ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή
Levetiracetam Sandoz 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Levetiracetam Sandoz 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Levetiracetam Sandoz 750 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Levetiracetam Sandoz 1000 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Λεβετιρακετάμη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό
σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Levetiracetam Sandoz και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Levetiracetam Sandoz
3. Πώς να πάρετε το Levetiracetam Sandoz
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Levetiracetam Sandoz
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το LEVETIRACETAM SANDOZ και ποια είναι η χρήση του
Το Levetiracetam Sandoz, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, είναι ένα
αντιεπιληπτικό φάρμακο (φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
των κρίσεων επιληψίας).
Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται
ως μόνο φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους από 16 ετών με
νεοδιαγνωσθείσα επιληψία, για τη θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων
εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.
συμπληρωματικά με άλλα αντιεπιληπτικά φάρμακα για τη θεραπεία:
o των επιληπτικών κρίσεων εστιακής έναρξης με ή χωρίς δευτερογενή
γενίκευση σε ενήλικες, εφήβους, παιδιά και βρέφη ηλικίας από 1
μηνός
o στη θεραπεία των μυοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους από
12 ετών με νεανική μυοκλονική επιληψία.
2
o στη θεραπεία των πρωτοπαθώς γενικευμένων τονικοκλονικών
κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας από 12 ετών με ιδιοπαθή
γενικευμένη επιληψία.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το LEVETIRACETAM
SANDOZ
Μην πάρετε το Levetiracetam Sandoz
Αν είστε αλλεργικοί (αν έχετε υπερευαισθησία) στη λεβετιρακετάμη ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται
στην παράγραφο 6).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας, προτού πάρετε το Levetiracetam Sandoz,
εάν:
υποφέρετε από πάθηση νεφρών, ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας, ο
οποίος θα αποφασίσει αν η δόση σας πρέπει να προσαρμοστεί κατάλληλα.
παρατηρήσετε οποιαδήποτε επιβράδυνση στην ανάπτυξη του παιδιού σας ή
οποιαδήποτε ξαφνική επιτάχυνση της εφηβείας, παρακαλείσθε να
απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
παρατηρήσετε αύξηση στη σοβαρότητα των κρίσεων (π.χ. αύξηση του
αριθμού τους), παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
έχετε συμπτώματα κατάθλιψης και/ή ιδεασμού αυτοκτονίας, παρακαλείστε
να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας. Ένας μικρός αριθμός ατόμων που
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με αντιεπιληπτικά όπως το Levetiracetam Sandoz
εμφάνισαν σκέψεις αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας.
Άλλα φάρμακα και Levetiracetam Sandoz
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δε σας έχουν
χορηγηθεί με συνταγή.
Το Levetiracetam Sandoz με τροφές,ποτά και οινόπνευμα
Μπορείτε να παίρνετε το Levetiracetam Sandoz με ή χωρίς τροφές. Για μεγαλύτερη
ασφάλεια, μην παίρνετε το Levetiracetam Sandoz με οινόπνευμα.
Κύηση και θηλασμός
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Εάν είστε ή νομίζετε ότι είστε έγκυος, παρακαλούμε να ενημερώσετε το γιατρό
σας.
Το Levetiracetam Sandoz δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση εκτός αν
είναι απολύτως αναγκαίο.
Ο κίνδυνος εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών για το αγέννητο παιδί σας δεν
μπορεί να αποκλειστεί εντελώς. Αυτό το φάρμακο έδειξε ανεπιθύμητες
ενέργειες στην αναπαραγωγικότητα σε μελέτες με πειραματόζωα, σε
δοσολογίες υψηλότερες από εκείνη που χρειάζεστε για τον έλεγχο των
κρίσεων.
Δε συνιστάται ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
3
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Levetiracetam Sandoz μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να
χειρίζεστε εργαλεία ή μηχανές, διότι αυτό το φάρμακο μπορεί να σας
προκαλέσει υπνηλία. Αυτό είναι πιθανότερο στην αρχή της θεραπείας ή έπειτα
από αύξηση της δόσης. Δεν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές έως
ότου επιβεβαιωθεί ότι η ικανότητά σας να πραγματοποιείτε τέτοιες
δραστηριότητες δεν επηρεάζεται.
