ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 8 mg Δισκία
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 16 mg Δισκία
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 32 mg Δισκία
Σιλεξετιλική καντεσαρτάνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το
φάρμακο,διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το
φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους
είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1 Τι είναι το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
3 Πώς να πάρετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CANDESARTAN CILEXETIL/TEVA PHARMA B.V. ΚΑΙ ΠΟΙΑ
ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το φάρμακο σας ονομάζεται Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. Η δραστική ουσία είναι το
candesartan cilexetil. Ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται ανταγωνιστές του υποδοχέα
της αγγειoτασίνης ΙΙ. Δρα κάνοντας τα αιμοφόρα σας αγγεία να χαλαρώσουν και να διευρυνθούν.
Αυτό βοηθάει να μειωθεί η αρτηριακή σας πίεση. Επίσης κάνει πιο εύκολη την άντληση αίματος από
την καρδιά σε όλα τα μέρη του σώματος.
Αυτό το φάρμακο χρησιμοποιείται για:
τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης (υπέρτασης) σε ενήλικους ασθενείς.
τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένη λειτουργία του
καρδιακού μυ, ως προσθήκη σε θεραπεία με αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της
Αγγειοτασίνης (α-ΜΕΑ) ή όταν οι α-ΜΕΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν (οι α-ΜΕΑ είναι μια
ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας).
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CANDESARTAN
CILEXETIL/TEVA PHARMA B.V.
ΜΗΝ πάρετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
- εάν είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητoς) στο candesartan cilexetil ή σε κάποιο άλλο από τα
συστατικά του Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. (βλέπε παράγραφο 6).
- εάν είστε παραπάνω από 3 μηνών έγκυος (είναι επίσης καλύτερο να αποφύγετε το
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. την πρώτη περίοδο της εγκυμοσύνης – βλέπε παράγραφο
κύηση).
- έχετε σοβαρή ηπατοπάθεια ή απόφραξη του χοληφόρου (ένα πρόβλημα με την παροχέτευση
της χολής από την χοληδόχο κύστη σας).
Αν δεν είσθε βέβαιος αν αυτό ισχύει για σας, παρακαλείσθε να ρωτήσετε τον γιατρό ή το
1
φαρμακοποιό σας πριν πάρετε Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
Προτού πάρετε ή ενόσω παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V., ενημερώστε το γιατρό
σας:
εάν έχετε καρδιολογικά, ηπατικά ή νεφρικά προβλήματα ή αν κάνετε αιμοκάθαρση.
εάν πρόσφατα υποβληθήκατε σε μεταμόσχευση νεφρού.
εάν κάνετε εμετό, πρόσφατα κάνατε έντονα εμετό ή έχετε διάρροια.
εάν έχετε μια πάθηση των επινεφριδίων που ονομάζεται σύνδρομο του Conn (ονομάζεται επίσης
πρωτοπαθής υπεραλδoστερoνισμός).
εάν έχετε χαμηλή αρτηριακή πίεση.
εάν είχατε ποτέ εγκεφαλικό επεισόδιο.
πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε) έγκυος. Το
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. δε συνιστάται για την πρώτη περίοδο της εγκυμοσύνης
και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει
σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στάδιο (βλέπε παράγραφο
εγκυμοσύνη).
Ο ιατρός σας μπορεί να θέλει να σας βλέπει συχνότερα και να κάνει κάποιες εξετάσεις εάν έχετε
κάποια από τα παραπάνω.
Αν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, ενημερώστε το γιατρό ή τον οδοντογιατρό
σας ότι παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. Αυτό γίνεται επειδή το Candesartan
Cilexetil/Teva Pharma B.V. όταν συνδυάζεται με κάποια αναισθητικά μπορεί να προκαλέσει πτώση
της αρτηριακής πίεσης.
