Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία (80+12,5) mg
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία (160+12,5) mg
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία (160+25) mg
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία (320+12,5) mg
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ επικαλυμμένα με λεπτό
υμένιο δισκία (320+25) mg
Βαλσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα
δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
4παράγραφο .
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ και ποια είναι η
χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
3. Πώς να πάρετε το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ και ποια
είναι η χρήση του
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ περιέχουν δύο δραστικές ουσίες
που ονομάζονται βαλσαρτάνη και υδροχλωροθειαζίδη. Και οι δύο αυτές ουσίες
βοηθούν να ελεγχθεί η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).
Η βαλσαρτάνη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων, γνωστών ως
«ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης II», που βοηθούν στον
έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Η αγγειοτασίνη II είναι μια ουσία
στον οργανισμό που προκαλεί τη σύσπαση των αιμοφόρων αγγείων,
1
προκαλώντας έτσι αύξηση της αρτηριακής σας πίεσης. Η βαλσαρτάνη δρα
αποκλείοντας τη δράση της αγγειοτασίνης II. Σαν αποτέλεσμα αυτού, τα
αιμοφόρα αγγεία χαλαρώνουν και η αρτηριακή πίεση μειώνεται.
Η υδροχλωροθειαζίδη ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που
ονομάζονται θειαζιδικά διουρητικά. Η υδροχλωροθειαζίδη αυξάνει τη
διούρηση, η οποία επίσης μειώνει την αρτηριακή πίεση.
Το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης η οποία δεν ελέγχεται επαρκώς
με ένα μόνο συστατικό.
Η υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει το φόρτο εργασίας της καρδιάς και των
αρτηριών. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αιμοφόρα
αγγεία του εγκεφάλου, της καρδιάς και των νεφρών και μπορεί να καταλήξει
σε εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια ή νεφρική ανεπάρκεια. Η
υψηλή αρτηριακή πίεση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών προσβολών.
Μειώνοντας την αρτηριακή πίεσή σας στο φυσιολογικό, μειώνεται ο κίνδυνος
ανάπτυξης των διαταραχών αυτών.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
Μην πάρετε το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ:
εάν έχετε αλλεργία στη βαλσαρτάνη, στην υδροχλωροθειαζίδη, στα
παράγωγα σουλφοναμίδης (ουσίες με συγγενή χημική δομή με την
υδροχλωροθειαζίδη) ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του
φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος (είναι επίσης
προτιμότερο το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ να
αποφεύγεται σε αρχικά στάδια κύησης - βλ. παράγραφο κύησης).
εάν πάσχετε από σοβαρή νόσο του ήπατος, καταστροφή των μικρών
χοληφόρων πόρων εντός του ήπατος (χολική κίρρωση) που οδηγεί σε
συσσώρευση της χολής στο ήπαρ (χολόσταση)
εάν πάσχετε από σοβαρή νόσο των νεφρών
εάν δεν μπορείτε να παράγετε ούρα (ανουρία)
εάν έχετε τεχνητό νεφρό
εάν έχετε χαμηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα καλίου ή νατρίου στο
αίμα σας, ή υψηλότερα από το φυσιολογικό επίπεδα ασβεστίου στο αίμα
σας παρότι ακολουθείτε αγωγή
εάν έχετε ουρική αρθρίτιδα
εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη ή μειωμένη νεφρική λειτουργία και
λαμβάνετε θεραπεία με ένα αντιυπερτασικό φάρμακο που ονομάζεται
αλισκιρένη.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μην πάρετε αυτό το
φάρμακο και ενημερώστε το γιατρό σας.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προτού πάρετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
2
εάν λαμβάνετε καλιοπροστατευτικά φάρμακα, συμπληρώματα καλίου,
υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο ή άλλα φάρμακα που
αυξάνουν την ποσότητα καλίου στο αίμα σας, όπως η ηπαρίνη. Ο γιατρός
σας μπορεί να χρειαστεί να ελέγχει την ποσότητα καλίου στο αίμα σας
τακτικά.
εάν έχετε χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα σας
εάν έχετε διάρροια ή σοβαρό έμετο
εάν παίρνετε υψηλές δόσεις διουρητικών
εάν πάσχετε από σοβαρή καρδιακή νόσο
εάν πάσχετε από καρδιακή ανεπάρκεια ή έχετε υποστεί καρδιακή
προσβολή. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του γιατρού σας για την
εναρκτήρια δόση. Ο γιατρός σας ενδέχεται να ελέγξει επίσης τη νεφρική
σας λειτουργία.
