ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Meropenem Sandoz, 500 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση
Meropenem Sandoz, 1000 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση
Μεροπενέμη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
-Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε
άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια
με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Meropenem Sandoz και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Meropenem Sandoz
6. Λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Meropenem Sandoz και ποια είναι η χρήση του
Το Meropenem Sandoz ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται αντιβιοτικά
καρβαπενέμης. Δρα σκοτώνοντας βακτήρια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές
λοιμώξεις.
Λοίμωξη που πλήττει τους πνεύμονες (πνευμονία)
Λοιμώξεις των πνευμόνων και των βρόγχων σε ασθενείς που πάσχουν από
κυστική ίνωση
Λοιμώξεις του ουροποιητικού με επιπλοκές
Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις με επιπλοκές
Λοιμώξεις που μπορεί να κολλήσετε στη διάρκεια του τοκετού ή μετά τον τοκετό
Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών μορίων με επιπλοκές
Οξεία βακτηριακή λοίμωξη του εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα)
Το Meropenem Sandoz μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση ουδετεροπενικών
ασθενών με πυρετό που είναι πιθανό να οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz
Μη χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz
αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη μεροπενέμη ή σε οποιοδήποτε άλλο
συστατικό του Meropenem Sandoz (παρατίθενται στην παράγραφο 6. Λοιπές
πληροφορίες).
αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) σε άλλα αντιβιοτικά όπως οι πενικιλλίνες, οι
κεφαλοσπορίνες ή οι καρβαπενέμες, καθώς μπορεί να είστε αλλεργικοί και στη
μεροπενέμη.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Meropenem Sandoz
Ρωτήστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz:
αν έχετε προβλήματα υγείας, όπως προβλήματα στο ήπαρ ή τους νεφρούς.
αν έχετε εμφανίσει σοβαρή διάρροια μετά τη λήψη άλλων αντιβιοτικών.
Μπορεί να αναπτύξετε θετική εξέταση (δοκιμασία Coombs) η οποία υποδηλώνει την
παρουσία αντισωμάτων που μπορεί να καταστρέψουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο γιατρός σας
θα συζητήσει μαζί σας γι’ αυτό.
Αν δεν είστε σίγουροι αν κάτι από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μιλήστε με το γιατρό ή το
νοσηλευτή σας πριν χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα
φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή ή φυτικά βότανα.
Αυτό γίνεται διότι το Meropenem Sandoz μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο δρουν
ορισμένα φάρμακα, ενώ μερικά φάρμακα μπορεί να έχουν επίδραση στο Meropenem Sandoz.
Ειδικότερα, ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα
παρακάτω φάρμακα:
Προβενεσίδη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας).
Βαλπροϊκό νάτριο (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της επιληψίας). Το Meropenem
Sandoz δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί, διότι μπορεί να μειώσει τη δράση του
βαλπροϊκού νατρίου.
Κύηση και θηλασμός
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν είστε έγκυος ή εάν σκοπεύετε να μείνετε
έγκυος πριν λάβετε μεροπενέμη. Είναι καλύτερα να αποφύγετε τη χρήση μεροπενέμης στη
διάρκεια της κύησης.
Ο γιατρός σας θα αποφασίσει αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεροπενέμη.
Είναι σημαντικό, πριν λάβετε μεροπενέμη, να ενημερώσετε το γιατρό σας στην περίπτωση
που θηλάζετε ή που σκοπεύετε να θηλάσετε. Μικρές ποσότητες αυτού του φαρμάκου μπορεί
να περάσουν στο μητρικό γάλα και μπορεί να επηρεάσουν το βρέφος. Επομένως, ο γιατρός
σας θα αποφασίσει αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε μεροπενέμη στη διάρκεια του θηλασμού.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με την επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Meropenem Sandoz
Το Meropenem Sandoz περιέχει νάτριο.