Παιδιατρική χρήση
Δεν υπάρχει εμπειρία με τη χρήση Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. σε παιδιά (ηλικίας κάτω
των 18 ετών). Ως εκ τούτου το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. δεν πρέπει να χορηγείται σε
παιδιά.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα
άλλα φάρμακα λειτουργούν και μερικά φάρμακα μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στο Candesartan
Cilexetil/Teva Pharma B.V. Αν χρησιμοποιείτε ορισμένα φάρμακα, ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί
να κάνει εξετάσεις αίματος από καιρού εις καιρό.
Συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα:
Άλλα φάρμακα τα οποία βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των
β-απoκλειστών, διαζοξίδη και αναστολέων του ΜΕΑ όπως είναι η εναλαπρίλη, η καπτοπρίλη, η
λισινοπρίλη ή η ραμιπρίλη.
Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) όπως είναι η ιβουπροφαίνη, η ναπροξένη, η
δικλοφενάκη, η σελεκοξίμπη, η ετορικοξίμπη (φάρμακα που ανακουφίζουν από τον πόνο και τη
φλεγμονή).
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (αν παίρνετε περισσότερο από 3 g κάθε ημέρα) (φάρμακα που
ανακουφίζουν από τον πόνο και τη φλεγμονή).
Συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο (φάρμακα που αυξάνουν την
ποσότητα καλίου στο αίμα).
Ηπαρίνη (ένα φάρμακο για την αραίωση του αίματος).
Διουρητικά σε μορφή δισκίου.
Λίθιο (ένα φάρμακο για τα ψυχικά προβλήματα υγείας).
Λήψη του Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. με τροφές και ποτά (κυρίως αλκοόλ)
Μπορείτε να παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. με ή χωρίς τροφή.
2
Όταν σας συνταγογραφείται Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V., συζητήστε με το γιατρό σας
προτού καταναλώσετε αλκοόλ. Το αλκοόλ ενδέχεται να σας κάνει να αισθανθείτε τάση προς
λιποθυμία ή ζάλη.
Κύηση και θηλασμός
Κύηση
Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν πιστεύετε ότι είστε (ή μπορεί να μείνετε) έγκυος. Ο γιατρός
σας κανονικά θα σας συμβουλέψει να σταματήσετε να παίρνετε Candesartan Cilexetil/Teva Pharma
B.V., πριν μείνετε έγκυος ή μόλις μάθετε ότι είστε έγκυος και θα σας συμβουλέψει να πάρετε κάποιο
άλλο φάρμακο αντί του Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. Το Candesartan Cilexetil/Teva
Pharma B.V. δε συνιστάται για την πρώτη περίοδο της κύησης, και δεν πρέπει να λαμβάνεται όταν
είστε πάνω από 3 μηνών έγκυος, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν
χρησιμοποιηθεί μετά τον τρίτο μήνα της κύησης.
Θηλασμός
Ενημερώστε το γιατρό σας εάν θηλάζετε ή πρόκειται να ξεκινήσετε να θηλάζετε. Το Candesartan
Cilexetil/Teva Pharma B.V. δε συνιστάται για μητέρες που θηλάζουν, και ο γιατρός σας μπορεί να
επιλέξει άλλη θεραπεία για εσάς εάν επιθυμείτε να θηλάσετε, ιδιαίτερα εάν το μωρό σας είναι
νεογέννητο ή αν γεννήθηκε πρόωρα.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Μερικοί άνθρωποι είναι δυνατόν να αισθανθούν κόπωση ή ζάλη όταν πάρουν το Candesartan
Cilexetil/Teva Pharma B.V. Αν σας συμβεί αυτό, μην οδηγήσετε ούτε να χρησιμοποιήσετε
οποιοδήποτε εργαλείο και μηχανές.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Candesartan Cilexetil/Teva
Pharma B.V.
Το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. περιέχει λακτόζη η οποία είναι μια μορφή σακχάρου. Αν
έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι δεν μπορείτε να ανεχθείτε ορισμένα σάκχαρα, ενημερώστε
τον γιατρό σας πριν να πάρετε αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ CANDESARTAN CILEXETIL/TEVA PHARMA B.V.
