ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
MEXITORY Επικαλυμμένα με Λεπτό Υμένιο Δισκία 20 mg/Tab
MEXITORY Επικαλυμμένα με Λεπτό Υμένιο Δισκία 40 mg/Tab
Atorvastatin calcium
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περισσότερες απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό
σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν πρέπει να
δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα
και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή αν
παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας ή απευθείας τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
(Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα, www . eof . gr)
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1 Τι είναι το MEXITORY και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το MEXITORY
3 Πώς να πάρετε το MEXITORY
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το MEXITORY
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MEXITORY ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το MEXITORY ανήκει σε μια ομάδα φαρμάκων γνωστή ως στατίνες, που είναι
ρυθμιστικά φάρμακα των λιπιδίων.
Το MEXITORY χρησιμοποιείται για την μείωση των λιπιδίων στο αίμα, γνωστών
ως χοληστερόλη και τριγλυκερίδια, όταν μια διατροφή χαμηλή σε λιπαρά και
αλλαγές στον τρόπο ζωής έχουν αποτύχει. Εάν έχετε αυξημένο κίνδυνο
καρδιοπάθειας, το MEXITORY μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την μείωση
αυτού του κινδύνου ακόμα και αν τα επίπεδα χοληστερόλης σας είναι
φυσιολογικά. μ Μια δίαιτα για τη είωση της χοληστερόλης θα πρέπει να
. συνεχιστεί κατά την διάρκεια της θεραπείας
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΤΕΤΟ MEXITORY
Μην πάρετε το MEXITORY
- σε περίπτωση υπερευαισθησίας (αλλεργίας) στην ατορβαστατίνη ή σε
οποιοδήποτε παρόμοια φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την μείωση των
λιπιδίων του αίματος ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του φαρμάκου -
βλέπε Παράγραφο 6 για λεπτομέρειες.
- σε περίπτωση που έχετε ή είχατε κάποτε μία νόσο που επηρεάζει το ήπαρ
- σε περίπτωση που είχατε κάποιες ανεξήγητα μη φυσιολογικές εξετάσεις
αίματος, για τη λειτουργία του ήπατος
- σε περίπτωση που είστε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία και δεν
1
χρησιμοποιείτε αξιόπιστη αντισύλληψη
- σε περίπτωση που είστε έγκυος, προσπαθείτε να μείνετε έγκυος
- σε περίπτωση που θηλάζετε
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το MEXITORY
Τα ακόλουθα είναι αιτίες που το MEXITORY μπορεί να μην είναι κατάλληλο για
εσάς:
- Αν είχατε προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο με αιμορραγία στον εγκέφαλο,
ή αν είχατε μικρούς θύλακες με υγρό στον εγκέφαλο από προηγούμενα
εγκεφαλικά επεισόδια
- μ μ Αν έχετε προβλή ατα ε τους νεφρούς σας
- ( μ )Αν έχετε υπολειτουργία του θυρεοειδή υποθυρεοειδισ ό
- Αν είχατε μμεπανειλη ένα μ , ή ανεξήγητα υϊκά άλγη ή πόνους προσωπικό ή
μ μ οικογενειακό ιστορικό υϊκών προβλη άτων
- μ μ μ μ Αν είχατε προηγού ενα υϊκά προβλή ατα κατά τη διάρκεια της θεραπείας ε
μ μ ( μ ‘- ‘- ’)άλλα υπολιπιδαι ικά φάρ ακα για παράδειγ α άλλη στατίνη ή φιβράτη
- μ μ μΑν καταναλώνετε συστη ατικά εγάλη ποσότητα οινοπνεύ ατος
- μ Προηγού ενο ιστορικό ηπατικής νόσου
- μ 70 Αν είστε εγαλύτεροι από χρονών
μ μ Να ελέγξετε ε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας πριν πάρετε το
MEXITORY
- Αν είχατε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια
Αν κάποια από αυτά σας αφορούν, ο γιατρός σας θα χρειαστεί να σας συστήσει
να κάνετε μία εξέταση αίματος πριν και πιθανώς κατά τη διάρκεια της
θεραπείας σας με το MEXITORY για να προβλέψει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων
ενεργειών που σχετίζονται με τους μυς. Είναι γνωστό ότι ο κίνδυνος
ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τους μύες, π.χ. ραβδομυόλυση,
αυξάνει όταν
συγκεκριμένα φάρμακα λαμβάνονται ταυτόχρονα (βλέπε Παράγραφο 2 «Άλλα
φάρμακα και Mexitory»).