Meropenem Sandoz, 500mg: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει περίπου 2,0 mEq
νατρίου ανά δόση των 500 mg, γεγονός το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς
που βρίσκονται σε δίαιτα χαμηλού νατρίου.
Meropenem Sandoz, 1.0 g: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει περίπου 4,0 mEq νατρίου
ανά δόση των 1.0 g, γεγονός το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από ασθενείς που
βρίσκονται σε δίαιτα χαμηλού νατρίου.
Αν έχετε κάποιο πρόβλημα που απαιτεί έλεγχο της πρόσληψης νατρίου, παρακαλούμε
ενημερώστε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz
Ενήλικες
Η δόση εξαρτάται από τον τύπο λοίμωξης που έχετε, σε ποιο μέρος του σώματος
εντοπίζεται η λοίμωξη και πόσο σοβαρή είναι. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για τη
δόση που χρειάζεστε.
Η δόση για ενήλικες είναι συνήθως μεταξύ 500 mg (χιλιοστογραμμάρια) και 2 g
(γραμμάρια). Συνήθως θα λαμβάνετε μία δόση κάθε 8 ώρες. Ωστόσο, συχνά μπορεί να
λαμβάνετε μία δόση λιγότερο αν οι νεφροί σας δεν λειτουργούν καλά.
Παιδιά και έφηβοι
Η δόση για παιδιά άνω των 3 μηνών και έως 12 ετών αποφασίζεται με βάση την ηλικία
και το βάρος του παιδιού. Η συνήθης δόση του Meropenem Sandoz είναι μεταξύ 10 mg
και 40 mg για κάθε κιλό (kg) βάρους του παιδιού. Συνήθως χορηγείται μία δόση κάθε
8 ώρες. Τα παιδιά με βάρος άνω των 50 kg θα λάβουν δόση ενηλίκου.
Πώς θα σας χορηγηθεί το Meropenem Sandoz
Το Meropenem Sandoz θα σας χορηγηθεί σε μορφή ένεσης ή έγχυσης σε μια μεγάλη
φλέβα.
Κανονικά, το Meropenem Sandoz θα σας χορηγηθεί από το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
Ωστόσο, ορισμένοι ασθενείς, γονείς και φροντιστές εκπαιδεύονται να χορηγούν το
Meropenem Sandoz στο σπίτι. Στο παρόν φύλλο οδηγιών παρέχονται οδηγίες γι’ αυτό
(στο κεφάλαιο με τίτλο «Οδηγίες χορήγησης του Meropenem Sandoz στον εαυτό σας ή
σε άλλο άτομο στο σπίτι»). Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το Meropenem Sandoz αυστηρά
σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό
σας.
Η ένεσή σας δεν πρέπει να αναμιγνύεται με διαλύματα ή να προστίθεται σε διαλύματα
που περιέχουν άλλα φάρμακα.
Η ένεση μπορεί να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά ή μεταξύ 15 και 30 λεπτών. Ο γιατρός
σας θα σας πει πώς να χορηγείτε το Meropenem Sandoz.
Θα πρέπει να λαμβάνετε τις ενέσεις σας τις ίδιες ώρες κάθε μέρα.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Meropenem Sandoz από την κανονική:
Εάν κατά λάθος χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση από αυτήν που σας έχει γράψει ο γιατρός
σας, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Meropenem Sandoz
Εάν παραλείψετε κάποια ένεση, θα πρέπει να την κάνετε το ταχύτερο δυνατό. Ωστόσο, εάν
πλησιάζει η ώρα για την επόμενη ένεσή σας, μην κάνετε την ένεση που παραλείψατε.