Πάντοτε να παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Είναι σημαντικό
να συνεχίσετε να παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. κάθε ημέρα.
Μπορείτε να πάρετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. με ή χωρίς τροφή.
Καταπιείτε το δισκίο με ένα ποτήρι νερό.
Να προσπαθήσετε να παίρνετε το δισκίο την ίδια ώρα κάθε ημέρα. Αυτό θα σας βοηθήσει να θυμάστε
να το παίρνετε.
Υψηλή αρτηριακή πίεση:
Η συνήθης δόση Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. είναι 8 mg μία φορά την ημέρα, ο
γιατρός σας μπορεί να αυξήσει την δόση στα 16 mg μία φορά την ημέρα και περαιτέρω μέχρι και
32 mg μία φορά την ημέρα ανάλογα με την απόκριση της αρτηριακής πίεσης.
Σε ορισμένους ασθενείς, όπως εκείνοι με ηπατικά προβλήματα, νεφρικά προβλήματα ή εκείνοι
που έχουν χάσει πρόσφατα σωματικά υγρά, π.χ. μέσω εμετού ή διάρροιας ή με τη χρήση
διουρητικών δισκίων, ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφήσει χαμηλότερη αρχική δόση.
Ορισμένοι μαύροι ασθενείς μπορεί να έχουν μειωμένη απόκριση σε αυτόν τον τύπο φαρμάκου,
όταν παρέχεται ως μονοθεραπεία, και αυτοί οι ασθενείς μπορεί να χρειάζονται μεγαλύτερη δόση.
Καρδιακή ανεπάρκεια:
Η συνήθης αρχική δόση του Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. είναι 4 mg μία φορά την
ημέρα. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση σας διπλασιάζοντάς την κατά διαστήματα
τουλάχιστον 2 εβδομάδων μέχρι και τα 32 mg μία φορά την ημέρα. Το Candesartan Cilexetil/Teva
3
Pharma B.V. μπορεί να ληφθεί μαζί με άλλα φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια, και ο
γιατρός σας θα αποφασίσει ποια θεραπεία είναι κατάλληλη για σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. από την κανονική
Αν πάρετε μεγαλύτερη δόση Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. από εκείνη που έχει
συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, ζητήστε αμέσως τη συμβουλή ενός γιατρού ή φαρμακοποιού.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε. Απλά πάρτε την επόμενη δόση
όπως συνήθως.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V., η αρτηριακή σας πίεση
μπορεί να αυξηθεί πάλι. Γι' αυτό μην σταματήσετε να παίρνετε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma
B.V. χωρίς πρώτα να ενημερώσετε τον γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες.
Σταματήστε να παίρνετε Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. και ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια εάν έχετε κάποια από τις ακόλουθες αλλεργικές αντιδράσεις:
δυσκολίες στην αναπνοή, με ή χωρίς οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του
λάρυγγα.
οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του λάρυγγα, που μπορεί να προκαλέσει
δυσκολίες στην κατάποση.
σοβαρή φαγούρα του δέρματος (με διογκωμένα οζίδια).
Το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. μπορεί να προκαλέσει μείωση στον αριθμό των
λευκοκυττάρων του αίματος. Η αντίστασή σας σε λοίμωξη μπορεί να μειωθεί και μπορεί να
παρουσιάσετε μια κούραση, μία λοίμωξη ή έναν πυρετό. Εάν αυτό συμβεί επικοινωνήστε με τον ιατρό
σας. Ο ιατρός σας ενδέχεται περιστασιακά να κάνει κάποιες εξετάσεις αίματος για να ελέγξει εάν το
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. έχει κάπoια επίδραση στο αίμα σας (ακοκκιοκυττάρωση).
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 σε 100 ασθενείς)
Αίσθημα ζάλης/περιστροφής.
Κεφαλαλγία.
Λοίμωξη του αναπνευστικού.
Χαμηλή αρτηριακή πίεση. Αυτό μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε λιποθυμία ή ζάλη.
