Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
MONOPROST 50 μ μμ /ικρογρα άρια ml μ , μ οφθαλ ικές σταγόνες διάλυ α σε
μ περιέκτη ίας δόσης
Λατανοπρόστη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ μ , μ αρχίσετε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει
μ .ση αντικές πληροφορίες για σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , , μ Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή
μ .τον νοσοκό ο σας
- μ . Δ Η συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει
, μ μ μ μ .βλάβη ακό α και όταν τα συ πτώ ατά τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια παρακαλείσθε να
μ μ μ . ενη ερώσετε το γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή τον νοσοκό ο σας Αυτό ισχύει
μ και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
. 4.φύλλο οδηγιών χρήσης Βλέπε παράγραφο
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το MONOPROST και ποια είναι η χρήση του
2. μ Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησι οποιήσετε το MONOPROST
3. μ Πώς να χρησι οποιήσετε το MONOPROST
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το MONOPROST
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MONOPROST ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το MONOPROST μ μ μ ανήκει σε ια ο άδα φαρ άκων που είναι γνωστά ως
. μ , προσταγλανδίνες Μειώνει την πίεση στο άτι σας αυξάνοντας τη φυσική εκροή
μ μ .υγρού από το εσωτερικό του ατιού προς την κυκλοφορία του αί ατος
Το MONOPROST μ χρησι οποιείται για τη θεραπεία καταστάσεων που είναι γνωστές
ως μ γλαύκω α ανοικτής γωνίας και μ οφθαλ ική υπερτονία . στους ενήλικες
μ μ Και οι δύο αυτές καταστάσεις σχετίζονται ε ια αύξηση της πίεσης στο
μ , .εσωτερικό του οφθαλ ού σας επηρεάζοντας τελικά την όρασή σας
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
MONOPROST
μ Μην χρησι οποιήσετε το MONOPROST
( ) Εάν είστε αλλεργικοί υπερευαίσθητοι στη λατανοπρόστη ή σε
μ ( οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται
6).στην παράγραφο
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
2
, μ μ Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή τον νοσοκό ο σας προτού
μ χρησι οποιήσετε το MONOPROST εάν νομίζετε ότι οποιοδήποτε από τα παρακάτω
ισχύει για εσάς:
μ Εάν πρόκειται να κάνετε ή έχετε ήδη κάνει οφθαλ ική χειρουργική
μ ( μ μ μ μ επέ βαση συ περιλα βανο ένης της χειρουργικής επέ βασης για
).καταρράκτη
μ μ μ μ ( μ ,Εάν αντι ετωπίζετε προβλή ατα ε τα άτια σας όπως πόνο στα άτια
μ μ , μ ).ερεθισ ό ή φλεγ ονή θά βος όρασης
μ .Εάν γνωρίζετε ότι πάσχετε από ξηροφθαλ ία
μ μ μ .Εάν έχετε σοβαρό άσθ α ή το άσθ α σας δεν είναι καλά ελεγχό ενο
. Εάν φοράτε φακούς επαφής Μπορείτε και σε αυτή την περίπτωση να
μ χρησι οποιήσετε το MONOPROST, αλλά ακολουθήστε τις οδηγίες για όσους
3.φορούν φακούς επαφής στην Παράγραφο
Εάν έχετε υποφέρει ή υποφέρετε στην τρέχουσα περίοδο από ιογενή
μ μ λοί ωξη του οφθαλ ού που έχει προκληθεί από τον ιό του απλού έρπητα
(HSV).
