: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
PANTAROL 40 mg κόνις για ενέσιµο διάλυµα
Παντοπραζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε
να μχρησι οποιείτε αυτό το φάρµακο, μ μ διότι περιλα βάνει ση αντικές
πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό, το φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο
σας.
- μ . Δ Η συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν πρέπει να
μ . , μ δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη ακό α και όταν τα
μ μ μ .συ πτώ ατα της ασθένειάς τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το γιατρό τον
μ μ . μ φαρ ακοποιό ή το νοσοκό ο σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη
. 4ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Βλέπε παράγραφο .
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το PANTAROL και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν μχρησι οποιήσετε το PANTAROL
3. Πώς να μχρησι οποιήσετε το PANTAROL
4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το PANTAROL
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το PANTAROL και ποια είναι η χρήση του ΤΟΥ
Το PANTAROL περιέχει τη δραστική ουσία παντοπραζόλη. Το PANTAROL είναι ένας
εκλεκτικός «αναστολέας αντλίας πρωτονίων», φάρμακο το οποίο μειώνει την
ποσότητα οξέος που παράγεται στο στομάχι σας. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία
νόσων του στομάχου και του εντέρου που σχετίζονται με το οξύ.
Αυτό το σκεύασμα γίνεται με ένεση σε φλέβα και θα σας χορηγηθεί μόνο εάν ο
γιατρός σας θεωρεί ότι οι ενέσεις παντοπραζόλης είναι επί του παρόντος πιο
κατάλληλες για εσάς απ’ ότι τα δισκία παντοπραζόλης. Τα δισκία θα
αντικαταστήσουν τις ενέσεις σας μόλις ο γιατρός σας το κρίνει σκόπιμο.
Το PANTAROL χρησιμοποιείται για τη θεραπεία:
Οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση. Μία φλεγμονή του οισοφάγου (ο σωλήνας που
συνδέει το λαιμό με το στομάχι σας) που συνοδεύεται από την αναγωγή του οξέος
του στομάχου.
Ελκών στομάχου και δωδεκαδακτύλου.
Συνδρόμου Zollinger–Ellison και άλλων καταστάσεων στις οποίες παράγεται πολύ
μεγάλη ποσότητα οξέος στο στομάχι.
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησι οποιήσετε το PANTAROL
Μη χρησιµοποιήσετε το PANTAROL
Σε περίπτωση αλλεργίας στην παντοπραζόλη ή οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
Σε περίπτωση αλλεργίας σε φάρμακα που περιέχουν άλλους αναστολείς αντλίας
πρωτονίων.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
, μ μ Απευθυνθείτε στο γιατρό τον φαρ ακοποιό ή το νοσοκό ο σας πριν πάρετε το
PANTAROL.
Εάν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό
σας εάν είχατε ποτέ
προβλήματα με το ήπαρ σας στο παρελθόν. Ο γιατρός θα ελέγχει τα ηπατικά σας
ένζυμα πιο συχνά. Στην
περίπτωση αύξησης των ηπατικών ενζύμων η θεραπεία πρέπει να σταματήσει.
Εάν ταυτόχρονα με την παντοπραζόλη λαμβάνετε αναστολείς πρωτεασών-HIV
όπως αταζαναβίρη (για τη θεραπεία λοίμωξης από HIV), ζητήστε ειδική συμβουλή
από το γιατρό σας.
, Η λήψη αναστολέα αντλίας πρωτονίων όπως η παντοπραζόλη ιδίως για χρονικό
μ 1 , διάστη α περισσότερο του έτους ενδέχεται να αυξήσει ελαφρά τον κίνδυνο
μ , . καταγ άτων του ισχίου του καρπού ή της σπονδυλικής στήλης
μ μ Ενη ερώστε το γιατρό σας εάν έχετε οστεοπόρωση ή εάν λα βάνετε
( μ κορτικοστεροειδή τα οποία πορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο ).οστεοπόρωσης
μ Εάν υποβάλλεσθε σε θεραπεία ε PANTAROL για 3 μ , περισσότερο από ήνες ενδέχεται
να πέσουν τα μ μ . μ μ μ επίπεδα αγνησίου στο αί α σας Χα ηλά επίπεδα αγνησίου πορούν
μ , μ , να ε φανισθούν ως κόπωση ακούσιες υϊκές συσπάσεις αποπρo μ , σανατολισ ός
μ , , μ μ . σπασ οί ζάλη αυξη ένος καρδιακός ρυθ ός Εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από
μ μ , αυτά τα συ πτώ ατα μ μ . μ μενη ερώστε το γιατρό σας α έσως Χα ηλά επίπεδα αγνησίου
μ μ μ . πορούν να οδηγήσουν σε είωση των επιπέδων καλίου ή ασβεστίου στο αί α σας Ο
μ μ γιατρός σας πορεί να αποφασίσει να γίνονται τακτικές εξετάσεις αί ατος για την
παρακολούθηση των επιπέδων μ .αγνησίου
- Εάν είχατε ποτέ δερματική αντίδραση μετά από θεραπεία με φάρμακο παρόμοιο με
το PANTAROL για τη μείωση των οξέων του στομάχου.
