ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
1
Montelukast/Generics 5 mg μασώμενα δισκία
montelukast
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για εσάς ή για το παιδί σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα
συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας ή του παιδιού σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Montelukast/Generics 5 mg και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Montelukast/Generics 5 mg
3. Πώς να πάρετε το Montelukast/Generics 5 mg
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Montelukast/Generics 5 mg
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS 5 MG ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Montelukast/Generics5 mg είναι ένας ανταγωνιστής των υποδοχέων των λευκοτριενίων που
αποκλείει ουσίες που λέγονται λευκοτριένια.
Τα λευκοτριένια προκαλούν στένωση και οίδημα των αεραγωγών στους πνεύμονες. Με τον
αποκλεισμό των λευκοτριενίων, το Montelukast/Generics 5 mg βελτιώνει τα συμπτώματα του
άσθματος και βοηθά στον έλεγχο του άσθματος.
Ο γιατρός σας συνταγογράφησε το Montelukast/Generics 5 mg για τη θεραπεία του άσθματος,
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των συμπτωμάτων του άσθματος κατά τη διάρκεια της ημέρας
και της νύχτας.
Το Montelukast/Generics 5 mg χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενών οι οποίοι δεν
ελέγχονται επαρκώς με τα φάρμακά τους και χρειάζονται συμπληρωματική θεραπεία.
Το Montelukast/Generics 5 mg μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θεραπεία
των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών για ασθενείς 6 έως 14 ετών που δεν έχουν λάβει
πρόσφατα κορτικοστεροειδή από το στόμα για το άσθμα τους και έδειξαν ότι δεν είναι ικανοί
να χρησιμοποιήσουν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή.
Το Montelukast/Generics 5 mg βοηθά επίσης στην πρόληψη της στένωσης των αεραγωγών
που προκαλείται από την άσκηση.
Ο γιατρός σας θα καθορίσει πώς πρέπει να χορηγηθεί το Montelukast/Generics 5 mg, αναλόγως με τα
συμπτώματα και τη σοβαρότητα του άσθματος σε εσάς ή στο παιδί σας.
Τι είναι το άσθμα;
Το άσθμα είναι μία χρόνια νόσος.
Τα χαρακτηριστικά του άσθματος περιλαμβάνουν:
δυσκολία στην αναπνοή λόγω στένωσης των αεραγωγών. Αυτή η στένωση των αεραγωγών
επιδεινώνεται και βελτιώνεται σε ανταπόκριση διαφόρων καταστάσεων.
ευαίσθητους αεραγωγούς που αντιδρούν σε διάφορα στοιχεία, όπως ο καπνός των τσιγάρων,
η γύρη, ο κρύος αέρας ή η άσκηση.
οίδημα (φλεγμονή) του τοιχώματος των αεραγωγών.
Τα συμπτώματα του άσθματος περιλαμβάνουν: βήχα, συριγμό και αίσθημα στένωσης/σφιξίματος στο
θώρακα.
2
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS
5 MG
Ενημερώστε το γιατρό σας για όποια ιατρικά προβλήματα ή αλλεργίες έχει τώρα ή είχε στο παρελθόν
το παιδί σας.
Μην πάρετε το Montelukast/Generics 5 mg εάν εσείς ή το παιδί σας
έχετε αλλεργία (υπερευαισθησία) στη montelukast ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά
του Montelukast/Generics 5 mg (βλέπε 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ).
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Montelukast/Generics 5 mg
Εάν το άσθμα ή η αναπνοή σε εσάς ή στο παιδί σας επιδεινώνεται, ενημερώστε αμέσως το
γιατρό σας.
Το Montelukast/Generics 5 mg για χρήση από το στόμα δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία
οξέων κρίσεων άσθματος. Εάν παρουσιασθεί μία κρίση, ακολουθείστε τις οδηγίες που σας
έδωσε ο γιατρός για το παιδί σας. Πάντοτε να έχετε μαζί σας το εισπνεόμενο φάρμακο
διάσωσης του παιδιού σας για τις κρίσεις άσθματος.
Είναι σημαντικό εσείς ή το παιδί σας να παίρνετε όλες τις θεραπείες για το άσθμα που σας
συνταγογράφησε ο γιατρός σας. Δεν θα πρέπει να υποκαταστήσετε με Montelukast/Generics
5 mg άλλα φάρμακα για το άσθμα που έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας για εσάς ή για το
παιδί σας.
