ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Meropenem Kabi 500mg κόνις για διάλυμα προς ένεση ή έγχυση
Meropenem Kabi 1g κόνις για διάλυμα προς ένεση ή έγχυση
Meropenem
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο γιατί περιέχει
σημαντικές πληροφορίες για εσάς.


 ! !"#$

%$# &$'
'!(#$#
$!$& $#
!#!!&$ "$
#$)##&!&
!&$ ! !
!*
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
+ %MeropenemKabi#!
, %! !-!$!MeropenemKabi
. /$!MeropenemKabi
* /& !&$ 
0 /MeropenemKabi
1 /$##! !
1. Τι είναι το Meropenem Kabi και ποια είναι η χρήση του
ToMeropenemKabi#$$#$#!
$-#$!! $2$#"!
$!!#  $
3$!!-!$4!$5
/$# ## $&!! 
!##
!!$ $!#
!!$ ## $
3$##$#
!!$ $ $#$#$
6##$#4$5
%MeropenemKabi$!$!&
!#&! !#!!!(
##$
%MeropenemKabi$!$!&&!##
$$!$! $!!!
$! !!
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το
Meropenem Kabi
Μην χρησιμοποιήσετε το Meropenem Kabi
!!meropenem!!
#$#4 !15
!!!#4!&5
#!!#"#!"#! $
#&$!!#meropenem
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
)!&&#$!
$!meropenem7
 !$!!$$!

!&$!(
#
'!!&##$4#$#Coombs5!
!$!$!# (
&$6&-$-
!!"$
#$!MeropenemKabi
Άλλα φάρμακα και το Meropenem Kabi
E$!" !!
$!!!!$#
6MeropenemKabi$!!!!
$#$##$#$#$! !
MeropenemKabi
#"$8#$!
#!!#&$#7
/4!$!&!#
&5
9!:#8!:#8!$4
!(5%MeropenemKabi! !$!&
$!$#!:#
)!$!##!4$!
&!!($$&$$5
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
 #&-"$-$! #
-!#!"!!
(&!$$#!$!
meropenem###
6&!&! !!meropenem
$#$&-#!
&!!meropenem'# !$#
$!!$##$!!
 ;<"&!$!!
meropenem&-
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
2 $ !#
$$
=">?@AB?C?DEFGH &$!# "
$$$!$ $4!&5##
#$"$! $$$#
 #4!$5"!&$!
#!!!!!&$!
!#-$ 
Το Meropenem Kabi περιέχει νάτριο.
)$##!:! +"I1mmol4*0"+.mg5."I,mmol4
IJ",0mg5;$!(!&
διατροφή περιορισμένου νατρίου
 #!!! !(
!#&$8#$
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Meropenem Kabi
/!$#$$
 $"
Χρήση σε ενήλικες
K!!$! "!
#$#!$6
&!!-
K#&0JJmg4
$$5#,g4$$5L&&$$
#&M/<"$!$
!#
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
K!.$# +,
#&-$!##
!K&$ $+Jmg#*Jmg
MeropenemKabi#&$$4kg5!'
&#&M/!--!
!0Jkg&#
Πώς να χρησιμοποιήσετε το Meropenem Kabi
- %MeropenemKabi&o&  $ 
- 6#$##&
MeropenemKabi
- N$$#&"# #!$ 
MeropenemKabi!6
!$4!!
$-O6MeropenemKabi
#!!P5/$!Meropenem
Kabi#! $Q! !
$
- K ! !$!&
$!! $#
- K $!# !!0!$+0#.J
!6&!!Meropenem
Kabi
- R#! ! #&
$ 
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Meropenem Kabi από την
κανονική
#&$!$!!
"!#$
! #$$ 
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Meropenem Kabi
$ "! !$
N$"!$ $
#!
'!!4 5!
!!(
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Meropenem Kabi
'$! MeropenemKabi$ !