Εάν εμφανίσετε δερματικό εξάνθημα, ιδίως σε σημεία του δέρματος που
εκτίθενται στον ήλιο, ενημερώστε το γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν, καθώς
ενδέχεται να πρέπει να διακόψετε τη θεραπεία με PANTAROL. Θυμηθείτε να
αναφέρετε επίσης οποιαδήποτε άλλη παρενέργεια, όπως πόνος στις αρθρώσεις.
Πρόκειται να υποβληθείτε σε κάποια ειδική αιματολογική εξέταση (χρωμογρανίνη
Α).
- Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως μ ,πριν ή αφού έχετε λάβει αυτό το φάρ ακο
μ μ , μ εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συ πτώ ατα που πορεί να
μ , , : δείχνουν ία άλλη πιο σοβαρή πάθηση ακούσια απώλεια βάρους
εμετό, ιδίως επαναλαμβανόμενο
μ μ μ μ μ μ μ ε ετό ε αί α που πορεί να ε φανίζεται σαν σκούρος αλεσ ένος καφές στον ε ετό
σας
μ μ μ μαί α στα κόπρανά σας που πορεί να είναι αύρα ή πισσώδη ως προς την ε φάνιση
δυσκολία στην κατάποση ή πόνο κατά την κατάποση
φαίνεσθε χλωμός και αισθάνεστε αδύναμος (αναιμία)
πόνο στο στήθος
πόνο στο στομάχι
σοβαρή και/ή επιμένουσα διάρροια, επειδή το φάρμακο αυτό έχει συσχετισθεί με
μικρή αύξηση εμφάνισης λοιμώδους διάρροιας.
Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεσθε μερικές εξετάσεις για να
αποκλεισθεί το ενδεχόμενο κακοήθους νόσου, επειδή η παντοπραζόλη επίσης
ανακουφίζει από τα συμπτώματα του καρκίνου και μπορεί να προκαλέσει
καθυστέρηση στη διάγνωσή του. Εάν τα συμπτώματά σας συνεχίζουν παρά τη
θεραπεία σας, πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω εξετάσεων.
Παιδιά και έφηβοι
Το PANTAROL , δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά επειδή δεν έχει αποδειχθεί ότι δρα
18 .σε παιδιά ηλικίας κάτω των ετών
Άλλα φάρμακα και PANTAROL
μ μ , Ενη ερώστε το γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα πάρει ή
μ μ μ μ μ πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα περιλα βανο ένων και των φαρ άκων που χορηγούνται
.χωρίς ιατρική συνταγή
Αυτό διότι το PANTAROL μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα άλλων
φαρμάκων, γι’ αυτό ενημερώστε το γιατρό σας εάν παίρνετε:
- Φάρμακα όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη και ποσακοναζόλη
(χρησιμοποιούμενα για την αντιμετώπιση μυκητιασικών λοιμώξεων) ή ερλοτινίμπη
(χρησιμοποιούμενη για ορισμένους τύπους καρκίνου) επειδή το PANTAROL μπορεί
να εμποδίσει τη σωστή δράση αυτών και άλλων φαρμάκων.
- Βαρφαρίνη και φαινπροκουμόνη, που επηρεάζουν την πήξη ή την αραίωση του
αίματος. Μπορεί να
χρειαστείτε περαιτέρω εξετάσεις.
- μ μ μ Φάρ ακα που χρησι οποιούνται στη θεραπεία της λοί ωξης από HIV, όπως
αταζαναβίρη.
