Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Esomeprazole/NOVIS 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία
Esomeprazole/NOVIS 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία
Eσομεπραζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να δώσετε
το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και
όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Esomeprazole/NOVIS και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Esomeprazole/NOVIS
3. Πώς να πάρετε το Esomeprazole/NOVIS
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Esomeprazole/NOVIS
6. Λοιπές πληροφορίες
1. ESOMEPRAZOLE/NOVIS ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το Esomeprazole/NOVIS περιέχει μια ουσία που ονομάζεται εσομεπραζόλη. Αυτή
ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς αντλίας
πρωτονίων. Τα φάρμακα αυτά λειτουργούν μειώνοντας την ποσότητα του οξέος
που παράγεται από το στομάχι σας.
Το Esomeprazole/NOVIS χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των παρακάτω
καταστάσεων:
Γαστρο–οισοφαγική παλινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ). Αυτό συμβαίνει όταν οξύ
από το στομάχι διαφεύγει προς τον οισοφάγο (το σωλήνα που ενώνει το
λαιμό με το στομάχι σας) προκαλώντας πόνο, φλεγμονή και
οπισθοστερνικό καύσο.
Έλκη στο στομάχι ή στο ανώτερο τμήμα του εντέρου τα οποία μολύνονται
από ένα βακτήριο που ονομάζεται Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού. Εάν
έχετε αυτή την κατάσταση, ο γιατρός σας μπορεί επίσης να σας
συνταγογραφήσει αντιβιοτικά για τη θεραπεία της λοίμωξης ώστε να
επουλωθεί το έλκος.
1
Στομαχικά έλκη που προκαλούνται από φάρμακα που ονομάζονται ΜΣΑΦ
(Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα). Το
Esomeprazole/NOVIS μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί για να μην δημιουργηθούν στομαχικά έλκη εάν
λαμβάνετε ΜΣΑΦ.
Πάρα πολύ οξύ στο στομάχι που προκαλείται από μια νεοπλασία στο
πάγκρεας (Σύνδρομο ZollingerEllison).
Παρατεταμένη θεραπεία μετά από ενδοφλέβια αγωγή για την πρόληψη
επαναιμορραγίας πεπτικών ελκών.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ
ESOMEPRAZOLE/NOVIS
Μην πάρετε το Esomeprazole/NOVIS εάν:
Είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στην εσομεπραζόλη ή σε οποιοδήποτε
άλλο συστατικό του φαρμάκου (δείτε παράγραφο 6: Περισσότερες
πληροφορίες).
Είστε αλλεργικοί σε άλλους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων.
Εάν παίρνετε ένα φάρμακο που περιέχει νελφιναβίρη (χρησιμοποιείται για
τη θεραπεία του HIV).
Να μην λάβετε το Esomeprazole/NOVIS αν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για
εσάς. Αν δεν είστε βέβαιοι, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν
πάρετε το Esomeprazole/NOVIS.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Esomeprazole/NOVIS
Προτού πάρετε το Esomeprazole/NOVIS, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας αν:
Έχετε σοβαρά προβλήματα με το ήπαρ σας.
Έχετε σοβαρά προβλήματα με τα νεφρά σας.
Το Esomeprazole/NOVIS μπορεί να καλύψει τα συμπτώματα άλλων παθήσεων.
Για το λόγο αυτό, αν κάποιο από τα ακόλουθα σας συμβεί πριν πάρετε
το Esomeprazole/NOVIS ή ενώ το παίρνετε, μιλήστε αμέσως με το
γιατρό σας:
Χάνετε πολύ βάρος χωρίς λόγο και έχετε πρόβλημα κατά την κατάποση.
Έχετε στομαχικό πόνο ή δυσπεψία
Αρχίσετε να κάνετε έμετο φαγητό ή αίμα.
Έχετε μαύρα κόπρανα (κόπρανα με αίμα).
Εάν σας έχει συνταγογραφηθεί το Esomeprazole/NOVIS κατ’ επίκληση πρέπει να
επικοινωνήσετε με το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμένουν ή αλλάξουν
χαρακτήρα.
Λήψη άλλων φαρμάκων
μ μ Παρακαλείσθε να ενη ερώσετε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε ή
μ , μ έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρ ακα ακό α και αυτά που δεν σας έχουν
μ χορηγηθεί ε συνταγή. Αυτό χρειάζεται γιατί το Esomeprazole/NOVIS μπορεί να
επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν ορισμένα φάρμακα ενώ επίσης
ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν το Esomeprazole/NOVIS.
