ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
GLOBEL
®
75 mg
Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
Κλοπιδογρέλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για εσάς. Δεν πρέπει
να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν
παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το GLOBEL
®
και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το GLOBEL
®
3. Πώς να πάρετε το GLOBEL
®
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το GLOBEL
®
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GLOBEL
®
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το GLOBEL
®
ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται
αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά προϊόντα. Τα αιμοπετάλια είναι
πολύ μικρά σωματίδια του αίματος, τα οποία συγκολλώνται κατά
την πήξη του αίματος. Τα αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά
προϊόντα εμποδίζουν αυτή τη συσσώρευση
και έτσι μειώνουν τις πιθανότητες σχηματισμού θρόμβων
(διαδικασία που ονομάζεται θρόμβωση).
Το GLOBEL
®
λαμβάνεται για την πρόληψη σχηματισμού θρόμβων
στα σκληρυμένα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες), μία διαδικασία
γνωστή σαν αθηροθρόμβωση, που μπορεί να οδηγήσει σε
αθηροθρομβωτικά επεισόδια (όπως ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο ή θάνατο).
Το GLOBEL
®
σας έχει συνταγογραφηθεί για να βοηθήσει στην
αποφυγή σχηματισμού θρόμβων και να ελαττώσει τον κίνδυνο
αυτών των επεισοδίων επειδή:
- έχετε μία πάθηση σκλήρυνσης των αρτηριών (επίσης γνωστή σαν
αθηροσκλήρυνση), και
- έχετε ιστορικό καρδιακού επεισοδίου, ισχαιμικού αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου ή πάσχετε από μια κατάσταση γνωστή ως
περιφερική αρτηριακή νόσο, ή
- έχετε ιστορικό σοβαρού πόνου στο στήθος γνωστού ως «ασταθή
στηθάγχη» ή «έμφραγμα του μυοκαρδίου» (καρδιακό επεισόδιο).
Για τη θεραπεία αυτής της πάθησης ο γιατρός σας πιθανώς να έχει
τοποθετήσει ενδοπρόθεση (stent) στην φραγμένη ή στενωμένη
αρτηρία για να αποκαταστήσει την αποτελεσματική ροή του
αίματος. Θα πρέπει, επίσης, να σας έχει χορηγηθεί από το γιατρό
σας και ακετυλοσαλικυλικό οξύ (μία ουσία που απαντάται σε
πολλά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την
ανακούφιση από τον πόνο και ως αντιπυρετικά καθώς επίσης και
για την πρόληψη θρόμβωσης).
- έχετε ένα μη κανονικό καρδιακό ρυθμό, μια κατάσταση που
αποκαλείται «κολπική
μαρμαρυγή» και δεν μπορείτε να πάρετε φάρμακα που είναι
γνωστά ως «από του στόματος αντιπηκτικά» (ανταγωνιστές
βιταμίνης Κ), τα οποία προλαμβάνουν τη δημιουργία νέων θρόμβων
και εμποδίζουν τους υπάρχοντες θρόμβους να αυξηθούν. Πρέπει να
έχετε ενημερωθεί ότι τα «από του στόματος αντιπηκτικά» είναι πιο
αποτελεσματικά από το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή τη συνδυασμένη
χρήση του GLOBEL
®
και του ακετυλοσαλικυλικού οξέος γι’ αυτή
την κατάσταση. Ο γιατρός σας πρέπει να σας έχει
συνταγογραφήσει το GLOBEL
®
μαζί με ακετυλοσαλικυλικό οξύ εάν
δεν μπορείτε να πάρετε «από του στόματος αντιπηκτικά» και δεν
έχετε κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GLOBEL
®
Μην πάρετε το GLOBEL
®
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην
κλοπιδογρέλη ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του GLOBEL
®
αν έχετε μία ιατρική πάθηση που προκαλεί ενεργή
αιμορραγία όπως έλκος στομάχου ή εγκεφαλική αιμορραγία
Εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο
Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από αυτά σας αφορούν ή αν έχετε
την παραμικρή αμφιβολία, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν
πάρετε GLOBEL
®
.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το GLOBEL
®
Αν οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες καταστάσεις
ισχύει για σας, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν
χρησιμοποιήσετε το GLOBEL
®
:
Εάν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας όπως:
- πάθηση που σας θέτει σε κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας (π.χ.