- ( μ μ μ , Μεθοτρεξάτη χρησι οποιού ενη για θεραπεία ρευ ατοειδούς αρθρίτιδας ψωρίασης
και
) - μ μ , μ καρκίνου εάν λα βάνετε εθοτρεξάτη ο γιατρός σας πορεί προσωρινά να διακόψει
τη
μ θεραπεία σας ε PANTAROL μ επειδή η παντοπραζόλη πορεί να αυξήσει τα επίπεδα
μ μ .εθοτρεξάτης στο αί α
- μ ( μ μ Φλουβοξα ίνη χρησι οποιού ενη για τη θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων
ψυχιατρικών
) - μ μ , μ μ .νόσων εάν λα βάνετε φλουβοξα ίνη ο γιατρός σας πορεί να ειώσει τη δόση
- μ ( μ μ μ ).Ριφα πικίνη χρησι οποιού ενη για τη θεραπεία λοι ώξεων
- μ (Βαλσα όχορτο ή σπαθόχορτο Hypericum perforatum) ( μ μ χρησι οποιού ενο για τη θεραπεία
ήπιας
)κατάθλιψης
Κύηση και θηλασµός
, μ μ Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
, μ μ αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας πριν
μ .πάρετε αυτό το φάρ ακο
∆εν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τη χρήση της παντοπραζόλης σε εγκύους
γυναίκες. Έχει αναφερθεί απέκκριση στο ανθρώπινο µητρικό γάλα.
μ μ μ Πρέπει να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο όνο εάν ο γιατρός σας θεωρεί το όφελος
μ μ μ .για εσάς εγαλύτερο από τον ενδεχό ενο κίνδυνο για το αγέννητο παιδί ή ωρό σας
Οδήγηση και χειρισµός µηχανημάτων
Το PANTAROL δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων.
Εάν εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ζάλη ή διαταραγμένη όραση, δεν πρέπει
να οδηγήσετε ή να χειριστείτε μηχανές.
3. μ PANTAROLΠώς να χρησι οποιήσετε το
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού
. μ , .σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε το γιατρό σας
Ο νοσηλευτής ή ο γιατρός σας θα σας χορηγήσει την ημερήσια δόση με τη μορφή
ένεσης μέσα σε φλέβα για χρονικό διάστημα 2-15 λεπτών.
Η συνιστώμενη δόση είναι:
Ενήλικες
- Για έλκη στομάχου, έλκη δωδεκαδακτύλου και οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση.
Ένα φιαλίδιο (40 mg παντοπραζόλης) την ημέρα.
- Για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση του συνδρόμου Zollinger-Ellison και άλλων
καταστάσεων στις οποίες παράγεται πολύ μεγάλη ποσότητα οξέος στο στομάχι.
Δύο φιαλίδια (80 mg παντοπραζόλης) την ημέρα.
Ο γιατρός σας μπορεί μετέπειτα να προσαρμόσει τη δόση, ανάλογα με την ποσότητα
του γαστρικού οξέος που παράγετε. Εάν σας χορηγηθούν περισσότερα από δύο
φιαλίδια (80 mg) την ημέρα, οι ενέσεις θα χορηγηθούν σε δύο ίσες δόσεις. Ο γιατρός
σας μπορεί να σας χορηγήσει προσωρινή δόση περισσοτέρων των τεσσάρων
φιαλιδίων (160 mg) την ημέρα. Εάν το επίπεδο οξέος του στομάχου σας πρέπει να
ρυθμιστεί ταχέως, μία δόση έναρξης 160 mg (τεσσάρων φιαλιδίων) πρέπει να είναι
αρκετή για να μειώσει επαρκώς την ποσότητα οξέος του στομάχου.
Ασθενείς με ηπατικά προβλήματα
Εάν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα, η ημερήσια ένεση πρέπει να γίνεται μόνο με
20 mg (μισό
φιαλίδιο).
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Αυτές οι ενέσεις δεν συνιστώνται για χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των
18 ετών.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση PΑΝΤΑROL από την κανονική
Αυτές οι δόσεις ελέγχονται προσεκτικά από το νοσηλευτή ή το γιατρό σας, επομένως
υπερδοσολογία είναι εξαιρετικά απίθανη.
Δεν υπάρχουν γνωστά συμπτώματα υπερδοσολογίας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε το γιατρό, τον φαρμακοποιό ή το νοσοκόμο σας.
