ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Sedistress επικαλυμμένα δισκία

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.



! "# $
#
! %&&'

! (&
'&
 %&&&
 )
*
! &&&&
&&
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
+ ,-./0123.11
4 ,5-./0123.11
6 -./0123.11
* &&
7 -./0123.11
8 
1. Τι είναι το Sedistress και ποια είναι η χρήση του
,-./0123.119

,-./0123.119'
+4
'
'&'&
,9
#'
5
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Sedistress
Μην πάρετε το Sedistress
1
- 
:8;
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
%&&-./0123.11
- (<'-./0123.11
+4 ' 
Παιδιά και έφηβοι
=+4
'
Άλλα φάρμακα και Sedistress
('

=:55;
'

Το Sedistress με τροφές και ποτά
>
Κύηση και θηλασμός
(&&5'5&5
'5

(<
&'

Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
,
 ('
5
3. Πώς να πάρετε το Sedistress


 ('

?&+4@
- A@+4
 B'
#&:C; 
- )&@+4'
B
D&

2
=&&8

Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Sedistress από την κανονική
%:;&'
5'
'B>:4+EFFG6FFF;
>&
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Sedistress
H#
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Sedistress
%&-./0123.11I'
'&&

(
'
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
J'
&5&
>
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
(&'
 %&&&
 H
&&'KKK eof gr H
&&

5. Πώς φυλάσσεται το Sedistress
,
&
L#
MN==O ?&
& =
#
,9&&
#
"
H P
#
 %&&
3
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Sedistress
=#
:
QR110ST3R0UVR3UR2R
W ;B&4EEXY
#'FEEXYZ+EEEXY
;
>@&8E[\]\
,@
- @''
#!&!&!:%;''
'
- (<@'#:(+F+;'
&''&#:^+F4;
- ,#
Εμφάνιση του Sedistress και περιεχόμενο της συσκευασίας
,-./0123.115''
,9&28, *4GC
H
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Tilman s.a., Z.I. Sud 15, 5377 Baillonville, )
-Δ μ :%  
"%PH%,(L (NN%D %()(
144, . N H&
153 51 ,  %
: 210 66 64 805-6,
: 210 66 64 804"#
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
)'N#: Sedistress 200
_'('B@-./0123.11
A@Anxemil
"'L,D@Sedix
?@-T`a2Tb
Το παρόν φύλλο οδηγιών εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις:
4