Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
LABOUS 0,03mg/2mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Αιθινυλοιστραδιόλη/ Οξική χλωρμαδινόνη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ μ , μαρχίσετε να χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει
μ .ση αντικές πληροφορίες για σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
- μ . ΔΗ συνταγή για αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . ,πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη
μ μ μ μ .ακό α και όταν τα συ πτώ ατά τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια παρακαλείσθε να
μ μ . ενη ερώσετε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
μ .ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης
4.Βλέπε παράγραφο
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Labous και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Labous
3. Πώς να πάρετε το Labous
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Labous
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λ .οιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το LABOUS και ποια είναι η χρήση του
To Labous μ μ . είναι ένα ορ ονικό από του στό ατος αντισυλληπτικό Όταν τέτοια από του
μ 2 μ , στό ατος αντισυλληπτικά περιέχουν ορ όνες όπως το Labous, μ ονο άζονται επίσης
μ μ ( ). και συνδυασ ένα αντισυλληπτικά από του στό ατος ΑΣΑ Περιέχει
( μ ) ( ).προγεστερόνη οξική χλωρ αδινόνη και ένα οιστρογόνο αιθινυλοστραδιόλη
μ 21 μΚαθώς και οι δύο ορ όνες παρατηρούνται σε ίσες ποσότητες στα δισκία ιας
, κυκλικής συσκευασίας το Labous μ μ μ .ονο άζεται επίσης και ονοφασικό σκεύασ α
Το Labous μ δεν σας προστατεύει έναντι της λοί ωξης από τον ιό HIV (AIDS) ή από
μ μ . μάλλες σεξουαλικά εταδιδό ενες παθήσεις Για το σκοπό αυτό αποτελεσ ατικά
μ .είναι όνο τα προφυλακτικά
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το LABOUS
Πριν ξεκινήσετε να παίρνετε το Labous, ο γιατρός σας θα σας υποβάλλει σε γενική
, μ και γυναικολογική εξέταση θα αποκλείσει το ενδεχό ενο κύησης και θα
, μ , αποφασίσει λα βάνοντας υπόψη τις αντενδείξεις και τις προφυλάξεις εάν το
Labous . μ είναι κατάλληλο για εσάς Η εξέταση αυτή πρέπει να διεξάγεται ια φορά το
, χρόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης του Labous.
Μην πάρετε το LABOUS
- σε περίπτωση αλλεργίας ( ) υπερευαισθησίας στην αιθινυλοιστραδιόλη ή την οξική
1
μ μχλωρ αδινόνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρ άκου
( 6).αναφέρονται στην παράγραφο
- μ μ σε περίπτωση που υποφέρετε τώρα ή στο παρελθόν από θρό βους αί ατος στις
( . . μ , μ μ ,φλέβες ή τις αρτηρίες π χ εν τω βάθει φλεβική θρό βωση πνευ ονική ε βολή
μ μ μ , ).έ φραγ α του υοκαρδίου εγκεφαλικό επεισόδιο
- μ μ μσε περίπτωση που παρατηρήσετε πρόδρο α στάδια ή πρώτα ση εία θρό βωσης
μ , αί ατος φλεβικής μ μ , φλεγ ονής ή ε βολής όπως παροδικός οξύς πόνος πόνος στο
μ . θώρακα ή σφίξι ο στο θώρακα
- σε περίπτωση που ακινητοποιηθείτε μ μ ( . .για παρατετα ένο χρονικό διάστη α π χ
μ μ μ ) επιβεβλη ένη παρα ονή στο κρεβάτι ή λόγω εφαρ ογής γύψου ή εάν
μμ μ μ ( προγρα ατίζετε ια χειρουργική επέ βαση να διακόψετε τη λήψη Labous
4 μ μ μ μ ). τουλάχιστον εβδο άδες πριν την η ερο ηνία της χειρουργικής επέ βασης
- σε περίπτωση που υποφέρετε από , μσακχαρώδη διαβήτη ανεξέλεγκτες διακυ άνσεις
μ .στα επίπεδα γλυκόζης στο αί α και αλλοιώσεις των αγγείων
- σε περίπτωση που υποφέρετε από δυσίατη υψηλή αρτηριακή πίεση ή έντονη αύξηση
( μ 140/90της αρτηριακής πίεσης τι ές οι οποίες συχνά υπερβαίνουν τα mm Hg).
- μ ( . .σε περίπτωση που παρουσιάζετε κάποια διαταραχή της πήξης του αί ατος π χ
C).ανεπάρκεια πρωτεΐνης
- μ ( . . ), σε περίπτωση που υποφέρετε από φλεγ ονή του ήπατος π χ λόγω ιού ή ίκτερο και
μ μ μ οι τι ές των ηπατικών σας παρα έτρων δεν έχουν ακό α επανέλθει σε φυσιολογικά
.επίπεδα
- μ μ σε περίπτωση που υποφέρετε από κνησ ό σε ολόκληρο το σώ α σας ή από
, μ μ διαταραχές της εκροής χολής ιδιαίτερα εάν αναπτύχθηκε σε συνδυασ ό ε τα
μ μ .πρώι α στάδια της κύησης ή αγωγή ε οιστρογόνα
- μ ( σε περίπτωση αυξη ένων επιπέδων χολερυθρίνης ενός προϊόντος διάσπασης της
μ ) μ , χρωστικής των ερυθρών αι οσφαιρίων στο αί α σας λόγω εγγενούς επιβάρυνσης
μ ( μ της απο άκρυνσης σύνδρο ο Dubin-Johnson μ ή σύνδρο ο Rotor)
- .σε περίπτωση που έχετε ή είχατε στο παρελθόν όγκο του ήπατος
- μ , σε περίπτωση που υποφέρετε από σοβαρό στο αχικό πόνο διόγκωση του ήπατος ή
μ μ .παρατηρήσετε ση εία αι ορραγίας στην κοιλιακή κοιλότητα
- σε περίπτωση που έχετε πορφύρα για πρώτη φορά ή υποτροπή της κατάστασης
( μ μ μ ).αυτής διαταραχή του εταβολισ ού της χρωστικής του αί ατος
- σε περίπτωση που έχετε ή είχατε ή υποψιάζεστε ότι έχετε κακοήθεις
μ μ , μ .ορ ονοεξαρτώ ενους όγκους όπως καρκίνο του αστού ή των γεννητικών οργάνων
- μ μ σε περίπτωση που υποφέρετε από σοβαρές διαταραχές του εταβολισ ού των
.λιπιδίων
- μ ,σε περίπτωση που έχετε ή είχατε στο παρελθόν φλεγ ονή του παγκρέατος
μ μ .συνοδευό ενη από έντονη αύξηση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων στο αί α σας
2
- μ .σε περίπτωση που αναπτύξετε η ικρανία για πρώτη φορά
- ,σε περίπτωση που αναπτύξετε κεφαλαλγία η οποία είναι ασυνήθιστα συχνή
μ μεπί ονη ή σοβαρής ορφής.