Αλλαγές στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων:
- Αυξημένη ποσότητα καλίου στο αίμα σας, ειδικά αν ήδη έχετε προβλήματα νεφρών ή
καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν αυτό είναι σοβαρό μπορεί να νιώσετε κούραση, αδυναμία, μη
κανονικό καρδιακό ρυθμό ή αίσθημα τρυπήματος από καρφίτσες ή βελόνες.
Επίδραση στο πώς λειτουργούν τα νεφρά σας, ειδικά αν ήδη έχετε προβλήματα νεφρών ή
καρδιακή ανεπάρκεια. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να προκύψει νεφρική ανεπάρκεια.
Πολύ σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερους από 1 σε 10.000 ασθενείς)
Οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, τη γλώσσα και/ή τον λαιμό.
4
Μείωση στα ερυθρά ή τα λευκά κύτταρα του αίματος. Μπορεί να παρατηρήσετε μία κούραση, μία
λοίμωξη ή πυρετό.
Δερματικό εξάνθημα, οζώδες εξάνθημα (εξάνθημα).
Κνησμός.
Πόνος στην πλάτη, πόνος στις αρθρώσεις και τους μυς.
Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ήπατος σας, συμπεριλαμβανομένης φλεγμονής του ήπατος
(ηπατίτιδα). Μπορεί να παρατηρήσετε κούραση, κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των
ματιών σας καθώς και συμπτώματα όπως της γρίπης.
Ναυτία.
Αλλαγές στα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων:
- Μειωμένη ποσότητα νατρίου στο αίμα σας. Εάν αυτό είναι σοβαρό μπορεί να νιώσετε
αδυναμία, έλλειψη ενέργειας, ή μυϊκές κράμπες.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το
γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ CANDESARTAN CILEXETIL/TEVA PHARMA B.V.
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μην χρησιμοποιείτε το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. μετά την ημερομηνία
λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη αλουμινίου ή στο κουτί μετά τη λέξη ΛΗΞΗ. Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30°C. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία
για να προστατεύεται από την υγρασία.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V.
- Η δραστική ουσία είναι η σιλεξετιλική καντεσαρτάνη.
Κάθε δισκίο Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 8 mg περιέχει 8 mg σιλεξετιλικής
καντεσαρτάνης.
Κάθε δισκίο Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 16 mg περιέχει 16 mg σιλεξετιλικής
καντεσαρτάνης.
Κάθε δισκίο Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 32 mg περιέχει 32 mg σιλεξετιλικής
καντεσαρτάνης
- Τα άλλα συστατικά είναι προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, ποβιδόνη Κ-30,
καρμελλόζη ασβεστιούχος, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική (Ε460), λακτόζη μονοϋδρική,
μαγνήσιο στεατικό πολοξαμερή 188 και σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172)
Εμφάνιση του Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. και περιεχόμενο της συσκευασίας
- Το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 8 mg Δισκίο είναι ένα ροζ, σχήματος καψακίου
δισκίο, 7,7 mm σε μήκος και 3,5 mm πλάτος, χαραγμένο και στις δύο πλευρές. Και οι δυο
πλευρές φέρουν τον αριθμό “8 | C”.
- Το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 16 mg Δισκίο είναι ένα ροζ, σχήματος καψακίου
δισκίο, 9,7 mm σε μήκος και 4,3 mm πλάτος, χαραγμένο στη μία πλευρά. Η μία πλευρά του
δισκίου φέρει τον αριθμό “16”. Η άλλη πλευρά του δισκίου φέρει την ένδειξη “C | C”
- Το Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 32 mg Δισκίο είναι ένα ροζ, σχήματος καψακίου
5
δισκίο, 12,2 mm σε μήκος και 5,4 mm πλάτος, χαραγμένο στη μία πλευρά. Η μία πλευρά του
δισκίου φέρει τον αριθμό “32”. Η άλλη πλευρά του δισκίου φέρει την ένδειξη “C | C”
Τα Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. Δισκία διατίθενται σε κυψέλες από
OPA/Aluminium/PVC-PVC/ PVAC/ Aluminium/OPA σε μεγέθη συσκευασιών των 7, 14, 15, 20, 28,
30, 50, 50 x 1 μονάδα δόσης (νοσοκομειακή συσκευασία), 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 και 300 δισκία.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός
Teva Pharma B.V.