3. Πώς να πάρετε το LEVETIRACETAM SANDOZ
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας.
Το Levetiracetam Sandoz πρέπει να λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα, πρωί και
βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Πάρετε τον αριθμό δισκίων σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας.
Μονοθεραπεία
Δόση σε ενήλικες και εφήβους (από 16 ετών):
Γενική δόση: μεταξύ 1.000 mg και 3.000 mg ημερησίως.
Όταν αρχίσετε να παίρνετε Levetiracetam Sandoz, ο γιατρός θα σας
συνταγογραφήσει μια χαμηλότερη δόση για τις 2 εβδομάδες που θα
προηγηθούν της χαμηλότερης γενικής δόσης.
Παράδειγμα: αν η ημερήσια δόση σας είναι 1.000
mg
, θα μπορούσατε να
πάρετε 2 δισκία των 250
mg
το πρωί και 2 δισκία των 250
mg
το βράδυ.
Συμπληρωματική θεραπεία
Δόση σε ενήλικες και εφήβους (12 μέχρι 17 ετών) με σωματικό βάρος
50 kg και άνω:
Γενική δόση: μεταξύ 1.000 mg και 3.000 mg ημερησίως.
Παράδειγμα: αν η ημερήσια δόση σας είναι 1.000
mg
, θα μπορούσατε να
πάρετε 2 δισκία των 250
mg
το πρωί και 2 δισκία των 250
mg
το βράδυ.
Δοσολογία σε βρέφη (6 έως 23 μηνών), παιδιά (2 μέχρι 11 ετών) και
εφήβους (12 μέχρι 17 ετών) με σωματικό βάρος κάτω από 50 kg:
Ο γιατρός σας θα συνταγογραφήσει την καταλληλότερη φαρμακοτεχνική
μορφή λεβετιρακετάμης σύμφωνα με την ηλικία, το βάρος και τη δόση.
Το πόσιμο διάλυμα λεβετιρακετάμης 100 mg/ml είναι η καταλληλότερη
φαρμακοτεχνική μορφή για βρέφη και παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών.
Γενική δόση: μεταξύ 20 mg ανά kg σωματικού βάρους και 60 mg ανά kg
σωματικού βάρους καθημερινά.
Παράδειγμα: με γενική δόση 20 mg ανά kg σωματικού βάρους καθημερινά, θα
μπορούσατε να δώσετε στο παιδί σας βάρους 25 kg, 1 δισκίο των 250
mg
το
πρωί και 1 δισκίο των 250
mg
το βράδυ.
Δοσολογία σε βρέφη (1 μηνός έως κάτω των 6 μηνών):
4
Μια καταλληλότερη μορφή για βρέφη είναι το πόσιμο διάλυμα
λεβετιρακετάμης 100 mg/ml.
Τρόπος χορήγησης:
Καταπίνετε τα δισκία Levetiracetam Sandoz με αρκετή ποσότητα κάποιου υγρού
(π.χ. ένα ποτήρι νερό).
Διάρκεια της θεραπείας:
Το Levetiracetam Sandoz χρησιμοποιείται για χρόνια αγωγή. Η θεραπεία με
Levetiracetam Sandoz πρέπει να συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα συνιστά
ο γιατρός σας.
Μη σταματήσετε την αγωγή σας χωρίς τη συμβουλή του γιατρού
σας, καθώς η διακοπή της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει στην
αύξηση των κρίσεων. Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσει η
θεραπεία, θα σας δώσει οδηγίες για τη βαθμιαία μείωση της δόσης έως την
πλήρη διακοπή του φαρμάκου.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Levetiracetam Sandoz από την κανονική:
Οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της υπερδοσολογίας με Levetiracetam Sandoz
είναι: υπνηλία, διέγερση, εχθρότητα, μείωση της εγρήγορσης, καταστολή της
αναπνοής και κώμα.
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε πάρει περισσότερα δισκία από όσα
θα έπρεπε. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει την καλύτερη δυνατόν αντιμετώπιση
της υπερδοσολογίας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Levetiracetam Sandoz:
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε παραλείψει μία ή περισσότερες
δόσεις.