σε περίπτωση που πάσχετε από στένωση της νεφρικής αρτηρίας
εάν έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση νεφρού
σε περίπτωση που πάσχετε από υπεραλδοστερονισμό. Πρόκειται για μια
ασθένεια στην οποία τα επινεφρίδιά σας παράγουν υπερβολική ποσότητα
της ορμόνης αλδοστερόνης. Εάν αυτό ισχύει για εσάς, δεν συνιστάται η
χρήση του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ SANDOZ
εάν πάσχετε από ηπατική ή νεφρική νόσο
σε περίπτωση που εμφανίσατε πρήξιμο στη γλώσσα και στο πρόσωπο που
προκλήθηκε από αλλεργική αντίδραση που ονομάζεται αγγειοοίδημα με
τη λήψη κάποιου άλλου φαρμάκου (συμπεριλαμβανομένων αναστολέων
ΜΕΑ), ενημερώστε το γιατρό σας. Εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανιστούν
με τη λήψη του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ SANDOZ,
σταματήστε αμέσως τη λήψη του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/
SANDOZ και μην το ξαναπάρετε ποτέ. Βλ. επίσης παράγραφο 4 «Πιθανές
ανεπιθύμητες ενέργειες».
εάν έχετε πυρετό, εξάνθημα και πόνο στις αρθρώσεις, που ενδεχομένως
είναι σημεία συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ, μια αυτοάνοση
νόσος)
εάν έχετε διαβήτη, ουρική αρθρίτιδα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης ή
τριγλυκεριδίων στο αίμα σας.
εάν έχετε αλλεργικές αντιδράσεις με τη χρήση άλλων αντιυπερτασικών
παραγόντων της κατηγορίας αυτής (ανταγωνιστές υποδοχέων
αγγειοτασίνης ΙΙ) ή εάν έχετε αλλεργία ή άσθμα.
εάν εμφανίσετε ελάττωση της όρασής σας ή οφθαλμικό πόνο. Αυτά μπορεί
να είναι συμπτώματα αύξησης της πίεσης του οφθαλμού σας και μπορούν
να συμβούν ώρες έως μία εβδομάδα μετά τη λήψη του
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/ SANDOZ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε μόνιμη απώλεια όρασης, σε περίπτωση που δε γίνει θεραπεία. Είστε σε
μεγαλύτερο κίνδυνο να το εμφανίσετε, εάν είχατε παλαιότερα εμφανίσει
αλλεργία σε πενικιλλίνη ή σουλφοναμίδη.
μπορεί να προκαλέσει αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στον ήλιο
εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης:
- «αναστολείς ΜΕΑ» όπως εναλαπρίλη, λισινοπρίλη κλπ.
- αλισκιρένη.
Εάν οτιδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για σας, ενημερώστε το
γιατρό σας.
3
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν νομίζετε ότι είστε (ή
σχεδιάζετε να μείνετε) έγκυος. Το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ δεν συνιστάται στα πρώτα
στάδια της εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν είστε περισσότερο
από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό
σας εάν χρησιμοποιείται σε αυτό το στάδιο (βλ. παράγραφο κύηση).
Παιδιά και έφηβοι
Η χρήση του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ σε παιδιά και
εφήβους (κάτω των 18 ετών) δεν συνιστάται.
Άλλα φάρμακα και VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να επηρεαστεί σε περίπτωση
λήψης του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ ταυτόχρονα με
ορισμένα άλλα φάρμακα. Μπορεί να χρειαστεί αλλαγή δόσης, λήψη άλλων
προφυλάξεων, ή σε ορισμένες περιπτώσεις διακοπή κάποιου εκ των φαρμάκων.
Αυτό εφαρμόζεται ειδικά για τα ακόλουθα φάρμακα:
λίθιο, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία κάποιων
μορφών ψυχιατρικών νόσων
φάρμακα ή ουσίες που μπορεί να αυξήσουν την ποσότητα καλίου στο αίμα
σας. Αυτά περιλαμβάνουν συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος
που περιέχουν κάλιο, καλιοσυντηρητικά φάρμακα και ηπαρίνη
φάρμακα που ίσως μειώνουν την ποσότητα καλίου στο αίμα σας, όπως
διουρητικά, κορτικοστεροειδή, καθαρτικά, καρβενοξολόνη, αμφοτερικίνη
ή πενικιλλίνη G
ορισμένα αντιβιοτικά (της ομάδας της ριφαμπικίνης), ένα φάρμακο που
χρησιμοποιείται προφυλακτικά κατά της απόρριψης μοσχεύματος
(κυκλοσπορίνη) ή ένα αντιρετροϊκό φάρμακο που χρησιμοποιείται στη
θεραπεία της λοίμωξης HIV/AIDS (ριτοναβίρη). Τα φάρμακα αυτά μπορεί
να αυξήσουν τη δράση του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ.
