ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
Levetiracetam/Galenica 250 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Levetiracetam/Galenica 500 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Levetiracetam/Galenica 1000mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Λεβετιρακετάμη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη,
ακόμα και όταν τα συμπτώματά της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Levetiracetam/Galenica και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Levetiracetam/Galenica
3. Πώς να πάρετε το Levetiracetam/Galenica
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Levetiracetam/Galenica
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το LEVETIRACETAM/GALENICA και ποια είναι η χρήση του
Το Levetiracetam/Galenica είναι ένα αντιεπιληπτικό φάρμακο (φάρμακο το οποίο
χρησιμοποιείται για την θεραπεία των κρίσεων επιληψίας).
Το Levetiracetam/Galenica χρησιμοποιείται
ως μόνο φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους από 16 ετών για
νεοδιαγνωσθείσα επιλειψία, για την θεραπεία των εστιακών επιληπτικών
κρίσεων με ή χωρίς δευτερογενή γενίκευση.
σαν συμπληρωματική θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι ήδη παίρνουν άλλο
αντιεπιληπτικό φάρμακο στη θεραπεία:
- εστιακών επιληπτικών κρίσεων με ή χωρίς γενίκευση σε ενήλικες,
εφήβους, παιδιά και βρέφη από 1 μηνός
- μυοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και εφήβους από 12 ετών με Νεανική
Μυοκλονική Επιληψία
- πρωτοπαθώς γενικευμένων τονικοκλονικών κρίσεων σε ενήλικες και
εφήβους από 12 ετών με Ιδιοπαθή Γενικευμένη Επιληψία.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Levetiracetam/Galenica
Μην πάρετε το Levetiracetam/Galenica
σε περίπτωση αλλεργίας στη λεβετιρακετάμη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
2
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό σας προτού πάρετε το Levetiracetam/Galenica
εάν υποφέρετε από πάθηση νεφρών, ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού
σας, ο οποίος θα αποφασίσει αν η δόση σας πρέπει να προσαρμοστεί
κατάλληλα.
αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή μη
αναμενόμενη ήβη του παιδιού σας. παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το
ιατρό σας.
αν παρατηρήσετε αύξηση στην σοβαρότητα των κρίσεων (π.χ. αύξηση του
αριθμού τους), παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το ιατρό σας.
ένας μικρός αριθμός ατόμων που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με
αντιεπιληπτικά όπως η λεβετιρακετάμη εμφάνισαν σκέψεις
αυτοτραυματισμού ή αυτοκτονίας. Αν έχετε συμπτώματα κατάθλιψης και/ή
ιδεασμού αυτοκτονίας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το ιατρό σας.
Άλλα φάρμακα και Levetiracetam/Galenica
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα
πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Το Levetiracetam/Galenica με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
Μπορείτε να παίρνετε το Levetiracetam/Galenica με ή χωρίς τροφές. Για μεγαλύτερη
ασφάλεια μην παίρνετε το Levetiracetam/Galenica με οινόπνευμα.
Κύηση και θηλασμός
Ζητείστε τη συμβουλή του γιατρού σας ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Εάν είσθε έγκυος ή εικάζετε ότι είσθε έγκυος , ζητήστε τη συμβουλή του
γιατρού σας.
Το Levetiracetam/Galenica δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση εκτός αν
είναι απολύτως αναγκαίο. O κίνδυνος εμφάνισης συγγενών ανωμαλιών στο
παιδί σας που δεν έχει γεννηθεί ακόμα, δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως. Η
λεβετιρακετάμη έδειξε ανεπιθύμητες ενέργειες στην αναπαραγωγή σε μελέτες
με πειραματόζωα, σε δοσολογίες υψηλότερες από εκείνη που χρειάζεστε για τον
έλεγχο των κρίσεων.
Δεν συνιστάται ο θηλασμός κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Levetiracetam/Galenica μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα σας να οδηγείτε ή να
χειρίζεστε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές, διότι η λεβετιρακετάμη μπορεί να
σας προκαλέσει υπνηλία. Αυτό είναι πιθανότερο στην αρχή της θεραπείας ή
έπειτα από αύξηση της δόσης. Δεν πρέπει να οδηγείτε ή να χειρίζεστε μηχανές
έως ότου επιβεβαιωθεί ότι η ικανότητά σας να πραγματοποιείτε τέτοιες
δραστηριότητες δεν επηρεάζεται.
