ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Vamadrid επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 40 mg
Βαλσαρτάνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με
τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1.Τι είναι το Vamadrid και ποια είναι η χρήση του
2.Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Vamadrid
3.Πώς να πάρετε το Vamadrid
4.Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5.Πώς να φυλάσσεται το Vamadrid
6.Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VAMADRID ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Vamadrid ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, γνωστά ως ανταγωνιστές των υποδοχέων της
αγγειοτασίνης II, που βοηθούν στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η αγγειοτασίνη II είναι
μια ουσία στον οργανισμό που προκαλεί τη σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων, προκαλώντας έτσι
αύξηση της αρτηριακής σας πίεσης. Το Vamadrid δρα αποκλείοντας τη δράση της αγγειοτασίνης II.
Σαν αποτέλεσμα αυτού, τα αιμοφόρα αγγεία χαλαρώνουν και η αρτηριακή πίεση μειώνεται.
Τα επικαλυμμένα με υμένιο δισκία Vamadrid 40 mg μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δύο
διαφορετικές καταστάσεις:
για τη θεραπεία ατόμων έπειτα από πρόσφατη καρδιακή προσβολή (έμφραγμα του
μυοκαρδίου). Με τον όρο «πρόσφατο» εννοούμε εδώ διάστημα μεταξύ 12 ωρών και 10 ημερών.
για τη θεραπεία της συμπτωματικής καρδιακής ανεπάρκειας. Το Vamadrid χρησιμοποιείται
όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια άλλη ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς
του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (ΜΕΑ) (φάρμακο για τη θεραπεία της καρδιακής
ανεπάρκειας), ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα των αναστολέων ΜΕΑ όταν δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν β-αποκλειστές (ένα άλλο φάρμακο για τη θεραπεία της
καρδιακής ανεπάρκειας). Τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας περιλαμβάνουν
δύσπνοια, και πρήξιμο των ποδιών και των κάτω άκρων λόγω συσσώρευσης υγρού.
Καρδιακή ανεπάρκεια προκαλείται όταν ο καρδιακός μυς δεν μπορεί να αντλήσει το αίμα με την
απαραίτητη δύναμη ώστε να εφοδιάσει το σώμα με το αίμα που χρειάζεται.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VAMADRID
Μην πάρετε το Vamadrid:
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη βαλσαρτάνη ή σε οποιοδήποτε άλλο
συστατικό του Vamadrid.
1/7
σε περίπτωση που έχετε βαριά ηπατική νόσο
εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος (ακόμα καλύτερα αποφύγετε να πάρετε το Vamadrid κατά
την αρχή της εγκυμοσύνης - βλέπε παράγραφο «Κύηση»).
Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μην πάρετε το Vamadrid
Προσέξτε ιδιαιτέρως με το Vamadrid:
σε περίπτωση που έχετε ηπατική νόσο.
σε περίπτωση που έχετε βαριά ηπατοπάθεια ή εάν υποβάλλεστε σε αιμοκάθαρση.
σε περίπτωση που πάσχετε από στένωση της νεφρικής αρτηρίας.
σε περίπτωση που έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση νεφρού (λήψη νέου νεφρού).
σε περίπτωση που ακολουθείτε θεραπεία μετά από καρδιακή προσβολή ή για καρδιακή
ανεπάρκεια, ο γιατρός σας ενδέχεται να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία.
σε περίπτωση που έχετε βαριά καρδιοπάθεια εκτός από καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιακή
προσβολή.
σε περίπτωση που παίρνετε φάρμακα που αυξάνουν την ποσότητα καλίου στο αίμα σας. Αυτά
περιλαμβάνουν συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο,
καλιοπροστατευτικά σκευάσματα και ηπαρίνη. Ίσως να χρειαστεί έλεγχος των επιπέδων καλίου
στο αίμα σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
σε περίπτωση που πάσχετε από αλδοστερονισμό. Πρόκειται για μια ασθένεια στην οποία τα
επινεφρίδιά σας παράγουν υπερβολική ποσότητα της ορμόνης αλδοστερόνης. Εάν αυτό ισχύει
για εσάς, δεν συνιστάται η χρήση του Vamadrid.
σε περίπτωση που έχετε χάσει πολλά υγρά (αφυδάτωση) λόγω διάρροιας, εμέτου ή υψηλών
δόσεων διουρητικών χαπιών.
το Vamadrid σε παιδιά και εφήβους (κάτω των 18 ετών) δεν συνιστάται για χρήση.
πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή ενδέχεται να μείνετε) έγκυος.
Το Vamadrid δεν συνιστάται στην αρχή της εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν
είστε έγκυος άνω των 3 μηνών, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας
εάν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο (βλ. παράγραφο «Κύηση»).