- σε περίπτωση που έχετε ή είχατε υποφέρει από μη ικρανία μ συνοδευό ενη από
, / ( μδιαταραχές της αίσθησης της αντίληψης ή και της κίνησης συνοδευό ενη
μ ).η ικρανία
- σε περίπτωση που αναπτύξετε ξαφνικά διαταραχές της αντίληψης ( διαταραχές της
).όρασης ή της ακοής
- ( μ ).σε περίπτωση που έχετε διαταραχές της κίνησης ιδιαίτερα ση εία παράλυσης
- .σε περίπτωση που παρατηρήσατε επιδείνωση των επιληπτικών κρίσεων
- .σε περίπτωση που υποφέρετε από σοβαρή κατάθλιψη
- ( )σε περίπτωση που υποφέρετε από έναν ιδιαίτερο τύπο κώφωσης ωτοσκλήρυνση
μ .που επιδεινώθηκε κατά τις προηγού ενες κυήσεις
- μμ .σε περίπτωση που η ε ηνορρυσία σας διακοπεί για άγνωστο λόγο
- μσε περίπτωση που παρατηρηθεί παθολογική αύξηση του βλεννογόνου της ήτρας
( μ ).υπερπλασία του ενδο ητρίου
- μ σε περίπτωση που έχετε κολπική αι ορραγία αγνώστου αιτιολογίας.
Σε περίπτωση που κατά τη λήψη του Labous μ ε φανισθεί οποιοδήποτε από τα
μ μ , μ παραπάνω συ πτώ ατα διακόψτε α έσως τη λήψη του Labous.
Δ , μ μ εν πρέπει να παίρνετε ή πρέπει α έσως να στα ατήσετε να παίρνετε το Labous, εάν
έχετε ή αναπτύξετε σοβαρό παράγοντα κινδύνου ή αρκετούς παράγοντες κινδύνου
μ μ μ μ ( . « για σχη ατισ ό θρό βων αί ατος βλ παράγραφο Προειδοποιήσεις και
»).προφυλάξεις
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας προτού πάρετε το Labous.
- . μ Εάν καπνίζετε Το κάπνισ α αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρών
μ μ ανεπιθύ ητων ενεργειών στην καρδιά και τα αι οφόρα αγγεία κατά τη χρήση
μ μ . μσυνδυασ ένων από του στό ατος αντισυλληπτικών Ο κίνδυνος αυξάνεται ε
. την ηλικία και την κατανάλωση τσιγάρων Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για
35 . 35 γυναίκες άνω των ετών Γυναίκες άνω των χρόνων που καπνίζουν
μ μ .πρέπει να εφαρ όζουν άλλες αντισυλληπτικές εθόδους
- μ , μΣε περίπτωση που έχετε αυξη ένη αρτηριακή πίεση παθολογικά αυξη ένες
μ μ , , τι ές λιπιδίων στο αί α είστε υπέρβαρη ή έχετε διαβήτη ( . βλ παράγραφο
« LABOUS» « »). Μην πάρετε το και Άλλες παθήσεις Στις περιπτώσεις αυτές
μ μδιατρέχετε αυξη ένο κίνδυνο ανάπτυξης των σοβαρών ανεπιθύ ητων
μ μ (ενεργειών των συνδυασ ένων από του στό ατος αντισυλληπτικών όπως
μ μ μ , μ , ). έ φραγ α του υοκαρδίου ε βολή εγκεφαλικό επεισόδιο ή ηπατικοί όγκοι
3
- Σε περίπτωση που έχετε έναν από τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου ή
εάν ένας από τους παράγοντες αυτούς κινδύνου αναπτυχθεί ή επιδεινωθεί
κατά τη διάρκεια της χρήσης του Labous. ,Στις περιπτώσεις αυτές
μ μ μ . παρακαλού ε συ βουλευθείτε α έσως το γιατρό σας Αυτός θα αποφασίσει
μ μ εάν πορείτε να συνεχίσετε την αγωγή ε το Labous .ή πρέπει να τη διακόψετε
μΑνάπτυξη απόφραξης αγγείων και άλλων νόσων των αι οφόρων
αγγείων
μ μ Υπάρχουν δεδο ένα ότι η χρήση των από του στό ατος αντισυλληπτικών
μ μ μ μσυσχετίζεται ε αυξη ένο κίνδυνο θρό βων αί ατος .στις αρτηρίες ή τις φλέβες
μ μ μ μ , ,Αυτές είναι εν δυνά ει αίτια ε φράγ ατος του υοκαρδίου εγκεφαλικού επεισοδίου
μ μ μ .εν τω βάθει φλεβικών θρο βώσεων και πνευ ονικής ε βολής , Εντούτοις τα
μπεριστατικά αυτά σπάνια παρατηρούνται κατά τη χρήση των από του στό ατος
. αντισυλληπτικών
μ μ μ μΗ χρήση συνδυασ ένων από του στό ατος αντισυλληπτικών σε σύγκριση ε τη η
μ , χρήση τους ενέχει αυξη ένο κίνδυνο αποφράξεων των φλεβών που προκαλούνται
μ μ ( μ μ ). μ από πήγ α αί ατος θρο βοε βολή Ο επιπλέον κίνδυνος είναι εγαλύτερος το
μ μ πρώτο έτος χρήσης του συνδυασ ένου από του στό ατος αντισυλληπτικού από τη
. μ μγυναίκα Ο επιπλέον κίνδυνος κατά τη χρήση των συνδυασ ένων από του στό ατος
μ μ αντισυλληπτικών είναι χα ηλότερος από τον κίνδυνο θρο βώσεως κατά τη διάρκεια
μ 60 100.000 . της κύησης που εκτι άται ότι είναι περιστατικά ανά κυήσεις Σε ποσοστό
1-2% των περιστατικών η απόφραξη των αγγείων του τύπου αυτού οδηγεί στο
. θάνατο
Δ εν είναι γνωστό ποια η επίδραση του Labous στον κίνδυνο φλεβικής αποφρακτικής
, μ μ μ .νόσου σε σύγκριση ε άλλα συνδυασ ένα από του στό ατος αντισυλληπτικά
μ μ μ Παρακαλού ε συ βουλευθείτε το γιατρό σας το συντο ότερο δυνατόν εάν
μ μ , μ μ μ μ μ , :παρατηρήσετε συ πτώ ατα συσχετιζό ενα ε θρό βωση ή πνευ ονική ε βολή όπως
- / μπόνο ή και πρήξι ο στα χέρια ή στα πόδια
- αιφνίδιο σοβαρό θωρακικό άλγος ανεξάρτητα από το εάν εξαπλώνεται ή όχι
στον αριστερό βραχίονα
- αιφνίδια , δύσπνοια αιφνίδιο βήχα χωρίς προφανές αίτιο
- μ ασυνήθιστα σοβαρό ή επί ονο πονοκέφαλο
- μ , , μ ερική ή πλήρη απώλεια όρασης διπλωπία δυσκολία στην ο ιλία ή την
εύρεση των λέξεων
- ( μ μ μ )ζάλη ή κατέρρειψη ενδεχο ένως συσχετιζό ενη ε επιληπτική κρίση
- μαιφνίδια αδυνα ία ή μ μ μση αντικό ούδιασ α μ μ στη ια πλευρά ή σε έρος του
μσώ ατος
- διαταραχές της κίνησης
- αιφνίδιος ανυπόφορος πόνος στην κοιλιακή κοιλότητα
μ μ Εάν έχετε αυξη ένη συχνότητα ή σοβαρότητα κρίσεων η ικρανίας ενώ παίρνετε το
Labous ( μ μ μ μ που πορεί να αποτελούν ενδείξεις ειω ένης κυκλοφορίας αί ατος στον
) μ μ . εγκέφαλο συ βουλευθείτε το γιατρό σας το συντο ότερο δυνατόν Ο γιατρός σας
μ μ πορεί να σας συστήσει να διακόψετε α έσως το Labous.