Παιδιά
Το MONOPROST μ ( 18 ).δεν έχει ελετηθεί σε παιδιά κάτω των ετών
μ Άλλα φάρ ακα και MONOPROST
Το MONOPROST μ μ μ . πορεί να αλληλεπιδράσει ε άλλα φάρ ακα Παρακαλείσθε να
μ μ μ , ενη ερώσετε το γιατρό σας ή το φαρ ακοποιό σας εάν χρησι οποιείτε έχετε
μ μ μ μ .πρόσφατα χρησι οποιήσει ή πορεί να χρησι οποιήσετε άλλα φάρ ακα
μΚύηση και θηλασ ός
μ MONOPROSTΜην χρησι οποιείτε .εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε
, μ μ Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε να
, μ μ αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας
μ μ .προτού χρησι οποιήσετε αυτό το φάρ ακο
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
μ MONOPROST Όταν χρησι οποιείτε το είναι δυνατόν να έχετε θολή όραση για
μ μ . μ , σύντο ο χρονικό διάστη α Εάν αυτό συ βεί σε εσάς μ ην οδηγείτε ή
μ μ μ χρησι οποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία ή ηχανές έχρι να αποκατασταθεί και
.πάλι η όρασή σας
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του
MONOPROST
MONOPROST Το περιέχει πολυαιθυλενογλυκόλης γλυκερόλης υδροξυστεατικό
εστέρα ( ), μ μ προέρχεται από το κικέλαιο ο οποίος πορεί να προκαλέσει δερ ατικές
.αντιδράσεις
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ MONOPROST
Συνήθης δόση
μ MONOPROST μ μ Πάντοτε να χρησι οποιείτε το αυστηρά σύ φωνα ε τις
. μ , οδηγίες του γιατρού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον
μ .φαρ ακοποιό σας
( μ μ μ Η συνήθης δοσολογία για τους ενήλικες συ περιλα βανο ένων των
μ )ηλικιω ένων μ , μ μ είναι ία σταγόνα ία φορά την η έρα στον πάσχοντα
μ ( μ ). οφθαλ ό ή οφθαλ ούς Η καλύτερη ώρα για να το κάνετε αυτό είναι το
3
.βράδυ
μ MONOPROST μ μ , Μη χρησι οποιείτε το περισσότερο από ία φορά την η έρα
μ μ μ διότι η αποτελεσ ατικότητα της θεραπείας πορεί να ειωθεί εάν το
.χορηγείτε πιο συχνά
μ MONOPROST Χρησι οποιείτε πάντοτε το ακριβώς όπως περιγράφεται στο
μ μ , παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού σας
μ μ . μ , έχρι ο γιατρός σας να σας πει να στα ατήσετε Εάν έχετε α φιβολίες
μ μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή τον νοσοκό ο σας
Χρήστες φακών επαφής
, μ Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να τους αφαιρείτε προτού χρησι οποιήσετε το
MONOPROST. Μετά τη χρήση του MONOPROST μ 15 πρέπει να περι ένετε λεπτά πριν
.επανατοποθετήσετε τους φακούς επαφής σας
Οδηγίες χρήσης
μ μ . μ μ Οι σταγόνες παρέχονται σε ονάδες ίας δόσης Το διάλυ α από έναν ατο ικό
μ MONOPROST μ μ μ περιέκτη ιας δόσης πρόκειται να χρησι οποιηθεί α έσως ετά το
μ ( ) μ ( ). Δ μ άνοιγ α για τη χορήγηση στον πάσχοντα ες οφθαλ ό ούς εδο ένου ότι η
μ μ μ μ μ στειρότητα δεν πορεί να διατηρηθεί ετά το άνοιγ α του ατο ικού περιέκτη ιας
, δόσης ένας νέος περιέκτης πρέπει να ανοιχθεί πριν από κάθε χρήση και πρέπει να
μ μ .απορρίπτεται α έσως ετά τη χορήγηση
μ :Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να χρησι οποιήσετε τις σταγόνες
1. ( ) .Πλύνετε τα χέρια σας και καθίστε ή σταθείτε όρθιος ια σε άνετη θέση
2. Με το δάκτυλό σας τραβήξτε απαλά προς τα κάτω το κάτω βλέφαρο του