φάρμακα που μπορούν να επάγουν κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ριπιδίου
«torsades de pointes» (ανώμαλος καρδιακός ρυθμός), όπως αντιαρρυθμικά
(φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών
προβλημάτων) και κάποια αντιψυχωσικά
φάρμακα που μπορούν να μειώσουν την ποσότητα νατρίου στο αίμα
σας, όπως αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά, αντιεπιληπτικά
φάρμακα για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας όπως αλλοπουρινόλη,
προβενεσίδη, σουλφινπυραζόνη
θεραπευτική βιταμίνη D και συμπληρώματα ασβεστίου
φάρμακα για τη θεραπεία του διαβήτη (από του στόματος φαρμακευτικοί
παράγοντες όπως μετφορμίνη ή ινσουλίνες)
άλλα φάρμακα για τη μείωση της αρτηριακής σας πίεσης, που
περιλαμβάνουν μεθυλντόπα, αναστολείς ΜΕΑ (όπως εναλαπρίλη,
λισινοπρίλη, κλπ.) ή αλισκιρένη
φάρμακα για την αύξηση της αρτηριακής σας πίεσης, όπως
νοραδρεναλίνη ή αδρεναλίνη
διγοξίνη ή άλλες γλυκοσίδες δακτυλίτιδας (φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία καρδιακών προβλημάτων)
φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, όπως
διαζοξίδη ή β-αποκλειστές
4
κυτταροτοξικά φάρμακα (χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του
καρκίνου), όπως μεθοτρεξάτη ή κυκλοφωσφαμίδη
παυσίπονα όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ),
συμπεριλαμβανομένων εκλεκτικών αναστολέων της κυκλοοξυγενάσης-2
(αναστολείς Cox-2) και περισσότερα από 3 γραμμάρια
ακετυλοσαλικυλικού οξέος την ημέρα
μυοχαλαρωτικά φάρμακα, όπως τουβοκουραρίνη
αντιχολινεργικά φάρμακα (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία διαφόρων διαταραχών όπως γαστρεντερικών κραμπών,
σπασμών ουροδόχου κύστης, άσθματος, νόσου από μετακινήσεις, μυικών
σπασμών, νόσου του Πάρκινσον και ως βοήθημα στην αναισθησία)
αμανταδίνη (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της νόσου
του Πάρκινσον και επίσης στη θεραπεία ή στην πρόληψη ορισμένων
ιώσεων)
χολεστυραμίνη και χολεστιπόλη (φάρμακα που χρησιμοποιούνται
κυρίως για τη θεραπεία υψηλών επιπέδων λιπών στο αίμα)
κυκλοσπορίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται στη μεταμόσχευση
οργάνων για την αποφυγή απόρριψης του οργάνου
οινόπνευμα, υπνωτικά χάπια και αναισθητικά (φάρμακα με υπνωτική ή
παυσίπονη δράση που χρησιμοποιούνται για παράδειγμα κατά τη
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων)
ιωδιούχα σκιαγραφικά (ουσίες που χρησιμοποιούνται για
απεικονιστικές εξετάσεις)
Το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ με τροφή, ποτό και
αλκοόλ
Μπορείτε να παίρνετε το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ με ή
χωρίς τη συνοδεία τροφής.
Αποφύγετε να καταναλώσετε αλκοόλ μέχρι να επικοινωνήσετε με το γιατρό
σας. Το αλκοόλ μπορεί να ελαττώσει περισσότερο την αρτηριακή πίεση και/ή
να αυξήσει τον κίνδυνο ζαλάδας ή λιποθυμίας.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε ενδέχεται να
μείνετε) έγκυος.
Ο γιατρός σας κατά κανόνα θα σας συμβουλέψει να σταματήσετε τη λήψη του
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ προτού μείνετε έγκυος ή μόλις
μάθετε ότι είστε έγκυος, και θα σας συμβουλέψει να πάρετε κάποιο άλλο
φάρμακο αντί του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ. Το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ δεν συνιστάται στην αρχή της
εγκυμοσύνης, και δεν πρέπει να λαμβάνεται όταν είστε έγκυος άνω των 3
μηνών, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο μωρό σας εάν
χρησιμοποιηθεί μετά τον τρίτο μήνα της κύησης.
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε το
θηλασμό.