Μην πάρετε διπλή δόση (δύο ενέσεις μαζί) για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Meropenem Sandoz
Μη σταματήσετε να λαμβάνετε το Meropenem Sandoz μέχρι να σας πει ο γιατρός σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, ρωτήστε το
γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Meropenem Sandoz μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται παρακάτω ορίζεται με
τη χρήση της εξής σύμβασης:
Πολύ συχνές (επηρεάζουν περισσότερους από 1 χρήστη στους 10):
Συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100):
Όχι συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 1.000):
Σπάνιες (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 10.000):
Πολύ σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 χρήστη στους 10.000):
Μη γνωστές (η συχνότητα τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα,
αλλά είναι σπάνια ή πολύ σπάνια).
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
Αν εμφανίσετε κάποια σοβαρή αλλεργική αντίδραση, σταματήστε να λαμβάνετε το
Meropenem Sandoz και δείτε αμέσως γιατρό. Μπορεί να χρειάζεστε επείγουσα ιατρική
φροντίδα. Τα σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη των εξής:
Σοβαρό εξάνθημα, φαγούρα ή κνησμό στο δέρμα.
Οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα ή άλλα μέρη του σώματος.
Λαχάνιασμα, συριγμό ή δυσκολία στην αναπνοή.
Βλάβη στα ερυθρά αιμοσφαίρια (μη γνωστή)
Τα σημάδια περιλαμβάνουν:
Δυσκολία στην αναπνοή όταν δεν το περιμένετε.
Κόκκινα ή καφετιά ούρα.
Αν παρατηρήσετε οτιδήποτε από τα παραπάνω, δείτε αμέσως έναν γιατρό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνές
Κοιλιακός πόνος (στομάχι).
Τάση προς εμετό (ναυτία).
Έμετος.
Διάρροια.
Πονοκέφαλος.
Δερματικό εξάνθημα, κνησμός στο δέρμα.
Πόνος και φλεγμονή.
Αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα (φαίνεται σε εξέταση αίματος).
Μεταβολές στις εξετάσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων που
δείχνουν πόσο καλά λειτουργεί το ήπαρ σας.
Όχι συχνές
Μεταβολές στο αίμα σας. Αυτές περιλαμβάνουν μειωμένο αριθμό αιμοπεταλίων
(μπορεί να σας κάνουν να εμφανίζετε πιο εύκολα μώλωπες), αυξημένο αριθμό
ορισμένων τύπων λευκών αιμοσφαιρίων, μειωμένο αριθμό άλλων τύπων λευκών
αιμοσφαιρίων και αυξημένες ποσότητες μιας ουσίας που ονομάζεται «χολερυθρίνη». Ο
γιατρός σας μπορεί να σας κάνει εξετάσεις αίματος ανά διαστήματα.
Μεταβολές στις εξετάσεις αίματος, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων που
δείχνουν πόσο καλά λειτουργούν οι νεφροί σας.
Αίσθημα μυρμηκίασης (σαν να σας τσιμπούν βελόνες).
Λοιμώξεις της στοματικής κοιλότητας ή του κόλπου που προκαλούνται από μύκητα
(μυκητίαση).
Σπάνιες
Κρίσεις (σπασμοί).
Άλλες ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες άγνωστης συχνότητας
Φλεγμονή του εντέρου με διάρροια.
Πόνος στις φλέβες στις θέσεις όπου γίνεται η ένεση του Meropenem Sandoz.
Άλλες μεταβολές στο αίμα σας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν συχνές λοιμώξεις,
πυρετό και πονόλαιμο. Ο γιατρός σας μπορεί να σας κάνει εξετάσεις αίματος ανά
διαστήματα.
Αιφνίδια έναρξη σοβαρού εξανθήματος ή φλύκταινας ή απολέπισης του δέρματος.
Αυτό μπορεί να σχετίζεται με υψηλό πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
5. Πώς να φυλάσσεται το Meropenem Sandoz
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Meropenem Sandoz μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο φιαλίδιο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Δεν απαιτούνται ειδικές συνθήκες φύλαξης γι' αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
Μετά την ανασύσταση: Τα ανασυσταθέντα διαλύματα για ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση πρέπει
να χρησιμοποιούνται αμέσως. Το χρονικό διάστημα από την έναρξη της ανασύστασης έως
και το τέλος της ενδοφλέβιας ένεσης ή έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία ώρα.