Ως ασθενής που λαμβάνει αντιασθματική θεραπεία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην
περίπτωση που εμφανιστεί συνδυασμός συμπτωμάτων όπως μία κατάσταση που μοιάζει με
γρίπη, αίσθημα τσιμπήματος ή μούδιασμα των άνω ή κάτω άκρων, επιδείνωση των
αναπνευστικών συμπτωμάτων και/ή εξάνθημα, θα πρέπει να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
Εσείς ή το παιδί σας δεν πρέπει να πάρετε ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) ή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα (γνωστά και ως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ή ΜΣΑΦ)
εάν επιδεινώνουν το άσθμα.
Χρήση σε παιδιά
Για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, διατίθεται το Montelukast/Generics 4 mg μασώμενα δισκία.
Για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, διατίθεται το Montelukast/Generics 5 mg μασώμενα δισκία.
Λήψη άλλων φαρμάκων
Ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάζουν την δράση του Montelukast/Generics 5 mg ή το
Montelukast/Generics 5 mg μπορεί να επηρεάζει τη δράση των άλλων φαρμάκων.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, εάν εσείς ή το παιδί σας παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν εσείς ή το παιδί σας παίρνετε τα παρακάτω φάρμακα πριν αρχίσετε το
Montelukast/Generics 5 mg:
φαινοβαρβιτάλη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
φαινυτοΐνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιληψίας)
ριφαμπικίνη (που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της φυματίωσης και ορισμένων άλλων
λοιμώξεων).
Λήψη του Montelukast/Generics 5 mg με τροφές και ποτά
Το Montelukast/Generics 5 mg δεν πρέπει να λαμβάνεται συνοδεία τροφής, αλλά τουλάχιστον 1 ώρα
πριν ή 2 ώρες μετά τη λήψη τροφής.
Κύηση και θηλασμός
Χρήση κατά την κύηση
Οι γυναίκες που εγκυμονούν ή σχεδιάζουν εγκυμοσύνη, πρέπει να συμβουλευθούν το γιατρό τους
3
προτού πάρουν Montelukast/Generics 5 mg. Ο γιατρός σας θα εκτιμήσει εάν μπορείτε να πάρετε
montelukast αυτό το διάστημα.
Χρήση κατά το θηλασμό
Δεν είναι γνωστό εάν το Montelukast/Generics 5 mg απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Εάν θηλάζετε ή
σκοπεύετε να θηλάσετε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το
Montelukast/Generics 5 mg.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Montelukast/Generics 5 mg δεν αναμένεται να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγήσετε ή να
χειρισθείτε μηχανήματα. Ωστόσο, η ατομική ανταπόκριση στο φάρμακο μπορεί να ποικίλλει.
Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως ζάλη και καταστολή) που αναφέρθηκαν πολύ σπάνια με τη
montelukast σε δισκία, μπορεί να επηρεάσουν ορισμένους ασθενείς ως προς την ικανότητα να
οδηγήσουν ή να χειρισθούν μηχανήματα.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Montelukast/Generics 5 mg
Τα μασώμενα δισκία Montelukast/Generics 5 mg περιέχουν ασπαρτάμη, μία πηγή φαινυλαλανίνης. Σε
περίπτωση που το παιδί σας έχει φαινυλκετονουρία (μία σπάνια, κληρονομική διαταραχή του
μεταβολισμού), θα πρέπει να λάβετε υπόψιν πως κάθε μασώμενο δισκίο Montelukast/Generics 5 mg
περιέχει φαινυλαλανίνη (ποσότητα αντίστοιχη προς 1,12 mg φαινυλαλανίνης ανά μασώμενο δισκίο).
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS 5 MG
Εσείς ή το παιδί σας πρέπει να πάρετε μόνο ένα δισκίο Montelukast/Generics 5 mg μία φορά
ημερησίως όπως σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας.
Πρέπει να λαμβάνεται ακόμη και αν εσείς ή το παιδί σας δεν έχετε συμπτώματα ή αν έχετε
οξεία κρίση άσθματος.
Το Montelukast/Generics 5 mg πρέπει πάντα να λαμβάνεται όπως σας έχει ορίσει ο γιατρός
σας. Εάν δεν είστε σίγουροι πρέπει να το επαληθεύσετε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Να λαμβάνεται από το στόμα.
Για παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών:
Ενα μασώμενο δισκίο 5 mg ημερησίως, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται το βράδυ. Το
Montelukast/Generics 5 mg δεν πρέπει να λαμβάνεται συνοδεία τροφής, αλλά τουλάχιστον 1 ώρα
πριν ή 2 ώρες μετά τη λήψη τροφής.
