ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
1.1 MONTALISmg
1.2 Σύνθεση
: !""#$
%&'!()()*"!$("+,!("-*#)!+.)"(!)"
"#$+/$$(!+($#!!-*#)"+'!0"$"!)!10!2
%345
6*7)"+6*#)8*7)7*("+9$!$#$8$#:;<=+>#!#
*?@))$(8$#:;<A=+B)$C#?!)
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή
%
1.4 Περιεκτικότητα σε δραστική ουσία:
D3E 'FG9H,I/&
 !"sodiumJ0 !"K
1.5 Περιγραφή - Συσκευασία
EK
L2$")MBN.M
OP+QOK
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία
RE3S5&S55
1.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας
J&TT
ORBITALEPHARMACEUTICALSLTDISLEOFMAN+ENGLAND
UJET3TVT5%3
ZWITTERPHARMACEUTICALS%KWK%K
1.8 Παρασκευαστής
/$0@)$#,#KK+/XI9Y;>,HGZ
2. ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ.
2.1 Γενικές πληροφορίες
['FG9H,I/TSOTO&OO
OTSK[
JO55OSOS\T
JTK TOO]\\
3ET]5E35545O3ETK[
J5TS3\KT
OO]\\O&\S\
:SO35TOTSTT&S
=K
&TSTS5+&3
5SJ5OO+O\O&O
VK
[\5T&TST3535T5T
5TJ&T3]3
V55+5+SJ5
μV3
5+S3+53
['FG9H,I/&&5S5ETS5E3ET
5T545TOO3O535T5T5T
J&TK
2.2 Ενδείξεις
['FG9H,I/S5E3ET
5OESTETOT
3ES&\T
JTT5&5]^SO\]&T
35T_&3`a&S&
3ETKLbJTTEJTET+TT
MONTALIS3E+MONTALIS&5T
JV5OO3O5T&TSTTK
['FG9H,I/5TS5VJc53E
T3ST]S&T
JT355K
2.3 Αντενδείξεις
d5'FG9H,I/ST
3K
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση.
2.4.1 Γενικά
%5&]3'FG9H,I/E53
OT&SSV5EST&
3JO&53ETK
LO5\3ETTOEJ
OOTSTK
['FG9H,I/ESTT3ETK%3
&53ETET5STT&
\STTK
%5&]3V3T
5STTS3EKE
'FG9H,I/3V3S3E&SSV
STTK
2
[MONTALISmg&`5K
%3T&5\STT&c3
3&+OST3
V3K
D3EET]3EESO`
5\S+5O5E
VO3O]3
353`S5+SJO3O
3O3OMc3E5K
%3SO`3ET\55+5
535VS\5V3K
dST&33]&
&+E\T&3STK
2.4.2 Ηλικιωμένοι
&3`555TST5OTK
2.4.3 Κύηση
['FG9H,I/&5S35SJ53
JOT5
eTSTST
]JST3'FG9H,I/K
2.4.4 Γαλουχία
SO3'FG9H,I/5S3KfT
JMONTALIS&5S35S&3
JOT5KL]ST
3MONTALISK
2.4.5 Παιδιά
e3gOTQ\+&5SJ\
'FG9H,I/h0Ke3AOTh\+&5SJ\
'FG9H,I/Q0'FG9H,I/Q0Ke3g
5\OTA\'FG9H,I/Q0EKi
55V3V3S33OO
g5\&5OE&\K
2.4.6 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
'FG9H,I/5355T
5S&E5&KW3553E
SJV3VKLST
EJ5TST&VEJ3S
MONTALIS5355S55T&J
5&53OOE\K
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
e3'FG9H,I/533V3
]3K%5]]+5\STS
3
V3&5&3`3+3
&OTSSJKjOTST3
]3V]]35+Vk5V5K
f+V353535
MONTALISMONTALIS53535O3O