μ .πάσχοντος οφθαλ ού σας
3. μ μ , Τοποθετήστε το ρύγχος του περιέκτη ιας δόσης κοντά στον οφθαλ ό σας
μ μ .χωρίς ό ως να έλθει σε επαφή ε αυτόν
4. μ μ μ μ Πιέστε απαλά τον περιέκτη ιας δόσης ε τρόπο ώστε ία όνο σταγόνα να
μ , ενσταλαχθεί στον οφθαλ ό σας στη συνέχεια απελευθερώστε το κάτω
.βλέφαρο
5. μ μ Πιέστε ε ένα δάκτυλο στη γωνία του πάσχοντος οφθαλ ού προς την
μ . 1 μ .πλευρά της ύτης Κρατήστε εκεί για λεπτό έχοντας κλειστό τον οφθαλ ό
4
6. μ , Επαναλάβετε και για τον άλλο οφθαλ ό σας εάν σας το έχει συστήσει ο
.γιατρός σας
7. μ μ . Απορρίψτε τον περιέκτη ίας δόσης ετά τη χρήση Μην τον φυλάσσετε για
μ .να τον χρησι οποιήσετε ξανά
μ Εάν χρησι οποιείτε το MONOPROST μ μ μ αζί ε άλλες οφθαλ ικές σταγόνες
μ 5 μ Περι ένετε τουλάχιστον λεπτά εταξύ της χρήσης του MONOPROST και της
μ .χρήσης άλλων οφθαλ ικών σταγόνων
μ μ Εάν χρησι οποιήσετε εγαλύτερη δόση MONOPROST από την κανονική
μ , μ Εάν ενσταλάξετε πάρα πολλές σταγόνες εντός του οφθαλ ού σας πορεί να
μ μ μ μ αισθανθείτε ήπιο ερεθισ ό στο άτι και τα άτια σας πορεί να δακρύζουν και να
. , μ κοκκινίσουν Αυτό είναι κάτι παροδικό αλλά εάν ανησυχείτε συ βουλευτείτε το
.γιατρό σας
μ Επικοινωνήστε ε τον γιατρό σας μ το συντο ότερο δυνατόν σε περίπτωση τυχαίας
κατάποσης του MONOPROST.
μ Εάν ξεχάσετε να χρησι οποιήσετε το MONOPROST
μ μ . Συνεχίστε ε τη συνήθη δοσολογία στη συνηθισ ένη ώρα Μην πάρετε διπλή δόση
. μ ,για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε Εάν έχετε α φιβολίες για οτιδήποτε
μ μ μ .ιλήστε ε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
μ μ Εάν στα ατήσετε να χρησι οποιείτε το MONOPROST
μ μ μ μΠρέπει να ιλήσετε ε το γιατρό σας αν θέλετε να στα ατήσετε να χρησι οποιείτε
MONOPROST.το
μ μ , Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρ άκου
, μ μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό ή τον νοσοκό ο σας
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
μ , μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο πορεί να προκαλέσει
μ , .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
μ Οι ακόλουθες είναι γνωστές ανεπιθύ ητες ενέργειες από τη χρήση του
MONOPROST
: Πολύ συχνές μ 1 10πορεί να επηρεάσουν περισσότερα από στα
μάτο α
μ μ μ μ μ Μια βαθ ιαία εταβολή στο χρώ α των οφθαλ ών σας ε αύξηση της
5
μ μ μ μ ποσότητας της καφέ χρωστικής στο έγχρω ο τ ή α του οφθαλ ού που καλείται
. ίριδα
- μ μ μ (μ , , Εάν έχετε ικτό χρώ α οφθαλ ών πλέ καφέ γκρι καφέ κίτρινο καφέ
) ή πράσινο καφέ είναι πιθανότερο να παρατηρήσετε την εν λόγω αλλαγή
μ μ μ (μ , , παρά εάν έχετε ονοχρω ατικούς οφθαλ ούς πλε γκρι πράσινα ή καφέ
μ ). άτια
- Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για την ανάπτυξη των οποιωνδήποτε
μ μ αλλαγών στο χρώ α των οφθαλ ών σας αν και φυσιολογικά
8 μ .παρατηρούνται εντός ηνών θεραπείας
- μ μ μ μ μ Η αλλαγή χρώ ατος πορεί να είναι όνι η και πορεί να είναι πιο ορατή
μ MONOPROST μ μ . εάν χρησι οποιείτε το όνο στον ένα οφθαλ ό
- Δ μ μ μ εν φαίνεται να υπάρχουν προβλή ατα σχετιζό ενα ε την αλλαγή του
μ μ . χρώ ατος του οφθαλ ού
