: Φύλλο Οδηγιών Χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
JADIX
®
25mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
50mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
100mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
JADIX
®
200mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Topiramate
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ .αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , , μ Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό το φαρ ακοποιό ή το
μ .νοσοκό ο σας
- μ μ . Δ Η συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε όνο για σας εν πρέπει να
μ . , μδώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη ακό α
μ .και όταν οι ενδείξεις της νόσου τους είναι ίδιες ε τις δικές σας
- μ , μ Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το
, μ μ . μ γιατρό το φαρ ακοποιό ή το νοσοκό ο σας Αυτό περιλα βάνει οποιαδήποτε
μ μ ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν περιλα βάνεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών
.χρήσης
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1 Τι είναι το JADIX
®
και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το JADIX
®
3 Πώς να πάρετε το JADIX
®
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το JADIX
®
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το JADIX
®
και ποια είναι η χρήση του
Το JADIX
®
ανήκει σε μία ομάδα φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίες καλούνται
"αντιεπιληπτικά φάρμακα". Χρησιμοποιείται:
ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία κρίσεων σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας
άνω των 6 ετών
με άλλα φάρμακα για τη θεραπεία κρίσεων σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας
άνω των 2 ετών
για την πρόληψη της ημικρανίας σε ενήλικες
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το JADIX
®
Μην πάρετε το JADIX
®
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στη τοπιραμάτη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην
παράγραφο 6).
για την πρόληψη της ημικρανίας εάν είστε έγκυος ή μπορείτε να μείνετε
έγκυος αλλά δεν χρησιμοποιείτε αποτελεσματική αντισύλληψη (βλέπε
1
παράγραφο "Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα" για περαιτέρω
πληροφορίες).
Εάν δεν είστε σίγουροι αν τα παραπάνω ισχύουν σε εσάς, μιλήστε με το γιατρό
ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το JADIX
®
.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Ελέγξτε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το JADIX
®
εάν:
έχετε προβλήματα με τα νεφρά, ειδικά πέτρες στα νεφρά, ή αν κάνετε
αιμοκάθαρση
έχετε ιστορικό ανωμαλιών στο αίμα και τα σωματικά υγρά (μεταβολική
οξέωση)
έχετε ηπατικά προβλήματα
έχετε προβλήματα όρασης, ειδικά γλαύκωμα
έχετε πρόβλημα στην ανάπτυξη
ακολουθείτε δίαιτα πλούσια σε λιπαρά (κετογενική δίαιτα)
είστε έγκυος ή μπορεί να μείνετε έγκυος (βλέπε παράγραφο «Κύηση,
θηλασμός και γονιμότητα» για περαιτέρω πληροφορίες)
Εάν δεν είστε σίγουροι αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει σε εσάς,
μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το JADIX
®
.
Είναι σημαντικό να μη διακόψετε τη λήψη του φαρμάκου σας χωρίς να
συμβουλευτείτε πρώτα το γιατρό σας.
Πρέπει επίσης να συζητήσετε με το γιατρό σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο περιέχει τοπιραμάτη και σας δίνεται ως εναλλακτικό του JADIX
®
.
Μπορεί να χάσετε σωματικό βάρος εάν χρησιμοποιήσετε JADIX
®
, για αυτό το
λόγο το βάρος σας πρέπει να ελέγχεται τακτικά όταν χρησιμοποιείτε αυτό το
φάρμακο. Εάν χάνετε υπερβολικό βάρος ή ένα παιδί που χρησιμοποιεί αυτό το
φάρμακο δεν αυξάνει αρκετά το σωματικό βάρος του, πρέπει να συμβουλευτείτε
το γιατρό σας.
Μικρός αριθμός ατόμων που θεραπεύτηκαν με αντιεπιληπτικά φάρμακα όπως
είναι το JADIX
®
είχαν σκέψεις αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας. Εάν έχετε
τέτοιου είδους σκέψεις οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνήστε αμέσως με το
γιατρό σας.
Άλλα φάρμακα και το JADIX
®
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή πιθανά παίρνετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που
δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή, βιταμίνες και μφυτικά φάρ ακα. Το JADIX
®
και ορισμένα άλλα φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Μερικές
φορές η δόση ορισμένων από τα άλλα φάρμακά σας ή του JADIX
®
θα πρέπει να
προσαρμοστεί.