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το φάρμακο αυτό μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες,
ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως ή επικοινωνήστε με το τμήμα
επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου προς εσάς νοσοκομείου:
- Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις (συχνότητα σπάνια: μ πορεί να επηρεάσουν
μ 1 1.000 μέχρι στα άτο α):
οίδημα της γλώσσας και/ή του λαιμού, δυσκολία στην κατάποση, κνίδωση (κνιδωτικό
εξάνθημα), δυσκολίες
στην αναπνοή, αλλεργικό οίδημα προσώπου (οίδημα Quincke/αγγειοοίδημα), σοβαρή
ζάλη με πολύ ταχύ
καρδιακό παλμό και έντονη εφίδρωση.
- Σοβαρές δερματικές καταστάσεις (συχνότητα μη γνωστή: η συχνότητα δεν
μ μ μ μ μπορεί να εκτι ηθεί ε βάση τα διαθέσι α δεδο ένα): φλύκταινες του δέρματος και
ταχεία επιδείνωση της γενικής σας κατάστασης, διάβρωση (περιλαμβανομένης
ελαφράς αιμορραγίας) των ματιών, της μύτης, του στόματος/των χειλιών ή των
γεννητικών οργάνων (σύνδρομο Stevens-Johnson, σύνδρομο Lyell, πολύμορφο
ερύθημα) και ευαισθησία στο φως.
- Άλλες σοβαρές καταστάσεις (συχνότητα μη γνωστή: μ η συχνότητα δεν πορεί
μ μ να εκτι ηθεί ε βάση τα
μ μδιαθέσι α δεδο ένα): κιτρίνισμα του δέρματος ή των άσπρων των ματιών (σοβαρή
βλάβη στα ηπατικά
κύτταρα, ίκτερος) ή πυρετό, εξάνθημα και διογκωμένους νεφρούς μερικές φορές με
επώδυνη ούρηση και
πόνο χαμηλά στη ράχη (σοβαρή φλεγμονή των νεφρών), που πιθανώς να οδηγήσει σε
νεφρική δυσλειτουργία.
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι:
- Συχνές (μπορεί να επηρεάζονται έως 1 στα 10 άτομα)
Φλεγμονή του τοιχώματος της φλέβας και θρόμβος αίματος (θρομβοφλεβίτιδα) στη
θέση όπου γίνεται η
ένεση του φαρμάκου, καλοήθεις πολύποδες στον στόμαχο.
- Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάζονται έως 1 στα 100 άτομα)
Πονοκέφαλος, ζάλη, διάρροια, ναυτία, εμετός, φούσκωμα και μετεωρισμός (αέρια),
δυσκοιλιότητα, ξηροστομία, πόνος στην κοιλιά και δυσφορία, δερματικό εξάνθημα,
εξάνθημα, κνησμός, αίσθημα αδυναμίας, εξάντλησης ή γενικής αδιαθεσίας,
διαταραχές ύπνου, κάταγμα του ισχίου, καρπού ή της σπονδυλικής στήλης.
- Σπάνιες (μπορεί να επηρεάζονται έως 1 στα 1.000 άτομα)
Δ ,ιαταραχή ή πλήρης απώλεια της αίσθησης της γεύσης διαταραχές όρασης όπως
θαμπή όραση, κνίδωση, πόνος στις αρθρώσεις, μυικοί πόνοι, μεταβολές σωματικού
βάρους, αυξημένη θερμοκρασία σώματος, υψηλός πυρετός, οίδημα των άκρων
(περιφερικό οίδημα), αλλεργικές αντιδράσεις, κατάθλιψη, διόγκωση μαστού σε
άνδρες.
- Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάζονται έως 1 στα 10.000 άτομα)
Αποπροσανατολισμός.
- Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα
δεδομένα)
Ψευδαίσθηση, σύγχυση (ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό αυτών των συμπτωμάτων),
μειωμένα επίπεδα
νατρίου στο αίμα, μ μ μ μ ( . 2) μ ειω ένα επίπεδα αγνησίου στο αί α βλ παράγραφο αίσθη α
μ μ , , μ μ , μ μ , μ , υρ ηκίασης φαγούρας ουδιάσ ατος αίσθηση καψί ατος ή αι ωδία εξάνθη α
μ . πιθανόν συνοδευό ενο από πόνο στις αρθρώσεις
Ανεπιθύμητες ενέργειες που φαίνονται με εξετάσεις αίματος:
- Όχι συχνές (μπορεί να επηρεάζονται έως 1 στα 100 άτομα)
Αύξηση των τιμών των ηπατικών ενζύμων.