- μ μ μ Η αλλαγή χρώ ατος του οφθαλ ού δε συνεχίζεται ετά τη διακοπή της
μ MONOPROST.αγωγής ε
μ .Ερυθρότητα του οφθαλ ού
μ μ ( μ , μ , μ μ Οφθαλ ικός ερεθισ ός αίσθη α καύσου κνησ ού νυγ ού ή αίσθη α ύπαρξης
μ μ ).ξένου σώ ατος στον οφθαλ ό
μ μ μ Μια βαθ ιαία εταβολή στις βλεφαρίδες του υπό αγωγή οφθαλ ού και στη
μ , λεπτή τριχοφυΐα γύρω από τον υπό αγωγή οφθαλ ό η οποία παρατηρείται
μ . μ μ μκυρίως σε άτο α Ιαπωνικής καταγωγής Οι εταβολές αυτές περιλα βάνουν ια
μ ( ), μ , σταδιακή αύξηση του χρώ ατος σκούρα χρώση του ήκους του πάχους και
μ .του αριθ ού των βλεφαρίδων σας
: Συχνές μ 1 10 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
μ μ , μ Ερεθισ ός ή διαταραχή της οφθαλ ικής επιφάνειας φλεγ ονή του
( ), μ βλεφάρου βλεφαρίτιδα οφθαλ ικός πόνος και ευαισθησία στο φως
( ).φωτοφοβία
: Όχι συχνές μ 1 100 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
μ , μ , μ μ Οίδη α βλεφάρου ξηρότητα στον οφθαλ ό φλεγ ονή ή ερεθισ ός της
μ ( ), μ .επιφάνειας του οφθαλ ού κερατίτιδα θά βος όρασης και επιπεφυκίτιδα
Δ μ μ .ερ ατικό εξάνθη α
: Σπάνιες μ 1 1000 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
μ , μ μ μ μ Φλεγ ονή της ίριδας του έγχρω ου τ ή ατος του οφθαλ ού
( / ) μ μ ( μ ιρίτιδα ραγοειδίτιδα οίδη α του α φιβληστροειδούς οίδη α της ωχράς
), μ μ μ / κηλίδας συ πτώ ατα οιδή ατος ή εκδοράς βλάβης της επιφάνειας του
μ , μ μ ( μ ), οφθαλ ού οίδη α γύρω από το άτι περικογχικό οίδη α ανάπτυξη
μ .έκτοπων βλεφαρίδων ή ανάπτυξη ιας επιπλέον σειράς βλεφαρίδων
Δ μ , μ ερ ατικές αντιδράσεις στα βλέφαρα σκούρα χρώση του δέρ ατος των
.βλεφάρων
μ , μ μ ( ).Άσθ α επιδείνωση του άσθ ατος και λαχάνιασ α δύσπνοια
: Πολύ σπάνιες μ 1 10.000 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
Επιδείνωση της στηθάγχης σε ασθενείς που πάσχουν επίσης από καρδιακή
.νόσο
.Θωρακικό άλγος
μ μ μ μ ( μ ).Ε φάνιση ε βυθισ ένου οφθαλ ού ε βάθυνση της βλεφαρικής αύλακας
6
μ : Ασθενείς έχουν επίσης αναφέρει τις ακόλουθες ανεπιθύ ητες ενέργειες περιοχή
μ μ μ μ μ μ ( ), , γε άτη ε υγρό στο έγχρω ο τ ή α του οφθαλ ού κύστη της ίριδας κεφαλαλγία
, ζάλη αίσθηση του καρδιακού ρυθμού ( μ μ ), μ , αίσθη α παλ ών υϊκό πόνο πόνο στις
μ μ αρθρώσεις και ανάπτυξη ιογενούς λοί ωξης του οφθαλ ού που έχει προκληθεί
(HSV).από τον ιό του απλού έρπητα
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό, ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας (για
λεπτομέρειες ανατρέξτε παρακάτω). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
:Ελλάδα
μ μ Εθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
284Μεσογείων
GR-15562 , Χολαργός Αθήνα
: + 30 21 32040380/337 Τηλ
: + 30 21 06549585 Φαξ
: Ιστότοπος http://www.eof.gr
:Κύπρος
μ Φαρ ακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
: Ιστότοπος www.moh.gov.cy/phs
5. ΠΩΣ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MONOPROST
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης που
, μ . αναφέρεται στο κουτί στο φακελλίσκο και τον περιέκτη ίας δόσης Η
μ μ μ μ .η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ μ 25Φυλάσσετε σε θερ οκρασία ικρότερη των C.