Πιο συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας αν λαμβάνετε:
άλλα φάρμακα τα οποία διαταράσσουν ή μειώνουν την ικανότητα σκέψης,
συγκέντρωσης ή συντονισμού των μυών (π.χ. κατασταλτικά φάρμακα του
κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως χαλαρωτικά μυών και
κατασταλτικά).
2
αντισυλληπτικά χάπια. Το JADIX
®
μπορεί να καταστήσει τα
αντισυλληπτικά σας χάπια λιγότερο αποτελεσματικά.
Ενημερώστε το γιατρό σας σε περίπτωση που αλλάξει η έμμηνος ρύση σας όσο
παίρνετε αντισυλληπτικά χάπια και JADIX
®
.
Κρατήστε έναν κατάλογο όλων των φαρμάκων που λαμβάνετε. Δείξτε αυτόν
τον κατάλογο στο γιατρό και το φαρμακοποιό σας πριν ξεκινήσετε τη λήψη
νέου φαρμάκου.
Άλλα φάρμακα που πρέπει να συζητήσετε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας
περιλαμβάνουν άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα, ρισπεριδόνη, λίθιο,
υδροχλωροθειαζίδη, μετφορμίνη, πιογλιταζόνη, γλιβουρίδη, αμιτριπτυλίνη,
προπρανολόλη, διλτιαζέμη, βενλαφαξίνη, φλουναριζίνη, /υπερικό
μ St John’s Wortβαλσα όχορτο (Hypericum
perforatum
)
(ένα φυτικό παρασκεύασμα
που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της κατάθλιψης).
Εάν δεν είστε σίγουροι αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει σε εσάς,
μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το JADIX
®
.
JADIX
®
μ ε τροφές και ποτά
Μπορείτε να πάρετε το JADIX
®
με ή χωρίς φαγητό. Πίνετε πολλά υγρά κατά τη
διάρκεια της ημέρας για να αποφύγετε τη δημιουργία πέτρας στα νεφρά ενόσω
λαμβάνετε JADIX
®
. Θα πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη
λήψη του JADIX
®
.
, μΚύηση θηλασ ός και γονιμότητα
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή
προσπαθείτε να μείνετε έγκυος, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού
σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν
μπορείτε να πάρετε αυτό το φάρμακο. Όπως υποδεικνύεται επίσης
για άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα υπάρχει κίνδυνος συγγενούς
δυσπλασίας για το αγέννητο παιδί σας, εάν το JADIX
®
θα χορηγηθεί
κατά τη διάρκεια της κύησης. Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι
είστε ενημερωμένες σχετικά με τους κινδύνους της χορήγησης του
JADIX
®
για τη θεραπεία της επιληψίας κατά τη διάρκεια της κύησης.
Δεν πρέπει να πάρετε το JADIX
®
για την πρόληψη της ημικρανίας εάν είστε
έγκυος ή μπορείτε να μείνετε έγκυος και δεν χρησιμοποιείτε αποτελεσματική
αντισύλληψη.
Οι μητέρες που θηλάζουν ενώ λαμβάνουν το JADIX
®
πρέπει να ενημερώνουν το
γιατρό το συντομότερο δυνατό αν το βρέφος εμφανίζει οτιδήποτε ασυνήθιστο.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Η τοπιραμάτη έχει μικρή ή μέτρια επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών. Κατά τη διάρκεια θεραπείας με JADIX
®
μπορεί να
εμφανίσετε ζαλάδα, κόπωση και προβλήματα στην όραση. Μην οδηγείτε ή
3
χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές χωρίς να έχετε συζητήσει πρώτα με το
γιατρό σας.
Το JADIX
®
περιέχει λακτόζη.
Αν ο γιατρός σας σάς ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα,
επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
3. Πώς να πάρετε το JADIX
®
Πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρμακο αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ελέγξτε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
Πάρτε το JADIX
®
ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί. Ο γιατρός σας
συνήθως θα σας ξεκινήσει με μια μικρή δόση JADIX
®
και θα αυξάνει αργά
τη δόση μέχρι να βρεθεί η καλύτερη δόση για εσάς.