Να μην λάβετε το Esomeprazole/NOVIS αν λαμβάνετε φάρμακο που περιέχει
νελφιναβίρη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του HIV)
Ενημερώστε το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας αν παίρνετε οποιοδήποτε από
2
τα παρακάτω φάρμακα:
Αταζαναβίρη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του HIV).
Κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη ή βορικοναζόλη (χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλούνται από μύκητες).
Σιταλοπράμη, ιμιπραμίνη ή κλομιπραμίνη (χρησιμοποιούνται για τη
θεραπεία της κατάθλιψης).
Διαζεπάμη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους, για τη χαλάρωση
των μυών ή στην επιληψία).
Φαινυτοΐνη (χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της επιληψίας). Εάν
λαμβάνετε φαινυτοΐνη, ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί όταν
αρχίζετε και σταματάτε να παίρνετε το Esomeprazole/NOVIS.
Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την αραίωση του αίματος, όπως η
βαρφαρίνη. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να σας παρακολουθεί
όταν αρχίζετε και σταματάτε να παίρνετε το Esomeprazole/NOVIS.
Σιζαπρίδη (χρησιμοποιείται για τη δυσπεψία και τον οπισθοστερνικό
καύσο).
Αν ο γιατρός σας συνταγογραφήσει τα αντιβιοτικά αμοξικυλλίνη και
κλαριθρομυκίνη καθώς και Esomeprazole/NOVIS για τη θεραπεία των ελκών που
προκαλούνται από λοίμωξη με Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, είναι πολύ
σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας σχετικά με τα άλλα φάρμακα που
παίρνετε.
Λήψη του Esomeprazole/NOVIS με τροφές και ποτά
Μπορείτε να λάβετε τα δισκία με τροφή ή με άδειο στομάχι.
3
Κύηση και θηλασμός
Αν είστε έγκυος, προσπαθείτε να μείνετε έγκυος ή θηλάζετε, μιλήστε με το
γιατρό σας πριν πάρετε τα δισκία Esomeprazole/NOVIS. μ Ζητήστε τη συ βουλή του
μ μγιατρού ή του φαρ ακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρ ακο. Ο γιατρός
μ σας θα αποφασίσει αν πορείτε να παίρνετε το Esomeprazole/NOVIS αυτή την
περίοδο.
Δεν είναι γνωστό αν το Esomeprazole/NOVIS απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Για
το λόγο αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Esomeprazole/NOVIS αν θηλάζετε.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Το Esomeprazole/NOVIS δεν είναι πιθανό να επηρεάσει την ικανότητά σας να
οδηγείτε ή να χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανήματα.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ESOMEPRAZOLE/NOVIS
Πάντοτε να παίρνετε το Esomeprazole/NOVIS μ μ αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του
. μ , μ .γιατρού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
Τα γαστροανθεκτικά δισκία Esomeprazole/NOVIS δεν συνιστώνται για
παιδιά μικρότερα των 12 ετών.
Αν λαμβάνετε το φάρμακο αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο γιατρός σας
θα θελήσει να σας παρακολουθεί (ιδιαίτερα αν το παίρνετε περισσότερο
από ένα χρόνο).
Αν ο γιατρός σάς έχει συστήσει να παίρνετε αυτό το φάρμακο όταν το
χρειάζεστε, ενημερώστε το γιατρό σας αν αλλάζουν τα συμπτώματα.
μΛήψη του φαρ άκου
Μπορείτε να πάρετε τα δισκία σας οποτεδήποτε μέσα στην ημέρα.
Μπορείτε να λάβετε τα δισκία με τροφή ή με άδειο στομάχι.
Καταπιείτε τα δισκία ολόκληρα με τη βοήθεια νερού. Μη μασάτε ή
θρυμματίζετε τα δισκία. Αυτό πρέπει να γίνεται γιατί τα δισκία
περιέχουν επικαλυμμένα κοκκία τα οποία προφυλάσσουν το φάρμακο από
το να διασπαστεί από το οξύ στο στομάχι σας. Είναι σημαντικό να μην
καταστρέφονται τα κοκκία.
Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε δυσκολία στην κατάποση
Αν έχετε πρόβλημα στο να καταπιείτε τα δισκία:
- Τοποθετήστε τα σε ένα ποτήρι με μη ανθρακούχο νερό. Μη
χρησιμοποιείτε άλλα υγρά.
- Ανακινήστε έως ότου τα δισκία να διαλυθούν (το εναιώρημα δεν
είναι διαυγές). Η λήψη του εναιωρήματος πρέπει να γίνει άμεσα ή
εντός 30 λεπτών. Πάντα να ανακινείτε το εναιώρημα πριν το πιείτε.