Εάν εσείς ή το παιδί σας λαμβάνετε Montelukast/Generics 5 mg, βεβαιωθείτε ότι δεν λαμβάνετε
οποιαδήποτε άλλα φάρμακα που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, τη montelukast.
Εάν εσείς ή το παιδί σας πάρετε μεγαλύτερη δόση Montelukast/Generics 5 mg από την κανονική
Επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας για οδηγίες.
Δεν υπάρχουν αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες στην πλειονότητα των περιπτώσεων
υπερδοσολογίας. Τα συμπτώματα που αναφέρθηκαν να εμφανίζονται συχνότερα στην υπερδοσολογία
σε ενήλικες και παιδιά συμπεριελάμβαναν πόνο στην κοιλιά, υπνηλία, δίψα, πονοκέφαλο, έμετο και
υπερδραστηριότητα.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε ή να δώσετε στο παιδί σας το Montelukast/Generics 5 mg
Ο ασθενής θα πρέπει να προσπαθεί να λαμβάνει το Montelukast/Generics 5 mg όπως έχει
συνταγογραφηθεί. Ωστόσο, εάν εσείς ή το παιδί σας παραλείψετε μία δόση, απλώς συνεχίστε με το
κανονικό δοσολογικό σχήμα με ένα δισκίο ημερησίως.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
4
Εάν εσείς ή το παιδί σας σταματήσετε να παίρνετε το Montelukast/Generics 5 mg
Το Montelukast/Generics 5 mg μπορεί να αντιμετωπίσει το άσθμα σε εσάς ή στο παιδί σας μόνο εάν
εσείς ή το παιδί σας το παίρνετε συνεχώς.
Είναι σημαντικό το Montelukast/Generics 5 mg να λαμβάνεται συνεχώς για όσο διάστημα έχει
συνταγογραφηθεί από το γιατρό σας. Αυτό θα βοηθήσει να ελεγχθεί το άσθμα του παιδιού σας.
Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις για τη χρήση του προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Montelukast/Generics 5 mg μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Στις κλινικές μελέτες με μασώμενα δισκία Montelukast περιεκτικότητας 5 mg, οι πιο συχνά
αναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες (οι οποίες εμφανίζονται σε τουλάχιστον 1 στους 100 ασθενείς
και σε λιγότερους από 1 στους 10 παιδιατρικούς ασθενείς που λαμβάνουν τη θεραπεία) που θεωρείται
ότι σχετίζονται με τα μασώμενα δισκία montelukast ήταν οι εξής:
πονοκέφαλος
Επιπλέον, η ακόλουθη ανεπιθύμητη ενέργεια αναφέρθηκε σε κλινικές μελέτες με επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία montelukast περιεκτικότητας 10 mg:
πόνος στην κοιλιά
Αυτές συνήθως ήταν ήπιες και παρουσιάσθηκαν με μεγαλύτερη συχνότητα σε ασθενείς που έλαβαν
θεραπεία με τη montelukast σε δισκία από ό,τι με το εικονικό φάρμακο (δισκίο που δεν περιέχει
φάρμακο).
Επιπλέον, έχουν αναφερθεί τα ακόλουθα ενόσω το φάρμακο βρίσκεται στην κυκλοφορία:
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού
αυξημένη τάση για αιμορραγία
αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου εξανθήματος, οιδήματος του προσώπου, των
χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιμού που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή ή
την κατάποση
αλλαγές σε σχέση με τη συμπεριφορά και τη διάθεση [διαταραγμένα όνειρα
συμπεριλαμβανομένων εφιαλτών, ψευδαισθήσεις, ευερεθιστότητα, αίσθημα άγχους,
ανησυχία, διέγερση συμπεριλαμβανομένης της επιθετικής ή εχθρικής συμπεριφοράς,
τρέμουλο, κατάθλιψη, δυσκολία στον ύπνο, υπνοβασία, αυτοκτονικές σκέψεις και πράξεις (σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις)]
ζάλη, καταστολή, αίσθημα τσιμπήματος/μουδιάσματος, κρίση σπασμών
αίσθημα παλμών
αιμορραγία από τη μύτη
διάρροια, ξηροστομία, δυσπεψία, ναυτία, έμετος
ηπατίτιδα (φλεγμονή του ήπατος)
μώλωπες, φαγούρα, κνίδωση, ευαίσθητα κόκκινα οζίδια κάτω από το δέρμα πιο συχνά στις
κνήμες (οζώδες ερύθημα)
πόνος στις αρθρώσεις ή στους μύες, μυικές κράμπες
κόπωση, αίσθημα αδιαθεσίας, πρήξιμο, πυρετός
Σε ασθματικούς ασθενείς που λαμβάνουν montelukast, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνιες περιπτώσεις
ενός συνδυασμού συμπτωμάτων όπως ασθένεια που προσομοιάζει με γρίπη, τσιμπήματα ή μούδιασμα
των χεριών και των ποδιών, επιδείνωση των αναπνευστικών συμπτωμάτων και/ή εξάνθημα
(Σύνδρομο Churg- Strauss). Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας εάν παρουσιαστούν ένα ή
περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα.