Τα δισκία JADIX
®
θα πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα. Αποφύγετε το
μάσημα των δισκίων καθώς μπορεί να σας αφήσουν μια πικρή γεύση.
Το JADIX
®
μπορεί να ληφθεί πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από ένα γεύμα.
Πίνετε αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας για να αποτρέψετε την
εμφάνιση λίθων στα νεφρά κατά τη διάρκεια λήψης του JADIX
®
.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση JADIX
®
από την κανονική
Πηγαίνετε αμέσως στο γιατρό. Πάρτε μαζί σας τη συσκευασία με το
φάρμακό σας.
Μπορεί να νιώσετε υπνηλία, κούραση ή έλλειψη εγρήγορσης· έλλειψη
συντονισμού· να έχετε δυσκολία στην ομιλία ή στην συγκέντρωση· να
έχετε διπλωπία ή θολή όραση· να αισθανθείτε ζάλη εξαιτίας της χαμηλής
πίεσης του αίματος· να αισθανθείτε κατάθλιψη ή διέγερση· ή να έχετε
άλγος κοιλιακής χώρας ή σπασμούς (κρίσεις).
Μπορεί να εμφανιστεί υπερδοσολογία αν παίρνετε άλλα φάρμακα μαζί με το
JADIX
®
.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το JADIX
®
Εάν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, πάρτε τη αμέσως μόλις το θυμηθείτε.
Παρόλα αυτά, αν κοντεύει η ώρα για την επόμενη δόση σας, παραλείψτε
τη δόση που χάσατε και συνεχίστε κανονικά. Αν χάσετε δύο ή
περισσότερες δόσεις, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.
Μην πάρετε διπλή δόση (δύο δόσεις την ίδια στιγμή) για να επανορθώσετε
για τη δόση που ξεχάσετε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το JADIX
®
Μην σταματήσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο εκτός αν σας το έχει συστήσει
ο γιατρός σας. Τα συμπτώματά σας μπορεί να επιστρέψουν. Εάν ο γιατρός σας
αποφασίσει να σταματήσει αυτή τη φαρμακευτική αγωγή, η δόση σας μπορεί να
μειώνεται σταδιακά για μερικές μέρες.
4
Εάν έχετε οποιαδήποτε επιπλέον ερώτηση σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό, μ μ .το φαρ ακοποιό ή το νοσοκό ο σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το JADIX
®
μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Ενημερώστε το γιατρό σας ή αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν
έχετε τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10
άτομα)
- Κατάθλιψη (νέα ή επιδείνωση)
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)
- Σπασμοί (κρίσεις)
- Ανησυχία, ευερεθιστότητα, μεταβολές στη διάθεση, σύγχυση,
αποπροσανατολισμός
- Προβλήματα συγκέντρωσης, βραδύτητα σκέψης, απώλεια μνήμης,
προβλήματα μνήμης (νέα εμφάνιση, ξαφνική μεταβολή ή αυξημένης βαρύτητας)
- Πέτρα στα νεφρά, συχνή ή επώδυνη ούρηση
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)
- Αυξημένα επίπεδα οξέων στο αίμα (μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στην
αναπνοή συμπεριλαμβανομένης δύσπνοιας, απώλεια της όρεξης, ναυτία, έμετο,
υπερβολική κόπωση και γρήγορο ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό)
- Μείωση ή απώλεια εφίδρωσης
- Σκέψεις σοβαρού αυτοτραυματισμού, προσπάθεια για πρόκληση σοβαρού
αυτοτραυματισμού
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
- Γλαύκωμα απόφραξη του υγρού στο μάτι που προκαλεί αυξημένη πίεση
στο μάτι, πόνο και μειωμένη όραση
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες, εάν αυτές γίνουν
σοβαρές, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας:
Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10
άτομα)
- Μπουκωμένη με καταρροή μύτη ή πονόλαιμος
- Μυρμήγκιασμα, πόνος ή/και αιμωδία σε διάφορα μέρη του σώματος
- Υπνηλία, κόπωση
- Ζάλη
- Ναυτία, διάρροια
- Απώλεια σωματικού βάρους
Συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)
- Αναιμία (χαμηλός αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων)
- Αλλεργική αντίδραση (όπως δερματικό εξάνθημα, ερυθρότητα, κνησμός,
οίδημα του προσώπου, κνίδωση)
- Απώλεια όρεξης, μειωμένη όρεξη
- Επιθετικότητα, ταραχή, θυμός
5
- Δυσκολία στο να κοιμηθείτε ή να παραμείνετε κοιμισμένος
- Προβλήματα με την ομιλία ή διαταραχή της ομιλίας, κακή άρθρωση του
λόγου
- Αδεξιότητα ή έλλειψη συντονισμού, αίσθημα αστάθειας κατά τη βάδιση
- Μειωμένη ικανότητα στην ολοκλήρωση εργασιών ρουτίνας
- Μειωμένη, απώλεια ή καμία αίσθηση γεύσης
- Ακούσιο τρέμουλο ή ρίγος· γρήγορες, ανεξέλεγκτες κινήσεις των ματιών
- Οπτική διαταραχή όπως διπλή όραση, θαμπή όραση, μειωμένη όραση,
δυσκολία εστίασης
- Αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος), κουδούνισμα των αυτιών, ωταλγία
- Λαχάνιασμα
- Ρινορραγία
- Πυρετός, αίσθηση ότι δεν αισθάνεστε καλά, αδυναμία
- Έμετος, δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγος ή δυσφορία, δυσπεψία, στομαχική
ή εντερική λοίμωξη
- Ξηροστομία
- Τριχόπτωση
- Κνησμός
- Αρθραλγία ή οίδημα των αρθρώσεων, μυϊκοί σπασμοί ή δεσμιδώσεις,
μυϊκοί πόνοι ή αδυναμία, θωρακικό άλγος
- Αύξηση σωματικού βάρους
Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα)
- Μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων (κύτταρα του αίματος που
βοηθούν να σταματήσει η αιμορραγία), μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων τα
οποία βοηθούν στη προστασία σας από μόλυνση, μείωση του επιπέδου του
καλίου στο αίμα
- Αύξηση των ηπατικών ενζύμων, αύξηση των ηοσινοφίλων (ενός τύπου
λευκών αιμοσφαιρίων) στο αίμα
- Πρησμένοι αδένες στον αυχένα, τη μασχάλη ή τη βουβωνική χώρα
- Αυξημένη όρεξη
- Αυξημένη διάθεση
- Να ακούτε, να βλέπετε ή να αισθάνεστε πράγματα που δεν υπάρχουν,
σοβαρή διανοητική διαταραχή (ψύχωση)
- Εμφάνιση και/ή αίσθηση καμίας συγκίνησης, ασυνήθιστη καχυποψία,
κρίση πανικού
- Προβλήματα στην ανάγνωση, διαταραχές ομιλίας, προβλήματα στη γραφή
- Ανησυχία, υπερκινητικότητα
- Επιβράδυνση της σκέψης, μειωμένη εγρήγορση ή επαγρύπνηση
- Μειωμένες ή αργές κινήσεις του σώματος, ακούσιες μη φυσιολογικές ή
επαναλαμβανόμενες κινήσεις των μυών
- Λιποθυμία
- Ανώμαλη αίσθηση της αφής, μειωμένη αίσθηση της αφής
- Μειωμένη, διαταραγμένη ή καμία αίσθηση της όσφρησης
- Ασυνήθιστη αίσθηση ή εντύπωση που μπορεί να προηγείται μιας
ημικρανίας ή ενός συγκεκριμένου τύπου κρίσης
- Ξηροφθαλμία, ευαισθησία των ματιών στο φως, συσπάσεις βλεφάρων,
υγρά μάτια
- Μειωμένη ή απώλεια της ακοής, απώλεια της ακοής στο ένα αυτί
- Αργός ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός, αίσθηση ότι η καρδιά σας
χτυπάει στο στήθος σας
- Χαμηλή αρτηριακή πίεση, μείωση της αρτηριακής πίεσης που προκαλείται
όταν σηκώνεστε όρθιοι, (ως εκ τούτου, μερικοί άνθρωποι που λαμβάνουν
τοπιραμάτη μπορεί να αισθανθούν λιποθυμία, ζάλη ή μπορεί να χάσουν τις
αισθήσεις τους όταν σηκώνονται όρθιοι ή εγείρονται ξαφνικά)
6
- Εξάψεις, αίσθημα θερμότητας
- Παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος)
- Υπερβολική διέλευση αερίων, αίσθημα καύσου, αίσθημα γαστρικής
πληρότητας ή τυμπανισμός
- Αιμορραγούντα ούλα, αύξηση της έκκρισης σιέλου, ακουσία εκροή σιέλου
από το στόμα, δύσοσμη αναπνοή
- Υπερβολική πρόσληψη υγρών, δίψα
- Αποχρωματισμός του δέρματος
- Μυϊκή δυσκαμψία, πόνος στη μια πλευρά
- Αιματουρία, ακράτεια (έλλειψη ελέγχου) των ούρων, επείγουσα επιθυμία
για ούρηση, πόνος στα νεφρά ή στα πλευρά
- Δυσκολία στην επίτευξη ή διατήρηση της στύσης, σεξουαλική
δυσλειτουργία