3. Πώς να πάρετε το Levetiracetam/Galenica
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας.
3
Το Levetiracetam/Galenica πρέπει να λαμβάνεται δυο φορές την ημέρα, πρωί και
βράδυ, περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Πάρετε τον αριθμό των δισκίων που σας συνέστησε ο γιατρός σας.
Μονοθεραπεία
Δοσολογία σε ενήλικες και εφήβους (από 16 ετών)
Γενική δόση : μεταξύ 1000 mg και 3000 mg κάθε ημέρα.
Όταν θα πρέπει αρχίσετε να παίρνετε Levetiracetam/Galenica, ο γιατρός σας θα σας
συνταγογραφήσει μια χαμηλότερη δόση κατά τη διάρκεια των 2 εβδομάδων
προτού σας δώσει τη χαμηλότερη γενική δόση.
Παράδειγμα: εάν η ημερήσια δόση σας είναι 2000
mg
, πρέπει να πάρετε ένα
δισκίο των 1000
mg
το πρωί και ένα δισκίο των 1000
mg
το βράδυ.
Συμπληρωματική θεραπεία
Δοσολογία σε ενήλικες και εφήβους (από 12 έως 17 ετών) με
σωματικό βάρος 50 kg και άνω
Γενική δόση : μεταξύ 1000 mg και 3000 mg κάθε ημέρα.
Παράδειγμα: εάν η ημερήσια δόση σας είναι 2000
mg
, πρέπει να πάρετε ένα
δισκίο των 1000
mg
το πρωί και ένα δισκίο των 1000
mg
το βράδυ.
Δοσολογία σε βρέφη (6 έως 23 μηνών), παιδιά (2 μέχρι 11 ετών) και
εφήβους (12 μέχρι 17 ετών) με σωματικό βάρος κάτω από 50 kg:
Ο ιατρός πρέπει να συνταγογραφήσει την καταλληλότερη φαρμακοτεχνική
μορφή ανάλογα με την ηλικία, το βάρος και τη δόση.
Σε βρέφη και παιδιά κάτω των 6 ετών η δόση πρέπει να χορηγείται κατά
προτίμηση σε μορφή πόσιμου διαλύματος.
Γενική δόση: μεταξύ 20 mg και 60 mg ανά κιλό βάρους σώματος κάθε ημέρα.
Παράδειγμα: για γενική δόση των 20
mg
κάθε ημέρα, πρέπει να δώσετε στο
παιδί σας που ζυγίζει 25
kg
1 δισκίο των 250
mg
το πρωί και 1 δισκίο των 250
mg
το βράδυ.
Δοσολογία σε βρέφη (1 μηνός έως κάτω των 6 μηνών)
Σε βρέφη η δόση πρέπει να χορηγείται κατά προτίμηση σε μορφή πόσιμου
διαλύματος.
Μέθοδος χορήγησης
Καταπίνετε τα δισκία Levetiracetam/Galenica με αρκετή ποσότητα κάποιου υγρού
(π.χ. ένα ποτήρι νερό).
Διάρκεια της θεραπείας
Το Levetiracetam/Galenica χρησιμοποιείται για χρόνια αγωγή. Η θεραπεία με
Levetiracetam/Galenica πρέπει να συνεχίζεται για όσο χρονικό διάστημα συνιστά
ο γιατρός σας.
Μη σταματήσετε την αγωγή σας χωρίς τη συμβουλή του γιατρού σας, καθώς
η διακοπή της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των κρίσεων. Εάν
ο γιατρός σας αποφασίσει να σταματήσει τη θεραπεία με Levetiracetam/Galenica,
θα σας δώσει οδηγίες για τη βαθμιαία μείωση της δόσης έως την πλήρη
διακοπή του φαρμάκου.
4
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Levetiracetam/Galenica από την κανονική
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες υπερδοσολογίας δισκίων λεβετιρακετάμης
είναι η υπνηλία, η διέγερση, η επιθετικότητα, η καταστολή του επιπέδου
συνείδησης, η καταστολή της αναπνοής και το κώμα.
