .είναι στρογγυλά α φίκυρτου σχή ατος ε το ανάγλυφο από τη ία πλευρά
Δ μ 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 ιατίθεται σε εγέθη συσκευασίας των και
200 .δισκίων
μ .Μπορεί να ην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
7
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας
RAFARM AEBE
Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό Αθήνα
Τηλ. 210-6776550
Παραγωγός
RAFARM AEBE
Θέση Πούσι-Χατζή, Αγιού Λουκά, Παιανία
Τηλ 2106776550
Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν εγκρίθηκε στα Κράτη Μέλη του ΕΟΧ με τις
ακόλουθες ονομασίες:
Ελλάδα MOKAST 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: 17-11-2015
8