- Συμπτώματα που ομοιάζουν με αυτά της γρίπης
- Κρύα δάκτυλα χεριών και ποδιών
- Αίσθημα μέθης
- Μαθησιακές δυσκολίες
Σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
- Ασυνήθιστα αυξημένη διάθεση
- Απώλεια συνείδησης
- Τύφλωση στο ένα μάτι, προσωρινή τύφλωση, νυκτερινή τύφλωση
- Αμβλυωπία
- Οίδημα εντός και γύρω από τα μάτια
- Μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και αλλαγή χρώματος (λευκό, μπλε και στη
συνέχεια κόκκινο) στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών όταν εκτίθενται
στο κρύο
- Φλεγμονή του ήπατος, ηπατική ανεπάρκεια
- Σύνδρομο Stevens-Johnson, μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή
κατάσταση που εμφανίζεται με πληγές σε πολλές περιοχές βλεννογόνων (όπως
το στόμα, η μύτη και τα μάτια), δερματικό εξάνθημα και φουσκάλες
- Μη φυσιολογική οσμή του δέρματος
- Δυσφορία στα χέρια ή στα πόδια σας
- Νεφρική διαταραχή
- Αυξημένα επίπεδα οξέων στο αίμα
Άγνωστες συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα
δεδομένα)
- Η ωχροπάθεια είναι μια νόσος της ωχράς κηλίδας, της μικρής κηλίδας του
αμφιβληστροειδούς όπου η όραση είναι οξεία. Πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό
σας εάν παρατηρήσετε κάποια μεταβολή ή μείωση της όρασης σας.
- Βήχας
- Τοξική επιδερμική νέκρωση, μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που
σχετίζεται με μια σοβαρότερη μορφή του συνδρόμου Stevens-Johnson, και
χαρακτηρίζεται από εκτεταμένες φουσκάλες και αποφολίδωση των εξωτερικών
στρωμάτων του δέρματος (βλ. σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες)
Παιδιά και έφηβοι
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες στα παιδιά είναι γενικά παρόμοιες με εκείνες που
παρατηρήθηκαν σε ενήλικες. Ωστόσο, ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες είτε
παρατηρούνται πιο συχνά σε παιδιά και/ή μπορεί να είναι πιο σοβαρές σε
παιδιά παρά σε ενήλικες. Ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι πιο
σοβαρές περιλαμβάνουν μείωση ή απώλεια της εφίδρωσης και αύξηση των
επιπέδων των οξέων στο αίμα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες μπορεί να
7
εμφανιστούν πιο συχνά στα παιδιά περιλαμβάνουν ασθένειες της ανώτερης
αναπνευστικής οδού.
Καταγραφή των παρενεργειών
μ , μ , Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το γιατρό το
μ μ . μ μφαρ ακοποιό ή το νοσοκό ο σας Αυτό περιλα βάνει οποιαδήποτε ανεπιθύ ητη
μ . ενέργεια που δεν περιλα βάνεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε
επίσης να αναφέρετε τις παρενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr). Με την αναφορά
των παρενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη παροχή περισσοτέρων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια αυτού του φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το JADIX
®
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην κυψέλη και στο κουτί μετά τη "ΛΗΞΗ". Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Δ .εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό
μ Μην πετάτε οποιοδήποτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ής στα οικιακά
. μ μ σκουπίδια Ρωτήστε το φαρ ακοποιό σας πώς να πετάξετε φάρ ακα που δεν
μ . μ χρησι οποιούνται πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στη προστασία του
.περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το JADIX
®
JADIX
®
25mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
- Η δραστική ουσία( ) ες είναι η τοπιραμάτη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο περιέχει 25mg τοπιραμάτη.