μ : μ μ Μετά το πρώτο άνοιγ α του φακελλίσκου χρησι οποιήστε τους περιέκτες ίας
7 μ .δόσης εντός η ερών
μ μ : μ μ Μετά το πρώτο άνοιγ α του περιέκτη ίας δόσης χρησι οποιήστε α έσως και
μ μ .απορρίψτε τον περιέκτη ίας δόσης ετά τη χρήση
μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτείστε το
μ μ μ .φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια
μ .Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7
Τι περιέχει το MONOPROST
.Η δραστική ουσία είναι η λατανοπρόστη
1 ml μ μ 50 μ μμ διαλύ ατος οφθαλ ικών σταγόνων περιέχει ικρογρα άρια
.λατανοπρόστης
: Τα άλλα συστατικά είναι πολυαιθυλενογλυκόλης γλυκερόλης υδροξυστεατικός
εστέρας 40, σορβιτόλη, καρβομερή 947P, πολυαιθυλενογλυκόλη 4000,
αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό δινάτριο άλας, νατρίου υδροξείδιο (για ρύθμιση του
pH), ύδωρ για ενέσιμα.
μ Ε φάνιση του MONOPROST μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
μ μ , μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν παρουσιάζεται ως οφθαλ ικές σταγόνες διάλυ α
μ . μ σε περιέκτη ίας δόσης Το διάλυ α είναι ένα ελαφρώς κίτρινο και ιριδίζον
μ μ διάλυ α χωρίς συντηρητικά που παρουσιάζεται σε περιέκτες ίας δόσης
μ 5 μ , μ συσκευασ ένους σε φακελλίσκο των ονάδων κάθε περιέκτης ίας δόσης
0,2 ml .περιέχει του προϊόντος
5 (1 x 5), 10 (2 x 5), 30 (6 x 5) 90 (18 x 5) μ Μια συσκευασία περιέχει ή περιέκτες ίας
.δόσης
μ .Μπορεί να ην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
LABORATOIRES THEA
12 RUE LOUIS BLERIOT
63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
ΓΑΛΛΙΑ
Παραγωγός
EXCELVISION
27, RUE DE LA LOMBARDIÈRE
ZI LA LOMBARDIÈRE
07100 ANNONAY
ΓΑΛΛΙΑ
ή
Laboratoires THEA
12, rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2
ΓΑΛΛΙΑ
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
μ ( ) μ μ :Ευρωπαϊκού Οικονο ικού Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
μ , , , , Δ , , , , Γερ ανία Βέλγιο Βουλγαρία Κύπρος ανία Φινλανδία Γαλλία Ελλάδα
, , , μ , , , , Ισλανδία Ιταλία Λετονία Λουξε βούργο Ολλανδία Νορβηγία Πολωνία
, , …MonoprostΠορτογαλία Ισπανία Σουηδία
, μ ………………………………………………………..Monopost Ιρλανδία Ηνω ένο Βασίλειο
Unidose
, Δ μ , , μ , , Αυστρία Τσεχική η οκρατία Λιθουανία Ρου ανία Σλοβακία
………………...MonopostΣλοβενία
8
………………………………………………………………………………………...MonopΕσθονία
ro
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
μ μ :Λεπτο ερείς πληροφορίες για το προϊόν είναι διαθέσι ες στην ιστοσελίδα του
Για την Ελλάδα/ μ μ :Εθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων
: Ιστότοπος http://www.eof.gr.
Για την Κύπρο/Φαρμακευτικές Υπηρεσίες:
: Ιστότοπος www . moh . gov . cy / phs.
9