ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Nelibat 10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Nelibat 20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Nelibat 40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Ατορβαστατίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περισσότερες απορίες, ρωτήστε τον γιατρό , τον φαρμακοποιό ή
τον νοσοκόμο σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειας τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό
,τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας .Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1 Τι είναι το Nelibat
και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Nelibat
3 Πώς να πάρετε το Nelibat
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Nelibat
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Nelibat
και ποια είναι η χρήση του
Το Nelibat
ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστή ως στατίνες, που είναι
ρυθμιστικά φάρμακα των λιπιδίων.
Το Nelibat
χρησιμοποιείται για την μείωση των λιπιδίων στο αίμα, γνωστών ως
χοληστερόλη και τριγλυκερίδια, όταν μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και
αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν αποτύχει. Εάν έχετε αυξημένο κίνδυνο
καρδιοπάθειας, το Nelibat
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μείωση
αυτού του κινδύνου ακόμα και αν τα επίπεδα χοληστερόλης σας είναι
φυσιολογικά. Θα πρέπει να διατηρήσετε μια δίαιτα για τη μείωση της
χοληστερόλης κατά την διάρκεια της θεραπείας.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να χρησιμοποιήσετε το Nelibat
Μην πάρετε το Nelibat
- σε περίπτωση αλλεργίας στην ατορβαστατίνη
ή σε οποιαδήποτε παρόμοια
φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την μείωση των λιπιδίων του αίματος ή
σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου ( αναφέρονται
στην παράγραφο 6 ).
- σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κάποτε μία νόσο που επηρεάζει το ήπαρ
- σε περίπτωση που είχατε κάποιες ανεξήγητα μη φυσιολογικές εξετάσεις
αίματος, για τη λειτουργία του ήπατος
- σε περίπτωση που είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν
1
χρησιμοποιείτε αξιόπιστη αντισύλληψη
- σε περίπτωση που είστε έγκυοςή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος
- σε περίπτωση που θηλάζετε
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας προτού πάρετε
το Nelibat
Τα ακόλουθα είναι αιτίες που το Nelibat
μπορεί να μην είναι κατάλληλο για εσάς:
αν είχατε προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο με αιμορραγία στον
εγκέφαλο, ή αν είχατε μικρούς θύλακες με υγρό στον εγκέφαλο από
προηγούμενα εγκεφαλικά επεισόδια
αν έχετε πρόβλημα με τους νεφρούς σας
αν έχετε υπολειτουργία του θυρεοειδή (υποθυρεοειδισμό)
αν είχατε επανειλημμένα ή ανεξήγητα μυϊκά άλγη ή πόνους, ατομικό ή
οικογενειακό ιστορικό μυϊκών προβλημάτων
εάν είχατε προηγούμενα μυϊκά προβλήματα κατά τη διάρκεια της
θεραπείας με άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα (για παράδειγμα άλλη ‘-
στατίνη’ ή ‘-φιβράτη’)
αν καταναλώνετε συστηματικά μεγάλη ποσότητα οινοπνεύματος
αν έχετε προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου
αν είστε μεγαλύτεροι από 70 χρονών
Να ελέγξετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το
Nelibat
αν είχατε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια
Αν κάποια από αυτά σας αφορούν, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας συστήσει
να κάνετε μία εξέταση αίματος πριν και πιθανώς κατά τη διάρκεια της
θεραπείας σας με το Nelibat
για να προβλέψει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων
ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος
ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μύες, π.χ. ραβδομυόλυση,
αυξάνει όταν συγκεκριμένα φάρμακα λαμβάνονται ταυτόχρονα (βλέπε
Παράγραφο 2 «’Άλλα φάρμακα και Nelibat »).
Ενημερώστε επίσης τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν αισθάνεστε διαρκή
μυική αδυναμία. Για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησής σας ενδέχεται να
απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και φάρμακα.