Το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ δεν συνιστάται για μητέρες
που θηλάζουν, και ο γιατρός σας ενδέχεται να επιλέξει κάποια άλλη θεραπεία
για εσάς εάν επιθυμείτε να θηλάσετε, ειδικά εάν το μωρό σας είναι
νεογέννητο, ή έχει γεννηθεί πρόωρα.
5
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Προτού οδηγήσετε κάποιο όχημα, χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή χειριστείτε
μηχανήματα, ή κάνετε άλλες δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση,
βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πως επιδρά το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ σε εσάς. Όπως πολλά άλλα
φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής
πίεσης, το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ μπορεί σε κάποιες
περιπτώσεις να προκαλέσει ζάλη και να επηρεάσει την ικανότητα
συγκέντρωσης.
3. Πώς να πάρετε το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε καλύτερα αποτελέσματα και να
μειώσετε τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Εάν έχετε αμφιβολίες,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση συχνά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα από
αυτή την πάθηση. Πολλοί αισθάνονται αρκετά φυσιολογικά. Για το λόγο αυτό
είναι σημαντικό να μην αμελείτε να επισκέπτεστε το γιατρό σας ακόμα και
εάν αισθάνεστε καλά.
Ο γιατρός σας θα σας πει ακριβώς πόσα δισκία
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ να πάρετε. Ανάλογα με το
βαθμό ανταπόκρισής σας στη θεραπεία, ο γιατρός σας μπορεί να σας προτείνει
υψηλότερη ή χαμηλότερη δόση.
Η συνιστώμενη δόση του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
είναι ένα δισκίο την ημέρα.
Μην αλλάξετε τη δόση σας ή διακόψετε τη λήψη των δισκίων χωρίς να
συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
Το φάρμακο πρέπει να λαμβάνεται την ίδια ώρα κάθε μέρα, συνήθως το
πρωί.
Μπορείτε να παίρνετε το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
με ή χωρίς τη συνοδεία τροφής.
Καταπίνετε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ από την κανονική
Εάν παρουσιαστεί έντονη ζάλη ή/και λιποθυμία, ξαπλώστε και επικοινωνήστε
αμέσως με το γιατρό σας.
Εάν πήρατε κατά λάθος πολλά δισκία, απευθυνθείτε στο γιατρό, το
φαρμακοποιό σας ή σε νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση, πάρτε τη μόλις το θυμηθείτε. Ωστόσο, εάν
πλησιάζει η ώρα για
την επόμενη δόση σας, παραλείψτε τη δόση που ξεχάσατε.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
6
Η διακοπή της θεραπείας σας με το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ μπορεί να επιδεινώσει την
αύξηση της αρτηριακής πίεσής σας. Μη διακόπτετε τη λήψη του φαρμάκου σας
χωρίς προηγούμενη έγκριση από το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Μερικές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι σοβαρές και να
χρειαστούν άμεση ιατρική φροντίδα:
Πρέπει να επισκεφθείτε αμέσως τον γιατρό σας εάν παρουσιάσετε
συμπτώματα αγγειοοιδήματος, όπως:
πρήξιμο προσώπου, γλώσσας ή φάρυγγα
δυσκολία στην κατάποση
κνίδωση και δυσκολία στην αναπνοή
Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα,
σταματήστε να παίρνετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ και επικοινωνήστε
αμέσως με το γιατρό σας (βλ. επίσης παράγραφο 2 «Προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις»).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Όχι συχνές, επηρεάζουν 1 έως 10 στους 1.000 χρήστες
βήχα
χαμηλή αρτηριακή πίεση
αίσθημα ελαφράς κεφαλής
αφυδάτωση (με συμπτώματα δίψας, ξηρότητας του στόματος και της
γλώσσας, μη συχνής ούρησης, σκουρόχρωμων ούρων, ξηρότητας
δέρματος)
μυϊκό πόνο
κόπωση
μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα
θαμπή όραση
θορύβους (π.χ. σφυρίγματα, βόμβοι) στα αυτιά
Πολύ σπάνιες, επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 10.000 χρήστες