Μην καταψύχετε το ανασυσταθέν διάλυμα.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα
μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Meropenem Sandoz
Η δραστική ουσία είναι η τριένυδρη μεροπενέμη.
Meropenem Sandoz, 500 mg.
Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριένυδρη μεροπενέμη ισοδύναμη με 500 mg άνυδρης μεροπενέμης.
Meropenem Sandoz, 1000 mg.
Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριένυδρη μεροπενέμη ισοδύναμη με 1 g άνυδρης μεροπενέμης.
Το άλλο συστατικό είναι το άνυδρο ανθρακικό νάτριο.
Εμφάνιση του Meropenem Sandoz και περιεχόμενα της συσκευασίας
Το Meropenem Sandoz είναι σκόνη για διάλυμα για ένεση ή έγχυση.
Το Meropenem Sandoz είναι μια λευκή έως ανοιχτή κίτρινη κρυσταλλική σκόνη. Το έτοιμο
για χρήση διάλυμα είναι ένα άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα.
Το Meropenem Sandoz, σκόνη για διάλυμα για ένεση ή έγχυση παρέχεται σε συσκευασίες
του 1 ή των 10 φιαλιδίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Novartis Hellas A.E.B.E.
12
ο
χλμ. Εθνικής Οδού Νο 1
Μεταμόρφωση 14451
Ελλάδα
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Γερμανία Meropenem HEXAL 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-
bzw. Infusionslösung
Meropenem HEXAL 1.000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-
bzw. Infusionslösung
Ελλάδα Meropenem Sandoz
Λουξεμβούργ
ο
Meropenem HEXAL 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-
bzw. Infusionslösung
Meropenem HEXAL 1.000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-
bzw. Infusionslösung
Ολλανδία Meropenem Sandoz 500 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Meropenem Sandoz 1.000 mg, poeder voor oplossing voor injectie/infusie
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: Ιανουάριος 2011
Ιατρική συμβουλή
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από
βακτήρια. Δεν έχουν καμία δράση κατά των λοιμώξεων που προκαλούνται από ιούς.
Ορισμένες φορές μια λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν ανταποκρίνεται σε έναν
θεραπευτικό κύκλο με αντιβιοτικό. Ένας από τους συχνότερους λόγους που συμβαίνει αυτό
είναι ότι τα βακτήρια που προκαλούν τη λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που
λαμβάνεται. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν, ακόμη και να πολλαπλασιαστούν,
παρά το αντιβιοτικό.
Τα βακτήρια μπορούν να γίνουν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά για πολλούς λόγους. Η
προσεκτική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η πιθανότητα να
γίνουν τα βακτήρια ανθεκτικά σε αυτά.
Όταν ο γιατρός σας σάς γράφει μια θεραπευτική αγωγή με ένα αντιβιοτικό αυτή
προορίζεται για να θεραπεύσει μόνο την τρέχουσα ασθένειά σας. Ακολουθώντας
προσεκτικά τις παρακάτω συμβουλές θα βοηθήσετε να αποτραπεί η εμφάνιση ανθεκτικών
βακτηρίων που θα μπορούσαν να καταστήσουν το αντιβιοτικό μη δραστικό.
1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το αντιβιοτικό στη σωστή δόση, τις σωστές ώρες και
για τον σωστό αριθμό ημερών. Διαβάζετε τις οδηγίες στην επισήμανση και αν δεν
καταλαβαίνετε κάτι ζητήστε από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας να σας το εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να λαμβάνετε κάποιο αντιβιοτικό εκτός και αν έχει συνταγογραφηθεί ειδικά
για εσάς και πρέπει να το χρησιμοποιήσετε μόνο για να θεραπεύσετε τη λοίμωξη για την
οποία έχει συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί για άλλους ανθρώπους,
ακόμη και αν είχαν λοίμωξη παρόμοια με τη δική σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε σε άλλους ανθρώπους αντιβιοτικά που έγραψε ο γιατρός για εσάς.