Εάν κάτι από αυτά ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας πριν πάρετε το Vamadrid.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να επηρεαστεί σε περίπτωση λήψης του Vamadrid
ταυτόχρονα με ορισμένα άλλα φάρμακα. Μπορεί να χρειαστεί αλλαγή δόσης, λήψη άλλων
προφυλάξεων, ή σε ορισμένες περιπτώσεις διακοπή κάποιου εκ των φαρμάκων. Αυτό ισχύει για
φάρμακα με και χωρίς ιατρική συνταγή, ιδιαίτερα:
άλλα φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση, ειδικά τα διουρητικά χάπια.
φάρμακα που αυξάνουν την ποσότητα καλίου στο αίμα σας. Αυτά περιλαμβάνουν
συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, καλιοπροστατευτικά
σκευάσματα και ηπαρίνη.
κάποιο τύπο παυσίπονων που ονομάζονται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ).
λίθιο, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων τύπων ψυχιατρικών
παθήσεων.
Επιπλέον:
εάν ακολουθείτε θεραπεία μετά από καρδιακή προσβολή, δεν συνιστάται ο συνδυασμός με
αναστολείς ΜΕΑ (φάρμακο για τη θεραπεία της καρδιακής προσβολής).
εάν ακολουθείτε θεραπεία μετά από καρδιακή ανεπάρκεια, δεν συνιστάται ο τριπλός
συνδυασμός με αναστολείς ΜΕΑ και β-αναστολείς (φάρμακα για τη θεραπεία της καρδιακής
ανεπάρκειας).
2/7
Λήψη του Vamadrid με τροφές και ποτά
Μπορείτε να παίρνετε το Vamadrid με ή χωρίς τροφή.
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή ενδέχεται να μείνετε) έγκυος.
Ο γιατρός σας κατά κανόνα θα σας συμβουλέψει να σταματήσετε τη λήψη του Vamadrid
προτού μείνετε έγκυος ή μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος, και θα σας συμβουλέψει να πάρετε
κάποιο άλλο φάρμακο αντί του Vamadrid. Το Vamadrid δεν συνιστάται στην αρχή της
εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει να λαμβάνεται όταν είστε έγκυος άνω των 3 μηνών, καθώς
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί μετά τον τρίτο
μήνα της κύησης.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε το θηλασμό. Το Vamadrid
δεν συνιστάται για μητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός σας ενδέχεται να επιλέξει κάποια άλλη
θεραπεία για εσάς εάν επιθυμείτε να θηλάσετε, ειδικά εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο, ή έχει
γεννηθεί πρόωρα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Προτού οδηγήσετε κάποιο όχημα, χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή χειριστείτε μηχανήματα, ή κάνετε
άλλες δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πως επιδρά το
Vamadrid σε εσάς. Όπως πολλά άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής
αρτηριακής πίεσης, το Vamadrid μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να προκαλέσει ζάλη και να επηρεάσει
την ικανότητα συγκέντρωσης.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Vamadrid
Το Vamadrid περιέχει δύο σάκχαρα, τη λακτόζη και τη σορβιτόλη. Εάν ο γιατρός σας σάς έχει πει ότι
πάσχετε από δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα, θα πρέπει να τον/την συμβουλευτείτε πριν λάβετε αυτό
το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ VAMADRID
Ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις του γιατρού σας ως προς τη λήψη του Vamadrid προκειμένου να
έχετε καλύτερα αποτελέσματα και να αποφύγετε τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Εάν έχετε
αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση συχνά δεν
παρουσιάζουν συμπτώματα ανάλογα της πάθησης αυτής. Πολλοί αισθάνονται αρκετά φυσιολογικά.
Για το λόγο αυτό μην αμελείτε να επισκέπτεστε το γιατρό σας ακόμα και εάν αισθάνεστε καλά.
Μετά από πρόσφατη καρδιακή προσβολή: Μετά από καρδιακή προσβολή η θεραπεία αρχίζει συνήθως ακόμη
και μετά από 12 ώρες, συνήθως με χαμηλή δόση 20 mg δύο φορές ημερησίως. Η δόση των 20 mg παρέχεται
διαιρώντας το δισκίο των 40 mg. Ο γιατρός σας θα αυξήσει τη δόση αυτή βαθμιαία μέσα στις επόμενες
εβδομάδες και η μέγιστη δόση θα φτάσει τα 160 mg δυο φορές ημερησίως. Η τελική δόση εξαρτάται από την
ανοχή που έχετε ως μεμονωμένος ασθενής. Το Vamadrid μπορεί να δοθεί ταυτόχρονα με άλλη φαρμακευτική
αγωγή για την καρδιακή προσβολή και ο γιατρός σας θα αποφασίσει ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για
εσάς.Vamadrid
Καρδιακή ανεπάρκεια: Η θεραπεία ξεκινά γενικώς με δόση 40 mg δύο φορές ημερησίως. Ο γιατρός σας θα
αυξήσει τη δόση βαθμιαία μέσα στις επόμενες εβδομάδες και η μέγιστη δόση θα φτάσει τα 160 mg δυο φορές
ημερησίως. Η τελική δόση εξαρτάται από την ανοχή που έχετε ως μεμονωμένος ασθενής.