:Ο κίνδυνος απόφραξης αγγείων αυξάνει εξαιτίας των εξής παραγόντων
- ηλικία
- μ κάπνισ α
- ( . . μ ιστορικό νόσων απόφραξης των αγγείων στην οικογένεια π χ θρο βώσεις σε
). , αδέλφια ή γονείς σε νεαρή ηλικία Στην περίπτωση αυτή ο γιατρός σας
μ ( . . πορεί να σας συστήσει να εξετασθείτε από ειδικό π χ να ελέγξετε την
4
μ ) κατάσταση της πήξης του αί ατός σας πριν ξεκινήσετε να παίρνετε το Labous.
- , Δ μ > 30 παχυσαρκία δηλαδή είκτης Μάζας Σώ ατος kg/m
2
- μπαθολογική αλλαγή των επιπέδων λιποπρωτεϊνών αί ατος
( μ )δυσλιποπρωτεϊναι ία
- υψηλή αρτηριακή πίεση
- καρδιακή βαλβιδοπάθεια
- μ ( μ μ )διαταραχή του καρδιακού ρυθ ού κολπική αρ αρυγή
- μ , μ μ , μ παρατετα ένη ακινητοποίηση είζων χειρουργική επέ βαση επε βάσεις στα
μ μ . , πόδια ή σοβαροί τραυ ατισ οί Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να
μ μ . ενη ερώσετε το γιατρό σας το συντο ότερο δυνατόν Ο γιατρός θα σας
συστήσει να διακόψετε το Labous 4 μ τουλάχιστον εβδο άδες πριν την
μμ μ μ μ μ προγρα ατισ ένη η ερο ηνία της χειρουργικής σας επέ βασης και θα σας πει
( 2 μπότε να ξεκινήσετε να το παίρνετε και πάλι συνήθως τις πρώτες εβδο άδες
).αφού αναρρώσετε πλήρως
- μ . . ,άλλες νόσοι που επηρεάζουν την κυκλοφορία του αί ατος όπως π χ διαβήτης
μ μ (μ συστη ατικός ερυθη ατώδης λύκος ια σπάνια νόσος του ανοσοποιητικού
μ ), μ μ μ (μ μσυστή ατος αι ολυτικό ουραι ικό σύνδρο ο ια σπάνια νόσος αι ατολογική
, ), πάθηση που προκαλεί βλάβη των νεφρών νόσος του Crohn ή ελκώδης κολίτις
( ) μ ( μχρόνια νόσος των εντέρων και δρεπανοκυτταρική αναι ία αι ατολογική
). μ μ μ πάθηση Ο κίνδυνος απόφραξης των αγγείων πορεί να ειωθεί ε την
μ .κατάλληλη αντι ετώπιση των νόσων αυτών
Καρκίνος
μ μ μ Ορισ ένες ελέτες έδειξαν ότι η χρήση των ορ ονικών αντισυλληπτικών για
μ μ παρατετα ένα χρονικά διαστή ατα αποτελεί παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης
μ μ καρκίνου του τραχήλου σε γυναίκες ε λοί ωξη του τραχήλου από έναν
μ μ μ ( μ ).συγκεκρι ένο σεξουαλικώς εταδιδό ενο ιό τον ιό του ανθρώπινου θηλώ ατος
, μ μ μΕντούτοις δεν υπάρχει συ φωνία όσον αφορά το βαθ ό στον οποίο το αποτέλεσ α
( . . μ αυτό επηρεάζεται από άλλους παράγοντες π χ διαφορές στον αριθ ό των
μ μ ). σεξουαλικών συντρόφων ή τη χρήση ηχανικών εθόδων αντισύλληψης
μ μ Μελέτες αναφέρουν ελαφρώς αυξη ένο κίνδυνο για καρκίνου του αστού σε
, μ μ μ .γυναίκες οι οποίες χρησι οποιούν συνδυασ ένα από του στό ατος αντισυλληπτικά
μ , Μετά τη διακοπή του από του στό ατος αντισυλληπτικού τα ποσοστά εμφάνισης
καρκίνου του μαστού φθάνουν, βαθμιαία, στα ίδια επίπεδα και, μετά από 10
χρόνια, δεν παρατηρείται πλέον διαφορά μεταξύ των ατόμων που
χρησιμοποιούσαν από του στόματος αντισυλληπτικά και των υπόλοιπων
γυναικών. μ Επειδή ο καρκίνος του αστού είναι σχετικά σπάνιος στις γυναίκες
40 , μ μ ηλικίας κάτω των ετών ο επιπλέον αριθ ός διαγνώσεων καρκίνου του αστού σε
μ μ μ άτο α που χρησι οποιούσαν στο παρελθόν ή επί του παρόντος ΑΣΑ είναι ικρός σε
μ μ . σύγκριση ε το συνολικό κίνδυνο καρκίνου του αστού
, μ μ Σε σπάνιες περιπτώσεις ετά τη λήψη από του στό ατος αντισυλληπτικών έχουν
, μ , . παρατηρηθεί καλοήθεις και ακό η σπανιότερα κακοήθεις όγκοι του ήπατος Αυτοί
μ μ . πορεί να προκαλέσουν επικίνδυνη εσωτερική αι ορραγία Σε περίπτωση σοβαρού
μ , μ , πόνου στην περιοχή του στο άχου ο οποίος δεν εξαφανίζεται από όνος του πρέπει
μ .να συ βουλευθείτε το γιατρό σας
Άλλες νόσοι
, μ ,Σε πολλές γυναίκες ενώ έπαιρναν από του στό ατος αντισυλληπτικά
. παρατηρήθηκε ελφρά αύξηση της αρτηριακής πίεσης Εάν η αρτηριακή σας πίεση
μ αυξηθεί ση αντικά ενώ παίρνετε το Labous, μ ο γιατρός σας θα σας συ βουλεύσει να
μ στα ατήσετε να παίρνετε το Labous μ μκαι θα σας συνταγογραφήσει φάρ ακο είωσης
5
. της αρτηριακής πίεσης Μόλις η αρτηριακή σας πίεση επανέλθει στα φυσιολογικά
, μ επίπεδα πορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε και πάλι το Labous.