Computerweg 10, 3542 DR, Utrecht
Ολλανδία
Τηλ. +31 (0) 297 290 290
FAX +31 (0) 297 290 299
Παραγωγός(οί) (υπεύθυνος(οι) για την απελευθέρωση παρτίδας):
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13, 4042 Debrecen
Ουγγαρία
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex,
BN22 9AG
Ηνωμένο Βασίλειο
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Ολλανδία
TEVA Santé
Rue Bellocier, 89100 Sens
Γαλλία
Teva Operations Poland Sp. z.o.o.
ul. Mogilska 80. 31-546, Krakow
Πολωνία
TEVA PHARMA S.L.U.
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza
Ισπανία
Teva Operations Poland Sp. z.o.o.
Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
Πολωνία
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren-Weiler
Γερμανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Ηνωμένο Βασίλειο Candesartan cilexetil 8 mg Tablets
Candesartan cilexetil 16 mg Tablets
Candesartan cilexetil 32 mg Tablets
6
Βέλγιο Candesarteva 8 mg tabletten
Candesarteva 16 mg tabletten
Candesarteva 32 mg tabletten
Γαλλία Candesartan Teva 8 mg, comprimé sécable
Candesartan Teva 16 mg, comprimé sécable
Candesartan Teva 32 mg, comprimé sécable
Γερμανία Candesartan-ratiopharm 8 mg Tabletten
Candesartan-ratiopharm 16 mg Tabletten
Candesartan-ratiopharm 32 mg Tabletten
Δανία Candesartan cilexetil Teva
Ελλάδα Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 8 mg
Δισκία
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 16 mg
Δισκία
Candesartan Cilexetil/Teva Pharma B.V. 32 mg
Δισκία
Εσθονία Cantar
Ιρλανδία Candesartan Teva 8 mg Tablets
Candesartan Teva 16 mg Tablets
Candesartan Teva 32 mg Tablets
Ισπανία Candesartan Teva 8 mg comprimidos EFG
Candesartan Teva 16 mg comprimidos EFG
Candesartan Teva 32 mg comprimidos EFG
Ιταλία Candesartan Teva Italia
Λετονία Cantar 8 mg tabletes
Cantar 16 mg tabletes
Λουξεμβούργο Candesartan-ratiopharm 8 mg Tabletten
Candesartan-ratiopharm 16 mg Tabletten
Candesartan-ratiopharm 32 mg Tabletten
Νορβηγία Candesartan Teva 8 mg tabletter
Candesartan Teva 16 mg tabletter
Candesartan Teva 32 mg tabletter
Ολλανδία Candesartan cilexetil Teva 8 mg, tabletten
Candesartan cilexetil Teva 16 mg, tabletten
Candesartan cilexetil Teva 32 mg, tabletten.
Ουγγαρία Candesartan-ratiopharm 8mg tabletta
Candesartan-ratiopharm 16 mg tabletta
Candesartan-ratiopharm 32 mg tabletta
Πολωνία Candesartan cilexetil Teva
Πορτογαλία Candesartan Teva
Ρουμανία Candesartan cilexetil Teva 8 mg comprimate
Candesartan cilexetil Teva 16 mg comprimate
Candesartan cilexetil Teva 32 mg comprimate
Σλοβακία Kandesartan Teva 8 mg
Kandesartan Teva 16 mg
Kandesartan Teva 32 mg
Σουηδία Candesartan Teva 8 mg tabletter
Candesartan Teva 16 mg tabletter
Candesartan Teva 32 mg tabletter
Φινλανδία Candesartan Teva 8 mg tabletti
Candesartan Teva 16 mg tabletti
Candesartan Teva 32 mg tabletti
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}
7