ζάλη
διάρροια
αρθραλγία
Μη γνωστής
συχνότητας, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα
αναπνευστική δυσχέρεια
σοβαρά μειωμένη παραγωγή ούρων
7
χαμηλό επίπεδο νατρίου στο αίμα οποία μπορεί να προκαλέσει
κόπωση, σύγχυση, σύσπαση των μυών και / ή σπασμούς σε σοβαρές
περιπτώσεις)
χαμηλό επίπεδο καλίου στο αίμα (μερικές φορές με μυϊκή αδυναμία,
μυϊκούς σπασμούς, μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό)
χαμηλό επίπεδο λευκοκυττάρων στο αίμα (με συμπτώματα όπως
πυρετός, δερματικές λοιμώξεις, πονόλαιμο ή στοματικά έλκη λόγω
λοιμώξεων, αδυναμία)
αυξημένο επίπεδο χολερυθρίνης στο αίμα (που μπορεί, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να προκαλέσει κιτρίνισμα του δέρματος και των ματιών)
αυξημένο επίπεδο αζώτου ουρίας και κρεατινίνης στο αίμα (που μπορεί
να υποδεικνύει μη φυσιολογική νεφρική λειτουργία)
αυξημένο επίπεδο ουρικού οξέος στο αίμα (που μπορεί, σε σοβαρές
περιπτώσεις, να προκαλέσει ουρική αρθρίτιδα)
συγκοπή (λιποθυμία)
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί με προϊόντα
που περιέχουν βαλσαρτάνη ή υδροχλωροθειαζίδη μεμονωμένα :
Βαλσαρτάνη
Όχι συχνές, επηρεάζουν 1 έως 10 στους 1.000 χρήστες
αίσθηση περιστροφής
κοιλιακό άλγος
Μη γνωστής συχνότητας, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα
φουσκάλες στο δέρμα (σημάδι της πομφολυγώδους δερματίτιδας)
δερματικό εξάνθημα με ή χωρίς κνησμό μαζί με ορισμένα από τα
παρακάτω σημεία ή συμπτώματα: πυρετός, αρθραλγία, μυαλγία,
πρησμένοι λεμφαδένες και/ή συμπτώματα που προσομοιάζουν με γρίπη
εξάνθημα, ιώδεις-ερυθρές κηλίδες, πυρετός, κνησμός (συμπτώματα
φλεγμονής των αιμοφόρων αγγείων)
χαμηλό επίπεδο αιμοπεταλίων (μερικές φορές με ασυνήθη αιμορραγία ή
μώλωπες)
υψηλό επίπεδο καλίου στο αίμα (μερικές φορές με μυϊκούς σπασμούς, μη
φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός)
αλλεργικές αντιδράσεις (με συμπτώματα όπως εξάνθημα, κνησμός,
κνίδωση, αναπνευστική δυσχέρεια ή δυσχέρεια στην κατάποση, ζάλη)
οίδημα κυρίως στο πρόσωπο και το λαιμό, εξάνθημα, κνησμός
αύξηση τιμών παραμέτρων ηπατικής λειτουργίας
μειωμένο επίπεδο αιμοσφαιρίνης και μειωμένο ποσοστό ερυθροκυττάρων
στο αίμα (και τα δύο μπορούν, σε σοβαρές περιπτώσεις, να προκαλέσουν
αναιμία).
νεφρική ανεπάρκεια
Χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα (το οποίο μπορεί να προκαλέσει
κόπωση, σύγχυση,
σύσπαση των μυών και / ή σπασμούς σε σοβαρές περιπτώσεις)
Υδροχλωροθειαζίδη
Πολύ συχνές, επηρεάζουν περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες
χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα
αύξηση λιπιδίων στο αίμα
8
Συχνές, επηρεάζουν 1 έως 10 στους 100 χρήστες
χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα
χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα
υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα
εξάνθημα με κνησμό, λοιποί τύποι εξανθήματος
μειωμένη όρεξη
ήπια ναυτία και έμετος
ζάλη, λιποθυμία κατά την έγερση
ανικανότητα να επιτευχθεί ή να διατηρηθεί στύση
Σπάνιες, επηρεάζουν 1 έως 10 στους 10.000 χρήστες
οίδημα και φυσαλίδες στο δέρμα (λόγω αυξημένης ευαισθησίας στον ήλιο)
υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα
υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα
σάκχαρο στα ούρα
επιδείνωση διαβητικής μεταβολικής κατάστασης
δυσκοιλιότητα, διάρροια, δυσφορία του στομάχου ή των εντέρων, ηπατικές
διαταραχές που μπορούν να εμφανιστούν μαζί με κίτρινο δέρμα και μάτια
διαταραχή καρδιακού ρυθμού
κεφαλαλγία
διαταραχές ύπνου
κακή διάθεση (κατάθλιψη)
χαμηλό επίπεδο αιμοπεταλίων (ενίοτε με αιμορραγία ή μώλωπες κάτω από
το δέρμα)
ζάλη
μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα
διαταραχή όρασης
Πολύ σπάνιες, επηρεάζουν λιγότερους από 1 στους 10.000 χρήστες
φλεγμονή αιμοφόρων αγγείων με συμπτώματα όπως εξάνθημα, ιώδεις-