V3O]3K
2.6 Δοσολογία
l]3MONTALISV355OTOTT
SS3V5STTK%3]3EMONTALIS+
3]3m&5
+montelukastK
SST5Th\3O3E3E
3&&SK
l]30
E53]3[MONTALISmg]3
&OTVK
%5&]3'FG9H,I/S
&353ST+55E
S&TOO3O3ETK['FG9H,I/
Sc3E3cE]3K
[MONTALIS&5S&3m
&5montelukastK
555S5TSTST
5OTSETV3ET
OT]EJ5SKiS5S
3TSTETK
n'FG9H,I/&535SOSS3EK
['FG9H,I/E553&E
SOSEJTVSTK
RSOS]^SOT
['FG9H,I/E5
ESOSE\OO3ES&
\T5&5]&T3T35T]^SO_
&3`aK&EVT5:EOT3
5\55=+ET+VST+
\55]^SO]&T3T
&5_&3`aK
%
iSOS'FG9H,I/
&55EEET3V3OT
&S&+
VSTK['FG9H,I/

SS35TA^h\
EMONTALISQmgK
SS35Tg^Q\
4
EMONTALIShmgK
2.7 Υπερδοσολογία - Αντιμετώπιση
%OSTOTK
VE5EJ5TST55O
\STK[E5V`\
VE55ST3
3]3ST+5+4+VS++
55
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
V3&5T5E5T
STSEJ5TSTKRTEOT
TE55TETK
LT+&TEJ5TST&`
'FG9H,I/3ST+VT4K
%+TTET&VE
%cE5MO5+T+3ST+J+3+
4+\5S+3ST+VT+`35+
o+V55+]&T+S5+c3E5K
pV3TJTET5Tg^Q\+EOT
&VEET+3++VSS+
S5+K
ET&VEJ335V
V3
Σώμα ως σύνολοcE5MJ5+&+5+3T
E5T]5T5TVcT+SS5+
O5+5T+c3E5O5V35T
5OVTE55TK
Νευρικό σύστημα/ψυχιατρικό`35+VJ
]OOV\+4ET+ST+
o+E5ME5+E5+S5
]5T5TETV3T+5&+TK
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματοςES+S
]OOm\\
Διαταραχές του πεπτικού συστήματος+c5+
4++T
Ηπατοχολικές διαταραχέςc55T35T
J:ALT+AST=+&5K
Διαταραχές του καρδιαγγειακού συστήματοςc5535S
S+\OT+E5\
WJ3T\TChurg^Strauss:CSS=&
VEEJTET353ET
montelukastK:]3SVAKQ=K
LEJTET]3montelukast+&VE
J3T\TTJS\O3O
]3E5TS5T+55
JO]&OOS\Mc3E5KW
&&Emontelukast55+
5
OTST3
3\:]K3SVAKQ=K
%5\SVT3TT
V3EJ5JO333&
JO&V\K
eT5VTEE
SVT&&
S'FG9H,I/S53TK
2.9 Τι πρέπει να γνωρίζετε στην περίπτωση που παραλείψατε να
πάρετε κάποια δόση
WE'FG9H,I/OTTSSVE5K
%JT3c&35+\TE5E
45TV35KV355K
2.10 Ημερομηνία λήξης
d5&5V33555c5T
S3V53iKqcOTK
[J\J&JTK
2.11 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη/χειρισμό του
προϊόντος
lV35&K
2.12 Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
[V3TS4STTS
ST]5KE
33&5S3353E55+&OT
5SOT&]ESTK
%33535TETVE3
]5V3+5\OTST
VTK
%3&O53SJOT5VT
VJV3]3&3`J5
5O5ST]553
`5T5VTTST
VTK
eVTV3T
&5SE5E]3JVOT5ST
TE5K
e5V33T5ST5
]3&3E5VV3V3
T&5SE5K
l55V33J+S5
`55S\V3
]]TS5STK
6
l53V3&3`5
&cK
eSJ5V3V3cV3VT
T33K
4. TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
[V3&5SS
7