Μην παίρνετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε προηγούμενη δόση που
ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Levetiracetam Sandoz:
Σε περίπτωση διακοπής της θεραπείας, όπως και με άλλα αντιεπιληπτικά
φάρμακα, το Levetiracetam Sandoz πρέπει να διακόπτεται βαθμιαία για να
αποφευχθεί η επιδείνωση των κρίσεων.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Ορισμένες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες όπως νύστα, κόπωση και ζάλη
μπορεί να είναι συνηθέστερες στην αρχή της θεραπείας ή με αύξηση της δόσης.
Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να ελαττώνονται με την πάροδο του χρόνου.
Πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10
άτομα
ρινοφαρυγγίτιδα
υπνηλία (νύστα), πονοκέφαλος
5
Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα
• ανορεξία (απώλεια όρεξης),
κατάθλιψη, εχθρικότητα ή επιθετικότητα, άγχος, υπνηλία, νευρικότητα ή
ευερεθιστότητα
σπασμοί, διαταραχή της ισορροπίας, ζάλη (αίσθηση αστάθειας), λήθαργος,
τρόμος (ακούσιο τρέμουλο)
• ίλιγγος (αίσθημα περιστροφής)
• βήχας
• κοιλιακός πόνος, διάρροια, δυσπεψία (δυσκολία στην πέψη), έμετος, ναυτία
• εξάνθημα
• αδυναμία /κόπωση (κούραση)
Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100 άτομα
• μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων
• μείωση του βάρους, αύξηση του βάρους
απόπειρα αυτοκτονίας και σκέψεις αυτοκτονίας, ψυχική διαταραχή, μη
φυσιολογική συμπεριφορά, ψευδαίσθηση, θυμός, σύγχυση, προσβολή πανικού,
συναισθηματική αστάθεια/διακυμάνσεις της συναισθηματικής διάθεσης,
διέγερση
αμνησία (απώλεια μνήμης), επιβάρυνση της μνήμης (αμνησία), μη
φυσιολογικός συντονισμός/αταξία (επιβάρυνση του συντονισμού των
κινήσεων), παραισθησία (μυρμήγκιασμα), διαταραχή της προσοχής (απώλεια
της συγκέντρωσης)
• διπλωπία (διπλή όραση), θαμπή όραση
• μη φυσιολογικά αποτελέσματα των εξετάσεων ηπατικής λειτουργίας
• απώλεια τριχωτού, έκζεμα, κνησμός
• μυϊκή αδυναμία, μυαλγία (μυϊκός πόνος)
• κάκωση
Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα
• λοίμωξη
• μειωμένος αριθμός όλων των αιμοσφαιρίων
σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (DRESS)
μειωμένη συγκέντρωση νατρίου στο αίμα
αυτοκτονία, διαταραχές της προσωπικότητας (προβλήματα συμπεριφοράς),
μη φυσιολογική σκέψη (βραδύτητα σκέψης, αδυναμία συγκέντρωσης)
ανεξέλεγκτοι μυϊκοί σπασμοί, που προσβάλλουν την κεφαλή, τον κορμό και
τα άκρα, δυσκολία ελέγχου των κινήσεων, υπερκινησία (υπερδραστηριότητα)
• παγκρεατίτιδα
• ηπατική ανεπάρκεια, ηπατίτιδα
δερματικό εξάνθημα, το οποίο μπορεί να σχηματίσει φλύκταινες και παίρνει τη
μορφή στοχοειδών αλλοιώσεων (κηλίδες με σκουρόχρωμο κέντρο και ωχρή
περιφέρεια, η οποία περιβάλλεται από ένα σκουρόχρωμο δακτύλιο) (
πολύμορφο
ερύθημα
), εκτεταμένο εξάνθημα με φλύκταινες και απολέπιση του δέρματος,
ειδικά γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και τα γεννητικά όργανα
(
σύνδρομο Stevens-Johnson
) και μια πιο σοβαρή μορφή που προκαλεί
απολέπιση του δέρματος σε περισσότερο από το 30% της σωματικής
επιφάνειας (
τοξική επιδερμική νεκρόλυση
).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
6
αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: +30 213 2040380/337, Φαξ: +30 210 6549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών
μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με
την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το LEVETIRACETAM SANDOZ
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείται αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και την κυψέλη μετά τη λέξη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται. Ο χρόνος ζωής μετά το
πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου είναι 100 ημέρες.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Να φυλάσσεται στο αρχικό κουτί για να προστατεύεται από την υγρασία.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Levetiracetam Sandoz
Η δραστική ουσία ονομάζεται λεβετιρακετάμη.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας: Ποβιδόνη Κ25, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, νατριούχος
κροσκαρμελλόζη, κροσποβιδόνη (τύπου Α), άνυδρο κολλοειδές οξείδιο
πυριτίου, τάλκης, στεατικό μαγνήσιο.