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν έχετε πάρει περισσότερα δισκία από την
κανονική σας δόση. Ο γιατρός σας θα καθορίσει την καλύτερη δυνατή θεραπεία
της υπερδοσολογίας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Levetiracetam/Galenica
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας εάν ξεχάσατε μια ή περισσότερες δόσεις
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Levetiracetam/Galenica
Σε περίπτωση διακοπής της θεραπείας, όπως και με άλλα αντιεπιληπτικά
φάρμακα το Levetiracetam/Galenica πρέπει να διακόπτεται βαθμιαία για να
αποφευχθεί η επιδείνωση των κρίσεων.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Μερικές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η υπνηλία, η κόπωση και η ζάλη
μπορεί να είναι πιο συχνές κατά την έναρξη της θεραπείας ή με αύξηση της
δόσης. Οι επιπτώσεις αυτές θα πρέπει ωστόσο να μειώνονται με την πάροδο του
χρόνου.
Πολύ συχνές: μπορεί να επηρεάσουν περισσότερους από 1 στους 10 χρήστες
ρινοφαρυγγίτιδα
υπνηλία, πονοκέφαλος
Συχνές: μπορεί να επηρεάσουν 1 έως 10 στους 100 χρήστες
ανορεξία (απώλεια όρεξης)
κατάθλιψη, εχθρότητα ή επιθετικότητα, άγχος, αϋπνία, νευρικότητα ή
ευερεθιστότητα,
σπασμοί, διαταραχή ισορροπίας, ζάλη (αίσθηση αστάθειας), λήθαργος,
τρόμος (ακούσιο τρέμουλο)
ίλιγγος (αίσθηση περιστροφής)
βήχας
κοιλιακό άλγος, διάρροια, δυσπεψία, έμετος, ναυτία
εξάνθημα
εξασθένιση/κόπωση.
Όχι συχνές: μπορεί να επηρεάσουν 1 έως 10 στους 1.000 χρήστες
ελάττωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων και/ή λευκών
αιμοσφαιρίων
απώλεια βάρους, αύξηση βάρους
5
απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονικός ιδεασμός, ψυχωσικές διαταραχές,
μη φυσιολογική συμπεριφορά, ψευδαισθήσεις, οργή, συγχυτική κατάσταση,
προσβολή πανικού, ασταθές συναίσθημα/διακυμάνσεις της συναισθηματικής
διάθεσης, διέγερση
αμνησία (απώλεια μνήμης), επηρεασμένη μνήμη (λησμοσύνη), μη
φυσιολογικός συντονισμός/αταξία (διαταραχή συντονισμένων κινήσεων),
παραισθησία (μυρμήγκιασμα), διαταραχή στην προσοχή (απώλεια
συγκέντρωσης)
διπλωπία (διπλή όραση), θαμπή όραση
μη φυσιολογικές τιμές δοκιμασιών ηπατικής λειτουργίας
απώλεια μαλλιών, έκζεμα, κνησμός
αδυναμία μυών, μυαλγία (πόνος μυών)
κακώσεις.
Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν 1 έως 10 στους 10.000 χρήστες
λοίμωξη
μειωμένος αριθμός όλων των ειδών κυττάρων του αίματος
σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (DRESS)
μειωμένη συγκέντρωση νατρίου στο αίμα
αυτοκτονία, διαταραχές προσωπικότητας (προβλήματα συμπεριφοράς),
σκέψη μη φυσιολογική (αργή σκέψη, έλλειψη συγκέντρωσης)
ανεξέλεγκτες μυϊκές συσπάσεις που επηρεάζουν το κεφάλι, τον κορμό και
τα άκρα, δυσκολία στον έλεγχο των κινήσεων, υπερκινητικότητα
(υπερδραστηριότητα)
παγκρεατίτιδα
ηπατική ανεπάρκεια, ηπατίτιδα
δερματικό εξάνθημα, που μπορεί να σχηματίσει φουσκάλες και να μοιάζει
με μικρούς στόχους (κεντρικές σκούρες κηλίδες που περιβάλλονται από μια
πιο ωχρή περιοχή, με έναν σκούρο δακτύλιο γύρω από την άκρη) (πολύμορφο
ερύθημα), ένα εκτεταμένο εξάνθημα με φουσκάλες και δέρμα που
ξεφλουδίζει, ιδιαίτερα γύρω από το στόμα, τη μύτη, τα μάτια και τα
γεννητικά όργανα (σύνδρομο Stevens-Johnson), καθώς και μια πιο σοβαρή
μορφή που προκαλεί ξεφλούδισμα του δέρματος σε περισσότερο από το 30%
της επιφάνειας του σώματος (τοξική επιδερμική νεκρόλυση).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr. Μέσω της
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το Levetiracetam/Galenica
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη μετά την ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης
είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
6
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Levetiracetam/Galenica
Η δραστική ουσία είναι η λεβετιρακετάμη
250
mg
Κάθε δισκίο περιέχει 250 mg λεβετιρακετάμης.