έλκος στομάχου).
- αιματολογική διαταραχή εξ’ αιτίας της οποίας έχετε προδιάθεση
για εσωτερικές αιμορραγίες (αιμορραγίες στο εσωτερικό
οποιωνδήποτε ιστών, οργάνων ή αρθρώσεων του σώματός σας)
- πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός
- πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των
οδοντιατρικών επεμβάσεων)
- προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων
και των οδοντιατρικών επεμβάσεων) μέσα στις επόμενες επτά
ημέρες
Εάν είχε σχηματιστεί θρόμβος σε κάποια αρτηρία του
εγκεφάλου σας (ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο),
το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά
ημερών
Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος.
Ενόσω παίρνετε το GLOBEL
®
:
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν έχει
προγραμματιστεί κάποια χειρουργική επέμβαση
(συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής επέμβασης).
Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το γιατρό σας αμέσως εάν
παρουσιάσετε μία ιατρική κατάσταση (επίσης γνωστή ως
Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα ή TTP) που
περιλαμβάνει πυρετό και μώλωπες κάτω από το δέρμα που
μπορεί να εμφανιστούν ως ερυθρές κηλίδες, με ή χωρίς
ανεξήγητη κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του
δέρματος ή των ματιών (ίκτερος)
(βλ. παράγραφο 4 «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος
από το συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία.
Αυτό σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού
εμποδίζει τη δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου. Για μικρής
σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς, π.χ. εάν κοπείτε,
κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα
αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει
να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αμέσως (βλ. παράγραφο
4 «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίματος.
Το GLOBEL
®
δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή έφηβους.
Λήψη/Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
εάν παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και
αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Κάποια άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση του
GLOBEL
®
ή αντίστροφα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν
λαμβάνετε
- από του στόματος αντιπηκτικά, φάρμακα που χρησιμοποιούνται
για τη μείωση της
πηκτικότητας του αίματος,
- κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, που
χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία επώδυνων και/ή
φλεγμονωδών καταστάσεων των μυών ή των αρθρώσεων,
- ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο ενέσιμο φάρμακο που
χρησιμοποιείται για τη μείωση της πηκτικότητας του αίματος,
- ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη ή σιμετιδίνη, φάρμακα για την
αντιμετώπιση στομαχικών ενοχλήσεων,
- φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, σιπροφλοξασίνη, ή
χλωραμφαινικόλη, φάρμακα για την αντιμετώπιση βακτηριακών
και μυκητιασικών λοιμώξεων,
- φλουοξετίνη, φλουβοξαμίνη ή μοκλοβεμίδη, φάρμακα για την
αντιμετώπιση της κατάθλιψης,
- καρβαμαζεπίνη ή οξκαρβαζεπίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση
ορισμένων μορφών επιληψίας,
- τικλοπιδίνη, ένας άλλος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας.
Εάν είχατε ένα σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή
καρδιακό επεισόδιο) μπορεί να σας χορηγηθεί GLOBEL
®
σε
συνδυασμό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ, μία ουσία που απαντάται
σε πολλά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την
ανακούφιση από τον πόνο και ως αντιπυρετικά. Μία περιστασιακή
χρήση ακετυλοσαλικυλικού οξέος (όχι περισσότερο από 1000 mg
σε διάστημα 24 ωρών) δεν θα πρέπει, γενικά, να προκαλέσει
κάποιο πρόβλημα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, παρατεταμένη χρήση
θα πρέπει να συζητηθεί με το γιατρό σας.
Λήψη του GLOBEL
®
με τροφή και ποτό
Το GLOBEL
®
μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τη λήψη τροφής.