<Για τα 250mg>
Επικάλυψη λεπτού υμενίου: hypromellose, hydroxypropylcellulose, macrogol type 6000,
titanium dioxide (E171), talc, indigo carmine (E 132).
<Για τα 500mg>
Επικάλυψη λεπτού υμενίου: hypromellose, hydroxypropylcellulose, macrogol type 6000,
titanium dioxide (E171), talc, iron oxide yellow (E 172).
< Για τα 750mg>
Επικάλυψη λεπτού υμενίου: hypromellose, hydroxypropylcellulose, macrogol type 6000,
titanium dioxide (E171), talc, iron oxide Red (E 172), iron oxide yellow (E 172).
< Για τα 1000mg>
Επικάλυψη λεπτού υμενίου: hypromellose, hydroxypropylcellulose, macrogol type 6000,
titanium dioxide (E171), talc.
Το Levetiracetam Sandoz 250 mg συσκευάζεται σε κυψέλες (blisters) από OPA/Al/PVC -
Al, οι οποίες περιέχονται σε χάρτινα κουτιά και περιέχουν 10, 20, 28, 30, 50,
50*1, 60, 100, 120 και 200 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ή σε φιάλες
HPDE με βιδωτό πώμα πολυπροπυλενίου και καψάκιο γέλης οξειδίου του
πυριτίου (silicagel), οι οποίες περιέχονται σε χάρτινα κουτιά και περιέχουν 100
7
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Το Levetiracetam Sandoz 500, 750, 1000 mg συσκευάζεται σε κυψέλες (blisters) από
OPA/Al/PVC - Al, οι οποίες περιέχονται σε χάρτινα κουτιά και περιέχουν 10, 28,
30, 50, 50*1, 60, 100, 120 και 200 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ή σε
φιάλες HPDE με βιδωτό πώμα πολυπροπυλενίου και καψάκιο γέλης οξειδίου του
πυριτίου (silicagel), οι οποίες περιέχονται σε χάρτινα κουτιά και περιέχουν 100
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Levetiracetam Sandoz 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 250 mg λεβετιρακετάμης.
Levetiracetam Sandoz 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 500 mg λεβετιρακετάμης..
Levetiracetam Sandoz 750 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 750 mg λεβετιρακετάμης.
Levetiracetam Sandoz 1000 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 1000 mg λεβετιρακετάμης.
Εμφάνιση του Levetiracetam Sandoz και περιεχόμενο της συσκευασίας
Levetiracetam Sandoz 250 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Γαλάζια, ωοειδή, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, τα οποία
φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές τους, με ανάγλυφα τα διακριτικά LVT /
250 στη μια πλευρά.
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσα μέρη.
Levetiracetam Sandoz 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Κίτρινα, ωοειδή, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, τα οποία
φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές τους, με ανάγλυφα τα διακριτικά LVT /
500 στη μια πλευρά.
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσα μέρη.
Levetiracetam Sandoz 750 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Βερικοκί χρώματος, ωοειδή, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία,
τα οποία φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές τους, με ανάγλυφα τα
διακριτικά LVT / 750 στη μια πλευρά.
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσα μέρη.
Levetiracetam Sandoz 1000 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
Λευκά, ωοειδή, αμφίκυρτα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, τα οποία
φέρουν χαραγή και στις δύο πλευρές τους, με ανάγλυφα τα διακριτικά LVT /
1000 στη μια πλευρά.
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσα μέρη.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
Sandoz GmbH
8
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl
Αυστρία
Παραγωγοί
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1526 Ljubljana
Σλοβενία
LEK S.A.
ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa
Πολωνία
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben
Γερμανία
S.C. Sandoz, S.R.L.
Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures
Ρουμανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Συμπληρώνεται σε εθνικό επίπεδο.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον
04/2013.
9