- Για να βεβαιωθείτε ότι πήρατε όλη την ποσότητα του φαρμάκου,
προσθέστε στο ποτήρι νερό έως τη μέση και πιείτε το. Τα κοκκία
περιέχουν το φάρμακο και δεν πρέπει να μασώνται ή να
θρυμματίζονται.
Αν δεν μπορείτε να καθόλου να καταπιείτε, το δισκίο μπορεί να διαλυθεί σε
λίγο νερό και να χορηγηθεί με σύριγγα. Μετά μπορεί να σας χορηγηθεί
μέσω ενός σωλήνα απευθείας στο στομάχι σας (ρινογαστρικός σωλήνας).
Πόσο μπορείτε να παίρνετε
Ο γιατρός σας θα σας συστήσει πόσα δισκία να πάρετε και για πόσο
διάστημα. Αυτό εξαρτάται από την κατάστασή σας, την ηλικία σας και
πόσο καλά λειτουργεί το ήπαρ σας.
Η συνήθεις δόσεις δίνονται παρακάτω.
4
Για τη θεραπεία του οπισθοστερνικού καύσου που προκαλείται από τη
γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσο (ΓΟΠΝ):
Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:
Αν ο γιατρός σας βρει ότι ο οισοφάγος σας έχει ελαφρά διαβρωθεί, η
συνήθης δόση είναι ένα γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των
40 mg μία φορά την ημέρα για 4 εβδομάδες. Ο γιατρός σας μπορεί να σας
πει να λάβετε την ίδια δόση για άλλες 4 εβδομάδες αν ο οισοφάγος σας
δεν έχει επουλωθεί.
Η συνήθης δόση μετά την επούλωση του οισοφάγου είναι ένα
γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των 20 mg μία φορά την
ημέρα.
Αν ο οισοφάγος σας δεν έχει διαβρωθεί, η συνήθης δόση είναι ένα
γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των 20 mg κάθε ημέρα. Όταν
η κατάσταση έχει ρυθμιστεί, ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να
λαμβάνετε το φάρμακό σας όταν το χρειάζεστε, με μέγιστο το ένα
γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των 20 mg κάθε ημέρα.
Αν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα, ο γιατρός σας μπορεί να σας δώσει
χαμηλότερη δόση.
Για τη θεραπεία των ελκών που προκαλούνται από λοίμωξη με
Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και για τη διακοπή της
επανεμφάνισής τους:
Ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω: Η συνήθης δόση είναι ένα
γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των 20 mg δύο φορές την
ημέρα για 1 εβδομάδα.
Ο γιατρός σας θα σας πει να λάβετε αντιβιοτικά που ονομάζονται
αμοξυκιλλίνη και κλαριθρομυκίνη.
Για τη θεραπεία των στομαχικών ελκών που προκαλούνται από ΜΣΑΦ
(Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα):
Ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω: Η συνήθης δόση είναι ένα
γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των 20 mg μία φορά την
ημέρα 4 έως 8 εβδομάδες.
Για την πρόληψη των στομαχικών ελκών αν λαμβάνετε ΜΣΑΦ (Μη
Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα):
Ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω: Η συνήθης δόση είναι ένα
γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των 20 mg μία φορά την
ημέρα.
Για τη θεραπεία του υπερβολικού
οξέος στο στομάχι που προκαλείται
από νεοπλασία στο πάγκρεας (Σύνδρομο Zollinger–Ellison):
Ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω: Η συνήθης δόση είναι ένα
γαστροανθεκτικό δισκίο Esomeprazole/NOVIS των 40 mg δύο φορές την
ημέρα.
Ο γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση ανάλογα με τις ανάγκες σας και θα
αποφασίσει επίσης για πόσο διάστημα χρειάζεται να παίρνετε το
φάρμακο. Η μέγιστη δόση είναι 80 mg δύο φορές την ημέρα.
Παρατεταμένη θεραπεία μετά από την πρόληψη επαναιμορραγίας
ελκών με ενδοφλέβιο Esomeprazole/NOVIS
Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Esomeprazole/NOVIS 40 mg μία φορά την
ημέρα για 4 εβδομάδες.
5
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Esomeprazole/NOVIS από την κανονική
Αν λάβετε περισσότερο Esomeprazole/NOVIS από εκείνo που σας έχει
συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Esomeprazole/NOVIS
Αν παραλείψετε μια δόση, να την πάρετε μόλις το θυμηθείτε. Ωστόσο, αν
πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, παραλείψτε τη χαμένη δόση.