Κύηση και θηλασμός
Είναι προτιμότερο να μην παίρνετε αυτό το προϊόν κατά τη
διάρκεια της κύησης.
Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να
ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν λάβετε
GLOBEL
®
. Αν μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε GLOBEL
®
,
συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως, καθώς δεν συνιστάται η
λήψη κλοπιδογρέλης κατά τη διάρκεια της κύησης.
Δεν πρέπει να θηλάζετε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
Εάν θηλάζετε ή σχεδιάζετε να θηλάσετε, μιλήστε με το γιατρό σας
πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού
πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το GLOBEL
®
είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητα σας να
οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά
του GLOBEL
®
Το GLOBEL
®
περιέχει λακτόζη. Εάν έχετε ενημερωθεί από τον
γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα (π.χ. λακτόζη),
επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ GLOBEL
®
Πάντοτε να παίρνετε το GLOBEL
®
αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε εμφανίσει σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή
καρδιακό επεισόδιο), ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει τη
δόση των 300 mg GLOBEL
®
(1 δισκίο των 300 mg ή 4 δισκία των 75
mg) μία φορά και μόνο κατά την έναρξη της θεραπείας. Στη
συνέχεια, η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο GLOBEL
®
των 75 mg την
ημέρα, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς
τροφή και την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Το GLOBEL
®
θα πρέπει να το παίρνετε για όσο διάστημα ο γιατρός
σας συνεχίζει να σας το συνταγογραφεί.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση GLOBEL
®
από την κανονική
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή την πλησιέστερη νοσοκομειακή
υπηρεσία έκτακτων περιστατικών λόγω αυξημένου κινδύνου
αιμορραγίας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το GLOBEL
®
Εάν ξεχάσετε να λάβετε μία δόση GLOBEL
®
και το θυμηθείτε μέσα
σε 12 ώρες από τη συνηθισμένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο αμέσως
και κατόπιν λάβετε το επόμενο δισκίο την συνηθισμένη ώρα.
Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την
επόμενη κανονική δόση στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή
δόση για να αναπληρώσετε την δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το GLOBEL
®
Μη διακόπτετε την αγωγή εκτός και αν σας πει ο γιατρός
σας να το κάνετε. Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας πριν το σταματήσετε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το GLOBEL
®
μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που
παρατίθενται πιο κάτω ορίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη
συνθήκη:
- πολύ συχνή (επηρεάζει περισσότερους από 1 χρήστη στους 10)
- συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
- όχι συχνή (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
- σπάνια (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000)
- πολύ σπάνια (επηρεάζει λιγότερους από 1 χρήστη στους 10.000)
- μη γνωστή συχνότητα δεν μπορεί να υπολογιστεί με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα)
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:
- πυρετό, σημεία λοίμωξης ή υπερβολικής κόπωσης. Αυτά πιθανώς
να εμφανιστούν λόγω των σπάνιων περιπτώσεων μειώσεως
κάποιων κυττάρων του αίματος
- συμπτώματα ηπατικών προβλημάτων όπως κιτρίνισμα του
δέρματος και/ή των ματιών (ίκτερος), ανεξάρτητα από το εάν
συνοδεύεται από αιμορραγία, η οποία εμφανίζεται κάτω από το
δέρμα ως ερυθρές κηλίδες και/ή σύγχυση (βλ. παράγραφο 2
«Προσέξτε ιδιαίτερα με το GLOBEL
®
»).
- οίδημα στο στόμα ή διαταραχές του δέρματος, όπως εξανθήματα
και κνησμός, φλύκταινες του δέρματος. Αυτά πιθανόν είναι
σημάδια αλλεργικής αντίδρασης.