Ενημερώστε επίσης τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν αισθάνεστε διαρκή
μυϊκή αδυναμία. Για τη διάγνωση και θεραπεία της πάθησής σας ενδέχεται να
απαιτούνται πρόσθετες εξετάσεις και φάρμακα.
Ενώ είστε σε αυτό το φάρμακο ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί στενά αν
έχετε διαβήτη ή εάν διατρέχετε κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Πιθανά να
διατρέχετε κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη εάν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρων και
λιπιδίων στο αίμα σας, είστε υπέρβαρος και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.
Άλλα φάρμακα και Mexitory
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πάρει
πρόσφατα άλλα φάρμακα.
Υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορεί να αλλάξουν την δράση του MEXITORY ή
η δράση τους μπορεί να αλλάξει από το MEXITORY Αυτού του είδους η
αλληλεπίδραση μπορεί να κάνει ένα από τα δύο ή και τα δύο φάρμακα λιγότερο
αποτελεσματικά. Από την άλλη, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ή τη
σοβαρότητα ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής
πάθησης της φθοράς του μυός, γνωστής ως ραβδομυόλυση, η οποία
περιγράφεται στην Παράγραφο 4:
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για να μεταβάλλουν τον τρόπο λειτουργίας
του ανοσοποιητικού σας συστήματος, π.χ. κυκλοσπορίνη
- Ορισμένα αντιβιοτικά ή αντιμυκητιασικά φάρμακα, π.χ. ερυθρομυκίνη,
κλαριθρομυκίνη, τελιθρομυκίνη κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη,
φλουκοναζόλη, ποσακοναζόλη, ριφαμπικίνη , φουσιδικό οξύ
- Άλλα φάρμακα που ρυθμίζουν τα επίπεδα των λιπιδίων, π.χ. γεμφιβροζίλη,
άλλες φιβράτες, κολεστιπόλη
- Κάποιοι αναστολείς διαύλων ασβεστίου που χρησιμοποιούνται για την
στηθάγχη ή την υψηλή αρτηριακή πίεση, π.χ. αμλοδιπίνη, διλτιαζέμη,,
φάρμακα που ρυθμίζουν τον καρδιακό σας ρυθμό π.χ. διγοξίνη, βεραπαμίλη,
αμιοδαρόνη.
- Φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του HIV π.χ. ριτοναβίρη,
λοπιναβίρη, αταζαναβίρη, ινδιναβίρη, darunavir, ο συνδυασμός του
τιπραναβίρης/ριτοναβίρης κτλ.
- Ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ηπατίτιδας C,
π.χ. τελαπρεβίρη
- Άλλα φάρμακα γνωστά για την αλληλεπίδραση τους με το Χχχχχ
περιλαμβάνουν την εζετιμίμπη (που μειώνει την χοληστερόλη), τη
βαρφαρίνη (που μειώνει το ενδεχόμενο δημιουργίας θρόμβων στο αίμα), τα
από στόματος αντισυλληπτικά, stiripentol (ένα αντισπασμωδικό για την
επιληψία), σιμετιδίνη (χρησιμοποιείται για στομαχικό καύσο και πεπτικά
έλκη), φαιναζόνη (ένα αναλγητικό), κολχικίνη (χρησιμοποιείται για τη
θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας), τα αντιόξινα (προϊόντα για τη δυσπεψία
που περιέχουν αργίλιο ή μαγνήσιο) και μποσεπρεβίρη (χρησιμοποιείται για
τη θεραπεία της νόσου του ήπατος, όπως η ηπατίτιδα C)
- Φάρμακα τα οποία λαμβάνονται χωρίς συνταγή γιατρού: St John’s Wort
Παρακαλείσθε πάντα να ενημερώνετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν
παίρνετε ή έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων αυτών
που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Το MEXITORY με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
3 Βλέπε Παράγραφο για οδηγίες για το πώς να πάρετε το MEXITORY.