5. Αν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας σας σύμφωνα
με τις οδηγίες του γιατρού σας, θα πρέπει να επιστρέψετε το υπόλοιπο σε ένα φαρμακείο
για τη σωστή απόρριψή του.
Οι ακόλουθες πληροφορίες προορίζονται μόνο για γιατρούς ή άλλους επαγγελματίες
υγείας:
Οδηγίες χορήγησης του Meropenem Sandoz στον εαυτό σας ή σε κάποιον άλλον στο
σπίτι
Ορισμένοι ασθενείς, γονείς και φροντιστές εκπαιδεύονται να χορηγούν το Meropenem
Sandoz στο σπίτι.
Προειδοποίηση – Θα πρέπει να χορηγείτε αυτό το φάρμακο στον εαυτό σας ή σε κάποιον
άλλον στο σπίτι μόνο αφού εκπαιδευτείτε από γιατρό ή νοσηλευτή.
Το φάρμακο πρέπει να αναμιχθεί με άλλο υγρό (το διαλύτη). Ο γιατρός σας θα σας πει
την ποσότητα του διαλύτη που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε το φάρμακο αμέσως μόλις το ετοιμάσετε. Μην το καταψύχετε.
Πώς να ετοιμάσετε αυτό το φάρμακο
1. Πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώστε τα καλά. Ετοιμάστε μια καθαρή επιφάνεια
εργασίας.
2. Αφαιρέστε το φιαλίδιο του Meropenem Sandoz από τη συσκευασία. Ελέγξτε το φιαλίδιο
και την ημερομηνία λήξης. Βεβαιωθείτε ότι το φιαλίδιο είναι ανέπαφο και δεν έχει
φθορές.
3. Αφαιρέστε το έγχρωμο καπάκι και καθαρίστε το γκρι λαστιχένιο πώμα με ένα μαντιλάκι
αλκοόλης. Αφήστε το λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
4. Τοποθετήστε μια καινούρια αποστειρωμένη βελόνα σε μια καινούρια αποστειρωμένη
σύριγγα, χωρίς να αγγίξετε τα άκρα.
5. Τραβήξτε τη συνιστώμενη ποσότητα αποστειρωμένου ενέσιμου ύδατος στη σύριγγα. Η
ποσότητα υγρού που χρειάζεστε αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:
Δόση του
Meropenem
Sandoz
Ποσότητα ενέσιμου
ύδατος που απαιτείται
για τη διάλυση
500 mg
(χιλιοστογραμμά
ρια)
10 ml (χιλιοστόλιτρα)
1 g (γραμμάριο) 20 ml
1,5 g 30 ml
2 g 40 ml
Παρακαλούμε σημειώστε: Αν η δόση του Meropenem Sandoz που σας έχει
συνταγογραφηθεί είναι μεγαλύτερη από 1 g, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε
περισσότερα από 1 φιαλίδιο Meropenem Sandoz. Σε αυτήν την περίπτωση
μπορείτε να τραβήξετε το υγρό από τα φιαλίδια σε μία μόνο σύριγγα.
6. Περάστε τη βελόνα της σύριγγας δια μέσου του κέντρου του γκρι λαστιχένιου πώματος
και ενέστε τη συνιστώμενη ποσότητα ενέσιμου ύδατος στο φιαλίδιο ή τα φιαλίδια του
Meropenem Sandoz.
7. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ανακινήστε καλά το φιαλίδιο για περίπου
5 δευτερόλεπτα ή έως ότου διαλυθεί όλη η σκόνη. Καθαρίστε άλλη μία φορά το γκρι
λαστιχένιο πώμα με ένα νέο μαντιλάκι αλκοόλης και αφήστε το λαστιχένιο πώμα να
στεγνώσει.