Όσο λαμβάνετε αυτό το φάρμακο ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί στενά αν
έχετε διαβήτη ή αν υπάρχει κίνδυνος να εμφανίσετε διαβήτη. Είναι πιθανό να
υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και
λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση
Άλλα φάρμακα και Nelibat
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε
πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα. Υπάρχουν κάποια
φάρμακα που μπορεί να αλλάξουν την δράση του Nelibat ή η δράση τους
μπορεί να αλλάξει από το Nelibat. Αυτού του είδους η αλληλεπίδραση
μπορεί να κάνει ένα από τα δύο ή και τα δύο φάρμακα λιγότερο
αποτελεσματικά.Από την άλλη, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή τη
σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της
σημαντικής πάθησης της φθοράς του μυός, γνωστής ως ραβδομυόλυση, η
οποία περιγράφεται στην Παράγραφο 4:
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας
του ανοσοποιητικού σας συστήματος, π.χ. κυκλοσπορίνη
Ορισμένα αντιβιοτικά ή αντιμυκητιασικά φάρμακα, π.χ. ερυθρομυκίνη,
κλαριθρομυκίνη, τελιθρομυκίνη,κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη,βορικοναζόλη,
φλουκοναζόλη, ποσακοναζόλη, ριφαμπικίνη, φουσιδικό οξύ.
Άλλα φάρμακα που ρυθμίζουν τα επίπεδα των λιπιδίων, π.χ. γεμφιβροζίλη,
άλλες φιβράτες, κολεστιπόλη
Κάποιοι αναστολείς διαύλων ασβεστίου που χρησιμοποιούνται για την
στηθάγχη ή την υψηλή αρτηριακή πίεση, π.χ. αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη,
φάρμακα που ρυθμίζουν τον καρδιακό σας ρυθμό π.χ. διγοξίνη, βεραπαμίλη,
αμιωδαρόνη
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του HIV, π.χ. ριτοναβίρη,
λοπιναβίρη, αταζαναβίρη, ινδιναβίρη, συνδυασμός
ιπραναβίρης/ριτοναβίρης, κλπ.
Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της ηπατίτιδας
C, π.χ. τελαπρεβίρη
Άλλα φάρμακα γνωστά για την αλληλεπίδραση τους με το Nelibat
περιλαμβάνουν την εζετιμίμπη (που μειώνει την χοληστερόλη), τη
βαρφαρίνη (που μειώνει το ενδεχόμενο δημιουργίας θρόμβων στο αίμα), τα
από στόματος αντισυλληπτικά, τη stiripentol (ένα αντισπασμωδικό για την
επιληψία), σιμετιδίνη (χρησιμοποιείται για στομαχικό καύσο και πεπτικά
έλκη), φαιναζόνη (ένααναλγητικό) , κολχικίνη (χρησιμοποιείται για τη
θεραπεί της ουρικής αρθρίτιδας) τα αντιόξινα (προϊόντα για τη δυσπεψία
που περιέχουν αργίλιο ή μαγνήσιο) και τη μποσεπρεβίρη (χρησιμοποιείται
για τη θεραπεία ηπατικής νόσου, όπως η ηπατίτιδα C)
Φάρμακα τα οποία λαμβάνονται χωρίς συνταγή γιατρού :St Johns Wort.
Eνημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα
πάρει άλλα φάρμακα .
Tο Nelibat
με τροφές και ποτά
Βλέπε παράγραφο 3 για οδηγίες για το πώς να πάρετε το Nelibat. Παρακαλούμε
λάβετε υπόψη τα ακόλουθα
Χυμός γκρέιπφρουτ
Μη καταναλώνετε περισσότερο από ένα ή δύο μικρά ποτήρια χυμού γκρέιπφρουτ
ανά ημέρα γιατί μεγάλες ποσότητες χυμού γκρέιπφρουτ μπορεί να αλλάξουν τις
επιδράσεις του Nelibat.
Οινόπνευμα
Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαμβάνετε αυτό το
φάρμακο. Βλέπε παράγραφο 2 ‘«Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις» για
λεπτομέρειες.
Κύηση και θηλασμός
Μην πάρετε το Nelibat αν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος.
Μην πάρετε το Nelibat αν υπάρχει δυνατότητα να μείνετε έγκυος, εκτός εάν
χρησιμοποιείτε αξιόπιστα μέτρα αντισύλληψης.
Μην πάρετε το Nelibat αν θηλάζετε.