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αναφερθεί με
το GLOBEL
®
είναι η αιμορραγία. Η αιμορραγία πιθανόν να
παρουσιαστεί ως αιμορραγία από το στομάχι ή το έντερο,
μώλωπες, αιμάτωμα (ασυνήθιστη αιμορραγία ή μώλωπας κάτω από
το δέρμα), αιμορραγία από τη μύτη, αίμα στα ούρα. Σε μικρό
αριθμό περιπτώσεων έχει αναφερθεί αιμορραγία στα μάτια, στο
εσωτερικό της κεφαλής, στον πνεύμονα ή στις αρθρώσεις.
Εάν παρατηρήσετε παρατεταμένη αιμορραγία όταν
παίρνετε το GLOBEL
®
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από
το συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό
σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη
δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου.
Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς, π.χ. εάν
κοπείτε, κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα
αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αμέσως (βλ. παράγραφο 2
«Προσέξτε ιδιαίτερα με το GLOBEL
®
»).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με το
GLOBEL
®
είναι:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες: Διάρροια, κοιλιακός πόνος,
δυσπεψία ή καύσος.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πονοκέφαλος, έλκος στομάχου, έμετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα,
υπερβολικά πολλά αέρια στο στομάχι ή στο έντερο, εξανθήματα,
κνησμός, ζάλη, αίσθηση «μυρμηγκιάσματος» και μουδιάσματος.
Σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια: Ίλιγγος.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες: Ίκτερος, σοβαρός κοιλιακός
πόνος με ή χωρίς οσφυαλγία, πυρετός, δυσκολία στην αναπνοή που
μερικές φορές συνοδεύεται από βήχα, γενικευμένες αλλεργικές
αντιδράσεις, οίδημα στο στόμα, φλύκταινες του δέρματος,
αλλεργία του δέρματος, φλεγμονή του στοματικού βλεννογόνου
(στοματίτιδα), πτώση της αρτηριακής πίεσης, σύγχυση,
παραισθήσεις, πόνος στις αρθρώσεις, μυϊκός πόνος, αλλαγές στη
γεύση των πραγμάτων.
Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να αναγνωρίσει μεταβολές στα
αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων ή των αναλύσεων
ούρων.
Eάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν
παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται
στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΟ GLOBEL
®
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα
παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το GLOBEL
®
μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη, μετά τη ΛΗΞΗ.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Να μη χρησιμοποιείτε το GLOBEL
®
εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε
ορατό σημείο βλάβης.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της
αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς
να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα
θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το GLOBEL
®
Τα δισκία GLOBEL
®
75 mg περιέχουν Clopidogrel Besilate 111,86 mg
που αντιστοιχεί σε Clopidogrel 75 mg και έκδοχα:
Microcrystalline Cellulose, Spay-Dried Mannitol (Mannogem Ez),
Hydroxypropylcellulose, Crospovidone Type A, Citric Acid Monohydrate, Peg 6000,
Stearic Acid (Speziol L2SM), Talc
Σύνθεση επικάλυψης: Opadry II Pink 32K14834 (Hypromellose E421, Iron
Oxide Red E172 Ci 77491, Lactose Monohydrate, Triacetin E1518, Titanium
Dioxide E171 Ci 77891
Εμφάνιση και περιεχόμενο της συσκευασίας
Κουτιά που περιέχουν blisters από PVC/PE/PVDC Aluminium foil των 14, 28,
30, 50, 84, 90 και 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.
Κουτιά που περιέχουν blisters PA/ALL/PVC/Aluminium των14, 28, 30, 50, 84,
90 και 100 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας:
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Αγ. Κυριακής 20,
145 61 Κηφισιά Αττική
Τηλ.: 210 64 54 630
Fax: 210 62 02 305
Παραγωγός:
- ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
Δερβενακίων 6
153 51 Παλλήνη Αττικής
- PHARMATEN INTERNATIONAL SA
ΒΙΟΠΑ Σαπών Ν. Ροδόπης
Οικοδομικό Τετράγωνο Νο 5
69300, Ροδόπη
Το παρόν φύλλο εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις:
Τρόπος διάθεσης
Με ιατρική συνταγή