 !#$
$#8#$
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
N!$#" #$#$!!# 
!&$ #!-
&!
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
 $#"σταματήστε να παίρνετε
Meropenem Kabi και επισκεφθείτε ένα γιατρό αμέσως'!
!#$!%$$!
!$ 7
L&$"# $
/$!!""$
$
2#!"$!$!
Βλάβη στα ερυθροκύτταρα (άγνωστη)
6!$7
S!!$ 
R### 
!!!"απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Συχνές (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 10 άτομα)
R#4$#5!
)&$&45
)&4 $5
2
R
2$#&$" $
/#$
)$ &$$!$4
 $5
' # $"
$!$$ #$!!#
!
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 100 άτομα)
' $) !$$$ &$
$!4!$!!#!#
$$$!5"$ &$$ ##"
$$ &$$ ###$ 
!$!$-O&P6
$!!$!#$$$ #
$
' #$$"$!$$ 
#$!!#
T&$$$#$4##5
3$$#!!!#!$#
4&5
$! $
!! $!>?@AB?C?DEFGH
S$ $%$!$!$
 $"(&$##!$6
$!# $##
$
)#&$##
! ! $)$! $(!
#!&
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στα 1.000 άτομα)
L!$4R5
Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα
διαθέσιμα δεδομένα)
L !&!!$!"
$#&$# $# !
 !4$ !!!#-$5
#$ !#$45#
#$ )$!$!$
$!#$UVWXX
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
!#!!&$ "$
)##&!&!&$ !
 !'!!
 !&$ !&""$ 
&#6$$#"',M*"YV+001,Z"
)&"%7[.J,+.,J*J.MJ8..\"7[.J,+J10*I0M0#
R!"$ $##]!"]!]"^_+*\0
3#"7[.0\,,1JM1*I"`!7www.moh.gov.cy/phs
5. Πώς να φυλάσσεται το Meropenem Kabi
%$#$ ! !#
&!
a$$!$#$$$!
 ! #$3KbKK$$
$ $! 
a$&$#$.J°C
'7%$ $ 
 &! !$!$ %#
$$ # 
   $!!$
'#($ $
'!$#! #!
c$#!!!$#!
$!!)$ &&!
!
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Meropenem Kabi
K#meropenemtrihydrateR&,Jml8+JJml
! 0JJmgmeropenemR&,Jml "0Jml/100ml 
! +JJ0mg meropenem.
%#&##
Εμφάνιση του Meropenem Kabi και περιεχόμενο της συσκευασίας
%MeropenemKabi$###
!#$!  
%MeropenemKabi0JJmg#!#$! 
 &,Jml#
+JJml
%MeropenemKabi+g#!#$! 
& $,Jml"0Jml#
+JJml
L#++J
'!$###
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
FreseniusKabiHellasAE
3'.0*"+0.*+)/#"
%.: +30 210 6542909
Fax: +30 210 6548909
e-mail: FKHinfo@fresenius-kabi.com
:%!# !!  R!
dCCAB@A>?eHfFgX?@hHf?ijke
%JJ.0\,,*M.M0M
Παραγωγός υπεύθυνος απελευθέρωσης παρτίδας
FACTAFARMACEUTICISpA
Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64020 Teramo
`
#
Fresenius Kabi Deutschland GmbH,
61346 Bad Homburg v.d.H. Germany
2&$!& !7
Pfingstweite0."1++1IFriedberg
#
LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros
/
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα κράτη-μέλη της
EEA κάτω από τα ακόλουθα ονόματα:
Αυστρία
Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.
Infusionslösung
Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder
Infusionslösung
Βέλγιο
Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of
infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur
Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie /
poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer
Injektionslösung oder Infusionslösung
Βουλγαρία
Meropenem Kabi 500 mg
Meropenem Kabi 1 g
Κύπρος
MeropenemKabi0JJmg"#$!  
MeropenemKabi+g"#$!  
Δημοκρατίας
της Τσεχίας
Meropenem Kabi 500 mg
Meropenem Kabi 1g
Δανία
Meropenem Fresenius Kabi
Εσθονία
Meropenem Kabi 500 mg
Meropenem Kabi 1000 mg
Γερμανία
Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.
Infusionslösung
Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder
Infusionslösung
Ελλάδα
MeropenemKabi0JJmg"#$!  
MeropenemKabi+g"#$!  
Φινλανδία
Meropenem Fresenius Kabi 500 mg injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Meropenem Fresenius Kabi 1 g injektio-/infuusiokuiva-aine, liuosta varten
Ουγγαρία
Meropenem Kabi 500 mg
Meropenem Kabi 1 g
Ιρλανδία
Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion
Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion
Λετονία
Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
Meropenem Kabi 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
Λιθουανία
Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
Meropenem Kabi 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
Λουξεμβούργο
Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder
Infusionslösung
Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder
Infusionslösung
Ολλανδία
Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of
infusie
Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Νορβηγία
Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske,
oppløsning
Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske,
oppløsning
Πολωνία
Meropenem Kabi
Πορτογαλία
Meropenem Kabi 500 mg Pó para solução injectável ou para perfusão
Meropenem Kabi 1 g Pó para solução injectável ou para perfusão
Ρουμανία
Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
Meropenem Kabi 1 g pulbere pentru soluţie injectabilă sau perfuzabilă
Ισπανία
Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión
Meropenem Kabi 1 g polvo para solución inyectable o para perfusión
Σουηδία
Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller
infusionsvätska, lösning
Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska eller
infusionsvätska, lösning
Σλοβενία
Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
Σλοβακία
Meropenem Kabi 500 mg
Meropenem Kabi 1 g
Ηνωμένο
Βασίλειο
Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion
Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
στις
L$8##!
%#$!&!$!
!#!#2 #$$!
!#!
'#  $$!!#!#!#
$#&!T!& 
$#!!#$
&###! &)$$!
!#$#!!!#
%#$!!#!
!Z$!#!##$!
&$&!&#&##