Η ασφάλεια του Nelibat κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού δεν
έχει τεκμηριωθεί.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Κατά κανόνα αυτό το φάρμακο δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή
να χειρίζεστε μηχανήματα. Ωστόσο, μην οδηγείτε εάν αυτό το φάρμακο
επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή
μηχανές εάν αυτό το φάρμακο σας επηρεάζει ως προς την ικανότητά χειρισμού
τους.
Tο Nelibat περιέχει λακτόζη
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα,
επικοινωνήστε μαζί του πριν αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.
3. Πως να πάρετε το Nelibat
Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας καθορίσει μία διατροφή
χαμηλή σε χοληστερόλη, την οποία πρέπει επίσης να διατηρήσετε κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με το Nelibat.
Η συνήθης αρχική δόση του Nelibat είναι 10 mg μία φορά την ημέρα σε ενήλικες
και παιδιά άνω των 10 ετών. Ο γιατρός σας μπορεί να αυξήσει τη δόση αυτή αν
είναι απαραίτητο μέχρι να λαμβάνετε τη δόση που χρειάζεστε. Ο γιατρός σας θα
προσαρμόζει τη δοσολογία ανά διαστήματα 4 εβδομάδων ή και περισσότερο. Η
μέγιστη δόση του Nelibat
είναι 80 mg ημερησίως για ενήλικες και 20 mg
ημερησίως για παιδιά.
Τα δισκία του Nelibat
πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό, και μπορούν να
λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς τη λήψη τροφής. Ωστόσο,
προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας.
Η διάρκεια της θεραπείας με το Nelibat
καθορίζεται από τον γιατρό σας.
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν πιστεύετε ότι η επίδραση του
Nelibat
είναι είτε πολύ δυνατή ή πολύ αδύναμη.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του Nelibat
από την κανονική
Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία Nelibat
(περισσότερα από την συνήθη
ημερησία δόση σας), να επικοινωνήσετε και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή
το πλησιέστερο νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Nelibat
Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, απλώς πάρτε την επόμενη προγραμματισμένη
σας δόση στη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση
που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Nelibat
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο
μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν βιώσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες,
σταματήστε τη λήψη των δισκίων και ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως
ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο πλησιέστερο
νοσοκομείο.
Σπάνιες:μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα:
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση η οποία προκαλεί πρήξιμο του προσώπου,
της γλώσσας και των αεραγωγών που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη
δυσκολία στην αναπνοή.
Σοβαρή ασθένεια με σοβαρή αποφολίδωση και οίδημα του προσώπου,
σχηματισμό φλυκταινών στο δέρμα, το στόμα, τα μάτια, τα γεννητικά
όργανα και πυρετό. Εξάνθημα δέρματος με ροζ-κόκκινες κηλίδες ιδιαίτερα
στις παλάμες των χεριών ή στα πέλματα των ποδιών, οι οποίες μπορεί να
σχηματίσουν φλύκταινες.
Μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία ή πόνο και ειδικά αν συγχρόνως αισθάνεστε
αδιάθετοι ή έχετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλείται από μη
φυσιολογική λύση του μυ. Η μη φυσιολογική λύση του μυ δεν υποχωρεί
πάντα, ακόμα και αν διακόψετε τη λήψη της ατορβαστατίνης και μπορεί
να είναι απειλητική για τη ζωή και να οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά.