μ , μ Εάν αναπτύξατε έρπητα κατά τη διάρκεια προηγού ενης κύησης πορεί να
μ . παρουσιάσετε υποτροπή κατά τη χρήση ενός από του στό ατος αντισυλληπτικού
μ μ μΕάν έχετε ια συγκεκρι ένη διαταραχή των επιπέδων λιπιδίων αί ατος
( μ ) , υπερτριγλυκεριδαι ία ή εάν έχετε οικογενειακό ιστορικό της διαταραχής αυτής ο
μ μ . κίνδυνος φλεγ ονής του παγκρέατος είναι αυξη ένος Εάν αναπτύξετε οξείες ή
, μ χρόνιες διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας ο γιατρός σας πορεί να σας
συστήσει να διακόψετε τη λήψη του Labous μ έως ότου οι τι ές ηπατικής σας
. λειτουργίας επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα Εάν έχετε ήδη παρουσιάσει
μ μίκτερο κατά την προηγού ενη κύηση ή την χρήση από του στό ατος
, αντισυλληπτικών και και η κατάσταση αυτή υποτροπιάσει ο γιατρός σας θα σας
μ συστήσει να στα ατήσετε να παίρνετε το Labous.
, Εάν είστε διαβητική μ το σάκχαρο στο αί α σας είναι υπό έλεγχο και παίρνετε
το Labous, , μ .ο γιατρός θα σας εξετάσει προσεκτικά για όσο διάστη α το παίρνετε
. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τη θεραπεία του διαβήτη σας
, μ μ μ ( μ ), Ενίοτε πορεί να ε φανισθούν στο δέρ α καφέ κηλίδες χλόασ α ιδιαίτερα εάν
μ . αυτό συνέβη κατά την προηγού ενη κύηση Εάν έχετε τάση προς την εκδήλωση
, αυτής της κατάστασης πρέπει να αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ή
, υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια λήψης του Labous.
μΝόσοι που επηρεάζονται δυσ ενώς
, Επίσης απαιτείται ιδιαίτερη παρακολούθηση:
- σε περίπτωση που υποφέρετε από επιληψία
- σε περίπτωση που υποφέρετε από σκλήρυνση κατά πλάκας
- μ μ ( )σε περίπτωση που υποφέρετε από σοβαρές υϊκές κρά πες τετανία
- μ ( . «σε περίπτωση που υποφέρετε από η ικρανία βλ επίσης παράγραφο Μην
πάρετε το LABOUS»)
- μσε περίπτωση που υποφέρετε από άσθ α
- ( . σε περίπτωση που υποφέρετε από καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια βλ επίσης
«παράγραφο Μην πάρετε το LABOUS»)
- ( σε περίπτωση που υποφέρετε από χορό του Αγίου Βίτου χορεία του Sydenham)
- ( . «σε περίπτωση που είστε διαβητικός βλ επίσης παράγραφο Μην πάρετε το
LABOUS» « »και παράγραφο Άλλες παθήσεις )
- ( . «σε περίπτωση που έχετε ηπατοπάθεια βλ επίσης παράγραφο Μην πάρετε το
LABOUS»)
- μ μ ( .σε περίπτωση που έχετε διαταραχή του εταβολισ ού των λιπιδίων βλ
«επίσης παράγραφο Μην πάρετε το LABOUS»)
- μσε περίπτωση που έχετε νόσους του ανοσοποιητικού συστή ατος
( μ μ μ μ )συ περιλα βανο ένου του ερυθη ατώδους λύκου
- μ σε περίπτωση που είστε ση αντικά υπέρβαρη
- ( . σε περίπτωση που υποφέρετε από υψηλή αρτηριακή πίεση βλ επίσης
«παράγραφο Μην πάρετε το LABOUS»)
- μ ( σε περίπτωση που πάσχετε από ενδο ητρίωση ο ιστός που φυσιολογικά
μ , μ , μ μ ) καλύπτει την ήτρα εκτός της ήτρας ονο άζεται ενδο ήτριο ( . βλ επίσης
«παράγραφο Μην πάρετε το LABOUS»)
- σε περίπτωση που υποφέρετε από κιρσούς ή μ ( .φλεγ ονές των φλεβών βλ
«επίσης παράγραφο Μην πάρετε το LABOUS»)
6
- μσε περίπτωση που υποφέρετε από διαταραχές της πηκτικότητας του αί ατος
( . «βλ επίσης παράγραφο Μην πάρετε το LABOUS»)
- μ μ (μσε περίπτωση που έχετε ια νόσο των αστών αστοπάθεια)
- (μ μ ) μσε περίπτωση που έχετε καλοήθεις όγκους υώ ατα της ήτρας
- μ μ ( σε περίπτωση που έχετε αναπτύξει εξάνθη α ε φλύκταινες έρπης κατά την
μ ) μ εγκυ οσύνη σε προηγού ενη κύηση
- ( . «σε περίπτωση που υποφέρετε από κατάθλιψη βλ επίσης παράγραφο Μην
πάρετε το LABOUS»)
- μ σε περίπτωση που υποφέρετε από χρόνια φλεγ ονώδη νόσο των εντέρων
( νόσος του Crohn, ).ελκώδης κολίτις
, , μ , Εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν ια από τις παραπάνω νόσους ή εάν σας
παρουσιάσθηκε κατά τη χρήση του Labous, μ .επικοινωνήστε ε το γιατρό σας
μΑποτελεσ ατικότητα
, μ Εάν δεν παίρνετε τακτικά το αντισυλληπτικό εάν παρουσιάσετε έ ετο ή διάρροια
μ ( . « Labous»), ετά τη λήψη του βλ παράγραφο Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ή εάν
μ ( . « μ ταυτόχρονα παίρνετε άλλα φάρ ακα βλ Άλλα φάρ ακα και Labous»), η
μ μ μ . αντισυλληπτική αποτελεσ ατικότητα πορεί να ειωθεί Σε πολύ σπάνιες
, μ μ περιπτώσεις η αποτελεσ ατικότητα των αντισυλληπτικών πορεί να επηρεασθεί
μ .από εταβολικές διαταραχές
μ μ , μ Ακό α κι όταν χρησι οποιούνται σωστά τα από του στό ατος αντισυλληπτικά δεν
μ .πορούν να εγγυηθούν απόλυτη προστασία έναντι της κύησης
μ Ακατάστατη αι ορραγία
μ μ ,Ιδιαίτερα τους πρώτους ήνες της λήψης των από του στό ατος αντισυλλιπτικών
μ μ ( μ πορεί να παρατηρηθεί ακατάστατη αι ορραγία του κόλπου αι ορραγία εκ
/ μ μ μ ). μ μ διαφυγής σχη ατισ ός κηλίδων αί ατος Παρακαλού ε συ βουλευθείτε το γιατρό
μ μ μ 3 μ σας εάν η ακατάστατη αυτή αι ορραγία επι είνει ετά από ήνες ή εάν
μ . υποτροπιάσει ετά από έναν κανονικό κύκλο
μ μ μ μ μ μΗ αι ορραγία εταξύ των περιόδων πορεί επίσης να είναι ση είο ειω ένης
μ . μ , μ αποτελεσ ατικότητας του αντισυλληπτικού Σε ορισ ένες περιπτώσεις πορεί να
μ μ μ μ ην ε φανισθεί αι ορραγία εκ διακοπής ετά τη λήψη του Labous 21 μ . για η έρες Εάν το
Labous 3 , ελήφθη όπως περιγράφεται στην παράγραφο παρακάτω δεν είναι πιθανή η
μ . , μεγκυ οσύνη Εντούτοις εάν τα δισκία δεν έχουν ληφθεί σωστά πριν την πρώτη η
μ μ , με φάνιση της αι ορραγίας εκ διακοπής πρέπει πρώτα να αποκλεισθεί ετά
μ , βεβαιότητας το ενδεχό ενο κύησης πριν συνεχισθεί η χρήση του Labous.