Τα άλλα συστατικά είναι: Άμυλο αραβοσίτου, Ποβιδόνη, Κυτταρίνη
μικροκρυσταλλική, Πυρίτιο Άνυδρο κολλοειδές, Ποβιδόνη διασταυρούμενη,
Τάλκης, Μαγνήσιο στεατικό, Opadry Blue (Υπρομελλόζη, Τιτανίου διοξείδιο
(E171), Τάλκης, Πολυαιθυλενογλυκόλη, Ινδικοκαρμίνιο αλουμινίου κυανό
(E132)).
Κάθε δισκίο περιέχει 500 mg λεβετιρακετάμης.
Τα άλλα συστατικά είναι: Άμυλο αραβοσίτου, Ποβιδόνη, Κυτταρίνη
μικροκρυσταλλική, Πυρίτιο Άνυδρο κολλοειδές, Ποβιδόνη διασταυρούμενη,
Τάλκης, Μαγνήσιο στεατικό, Opadry Yellow (Υπρομελλόζη, Τιτανίου διοξείδιο
(E171), Τάλκης, Πολυαιθυλενογλυκόλη, Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172),
Ινδικοκαρμίνιο αλουμινίου κυανό (E132)).
Κάθε δισκίο περιέχει 1000 mg λεβετιρακετάμης.
Τα άλλα συστατικά είναι: Άμυλο αραβοσίτου, Ποβιδόνη, Κυτταρίνη
μικροκρυσταλλική, Πυρίτιο Άνυδρο κολλοειδές, Ποβιδόνη διασταυρούμενη,
Τάλκης, Μαγνήσιο στεατικό, Opadry White (Υπρομελλόζη, Τιτανίου διοξείδιο
(E171), Τάλκης, Πολυαιθυλενογλυκόλη).
Εμφάνιση του Levetiracetam/Galenica και περιεχόμενο της συσκευασίας
250
mg
Μπλε, οβάλ, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, 15x7mm, χαραγμένο με την
ένδειξη "RB" και "18" εκατέρωθεν της χαραγής στη μία όψη και απλό στην
άλλη. Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ίσα μέρη.
500
mg
Κίτρινο, οβάλ, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, 18,5x9mm, χαραγμένο με
την ένδειξη "RB" και "19" εκατέρωθεν της χαραγής στη μία όψη και απλό στην
άλλη. Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ίσα μέρη.
1000mg
Λευκό, οβάλ, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, 19,1x10.2mm, χαραγμένο
με την ένδειξη " LT " και "4" εκατέρωθεν της χαραγής στη μία όψη και απλό
στην άλλη. Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ίσα μέρη.
Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Levetiracetam/Galenica διατίθενται σε
συσκευασίες κυψελών. Τα μεγέθη των συσκευασιών για κάθε περιεκτικότητα
δίνονται παρακάτω:
250mg: 10/20/30/50/60/100/120/200 δισκία
500mg: 10/20/30/50/60/100/120/200 δισκία
1000mg: 30/50/60/100/200 δισκία
7
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλα τα μεγέθη συσκευασιών.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορία και παραγωγός:
Galenica A.E.
Ελευθερίας 4, 14564
Κηφισιά, Αθήνα
Ελλάδα
Παραγωγός:
Ranbaxy Ireland Limited, Spafield, Cork Road, Cashel, Co-Tipperary, Ιρλανδία
Terapia S.A., 124 Fabricii Street, 400 632 Cluj Napoca, Ρουμανία
Basics GmbH, Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen, Γερμανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Γερμανία
: Levetiracetam Basics 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg Film-coated Tablets
Ελλ
άδα
: Levetiracetam Galenica 250mg, 500mg, 1000mg Film-coated Tablets
Ισπανία
: Levetiracetam Ranbaxy 500mg, 1000mg Film-coated Tablets
Γαλλία
: Levetiracetam Ranbaxy 250mg, 500mg, 1000mg Film-coated Tablets
Ρουμανία
: Levetiracetam Terapia 250mg, 500mg, 1000mg Film-coated Tablets
Σουηδία
: Levetiracetam Ranbaxy 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg Film-coated Tablets
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
το Μάρτιο 2014
8