- Σπάνιες (μπορεί να επηρεάζονται έως 1 στα 1.000 άτομα)
Αύξηση της χολερυθρίνης, αυξημένα λιπίδια αίματος, μ μ απότο η είωση στην
κυκλοφορία των κοκκιωδών
, μ .λευκοκυττάρων η οποία σχετίζεται ε υψηλό πυρετό
- Πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάζονται έως 1 στα 10.000 άτομα)
Μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων, που μπορεί να σας προκαλέσει αιμορραγία ή
μώλωπες περισσότερο
από το φυσιολογικό, μείωση του αριθμού των λευκοκυττάρων, που μπορεί να
οδηγήσει σε πιο συχνές
λοιμώξεις, μ μ μ συνυπάρχουσα η φυσιολογική είωση του αριθ ού των ερυθροκυττάρων
και των
, μ .λευκοκυττάρων όπως επίσης και των αι οπεταλίων
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς:
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +
30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CΥ-1475, www . moh . phs . gov . cy / phs, Fax: +
357 22608649
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το PANTAROL
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν
.τα παιδιά
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται
στο κουτί και στο φιαλίδιο μετά τη ΛΗΞΗ.
Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μη φυλάσσετε σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 25°C.
Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως.
Μετά την παρασκευή του, το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 3 ώρες.
Από μικροβιολογικής απόψεως, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν δεν
χρησιμοποιηθεί
αμέσως, οι χρόνοι και οι συνθήκες φύλαξης πριν τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη
και κανονικά δεν
είναι περισσότερο από 3 ώρες στους 15 έως 25°C.
Να μη χρησιμοποιήσετε το PANTAROL εάν παρατηρήσετε αλλαγή στην οπτική
εμφάνιση (π.χ. εάν παρατηρείται θολερότητα ή ίζημα).
μ μμ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή τα οικιακά απορρί ατα Ρωτήστε το
μ μ μ . φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια Αυτά
μ .τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το PANTAROL
Η δραστική ουσία είναι η παντοπραζόλη. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 40 mg
παντοπραζόλης (ως νατριούχο σεσκιυδρική).
Εµφάνιση του PANTAROL και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το PANTAROL είναι μια λευκή ως υπόλευκη κόνις για ενέσιμο διάλυμα σε άχρωμο,
γυάλινο (Type I Ph.Eur.) φιαλίδιο με ελαστικό πώμα, καπάκι αλουµινίου και
αποσπώμενο πλαστικό κάλυμμα.
Μεγέθη συσκευασίας: 1 ή 5 φιαλίδια.
Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
Οδός Τατοΐου,
146 71 Νέα Ερυθραία,
Ελλάδα
Παραγωγός
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. – Εργοστάσιο Γ’
16ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος,
153 51 Παλλήνη Αττικής,
Ελλάδα
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
_____________________________________________________________________________________
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται µόνο σε γιατρούς ή
επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης
Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα παρασκευάζεται ενίοντας 10 ml ενέσιμου διαλύματος
χλωριούχου
νατρίου 9 mg/ml (0,9%) μέσα στο φιαλίδιο που περιέχει την ξηρά κόνι. Η εμφάνιση
του προϊόντος μετά την ανασύσταση είναι ένα διαυγές κιτρινωπό διάλυμα. Αυτό το
διάλυμα μπορεί είτε να χορηγηθεί απευθείας ή ύστερα από ανάμιξη με 100 ml
ενέσιμου διαλύματος χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9%) ή ενέσιμου διαλύματος
γλυκόζης 5% ή 10%. Γυάλινοι ή πλαστικοί περιέκτες πρέπει να χρησιμοποιηθούν για
αραίωση.
Το PANTAROL δεν πρέπει να παρασκευάζεται ή να αναμιγνύεται µε διαλύτες άλλους
από αυτούς που αναφέρονται.
Μετά την παρασκευή του, το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε 3 ώρες.
Από μικροβιολογικής απόψεως, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν δεν
χρησιμοποιηθεί
αμέσως, οι χρόνοι και οι συνθήκες φύλαξης πριν τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη
και κανονικά δεν
είναι περισσότερο από 3 ώρες στους 15 έως 25°C.
Το φαρμακευτικό προϊόν πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως για 2-15 λεπτά.
To περιεχόμενο του φιαλιδίου προορίζεται για εφάπαξ ενδοφλέβια χρήση μόνο.
Προϊόν που τυχόν
έχει απομείνει στον περιέκτη ή προϊόν του οποίου η οπτική εμφάνιση έχει αλλάξει
(π.χ. εάν
παρατηρείται θολερότητα ή ίζημα) πρέπει να απορρίπτεται.