μ Άλλα φάρ ακα και Labous
μ μ μ , Παρακαλού ε ενη ερώστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε
μ μ . πρόσφατα πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα
Η αντισυλληπτική δράση του Labous μ πορεί να επηρεασθεί από την ταυτόχρονη λήψη
. μ μ μ άλλων ουσιών Αυτές περιλα βάνουν φάρ ακα για την αντι ετώπιση της επιληψίας
( μ , μ ), μ μόπως καρβα αζεπίνη φαινυτοΐνη και τοπι αράτη φάρ ακα για την αντι ετώπιση
μ ( . . μ , μ ), μ της φυ ατίωσης π χ ριφα πικίνη ριφα πουτίνη ορισ ένα αντιβιοτικά όπως
μ , , , μ μ ,α πικιλλίνη τετρακυκλίνες και γκρισεοφουλβίνη βαρβιτουρικά παρ πεξακλόνη
μ , μ , μ μ μ μ πρι ιδόνη ονταφινίλη ορισ ένα φάρ ακα για την αντι ετώπιση της λοί ωξης HIV
( . . ) μ π χ ριτοναβίρη και σκεύασ ατα που περιέχουν St. John’s Wort (Hypericum perforatum).
μ ( . . μ μ ) Φάρ ακα που διεγείρουν την κινητικότητα του εντέρου π χ ετοκλοπρα ίδη και ο
7
μ ενεργός άνθρακας πορεί να επηρεάσουν την απορρόφηση των δραστικών ουσιών
του Labous.
Δ μ St. John’s Wort εν πρέπει να παίρνετε φυτικά σκευάσ ατα που περιέχουν ταυτόχρονα
μ ε το Labous.
μ , μ Εάν παίρνετε ή ξεκινάτε να παίρνετε ένα φάρ ακο το οποίο περιέχει ια από τις
μ ( St. John’s Wort) μ παραπάνω αναφερό ενες ουσίες εκτός από το πορείτε να συνεχίσετε
να παίρνετε του Labous. μ μ , Κατά τη διάρκεια της θεραπείας ε το φάρ ακο αυτό πρέπει
μ μ μ ( . . ).να χρησι οποιείτε επιπλέον ηχανικές εθόδους αντισύλληψης π χ προφυλακτικά
μ μ , μ μ μΕάν λα βάνετε αυτά τα φάρ ακα πρέπει να χρησι οποιείτε ηχανικές εθόδους
7 28 μ μ . αντισύλληψης για τουλάχιστον έως η έρες ετά τη τέλος της θεραπείας Εάν
μ μ μ , απαιτείται η ακροπρόθεσ η θεραπεία ε τις παραπάνω δραστικές ουσίες πρέπει να
μ μ μ μ . μ χρησι οποιείτε η ορ ονικές αντισυλληπτικές εθόδους Συ βουλευθείτε το γιατρό ή
μ .το φαρ ακοποιό σας
μ μ Εάν η ταυτόχρονη χορήγηση του φαρ άκου διαρκεί ετά το τέλος των δισκίων της
μ , μ συσκευασίας πλίστερ των ΑΣΑ πρέπει να ξεκινήσετε την επό ενη συσκευασία ΑΣΑ
μ . χωρίς το σύνηθες διάστη α χωρίς δισκία
μ μ Ενη ερώστε το γιατρό σας εάν χρησι οποιείτε ινσουλίνη ή άλλους παράγοντες
μ . μ .είωσης της γλυκόζης Μπορεί να πρέπει να αλλάξετε τη δόση των φαρ άκων αυτών
μ , μ ,Κατά τη χρήση από του στό ατος αντισυλληπτικών η απέκκριση της διαζεπά ης
, μ της κυκλοσπορίνης της θεοφυλλίνης ή της πρεδνιζολόνης πορεί να είναι
μ μ , μ μ μ μ ειω ένες ενδεχο ένως ε συνέπεια αυξη ένη και παρατετα ένη δράση των ουσιών
. μ μ μ ,αυτών Όταν χρησι οποιούνται ταυτόχρονα φάρ ακα που περιέχουν κλοφι πράτη
μ , μ μ μ μ μ . παρακετα όλη ορφίνη και λοραζεπά η ανα ένεται ειω ένη δράση
μ μ Παρακαλού ε ση ειώστε ότι οι πληροφορίες αυτές ισχύουν επίσης εάν
μ μ χρησι οποιήσατε ένα από τα φάρ ακα αυτά λίγο πριν την έναρξη του Labous.
μ , μ Ορισ ένες εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες χρησι οποιούνται για την
, επαλήθευση της λειτουργίας του ήπατος του φλοιού των επινεφριδίων και του
, μ μ , μ μ θυρεοειδούς ορισ ένων πρωτεϊνών του αί ατος του εταβολισ ού των
μ μ υδατανθράκων και της πήξης του αί ατος πορεί να επηρεασθούν από τη χρήση του
Labous. μ , μ , μΕπο ένως πριν υποβληθείτε σε αι ατολογική εξέταση παρακαλού ε
μ ενη ερώστε το γιατρό σας ότι παίρνετε το Labous.