8. Με το έμβολο της σύριγγας πατημένο εντελώς μέσα στη σύριγγα, περάστε πάλι τη
βελόνα δια μέσου του γκρι λαστιχένιου πώματος. Κρατώντας τόσο τη σύριγγα όσο και το
φιαλίδιο, θα πρέπει τώρα να γυρίσετε το φιαλίδιο ανάποδα.
9. Κρατώντας την άκρη της βελόνας μέσα στο υγρό, τραβήξτε προς τα πίσω το έμβολο και
αντλήστε όλο το υγρό του φιαλιδίου μέσα στη σύριγγα.
10. Αφαιρέστε τη βελόνα και τη σύριγγα από το φιαλίδιο και πετάξτε το άδειο φιαλίδιο σε
ασφαλές μέρος.
11. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, με τη βελόνα να δείχνει προς τα πάνω. Χτυπήστε ελαφρά
τη σύριγγα, έτσι ώστε τυχόν φυσαλίδες που βρίσκονται στο υγρό να ανέβουν στην
κορυφή της σύριγγας.
12. Αφαιρέστε τυχόν αέρα που έχει παγιδευτεί στη σύριγγα, ωθώντας μαλακά το έμβολο
έως ότου φύγει όλος ο αέρας.
13. Αν χρησιμοποιείτε το Meropenem Sandoz στο σπίτι, πετάξτε τις βελόνες και τα
εξαρτήματα της έγχυσης που χρησιμοποιήσατε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Εάν ο
γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσει τη θεραπεία σας, πετάξτε με τον ενδεδειγμένο
τρόπο όση ποσότητα του Meropenem Sandoz δεν έχετε χρησιμοποιήσει.
Χορήγηση της ένεσης
Μπορείτε να χορηγήσετε αυτό το φάρμακο μέσω ενός μικρού καθετήρα ή venflon ή μέσω
εισόδου ή κεντρικής γραμμής.
Χορήγηση του Meropenem Sandoz μέσω μικρού καθετήρα ή venflon
1. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και απορρίψτε προσεκτικά τη βελόνα στο
ειδικό δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.
2. Καθαρίστε την άκρη του μικρού καθετήρα ή venflon με ένα μαντιλάκι αλκοόλης και
αφήστε το να στεγνώσει. Ανοίξτε το καπάκι της κάνουλας και συνδέστε τη σύριγγα.
3. Ωθήστε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να χορηγείτε σταθερά το αντιβιοτικό επί
περίπου 5 λεπτά.
4. Μόλις ολοκληρώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού και η σύριγγα είναι άδεια,
αφαιρέστε τη σύριγγα και χρησιμοποιήστε ένα μέσο έκπλυσης σύμφωνα με τις
συστάσεις του γιατρού ή του νοσηλευτή σας.
5. Κλείστε το καπάκι του καθετήρα και πετάξτε προσεκτικά τη σύριγγα στο ειδικό
δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.
Χορήγηση του Meropenem Sandoz μέσω εισόδου ή κεντρικής γραμμής
1. Αφαιρέστε το καπάκι της εισόδου ή της γραμμής, καθαρίστε το άκρο της γραμμής
με ένα μαντιλάκι αλκοόλης και αφήστε το να στεγνώσει.
2. Τοποθετήστε τη σύριγγα και ωθήστε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να
χορηγείτε με σταθερό ρυθμό το αντιβιοτικό για περίπου 5 λεπτά.
3. Μόλις ολοκληρώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού, αφαιρέστε τη σύριγγα και
ξεπλύνετε σύμφωνα με τις συστάσεις του γιατρού ή του νοσηλευτή σας.
4. Τοποθετήστε ένα νέο καθαρό καπάκι στην κεντρική γραμμή και πετάξτε προσεκτικά
τη σύριγγα στο ειδικό δοχείο αιχμηρών αντικειμένων.