κόκκινες κηλίδες, πυρετό (αγγειίτιδα)
εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση, δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση,
ζάλη (αντιδράσεις υπερευαισθησίας)
σοβαρή δερματική νόσος που προκαλεί εξάνθημα, ερυθρό δέρμα, φυσαλίδες
στα χείλη, τους οφθαλμούς ή το στόμα, δέρμα που ξεφλουδίζει, πυρετός
(τοξική επιδερμική νεκρόλυση)
εξάνθημα στο πρόσωπο , πόνος αρθρώσεων, μυϊκή διαταραχή, πυρετός
(ερυθηματώδης λύκος)
σοβαρός πόνος στο άνω μέρος του στομάχου (παγκρεατίτιδας)
αναπνευστική δυσχέρεια με πυρετό, βήχα, συριγμό, λαχάνιασμα
(αναπνευστική δυσχέρεια συμπεριλαμβανομένης πνευμονίτιδας και
πνευμονικού οιδήματος)
πυρετός, πονόλαιμος, συχνότερες λοιμώξεις (ακοκκιοκυτταραιμία)
ωχρότητα δέρματος, κόπωση, δυσκολία αναπνοής, σκουρόχρωμα ούρα
(αιμολυτική αναιμία)
πυρετός, πονόλαιμος, ή έλκη στο στόμα λόγω λοιμώξεων (λευκοπενία)
σύγχυση, κόπωση, μυικές δεσμιδώσεις και σπασμοί, ταχύπνοια
(υποχλωραιμική αλκάλωση)
Μη γνωστής συχνότητας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
αδυναμία, μώλωπες και συχνές λοιμώξεις (απλαστική αναιμία)
9
σοβαρή μείωση αποβολής ούρων (πιθανά σημεία νεφρικής διαταραχής ή
νεφρικής ανεπάρκειας)
ελάττωση της όρασης ή πόνος στα μάτια σας λόγω υψηλής πίεσης (πιθανά
σημεία οξέος γλαυκώματος κλειστής γωνίας)
εξάνθημα, ερυθρότητα δέρματος, φυσαλίδες στα χείλη, στα μάτια ή στο
στόμα, αποκόλληση του δέρματος, πυρετός (πιθανά σημεία πολύμορφου
ερυθήματος)
μυικός σπασμός
πυρετός (πυρεξία)
αδυναμία (εξασθένηση)
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας,
μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,
Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337,
Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλλάσετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναγράφεται στην κυψέλη και στο χάρτινο κουτί. Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
μ μ 30Μη φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των C. Φυλάσσετε στην
.αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία
Να μην χρησιμοποιήσετε το
VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ εάν παρατηρήσετε ότι η
συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή υπάρχουν σημεία αλλοίωσης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ
Οι δραστικές ουσίες είναι η βαλσαρτάνη και η υδροχλωροθειαζίδη.
Κάθε δισκίο περιέχει 80 mg βαλσαρτάνης και 12,5 mg υδροχλωροθειαζίδης.
Κάθε δισκίο περιέχει 160 mg βαλσαρτάνης και 12,5 mg
υδροχλωροθειαζίδης.
Κάθε δισκίο περιέχει 160 mg βαλσαρτάνης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης.
Κάθε δισκίο περιέχει 320 mg βαλσαρτάνης και 12,5 mg
υδροχλωροθειαζίδης.
Κάθε δισκίο περιέχει 320 mg βαλσαρτάνης και 25 mg υδροχλωροθειαζίδης.
10
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας δισκίου:
microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica
Επικάλυψη
:
hypromellose, macrogol 8000, talc, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron
oxide.
Πυρήνας
δισκίου
:
microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica
Επικάλυψη
:
hypromellose, macrogol 8000, talc, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172).
Πυρήνας
δισκίου
:
microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica
Επικάλυψη
:
hypromellose, macrogol 4000, talc, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), yellow iron
oxide (E172), black iron oxide (E172).
Πυρήνας
δισκίου
:
microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica
Επικάλυψη
:
hypromellose, macrogol 4000, talc, titanium dioxide (E171), red iron oxide (E172), black iron oxide
(E172).
Πυρήνας
δισκίου
:
microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica
Επικάλυψη
:
hypromellose, macrogol 4000, talc, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172).