μΚύηση και θηλασ ός
To Labous . μ δεν ενδύκνειται κατά τη διάρκεια της κύησης Εάν είνετε έγκυος όσο
παίρνετε τo Labous, πρέπει να διακόψετε τη λήψη του Labous μ . , α έσως Εντούτοις εάν
μ χρησι οποιήσατε Labous . στο παρελθόν δεν απαιτείται η διακοπή της κύησης
Εάν παίρνετε Labous, μ μ μ πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πορεί να είναι ειω ένη η
μ . παραγωγή γάλακτος και τροποποιη ένη η σύνθεση του Ελάχιστες ποσότητες
μ . μδραστικής ουσίας απεκκρίνονται στο ητρικό γάλα Τα από του στό ατος
, αντισυλληπτικά όπως το Labous, μ δεν πρέπει να λα βάνονται παρά αφού έχει
μ . τελειώσει ο θηλασ ός
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
Δ μ μ εν είναι γνωστό εάν τα συνδυασ ένα από του στό ατος αντισυλληπτικά επιδρούν
μ μ .αρνητικά στην ικανότητα οδήγησης και χειρισ ού ηχανών
8
μ μ μ Ση αντικές πληροφορίες σχετικά ε ορισ ένα συστατικά του Labous
To Labous μ . περιέχει ονοϋδρική λακτόζη Σε περίπτωση που ο γιατρός σας έχει πει ότι
μ , μ έχετε δυσανεξία σε ορισ ένα σάκχαρα επικοινωνήστε αζί του πριν πάρετε αυτό το
μ .φάρ ακο
3. Πώς να πάρετε το Labous
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού
. μ , μ .σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιόσας
T ρόπος χορήγησης
μΛήψη από το στό α
Πώς και πότε να πάρετε το Labous
μ Πιέστε τη συσκευασία ώστε να βγει το πρώτο δισκίο στο ση είο που φαίνεται η
μ μ ( . . ) αντίστοιχη η έρα της εβδο άδας π χ ΚΥ για Κυριακή και καταπιείτε το χωρίς να
μ . μ , το ασήσετε Να παίρνετε ένα δισκίο κάθε η έρα προς την κατεύθυνση που δείχνουν
, μ , μ τα βέλη και πάρτε το όσο είναι δυνατόν την ίδια ώρα της η έρας κατά προτί ηση το
. , μ 24 . βράδυ Εάν είναι δυνατόν πρέπει πάντα τα δισκία να λα βάνονται ανά ώρες Οι
μ μ , μ η έρες της εβδο άδας οι οποίες είναι τυπω ένες στη συσκευασία σας επιτρέπουν να
μ μ μ .ελέγχετε καθη ερινά εάν έχετε ήδη πάρει το δισκίο της συγκεκρι ένης η έρας
μ 21 μ . Πάρτε ένα δισκίο την η έρα επί διαδοχικές η έρες Στη συνέχεια διακόψτε τη
7 μ . μ μ λήψη των δισκίων επί η έρες Κανονικά δύο έως τέσσερες η έρες ετά τη λήψη του
μ μ μ μτελευταίου δισκίου πρέπει να ε φανισθεί αι ορραγία εκ διακοπής παρό οια ε
μμ . 7 μ , ε ηνορρυσία Μετά από τη διακοπή των η ερών η λήψη των δισκίων συνεχίζεται
μ μ ε δισκία από την επό ενη συσκευασία Labous, ανεξάρτητα από το εάν έχει
μ μ .στα ατήσει ή εξακολουθεί η αι ορραγία
Πότε πρέπει να ξεκινήσετε να παίρνετε Labous
Εάν δεν είχατε πάρει από του στόματος αντισυλληπτικά στο παρελθόν (κατά τη
διάρκεια του τελευταίου κύκλου εμμηνορρυσίας)
Πάρτε το πρώτο δισκίο Labous την πρώτη ημέρα της επόμενης εμμηνορρυσίας
(περιόδου).
Η αντισυλληπτική προστασία ξεκινά την πρώτη ημέρα της λήψης των δισκίων και
εξακολουθεί κατά τη διάρκεια του διαστήματος 7 ημερών χωρίς δισκία.
Εάν η περίοδο σας έχει ήδη ξεκινήσει, πάρτε το πρώτο δισκίο τη 2
η
έως 5
η
ημέρα
του κύκλου της εμμηνορρυσίας ανεξάρτητα από το εάν έχει σταματήσει ή
εξακολουθεί η αιμορραγία. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
χρησιμοποιείτε επιπλέον μηχανικές μεθόδους αντισύλληψης κατά τη διάρκεια των
πρώτων 7 ημερών λήψης των δισκίων (κανόνας των 7 ημερών).
Εάν η εμμηνορυσία ξεκίνησε περισσότερες από 5 ημέρες πριν, πρέπει να συσταθεί
στη γυναίκα να περιμένει για την επόμενη εμμηνορρυσία πριν ξεκινήσει να
παίρνει το Labous.
Εάν έχετε πάρει άλλο συνδυασμένο από του στόματος ορμονικό αντισυλληπτικό
9
Πάρτε όλα τα δισκία της προηγούμενης συσκευασίας ως συνήθως. Το Labous
πρέπει να ξεκινά την επόμενη ημέρα του συνήθους διαστήματος χωρίς δισκία ή με
λήψη εικονικού φαρμάκου του προηγούμενου συνδυασμένου από του στόματος
αντισυλληπτικού σας.
Εάν έχετε πάρει από του στόματος αντισυλληπτικό μόνο με προγεσταγόνο
Εάν χρησιμοποιείτε ένα από του στόματος αντισυλληπτικό μόνο με προγεσταγόνο
μπορεί να μην παρατηρηθεί η παρόμοια με εμμηνορρυσία αιμορραγία εκ διακοπής.
Να πάρετε το πρώτο δισκίο του Labous την ημέρα μετά το τελευταίο
αντισυλληπτικό μόνο με προγεσταγόνο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε επιπλέον μηχανικές μεθόδους αντισύλληψης για τις πρώτες 7
ημέρες.
Εάν έχετε λάβει ενέσιμο ορμονικό αντισυλληπτικό ή εμφύτευμα στο παρελθόν
Να πάρετε το πρώτο δισκίο Labous την ημέρα κατά την οποία απομακρύνθηκε το
εμφύτευμα ή κατά την οποία προγραμματιζόταν να χορηγηθεί η επόμενη ένεση.
Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, για τις πρώτες 7 ημέρες, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε επιπλέον μηχανικές μεθόδους αντισύλληψης.
Εάν είχατε αποβολή ή διακοπή κύησης το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
Το Labous μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά από αποβολή ή διακοπή της κύησης.
Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να πάρετε επιπλέον μέτρα
αντισύλληψης.
Εάν γεννήσατε ή είχατε αποβολή στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης
Εάν δεν θηλάζετε, μπορείτε να ξεκινήσετε να παίρνετε το Labous τις πρώτες 21
έως 28 ημέρες μετά τον τοκετό. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να
πάρετε επιπλέον μέτρα αντισύλληψης.
Εάν, ωστόσο, έχουν περάσει περισσότερες από 28 ημέρες μετά τον τοκετό, πρέπει
να πάρετε επιπλέον μέτρα αντισύλληψης κατά τη διάρκεια των πρώτων 7 ημερών.
Εάν, όμως, μεσολάβησε ήδη συνουσία, πρέπει να αποκλείσετε το ενδεχόμενο
εγκυμοσύνης ή να περιμένετε μέχρι την έναρξη της επόμενης εμμηνορυσίας σας
πριν ξεκινήσετε να παίρνετε το Labous.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν πρέπει να πάρετε το Labous εάν θηλάζετε (βλ.