Το Vamadrid μπορεί να δοθεί ταυτόχρονα με άλλη φαρμακευτική αγωγή για την καρδιακή ανεπάρκεια και ο
γιατρός σας θα αποφασίσει ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για εσάς.
3/7
Μπορείτε να παίρνετε το Vamadrid με ή χωρίς τροφή. Καταπίνετε το Vamadrid με ένα ποτήρι νερό.
Να παίρνετε το Vamadrid περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Vamadrid από την κανονική
Εάν παρουσιαστεί έντονη ζάλη ή/και λιποθυμία, ξαπλώστε και επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό
σας. Εάν πήρατε κατά λάθος πολλά δισκία, απευθυνθείτε στο γιατρό, το φαρμακοποιό σας ή σε
νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Vamadrid
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση, πάρτε το μόλις το θυμηθείτε. Ωστόσο, εάν πλησιάζει η ώρα για την
επόμενη δόση σας, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Vamadrid
Η διακοπή της λήψης Vamadrid μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση της πάθησης σας. Μη
διακόπτετε τη λήψη του φαρμάκου σας χωρίς προηγούμενη έγκριση από το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας .
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Vamadrid μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν
παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να παρουσιαστούν με ορισμένες συχνότητες, οι οποίες
ορίζονται ως εξής:
πολύ συχνές: επηρεάζουν λιγότερο από 1 χρήστη στους 10
συχνές: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100
όχι συχνές: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000
σπάνιες: επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000
πολύ σπάνιες: επηρεάζουν λιγότερο από 1 χρήστη στους 10.000
μη γνωστές: η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.
Μερικά συμπτώματα χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα:
Ενδέχεται να παρουσιάσετε συμπτώματα αγγειοοιδήματος, όπως
διογκωμένο πρόσωπο, γλώσσα ή λαιμός
δυσκολία στην κατάποση
εξάνθημα και δυσκολία στην αναπνοή
Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω, επισκεφτείτε αμέσως κάποιο γιατρό. Άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές:
ζάλη, ζάλη θέσης
χαμηλή αρτηριακή πίεση με συμπτώματα όπως ζάλη
μειωμένη νεφρική λειτουργία (σημεία νεφρικής ανεπάρκειας)
Όχι συχνές:
4/7
αλλεργική αντίδραση με συμπτώματα όπως εξάνθημα, κνησμός, διόγκωση στο πρόσωπο, στα
χείλη, στη γλώσσα ή στο λαιμό, δύσπνοια ή δυσκολία στην κατάποση, ζάλη (σημεία
αγγειοοιδήματος)
ξαφνική απώλεια συνείδησης
αίσθημα περιστροφής
ιδιαίτερα μειωμένη νεφρική λειτουργία (σημεία οξείας νεφρικής ανεπάρκειας)
μυϊκοί σπασμοί, μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός (σημεία υπερκαλιαιμίας)
δύσπνοια, δυσκολία στην αναπνοή σε ύπτια θέση, διόγκωση των ποδιών και των κάτω άκρων
(σημεία καρδιακής ανεπάρκειας)
κεφαλαλγία
βήχας
κοιλιακό άλγος
ναυτία
διάρροια
κόπωση
αδυναμία
Μη γνωστές
εξάνθημα, κνησμός, μαζί με ορισμένα από τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα: πυρετός,
αρθραλγία, μυαλγία, διογκωμένοι λεμφαδένες ή/και συμπτώματα γρίπης (σημεία ορονοσίας)
πορφυρο-κόκκινες κηλίδες, έντονος κνησμός (σημεία φλεγμονής των αιμοφόρων αγγείων που
ονομάζεται και αγγειίτιδα)
ασυνήθιστη αιμορραγία και μώλωπες (σημεία θρομβοπενίας)
μυϊκός πόνος (μυαλγία)
πυρετός, ερεθισμός του φάρυγγα ή εξελκώσεις του στόματος λόγω λοιμώξεων (συμπτώματα
χαμηλού επιπέδου λευκών αιμοσφαιρίων που ονομάζεται και ουδετεροπενία)
μείωση στο επίπεδο της αιμοσφαιρίνης και μείωση του ποσοστού των ερυθρών αιμοσφαιρίων
στο αίμα (που μπορεί, σε βαριές περιπτώσεις, να οδηγήσει σε αναιμία)
αύξηση στο επίπεδο του καλίου στο αίμα (που μπορεί, σε βαριές περιπτώσεις, να πυροδοτήσει
μυϊκούς σπασμούς, μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό)
αύξηση στο επίπεδο των τιμών της ηπατικής λειτουργίας (που μπορεί να υποδεικνύει ηπατική
βλάβη) περιλαμβάνοντας αύξηση στο επίπεδο χολερυθρίνης στο αίμα (που μπορεί, σε βαριές
περιπτώσεις, να πυροδοτήσει κιτρίνισμα του δέρματος και των οφθαλμών)
αύξηση στα επίπεδα αζώτου ουρίας στο αίμα και αύξηση στο επίπεδο της κρεατινίνης ορού
(που μπορεί να υποδεικνύει μη φυσιολογική νεφρική λειτουργία)
Η συχνότητα ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την κατάστασή
σας. Για παράδειγμα, ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ζάλη, και μειωμένη νεφρική λειτουργία,
παρατηρήθηκαν λιγότερο συχνά σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για υψηλή αρτηριακή πίεση παρά
σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για καρδιακή ανεπάρκεια ή έπειτα από πρόσφατη καρδιακή
προσβολή.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια
που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή
φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ VAMADRID
Μην φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 30ºC. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για προστασία
από την υγρασία.