Εμφάνιση του VALSARTAN+HYDROCHLOROTHIAZIDE/SANDOZ και
περιεχόμενο της συσκευασίας
VALSARTAN
+
HYDROCHLOROTHIAZIDE
/
SANDOZ
(80+12,5)
mg
επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, ανοιχτό πορτοκαλί, ωοειδές, με ελαφρά
κυρτές όψεις, το οποίο φέρει εντύπωμα (χαραγμένο) με το HGH στη μία όψη
του και το “CG" στην άλλη όψη του.
VALSARTAN
+
HYDROCHLOROTHIAZIDE
/
SANDOZ
(160+12,5)
mg
επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, σκούρο κόκκινο, ωοειδές, με ελαφρά
κυρτές όψεις, το οποίο φέρει εντύπωμα (χαραγμένο) με το HHH στη μία όψη
του και “CG" στην άλλη όψη του.
VALSARTAN
+
HYDROCHLOROTHIAZIDE
/
SANDOZ
(160+25)
mg
επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, κεραμιδί, ωοειδές, με ελαφρά κυρτές
όψεις, το οποίο φέρει εντύπωμα (χαραγμένο) με το HXHστη μία όψη του και
NVR" στην άλλη όψη του .
VALSARTAN
+
HYDROCHLOROTHIAZIDE
/
SANDOZ
(320+12,5)
mg
επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
11
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, ροζ, ωοειδές, με στρογγυλεμένα άκρα,
το οποίο φέρει εντύπωμα (χαραγμένο) με το NVR στη μία όψη του και HIL
στην άλλη όψη του.
VALSARTAN
+
HYDROCHLOROTHIAZIDE
/
SANDOZ
(320+25)
mg
επικαλυμμένα με
λεπτό υμένιο δισκία
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, κίτρινο, ωοειδές, με στρογγυλεμένα
άκρα, το οποίο φέρει εντύπωμα (χαραγμένο) με το NVR στη μία όψη του και
CTI” στην άλλη όψη του.
Μεγέθη συσκευασίας: μία συσκευασία περιέχει 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50,
50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 100 ή 280 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl, Αυστρία
Παραγωγός
Salutas Pharma GmbH
Otto-von Guericke-Allee 1
39179 Barleben
Γερμανία
Lek SA
Ul. Domaniewska 50C
02-672 Warszawa
Πολωνία
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovskova 57
SI-1526 Ljubljana
Σλοβενία
Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2D,
9220 Lendava
Σλοβενία
Novartis Farma S.p.A
Via Provinciale Schito 131
I-800058 Torre Annunziata / NA
Ιταλία
LEK S.A. STRYKOW,
Πολωνία
S.C. Sandoz SRL,
12
Targu Mures,
Ρουμανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Αυστρία Valsartan/HCT Sandoz 80 mg/12,5 mg - Filmtabletten
Valsartan/HCT Sandoz 160 mg/12,5 mg - Filmtabletten
Valsartan/HCT Sandoz 160 mg/25 mg - Filmtabletten
Valsartan/HCT Sandoz 320 mg/12,5 mg - Filmtabletten
Valsartan/HCT Sandoz 320 mg/25 mg - Filmtabletten
Βέλγιο Co-Valsartan Sandoz 80 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten
Co-Valsartan Sandoz 160 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten
Co-Valsartan Sandoz 160 mg/25 mg filmomhulde tabletten
Co-Valsartan Sandoz 320 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten
Co-Valsartan Sandoz 320 mg/25 mg filmomhulde tabletten
Βουλγαρί
α
Suvartar H 80 MG + 12.5 MG FILM-COATED TABLETS
Suvartar H 160 MG + 12.5 MG FILM-COATED TABLETS
Suvartar H 160 MG + 25 MG FILM-COATED TABLETS
Suvartar H 320 MG + 12.5 MG FILM-COATED TABLETS
Suvartar H 320 MG + 25 MG FILM-COATED TABLETS
Κύπρος Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 80mg/12,5mg
Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 160mg/12,5mg
Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 160mg/25mg
Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 320mg/12,5mg
Valsartan Hydrochlorothiazid Sandoz 320mg/25mg
Τσεχία Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 80 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 160 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 160 mg/25 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 320 mg/12,5 mg
Valsartan/Hydrochlorothiazid Sandoz 320 mg/25 mg
μΓερ ανία Valsartan HCT Sandoz 80 mg/12,5 mg Filmtabletten
Valsartan HCT Sandoz 160 mg/12,5 mg Filmtabletten
Valsartan HCT Sandoz 160 mg/25 mg Filmtabletten
Valsartan HCT Sandoz 320 mg/12,5 mg Filmtabletten
Valsartan HCT Sandoz 320 mg/25 mg Filmtabletten
Δανία Valsartan/Hydrochlorothiazide “Sandoz”
13
Valsartan/Hydrochlorothiazide “Sandoz”
Valsartan/Hydrochlorothiazide “Sandoz”
Valsartan/Hydrochlorothiazide “Sandoz”
Valsartan/Hydrochlorothiazide “Sandoz”
Εσθονία Suvartar HCT 80 mg/12,5 mg
Suvartar HCT 160 mg/12,5 mg
Suvartar HCT 320 mg/12,5 mg
Suvartar HCT 160 mg/25 mg
Suvartar HCT 320 mg/25 mg