( ) Μην πάρετε διπλή δόση δύο δόσεις ταυτόχρονα για να αναπληρώσετε τη
.δόση που ξεχάσατε
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Esomeprazole/NOVIS μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν παρατηρήσετε κάποια από τις ακόλουθες σοβαρές ανεπιθύμητες
ενέργειες σταματήστε τη λήψη του Esomeprazole/NOVIS και
επικοινωνήστε με το γιατρό σας άμεσα:
Ξαφνικό συριγμό, πρήξιμο των χειλιών, της γλώσσας και του λαιμού ή του
σώματος, εξάνθημα, λιποθυμία ή δυσκολία στην κατάποση (σοβαρή
αλλεργική αντίδραση).
Κοκκίνισμα του δέρματος με φουσκάλες ή ξεφλούδισμα. Μπορεί να
υπάρξουν σοβαρές φουσκάλες και αιμορραγία των χειλιών, των ματιών,
του στόματος, της μύτης και των γεννητικών οργάνων. Αυτό μπορεί να
είναι σύνδρομο Stevens–Johnson ή τοξική επιδερμική νεκρόλυση.
Κίτρινο δέρμα, σκούρα ούρα και αδυναμία μπορεί να είναι συμπτώματα
προβλημάτων του ήπατος.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες και εμφανίζονται σε λιγότερους
από 1 στους 1.000 ασθενείς.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 10 ασθενείς):
Πονοκέφαλος
Επιδράσεις στο στομάχι ή το έντερο: διάρροια, στομαχικός πόνος,
δυσκοιλιότητα, αέρια (μετεωρισμός)
Ναυτία ή έμετος
Όχι συχνές (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 100 ασθενείς):
Οίδημα στα πόδια και τους αστραγάλους
Διαταραγμένος ύπνος (αϋπνία)
Ζάλη, αίσθημα μυρμηγκιάσματος όπως «τσιμπήματα βελόνας», αίσθημα
νύστας
Ίλιγγος
Ξηροστομία
Αλλαγές στις αιματολογικές εξετάσεις, με τις οποίες ελέγχεται πώς
λειτουργεί το ήπαρ
Δερματικό εξάνθημα, κνίδωση και κνησμός
Σπάνιες (εμφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 1.000 ασθενείς):
Αιματολογικά προβλήματα όπως μειωμένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων ή
αιμοπεταλίων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αδυναμία, μώλωπες ή να κάνει
να εμφανίζονται λοιμώξεις συχνότερα
Χαμηλά επίπεδα νατρίου αίματος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αδυναμία,
έμετο και κράμπες
6
Αίσθημα διέγερσης, σύγχυσης ή κατάθλιψης
Αλλαγές της γεύσης
Προβλήματα όρασης όπως θαμπή όραση
Αιφνίδιο αίσθημα συριγμού στην αναπνοή ή δύσπνοιας (βρογχόσπασμος)
Φλεγμονή στο εσωτερικό του στόματος
Λοίμωξη που ονομάζεται “καντιντίαση” η οποία είναι δυνατόν να προσβάλλει
το έντερο και προκαλείται από μύκητες
Προβλήματα στο ήπαρ, συμπεριλαμβανόμενου του ίκτερου ο οποίος μπορεί
να προκαλέσει κιτρίνισμα του δέρματος, σκούρα ούρα και κόπωση
Απώλεια μαλλιών (αλωπεκία)
Δερματικό εξάνθημα σε περίπτωση έκθεσης σε ηλιακό φως
Πόνοι στις αρθρώσεις (αρθραλγία) ή πόνοι στους μύες (μυαλγία)
Γενικό αίσθημα αδυναμίας και έλλειψη ενέργειας
Αυξημένη εφίδρωση
Πολύ σπάνιες μφανίζονται σε λιγότερους από 1 στους 10.000
ασθενείς):
Αλλαγές στο αιμοδιάγραμμα συμπεριλαμβανομένης της
ακοκκιοκυτταραιμίας (έλλειψη λευκών αιμοσφαιρίων)
Επιθετικότητα
Να βλέπεις, αισθάνεσαι ή να ακούς πράγματα που δεν υπάρχουν
(παραισθήσεις)
Σοβαρά ηπατικά προβλήματα που οδηγούν σε ηπατική ανεπάρκεια και
φλεγμονή του εγκεφάλου
Αιφνίδια έναρξη σοβαρού εξανθήματος ή πρόκληση φλυκταινών ή
απολέπισης του δέρματος. Αυτό είναι δυνατόν να συσχετίζεται με υψηλό
πυρετό και πόνους στις αρθρώσεις (πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο
Stevens–Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση)
Μυϊκή αδυναμία
Σοβαρά προβλήματα των νεφρών
Μεγάλοι μαστοί σε άνδρες
Το Esomeprazole/NOVIS μπορεί σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις να επηρεάσει τα
λευκά αιμοσφαίρια και να οδηγήσει σε ανεπάρκεια του ανοσοποιητικού
συστήματος. Αν έχετε μια λοίμωξη με συμπτώματα όπως πυρετός με σοβαρά
βεβαρημένη γενική κατάσταση ή πυρετό με συμπτώματα τοπικής λοίμωξης
όπως πόνο στον αυχένα, το λαιμό ή το στόμα ή δυσκολίες στην ούρηση, πρέπει
να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν ώστε να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο μείωσης των λευκών αιμοσφαιρίων
(ακοκκιοκυτταραιμία) με μια αιματολογική εξέταση. Κατά την περίοδο αυτή
είναι σημαντικό για σας να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακά σας.