5/7
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Μην χρησιμοποιείτε το Vamadrid μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη
συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Να μην χρησιμοποιήσετε το Vamadrid εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
ή υπάρχουν σημεία αλλοίωσης.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε
το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Vamadrid
Δραστική ουσία είναι η βαλσαρτάνη . Vamadrid 40 mg, κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
δισκίο περιέχει 40 mg βαλσαρτάνης.
Τα άλλα συστατικά είναι : μικροκρυσταλλική κυτταρίνη (E 460), πυρίτιο, κολλοειδές άνυδρο (E
551), σορβιτόλη (E 420), ανθρακικό μαγνήσιο (E 504), άμυλο αραβοσίτου, προζελατινοποιημένο,
povidone K-25 (E 1201), νάτριο στεατυλοφουμαρικό, λαουρυλοθειικό νάτριο, crospovidone Τύπου
A (E 1202). Υμένιο επικάλυψης: μονοϋδρική λακτόζη, υπρομελλόζη (E 464), διοξείδιο τιτανίου (E
171), macrogol.
Vamadrid 40 mg, επιπροσθέτως: Κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E 172).
Εμφάνιση του Vamadrid και περιεχόμενο της συσκευασίας
Vamadrid 40 mg: είναι κυλινδρικά, με επικάλυψη, χαραγμένα στη μία πλευρά, κίτρινα επικαλυμμένα
με λεπτό υμένιο δισκία.
Μεγέθη συσκευασίας: 7, 14, 28, 56, 98 ή 280 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
Laboratorios Liconsa, S.A.
Gran Vía Carlos III, 98, 7
ος
Όροφος
08028 Βαρκελώνη, ΙΣΠΑΝΙΑ
Παραγωγός
Laboratorios LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, Αρ. 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), ΙΣΠΑΝΙΑ
και
Laboratorios CINFA, S.A.
Olaz Chipi, 10, Polígono Areta
31620 Huarte (Pamplona), ΙΣΠΑΝΙΑ
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Ολλανδία: Vamadrid 40 mg filmomhulde tablet
Βέλγιο: Vamadrid 40 mg comprimé pelliculé
6/7
Βουλγαρία: Vamadrid 40 mg филмирани таблетки
Τσεχική Δημοκρατία: Vamadrid 40 mg
Γερμανία: Vamadrid 40 mg Filmtabletten
Ισπανία: Vamadrid 40 mg comprimidos recubiertos con película
Εσθονία: Vamadrid
Ελλάδα: Vamadrid 40 mg δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
Φινλανδία: Vamadrid 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen
Γαλλία: Vamadrid 40 mg comprimé pelliculé
Ουγγαρία: Vamadrid 40 mg bevont tabletta
Ιρλανδία: Vamadrid 40 mg film-coated tablets
Ιταλία: Vamadrid 40 mg compressa rivestita con film
Λιθουανία: Vamadrid 40 mg plėvele dengtos tabletės
Λετονία: Vamadrid 40 mg apvalkotās tabletes
Λουξεμβούργο: Vamadrid 40 mg comprimé pelliculé
Νορβηγία: Vamadrid 40 mg tabletter, filmdrasjerte
Πολωνία: Vamadrid 40 mg
Πορτογαλία: Vamadrid 40 mg
Ρουμανία: Vamadrid 40 mg comprimate filmate
Σλοβενία: Vamadrid 40 mg filmsko obložene tablete
Σλοβακία: Vamadrid 40 mg
Ηνωμένο Βασίλειο: Vamadrid 40 mg film-coated tablets
Αυτό το φυλλάδιο εγκρίθηκε τελευταία φορά 30.11.2010
7/7