N$&!$# #!
&!$& 2!#&
$ &&$!!&##
#!$!$#
+ !$#$#
"#&$$2
# ###
$#!
, 2! !!## &
##! !$!&!
$! &
. 2! !!#!&
&!#$#$$!$$#

* 2! !#! &
&!
0 ) ! (#$#&!
!&!! !! (
!!$#!(


6!!#&!&$!$
$ $#!&(7
Οδηγίες για να την χορήγηση του Meropenem Kabi στον εαυτό σας ή σε
κάποιον άλλο στο σπίτι
R!&"# #!
Meropenem Kabi !
Προσοχή – Πρέπει να χορηγήσετε το φάρμακο αυτό στον εαυτό σας
ή σε κάποιον άλλον στο σπίτι μόνο μετά από εκπαίδευση που σας
έχει γίνει από γιατρό ή νοσηλευτή.
Πώς να ετοιμάσετε αυτό το φάρμακο
%$#! !$&$#!456
&!!!&
$!
Z$!$#$ $$a$
#(
+ / #!#/$$
#&!!$
, '#>?@Apen?D!# 
#$$ 
# & 
. ) $#!###& !$
$ !$#) !$
* %!&$#!$ $#
!$ #
0 %$!O $P$ 
K!!&
!#!#7
2Meropenem Kabi /O $P!!

0JJmg ($$10ml ()
1 g ($$5
20ml
+"0g
30ml
2g 40ml
Παρακαλώ σημειώστε: &
>?@ApenemKabi$+l"! !$!
!!+MeropenemKabi%! !
!$ $
1 /$ # #
 !$#$!
mnFk?@oA@dCp?fkHACiq$ 
Meropenem Kabi
\ ) !###0
!!!" # &
R& !$$#$$ 
###$## !$

M ' $!$ !$ $  $ 
"!!$ #
 !$/ !###
# (!
I R#$ "!
! $#$ 

+J) #!#!
  $ 
++R&"$!
!Z! 
$#&!!$ 
+,)  !!
$$  
+.$!Meropenem Kabi!"!(
#$ !$!$
$ !!
#(&!$MeropenemKabi!(
Meropenem Kabi$$ !
Χορηγώντας την ένεση
%$#$!&$ $##&
h?CrAC"$ ##$$
Χορηγώντας το Meropenem Kabi μέσω ενός μικρού καθετήρα ή
venIon
+ ) !#!(
#
, L#!##&h?CrAC$ ##
$##)#!#
## 
. L! $
#&!!0!
* N##
" #$! $ 
#!! 
0 R#!##&#!##!(
#
Χορηγώντας το Meropenem Kabi μέσω μιας εισόδου ή κεντρικής
γραμμής
+ ) #!#$$"#&
 $$$ ##$##

, %!&#! $
#&!!0
!
. N#" 
#$! $  #!!
 
* %!& ##&#!###$$
#!##!(#
1.Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την αμοιβαία
/αποκεντρωμένη διαδικασία
Meropenem Kabi 0JJ mg #  !# $ ! 

,J ml#+JJml$#"#$ $
!$!$#!$#$ $#&
$
Meropenem Kabi + g #!#$!  
,Jml"0J ml#+JJml$#"
#$ $!$!$###$ $
#&$
% $## !: #  #  +  +J

2. Συσκευασίες που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική και
στην κυπριακή αγορά
Meropenem Kabi 0JJ mg #  !# $ ! 

,J ml#+JJml$#"#$ $
!$!$#!$#$ $#&
$
Meropenem Kabi + g #!#$!  
,Jml"0J ml#+JJml$#"
#$ $!$!$###$ $
#&$
% $## !: &  #  +  +J