Πολύ σπάνιες : μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα
- Εάν παρουσιάσετε προβλήματα με μη αναμενόμενες ή ασυνήθειςς
αιμορραγίες ή μώλωπες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ηπατικό πρόβλημα.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες με το Nelibat:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)
περιλαμβάνουν:
ρινική φλεγμονή, πόνος στο λαιμό, ρινική αιμορραγία
αλλεργικές αντιδράσεις
αυξήσεις των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα (αν πάσχετε από διαβήτη
πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
σας)
αύξηση της κινάσης της κρεατινίνης του αίματος
κεφαλαλγία
ναυτία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, δυσπεψία, διάρροια
αρθραλγία, μυϊκό πόνο και οσφυαλγία
αποτελέσματα εξετάσεων που δείχνουν ότι οι λειτουργίες του ήπατος σας
μπορεί να γίνουν μη φυσιολογικές.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100
άτομα) περιλαμβάνουν:
ανορεξία (έλλειψη όρεξης), αύξηση βάρους, μειώσεις στα επίπεδα
σακχάρου του αίματος (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να
παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας)
εφιάλτες, αϋπνία
ζάλη, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των
ποδιών, μειώσεις στην αίσθηση του πόνου ή του αγγίγματος, μεταβολή
της αίσθησης της γεύσης, απώλεια μνήμης
όραση θαμπή
εμβοές των ώτων και/ή της κεφαλής,
έμετο, ερυγές , άλγος άνω και κάτω κοιλιακής χώρας, παγκρεατίτιδα
(φλεγμονή του παγκρέατος που οδηγεί σε στομαχικό πόνο)
ηπατίτιδα (ηπατική φλεγμονή)
εξάνθημα, δερματικές εκδηλώσεις και κνησμός, κνίδωση, τριχόπτωση
αυχενικό άλγος, κόπωση μυός
κόπωση, αδιαθεσία, αδυναμία, θωρακικό άλγος, πρήξιμο ειδικά των
αστραγάλων (οίδημα), πυρετό
εξετάσεις ούρων οι οποίες είναι θετικές για λευκοκύτταρα
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα
10.000άτομα) περιλαμβάνουν:
οπτικές διαταραχές
μη αναμενόμενες αιμορραγίες ή μώλωπες
χολόσταση (κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών)
βλάβη τένοντα
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες ( μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000
άτομα) περιλαμβάνουν:
αλλεργική αντίδραση – συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ξαφνικό
συριγμό και θωρακικό πόνο ή σφίξιμο, οίδημα στα βλέφαρα, πρόσωπο,
χείλια, στόμα, γλώσσα ή λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή, κατάρρευση
απώλεια ακοής
γυναικομαστία (αύξηση του στήθους σε άντρες και γυναίκες)
Ανεπιθύμητες ενέργειες μη γνωστής συχνότητας: Διαρκής μυική αδυναμία
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με μερικές στατίνες
(φάρμακα του ιδίου τύπου):
Δυσκολία στη σεξουαλική λειτουργία
Κατάθλιψη
Αναπνευστικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένου επίμονου βήχα κα/ή
λαχάνιασμα ή πυρετό
Διαβήτη. Αυτό είναι πιο πιθανό εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρου και
λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαροι και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.
Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί όσο θα λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας, ή
τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr).
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσοτέρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πως να φυλάσσεται το Nelibat
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το
βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στον περιέκτη και στην εξωτερική συσκευασία μετά το ΕΧΡ. Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες φύλαξης για το φάρμακο αυτό.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Nelibat
Η δραστική ουσία είναι η ατορβαστατίνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg ατορβαστατίνης (ως
atorvastatin calcium trihydrate)
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει20 mg ατορβαστατίνης (ως
atorvastatin calcium trihydrate) –
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 40 mg ατορβαστατίνης (ως
atorvastatin calciumtrihydrate) .
Τα άλλα συστατικά του Nelibatείναι : pharmasorb regular, microcelac 100, cellulose
microcrystalline, starch pregelatinized, hyprolose, magnesium stearate, silica colloidal
anhydrous.
Η επικάλυψη του Nelibat
περιέχει titanium dioxide (Ε 171), lactose monohydrate,
hypromellose 2910/hypromellose 15cp, macrogol / PEG 4000, hypromellose 2910/
hypromellose 3cp, hypromellose 2910/ hypromellose 50cP.
Εμφάνιση του Nelibat και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Nelibat
10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκά ωοειδή
αμφίκυρτα .
Το Nelibat
20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκά ωοειδή
αμφίκυρτα με χαραγή στην μία πλευρά.
Το Nelibat
40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκά επιμήκη
αμφίκυρτα..
Το Nelibat
διατίθεται σε κουτιά συσκευασίας blister που περιέχουν 14 και 30
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός:
LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 44, Monumental Plaza-Κτίριο Α, 15125 Μαρούσι
Τηλ. 210 960 9 960
Παραγωγός:
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
Δερβενακίων 6, 153 51 Παλλήνη
PHARMATHEN INTERNATIONAL
ΒΙΟ.ΠΑ ΣΑΠΩΝ, ΡΟΔΟΠΗ
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
HH/MM/ΕΕΕΕ