παράγραφο 2 « μ »).Κύηση και θηλασ ός
μ Για πόσο καιρό πορείτε να παίρνετε το Labous
Μπορείτε να παίρνετε το Labous μ μ , μ για όσο χρονικό διάστη α επιθυ είτε ε την
( . « προϋπόθεση ότι δεν εκθέτετε σε κίνδυνο την υγεία σας βλ παράγραφο Μην πάρετε
LABOUS» « »). το και παράγραφο Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Μετά τη διακοπή
του Labous, μμ μ η έναρξη της πρώτης ε ηνορρυσίας πορεί να καθυστερήσει κατά
μ μ .περίπου ία εβδο άδα
μ Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ε ετού και έντονης διάρροιας
μ μ 4 , μΕάν κάνετε ε ετό έσα σε ώρες από τη λήψη του δισκίου υπάρχει κίνδυνος να ην
έχουν απορροφηθεί πλήρως τα δραστικά συστατικά του Labous μαπό τον οργανισ ό
. μ μ μ , σας Η περίπτωση αυτή είναι παρό οια ε αυτή του ξεχασ ένου δισκίου και πρέπει
10
μ μ . , να λάβετε ένα νέο δισκίο από ια νέα συσκευασία α έσως Εάν είναι δυνατόν πάρτε
μ 12 μ το νέο δισκίο έσα σε ώρες ετά την λήψη του τελευταίου δισκίου και συνεχίστε
να παίρνετε το Labous μ . τη συνηθισ ένη ώρα Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή εάν έχουν
12 , μ 3ήδη περάσει περισσότερες από ώρες παρακαλού ε ακολουθήστε την παράγραφο
" Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Labous" μ .ή επικοινωνήστε ε το γιατρό σας
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Labous από την κανονική
Δ μ μ μ εν υπάρχουν δεδο ένα ότι η εφάπαξ λήψη εγαλύτερου αριθ ού δισκίων προκαλεί
μ μ . σοβαρά συ πτώ ατα δηλητηρίασης Μπορεί να παρατηρηθούν τα παρακάτω
μ μ : , μ , , συ πτώ ατα ναυτία έ ετος και ιδιαίτερα σε νεαρής ηλικίας κορίτσια ήπια
μ . , μ . κολπική αι ορραγία Στις περιπτώσεις αυτές συ βουλευθείτε το γιατρό σας Εάν
, είναι απαραίτητο ο γιατρός σας θα ελέγξει την ισορροπία αλάτων και νερού και τη
.λειτουργία του ήπατος
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Labous
, μ Αν ξεχάσετε να πάρετε ένα δισκίο τη συνήθη ώρα πρέπει να το λάβετε έσα στις
μ 12 . επό ενες ώρες το αργότερο Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται επιπλέον
μ μ αντισυλληπτικές έθοδοι και πορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε τα δισκία ως
.συνήθως
Εάν έχουν περάσει 12 περισσότερες από ώρες , από τη συνήθη ώρα λήψης η
μ αντισυλληπτική αποτελεσ ατικότητα του Labous μ . δεν είναι πλέον εγγυη ένη Στην
, μ μ περίπτωση αυτή να πάρετε α έσως το ξεχασ ένο δισκίο που παραλείψατε και να
εξακολουθήσετε να παίρνετε το Labous . μ μ τη συνήθη ώρα Αυτό πορεί να ση αίνει ότι
μ μ . , πρέπει να πάρετε δύο δισκία σε ία η έρα Στην περίπτωση αυτή πρέπει να
μ μ ( . . ) χρησι οποιήσετε επιπλέον αντισυλληπτικές εθόδους π χ προφυλακτικά τις
μ μ . μ επό ενες επτά η έρες Εάν αυτές τις επτά η έρες τελειώσει η συσκευασία του
, μτρέχοντος κύκλου ξεκινήστε να παίρνετε δισκία από τη συσκευασία του επό ενου
κύκλου του Labous μ , μ μ α έσως δηλαδή δεν πρέπει να εσολαβήσει διάστη α χωρίς
μ ( μ ). δισκία εταξύ των συσκευασιών κανόνας επτά η ερών Κατά πάσα πιθανότητα δεν
μ μ μ θα ε φανισθεί η φυσιολογική αι ορραγία εκ διακοπής έχρις ότου να τελειώσει η
. , μ , μ νέα συσκευασία Ωστόσο όσο χρησι οποιείτε τη νέα συσκευασία πορεί να
μ μ μ .παρατηρηθεί αύξηση της αι ορραγίας εκ διαφυγής ή του σχη ατισ ού κηλίδων
μ μ , μ Όσο εγαλύτερος ο αριθ ός των δισκίων που παραλείψατε τόσο εγαλύτερος ο
μ μ . κίνδυνος να είναι ειω ένη η αντισυλληπτική προστασία Εάν παραλείψατε ένα ή
μ 1 μ περισσότερα δισκία την εβδο άδα και υπήρξε συνουσία την εβδο άδα πριν την
, . παράλειψη πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος κύησης Το ίδιο ισχύει αν
μ παραλείψατε ένα ή περισσότερα δισκία και δεν παρουσιάσατε αι ορραγία το
μ μ . , μ επό ενο διάστη α χωρίς δισκία Στις περιπτώσεις αυτές επικοινωνήστε ε το
.γιατρό σας
μ μμ Εάν επιθυ είτε να καθυστερήσετε την ε ηνορρυσία σας
, μμ Παρότι δεν συνιστάται είναι εφικτό να καθυστερήσετε την ε ηνορρυσία σας
( μ ), μ αι ορραγία εκ διακοπής χρησι οποιώντας απευθείας νέα συσκευασία Labous αντί
μ μ , . να εσολαβήσει το διάστη α χωρίς δισκία όταν τελειώσει η δεύτερη ταινία Μπορεί
μ ( μ ) μ να παρουσιάσετε κηλίδες αί ατος σταγόνες ή λεκέδες αί ατος ή αι ορραγία εκ
μ . μ 7διαφυγής ενώ χρησι οποιείτε τη δεύτερη ταινία Μετά το κανονικό διάστη α των
μ , μ μ . η ερών χωρίς δισκία συνεχίστε ε την επό ενη συσκευασία Μπορείτε να
μ συ βουλευθείτε το γιατρό σας πριν αποφασίσετε να καθυστερήσετε την περίοδο
. σας
11
μ μ μμ Εάν επιθυ είτε να αλλάξετε την πρώτη η έρα της ε ηνορρυσίας σας
μ μ , μμ / μΕάν πάρετε τα δισκία σύ φωνα ε τις οδηγίες τότε η ε ηνορρυσία σας αι ορραγία
μ μ . εκ διακοπής θα ξεκινήσει ε την εβδο άδα χωρίς δισκία Εάν πρέπει να αλλάξετε την
μ , μ μ ( μ η έρα αυτήν να το κάνετε ειώνοντας το διάστη α χωρίς δισκία αλλά ποτέ ην το
!). μ , μ , αυξάνετε Για παράδειγ α εάν το διάστη α χωρίς δισκία ξεκινά Παρασκευή και
μ ( μ 3 μ )εσείς επιθυ είτε να το αλλάξετε σε Τρίτη να το εταφέρετε η έρες νωρίτερα
3 μ . πρέπει να ξεκινήσετε τη νέα συσκευασία η έρες νωρίτερα απ ότι συνήθως Εάν
μ μ ( . . 3 μ ), ειώσετε υπερβολικά το διάστη α χωρίς δισκία π χ η έρες ή λιγότερο τότε
μ μ μ πορεί να ην παρουσιάσετε καθόλου αι ορραγία κατά την διάρκεια του
μ . μ μ ( διαστή ατος χωρίς δισκία Τότε πορεί να ε φανίσετε κηλίδες σταγόνες ή λεκέδες
μ ) μ .αί ατος ή αι ορραγία εκ διαφυγής
, μ .Εάν δεν είστε σίγουροι συ βουλευθείτε το γιατρό σας
μ Εάν στα ατήσετε να παίρνετε το Labous
μ Όταν στα ατήσετε να παίρνετε το Labous, ωοθήκες σας θα επανέλθουν στη
φυσιολογική λειτουργία τους σύντομα και μπορεί να μείνετε έγκυος.