μ .Παρακαλού ε λάβετε υπόψη τα ακόλουθα
Χυμός γκρέιπφρουτ
Μην καταναλώνετε περισσότερο από ένα ή δύο μικρά ποτήρια χυμού
γκρέιπφρουτ ανά ημέρα γιατί μεγάλες ποσότητες χυμού γκρέιπφρουτ μπορεί να
αλλάξουν τις επιδράσεις του MEXITORY .
Οινόπνευμα
Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενώ λαμβάνετε αυτό το
φάρμακο. Βλέπε παράγραφο 2 ‘Προσέξτε ιδιαίτερα με το MEXITORY
για
λεπτομέρειες.
Κύηση και θηλασμός
Μην πάρετε το MEXITORY αν είστε έγκυος ή προσπαθείτε να μείνετε έγκυος.
Μην πάρετε το MEXITORY αν υπάρχει δυνατότητα να μείνετε έγκυος, εκτός εάν
χρησιμοποιείτε αξιόπιστα μέτρα αντισύλληψης.
Μην πάρετε το MEXITORY αν θηλάζετε.
Η ασφάλεια του MEXITORY κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και του
θηλασμού δεν έχει τεκμηριωθεί.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
, μ Κατά κανόνα αυτό το φάρ ακο δεν επηρεάζει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή να
μ μ . , μ χειρίζεστε ηχανή ατα Ωστόσο ην οδηγείτε εάν αυτό το φάρμακο επηρεάζει
την ικανότητά σας να οδηγείτε. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία ή μηχανές εάν
αυτό το φάρμακο σας επηρεάζει ως προς την ικανότητά χειρισμού τους.
Το MEXITORY περιέχει λακτόζη:
Αν σας έχει πει ο γιατρός σας πως παρουσιάζετε δυσανεξία σε κάποια σάκχαρα,
επικοινωνήστε μαζί
του πριν αρχίσετε να λαμβάνετε αυτό το φάρμακο..
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ MEXITORY
Πριν την έναρξη της θεραπείας, ο γιατρός σας θα σας καθορίσει μία διατροφή
χαμηλή σε χοληστερόλη, την οποία πρέπει επίσης να διατηρήσετε κατά τη
διάρκεια της θεραπείας με το Mexitory.
Η συνήθης αρχική δόση του Mexitory είναι 10 mg μία φορά την ημέρα σε ενήλικες
και παιδιά ηλικίας 10 ετών ή μεγαλύτερα. Αυτό μπορεί να αυξηθεί εάν είναι
απαραίτητο από το γιατρό σας μέχρι να λαμβάνετε τη δόση που χρειάζεστε. Ο
γιατρός σας θα προσαρμόσει τη δόση ανά διαστήματα 4 εβδομάδων ή και
περισσότερο. Η μέγιστη δόση του Mexitory είναι 80 mg άπαξ ημερησίως για τους
ενήλικες και 20 mg ημερησίως για παιδιά.
Τα δισκία του Mexitory πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα με νερό, και μπορούν
να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με ή χωρίς τη λήψη τροφής.
Ωστόσο, προσπαθήστε να παίρνετε το δισκίο σας την ίδια ώρα κάθε μέρα.
Πάντοτε να παίρνετε το Mexitory αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η διάρκεια της θεραπείας με το MEXITORY καθορίζεται από τον γιατρό
σας.