Ισπανία Valsartán/Hidroclorotiazida Sandoz 80 mg/12,5 mg comprimidos
recubiertos con película EFG
Valsartán/Hidroclorotiazida Sandoz 160 mg/12,5 mg comprimidos
recubiertos con película EFG
Valsartán/Hidroclorotiazida Sandoz 160 mg/25 mg comprimidos
recubiertos con película EFG
Valsartán/Hidroclorotiazida Sandoz 320 mg/12,5 mg comprimidos
recubiertos con película EFG
Valsartán/Hidroclorotiazida Sandoz 320 mg/25 mg comprimidos
recubiertos con película EFG
Φινλανδί
α
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset
tabletit
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset
tabletit
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg/25 mg kalvopäällysteiset
tabletit
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset
tabletit
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg/25 mg kalvopäällysteiset
tabletit
Γαλλία VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 80 mg/12,5 mg,
comprimé pelliculé
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 160 mg/12,5 mg,
comprimé pelliculé
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 160 mg/25 mg,
comprimé pelliculé
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 320 MG/12,5 MG
COMPRIME PELLICULE
VALSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 320 MG/25 MG,
COMPRIME PELLICULE
Ουγγαρί
α
Valsartan HCT Sandoz 80 mg /12,5 mg filmtabletta
Valsartan HCT Sandoz 160 mg /12,5 mg filmtabletta
Valsartan HCT Sandoz 160 mg /25 mg filmtabletta
Valsartan HCT Sandoz 320 mg /12,5 mg filmtabletta
Valsartan HCT Sandoz 320 mg /25 mg filmtabletta
Ισλανδία Valsartan Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur
14
Valsartan Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur
Valsartan Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur
Valsartan Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg/12,5 mg filmuhúðaðar töflur
Valsartan Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur
Λιθουανί
α
Suvartar HCT 80 mg/12,5 mg plévele dengtos tabletés
Suvartar HCT 160 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės
Suvartar HCT 320 mg/12,5 mg plévele dengtos tabletés
Suvartar HCT 160 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės
Suvartar HCT 320 mg/25 mg plévele dengtos tabletés
Ολλανδί
α
Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 80/12,5 mg, filmomhulde tabletten
Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 160/12,5 mg, filmomhulde tabletten
Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 160/25 mg, filmomhulde tabletten
Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 320/12,5 mg, filmomhulde tabletten
Valsartan/Hydrochloorthiazide Sandoz 320/25 mg, filmomhulde tabletten
Νορβηγί
α
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg / 12,5 mg filmdrasjerte
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg / 12,5 mg filmdrasjerte
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg / 25 mg filmdrasjerte
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg / 12,5 mg filmdrasjerte
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg / 25 mg filmdrasjerte
tabletter
Πολωνία Axudan HCT
Axudan HCT
Axudan HCT
AXUDAN HCT, 320 MG+12,5 MG, TABLETKI POWLEKANE
Axudan HCT
Πορτογα
λία
Valsartan + Hidroclorotiazida Sandoz
Valsartan + Hidroclorotiazida Sandoz
Valsartan + Hidroclorotiazida Sandoz
Valsartan + Hidroclorotiazida Sandoz
Valsartan + Hidroclorotiazida Sandoz
Σουηδία Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 80 mg/12,5 mg filmdragerade
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg/12,5 mg filmdragerade
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 160 mg/25 mg filmdragerade
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg/12,5 mg filmdragerade
15
tabletter
Valsartan/Hydrochlorothiazide Sandoz 320 mg/25 mg filmdragerade
tabletter
Σλοβενία Valsartan hidroklorotiazid Lek 80 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
Valsartan hidroklorotiazid Lek 160 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
Valsartan hidroklorotiazid Lek 160 mg/25 mg filmsko obložene tablete
Valsartan hidroklorotiazid Lek 320 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
Valsartan hidroklorotiazid Lek 320 mg/25 mg filmsko obložene tablete
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
16