- Τα άλλα συστατικά είναι (πυρήνας δισκίου): λακτόζη μονοϋδρική,
προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο
νατριούχο (Τύπος Α), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μαγνήσιο στεατικό
και (επικάλυψη δισκίου) βασικό συμπολυμερές βουτυλομεθακρυλικού
εστέρα, νάτριο λαουρυλοθειικό, μαγνήσιο στεατικό, στεατικό οξύ, τάλκης
και τιτανίου διοξείδιο (E171).
JADIX
®
50mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
- Η δραστική ουσία( ) ες είναι η τοπιραμάτη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο περιέχει 50mg τοπιραμάτη.
- Τα άλλα συστατικά είναι (πυρήνας δισκίου): λακτόζη μονοϋδρική,
προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο
νατριούχο (Τύπος Α), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μαγνήσιο στεατικό
και (επικάλυψη δισκίου) βασικό συμπολυμερές βουτυλομεθακρυλικού
εστέρα, νάτριο λαουρυλοθειικό, μαγνήσιο στεατικό, στεατικό οξύ, τάλκης,
τιτανίου διοξείδιο (E171) και σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172).
JADIX
®
100mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
- Η δραστική ουσία( ) ες είναι η τοπιραμάτη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό
8
υμένιο δισκίο περιέχει 100mg τοπιραμάτη.
- Τα άλλα συστατικά είναι (πυρήνας δισκίου): λακτόζη μονοϋδρική,
προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο
νατριούχο (Τύπος Α), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μαγνήσιο στεατικό
και (επικάλυψη δισκίου) βασικό συμπολυμερές βουτυλομεθακρυλικού
εστέρα, νάτριο λαουρυλοθειικό, μαγνήσιο στεατικό, στεατικό οξύ, τάλκης,
τιτανίου διοξείδιο (E171) και σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172).
JADIX
®
200mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
- Η δραστική ουσία( ) ες είναι η τοπιραμάτη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό
υμένιο δισκίο περιέχει 200mg τοπιραμάτη.
- Τα άλλα συστατικά είναι (πυρήνας δισκίου): λακτόζη μονοϋδρική,
προζελατινοποιημένο άμυλο αραβοσίτου, άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο
νατριούχο (Τύπος Α), μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μαγνήσιο στεατικό
και (επικάλυψη δισκίου) βασικό συμπολυμερές βουτυλομεθακρυλικού
εστέρα, νάτριο λαουρυλοθειικό, μαγνήσιο στεατικό, στεατικό οξύ, τάλκης,
τιτανίου διοξείδιο (E171) και σιδήρου οξείδιο (E172).
Εμφάνιση του JADIX
®
και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το JADIX
®
διατίθεται ως επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
JADIX
®
25mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Το JADIX
®
25mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκά, στρογγυλά
και κυρτά.
JADIX
®
50mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Το JADIX
®
50mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι κίτρινα,
στρογγυλά και κυρτά.
JADIX
®
100mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Το JADIX
®
100mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι κίτρινα,
στρογγυλά και κυρτά.
JADIX
®
200mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Το JADIX
®
200mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι κίτρινα,
στρογγυλά και κυρτά.
Το JADIX
®
διατίθεται σε μεγέθη συσκευασίας με 10 και 60 δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
ΦΑΡΜΑΖΑΚ A.E.
Ναούσης 31, Βοτανικός
104 47 Αθήνα,
Ελλάδα
Παραγωγός
West Pharma – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.
Rua João de Deus, nº 11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugal
ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε
9
Θέση Πούσι-Χατζή Αγίου Λουκά,
Παιανία Αττικής, 19002
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Ιταλία: Topiramato Tecnimede 25, 50, 100, 200mg Compresse rivestite con film
Ελλάδα: JADIX
®
25, 50, 100, 200mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Πορτογαλία: Topiramato Clindonim
Ηνωμένο Βασίλειο: Topiramate 25, 50, 100, 200mg Film-coated tablets
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή.
10