Μην ανησυχείτε με αυτόν τον κατάλογο των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.
Είναι δυνατόν να μην εκδηλώσετε καμία από αυτές. μΕάν κάποια ανεπιθύ ητη
, μ ενέργεια γίνεται σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια που
, μ δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών παρακαλείσθε να ενη ερώσετε το
μ γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ESOMEPRAZOLE/NOVIS
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25° C.
7
Να μη χρησιμοποιείτε το Esomeprazole/NOVIS μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί, και στην κυψέλη μετά τη λέξη «ΛΗΞΗ». Η
μ μ μ μ .η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται
μ Τα φάρ ακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
. μ μ σκουπίδια Ρωτήστε το φαρ ακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που
. μ δεν χρειάζονται πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
.περιβάλλοντος
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Esomeprazole/NOVIS
Η δραστική ουσία είναι η εσομεπραζόλη.
Τα γαστροανθεκτικά δισκία Esomeprazole/NOVIS διατίθενται σε δύο
περιεκτικότητες που περιέχουν 20 mg ή 40 mg εσομεπραζόλη (ως μαγνήσιο
διυδρικό).
Τα άλλα συστατικά είναι:
:Πυρήνας δισκίου μαννιτόλη, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, λαουρυλοθειικό
νάτριο, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, , τάλκης μεθακρυλικό οξύ μεθυλεστέρας
ακρυλικός συμπολυμερές 1:1, προπυλενογλυκόλη, tριαιθυλεστέρας κιτρικός,
80πολυσορβικό , γλυκερόλη μονοστεατική 40–55, άνυδρο κολλοειδές οξείδιο του
πυριτίου, μυπρο ελλόζη, μ αγνήσιο στεατικό, όξινο φωσφορικό ασβέστιο
διυδρικό, κροσποβιδόνη.
:Επικάλυψη δισκίου υπρομελλόζη 15cP (E464), τιτανίου διοξείδιο (E171),
πολυδεξτρόζη (E1200),
τάλκης (E553b), μαλτοδεξτρίνη, τριγλυκερίδια μέσης αλύσου, σιδήρου οξείδιο
(E172)κίτρινο , (E172).σιδήρου οξείδιο ερυθρό
8
Εμφάνιση του Esomeprazole/NOVIS και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα γαστροανθεκτικά δισκία Esomeprazole/NOVIS 20 mg είναι ανοιχτού ροζ
χρώματος και φέρουν την ένδειξη 20 mg στη μια πλευρά.
Τα γαστροανθεκτικά δισκία Esomeprazole/NOVIS 40 mg είναι ροζ χρώματος
και φέρουν την ένδειξη 40 mg στη μια πλευρά.
Το Esomeprazole/NOVIS διατίθεται σε συσκευασία κυψέλης
(OPA/Αλουμίνιο/PVC/Αλουμίνιο) που περιέχει 28 γαστροανθεκτικά δισκία.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
NOVIS PHARMACEUTICAL S.A.
Τερψιχόρης 2, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210 28 31 500
Παραγωγοί
SPECIFAR ΑΒΕΕ
28
ης
Οκτωβρίου 1,
123 51 Αγία Βαρβάρα,
Αθήνα, Ελλάδα
Acino Pharma AG
Birsweg 2,
CH–4263 Liesberg
Ελβετία
allphamed PHARBIL
Arzneimittel GmbH,
Hildebrandstr. 10–12,
D–37081 Göttingen
Γερμανία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά τον
ΜΜ/ΕΕΕΕ
9