5
Ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικώς με τις
ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή εάν παρατηρήσετε
κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό του παιδιού σας ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MONTELUKAST/GENERICS 5 MG
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φτάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Montelukast/Generics 5 mg μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο χάρτινο κουτί ή στη φιάλη μετά το «ΛΗΞΗ» ή στην κυψέλη μετά το «EXP».
Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25
o
C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία
για να προστατεύεται από το φως και την υγρασία.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα
μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Montelukast/Generics 5 mg
Η δραστική ουσία είναι η montelukast. Κάθε δισκίο περιέχει montelukast sodium που
αντιστοιχεί σε 5 mg montelukast.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Μαννιτόλη, κόκκοι
Κυτταρίνη, μικροκρυσταλλική
Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη
Μαγνήσιο στεατικό
Νάτριο λαουρυλοθειικό
Πυριτίου οξείδιο, κολλοειδές άνυδρο
Ασπαρτάμη (Ε 951)
Βελτιωτικό γεύσης κεράσι (περιέχει Μαλτοδεξτρίνη αραβοσίτου, Βενζυλική αλκοόλη E
1519 , Τριαιθυλεστέρα κιτρικό E 1505)
Εμφάνιση του Montelukast/Generics 5 mg και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Montelukast/Generics 5 mg είναι χρώματος λευκού προς υπόλευκου, ωοειδή, αμφίκυρτα δισκία,
τα οποία φέρουν ανάγλυφα τα διακριτικά «Μ» στη μια όψη τους και «MS2» στην άλλη όψη τους.
Τα δισκία διατίθενται στα ακόλουθα είδη και μεγέθη συσκευασίας:
Κυψέλες (blisters) από αλουμίνιο/αλουμίνιο σε μεγέθη συσκευασίας των 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56,
98, 100, 112 ή 200 δισκίων.
Λευκές φιάλες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) με λευκό αδιαφανές πώμα από
πολυπροπυλένιο (PP), οι οποίες περιέχουν απορροφητικό βάμβακα και αφυγραντικό κάνιστρο σε
μεγέθη συσκευασίας των 28, 56, 100, 112, 200 & 500 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Δικαιούχος προϊόντος & Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας:
Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 577
Α
, 164-51 Αργυρούπολη,
τηλ: 210-9936410
6
Παραγωγός:
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) με τις παρακάτω ονομασίες:
5mg:
Αυστρία: Montelukast Arcana 4 mg - Kautabletten für Kleinkinder
Βέλγιο: Montelukast Mylan 4mg Kauwtabletten
Κύπρος: Montelukast/Generics 4mg
Τσεχική δημοκρατία: Montelukast Mylan 4mg
Γερμανία: Montelukast dura 4 mg Kautabletten
Ελλάδα: Montelukast/Generics 5mg
Ουγγαρία: Montelukast Mylan 4mg
Ιρλανδία: Montelukast Mylan 4mg Chewable Tablets
Ιταλία: Montelukast Mylan
Λουξεμβούργο: Montelukast Mylan 4mg comprimés à croquer
Mάλτα: Montelukast Mylan 4mg
Πολωνία: Telugen 4mg
Πορτογαλία: Montelucaste Mylan 4mg
Ρουμανία: Montelukast Mylan 4 mg comprimate masticabile
Σλοβακία: Montelukast Mylan 4mg
Σλοβενία: Montelukast Mylan 4 mg žvečljive tablete
Ισπανία: Montelukast Mylan 4 mg comprimidos masticables EFG
Κάτω Χώρες: Montelukast Kauwtablet Mylan 4mg, Kauwtablet
Ηνωμένο Βασίλειο: Montelukast 4mg Chewable Tablets
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις { MM/EEEE }
7