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μΌπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο μ πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
μ μ μΗ εκτί ηση των ανεπιθύ ητων ενεργειών βασίστηκε στον παρακάτω ορισ ό
:συχνότητας
Πολύ συχνές: μ 1 10 μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από στα άτο α
, μ , μμ , μμ ,Ναυτία κολπικό έκκρι α πόνος κατά την έ ηνο ρύση απουσία ε ήνου ρύσης
μ , μ , , αι ορραγία εκ διαφυγής σταγόνες αί ατος πονοκέφαλος πόνος στο στήθος
Συχνές: μ 1 10 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
, , , , μ ( / ),Κατάθλιψη ευερεθιστότητα νευρικότητα ζάλη η ικρανία και ή επιδείνωσή της
μ , μ , μ , , μ , μοφθαλ ικές διαταραχές έ ετος ακ ή πόνος στην κοιλιά αίσθη α κόπωσης αίσθη α
, , , βάρους στα πόδια κατακράτηση υγρών αύξηση βάρους αύξηση αρτηριακής πίεσης
Όχι συχνές: μ 1 100 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
μ , μ μ μ μ Στο αχικός πόνος υπερευαισθησία στο φάρ ακο συ περιλα βανο ένων αλλεργικών
μ , μ μ , , μ , δερ ατικών αντιδράσεων ετεωρισ ός διάρροια διαταραχές ελάγχρωσης καφέ
, μ , μ , , μκηλίδες στο πρόσωπο απώλεια αλλιών ξηροδερ ία πόνος στην πλάτη υικές
, μ , μ διαταραχές έκκριση αστών καλοήθειςς εταβολές των συνδετικών ιστών του
μ , μ μ , μ μ μ , αστού υκητιασική λοί ωξη του κόλπου ειω ένη γενετήσια ορ ή τάση για
, μ , μ μ μ εφίδρωση αλλαγές στα επίπεδα των λιπιδίων αί ατος συ περιλα βανο ένης της
μ αυξη ένης περιεκτικότητας των τριγλυκεριδίων
Σπάνιες: μ 1 1000 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
, , , μ , Επιπεφυκίτιδα δυσανεξία στους φακούς επαφής απώλεια ακοής ε βοές υψηλή
, μ , , ,αρτηριακή πίεση χα ηλή αρτηριακή πίεση κυκλοφορική κατέρρειψη κιρσοί
μ , , μ , μ μ , , φλεβική θρό βωση κνίδωση έκζε α φλεγ ονή του δέρ ατος φαγούρα επιδείνωση
, μ μ , μ ,της ψωρίασης αυξη ένη τριχοφυία στο σώ α ή το πρόσωπο διόγκωση αστών
μ , μ / μμ , μμκολπική φλεγ ονή παρατετα ένη και ή έντονη ε ηνορρυσία προε ηνορρυσιακό
μ ( μ μ σύνδρο ο σω ατική και συναισθη ατική δυσφορία πριν την έναρξη της
μμ ), μ ε ηνορρυσίας αυξη ένη όρεξη
12
Πολύ σπάνιες: μ 1 10.000 μ ,πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
μ μ μ μ μ μ συ περιλα βανο ένων και των ε ονω ένων περιπτώσεων
μ Οζώδες ερύθη α
μ μ μ Τα συνδυασ ένα από του στό ατος αντισυλληπτικά συσχετίζονται επίσης ε τα
μ μ : ακόλουθα σοβαρά νοσή ατα και ανεπιθύ ητες ενέργειες
- μ ( . κίνδυνος φλεβικής και αρτηριακής θρό βωσης βλ παράγραφο
”)Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- ( . κίνδυνος νόσων των χοληφόρων οδών βλ παράγραφο Προειδοποιήσεις και
”)προφυλάξεις
- ( . . , μ μ μκίνδυνος ανάπτυξης όγκων π χ όγκοι ήπατος που σε ε ονω ένες
μ περιπτώσεις έχουν οδηγήσει σε απειλητική για τη ζωή αι ορραγία της
, μ ( . κοιλιακής κοιλότητας καρκίνος του τραχήλου ή του αστού βλ παράγραφο
”) Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- μ ( επιδείνωση χρόνιας φλεγ ονώδους νόσου των εντέρων νόσος του Crohn,
, . ”).ελκώδης κολίτις βλ παράγραφο Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ Παρακαλού ε διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην παράγραφο
”, μ Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις και ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού σας
μ , .α έσως εάν απαιτείται
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ , Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
. αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ , μ μ μανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας έσω του Εθνικού Οργανισ ού Φαρ άκων
( 284, 15562 , www.eof.gr). μΜεσογείων Χολαργός Μέσω της αναφοράς ανεπιθυ ήτων
μ ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
μ μ .ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
5. Πώς να φυλάσσεται το Labous
μ μ μ 30°Να ην φυλάσσεται σε θερ οκρασία εγαλύτερη των C.
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ Να ην χρησι οποιείτε αυτό το φάρμακο μ μ μ ετά την η ερο ηνία λήξης που αναφέρεται
μ στην ταινία και το κουτί ετά την EXP. μ μ μΗ η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα
μ .του ήνα που αναφέρεται εκεί
Μην πετάτε μ . φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτήστε το
μ μ μ . φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια Αυτά
μ .τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Labous
- μ .Οι δραστικές ουσίες είναι η αιθινυλοιστραδιόλη και η οξική χλωρ αδινόνη
μμ μ μ 0,03 Κάθε επικαλυ ένο ε λεπτό υ ένιο δισκίο περιέχει mg
2 αιθινυλοιστραδιόλης και mg μ .οξικής χλωρ αδινόνης
Τα άλλα συστατικά είναι lactose monohydrate, maize starch, povidone, magnesium stearate
( ), φυτικής προέλευσης Hydroxypropyl-methylcellulose, Hydroxypropylcellulose, Talcum,
Cottonseed oil, hydr., Titanium dioxide, Iron oxide red
13
μ Ε φάνιση του LABOUS μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
Τα δισκία Labous είναι ροζ, στρογγυλά επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Το
Labous είναι διαθέσιμο σε συσκευασία του 1 και των 3 ταινιών. Κάθε ταινία
περιέχει 21 δισκία.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ. 210 6039326-9.
Παραγωγός
Haupt Pharma Münster GmbH
Schleebrüggenkamp 15, 48159 Münster
Γερμανία.
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις
14