Παρακαλείσθε να ρωτήσετε τον γιατρό σας αν πιστεύετε ότι η επίδραση του
MEXITORY είναι είτε πολύ δυνατή ή πολύ αδύναμη.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση του MEXITORY από την κανονική
Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά δισκία MEXITORY (περισσότερα από την
συνήθη ημερησία δόση σας), να επικοινωνήσετε και να συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας ή το πλησιέστερο νοσοκομείο.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το MEXITORY
Αν ξεχάσετε να πάρετε μία δόση, απλώς πάρτε την επόμενη προγραμματισμένη
σας δόση στη σωστή ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη
δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το MEXITORY
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το MEXITORY μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Αν βιώσετε κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες,
σταματήστε τη λήψη των δισκίων και ενημερώστε το γιατρό σας
αμέσως ή μεταβείτε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο
πλησιέστερο νοσοκομείο.
Σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα
1
- Σοβαρή αλλεργική αντίδραση η οποία προκαλεί πρήξιμο του προσώπου, της
γλώσσας και των αεραγωγών που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσκολία
στην αναπνοή.
- Σοβαρή ασθένεια με σοβαρή αποφολίδωση και οίδημα του προσώπου,
σχηματισμός φλυκταινών στο δέρμα, το στόμα, τα μάτια, τα γεννητικά
όργανα και πυρετό. Εξάνθημα δέρματος με ροζ-κόκκινες κηλίδες ιδιαίτερα
στις παλάμες των χεριών ή στα πέλματα των ποδιών, οι οποίες μπορεί να
σχηματίσουν φλύκταινες.
- Μυϊκή αδυναμία, ευαισθησία ή πόνος και ειδικά αν συγχρόνως αισθάνεστε
αδιάθετοι ή έχετε υψηλή θερμοκρασία, μπορεί να προκαλείται από μη
φυσιολογική λύση του μυ. Η μη φυσιολογική λύση του μυ δεν υποχωρεί
πάντα, ακόμα και αν διακόψετε τη λήψη της ατορβαστατίνης και μπορεί να
είναι απειλητική για τη ζωή και να οδηγήσει σε προβλήματα στα νεφρά.
Πολύ σπάνιες: μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000 άτομα.
1
- Εάν παρουσιάσετε προβλήματα με μη αναμενόμενες ή ασυνήθεις
αιμορραγίες ή μώλωπες, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ηπατικό πρόβλημα.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες με το MEXITORY:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10 άτομα)
περιλαμβάνουν:
1
ρινική φλεγμονή, πόνος στο λαιμό, ρινική αιμορραγία
αλλεργικές αντιδράσεις
αύξηση των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα (αν πάσχετε από διαβήτη
πρέπει να συνεχίσετε να παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του
σακχάρου στο αίμα σας), αύξηση της κινάση της κρεατίνης του αίματος
κεφαλαλγία
ναυτία, δυσκοιλιότητα, μετεωρισμός, δυσπεψία, διάρροια,
αρθραλγία, μυϊκός πόνος και οσφυαλγία .
αποτελέσματα εξετάσεων αίματος που δείχνουν ότι οι λειτουργίες του
ήπατος σας μπορεί να γίνουν μη φυσιολογικές
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 100
άτομα),
περιλαμβάνουν:
1
ανορεξία (έλλειψη όρεξης), αύξηση βάρους, μειώσεις στα επίπεδα του
σακχάρου του αίματος (αν πάσχετε από διαβήτη πρέπει να συνεχίσετε να
παρακολουθείτε προσεκτικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σας).
εφιάλτες, αϋπνία
ζάλη, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα των χεριών και των
ποδιών, μειώσεις στην αίσθηση του πόνου ή του αγγίγματος, μεταβολή
στην αίσθηση της γεύσης, απώλεια μνήμης
όραση θαμπή
εμβοές των ώτων και/ή της κεφαλής
έμετος, ερυγές, άλγος άνω και κάτω κοιλιακής χώρας, παγκρεατίτιδα
(φλεγμονή του παγκρέατος που οδηγεί σε στομαχικό πόνο)
ηπατίτιδα (ηπατική φλεγμονή)
εξάνθημα, δερματικές εκδηλώσεις και κνησμός, κνίδωση, τριχόπτωση
αυχενικό άλγος, κόπωση μυός
κόπωση, αδιαθεσία, αδυναμία, θωρακικό άλγος, πρήξιμο ειδικά των
αστραγάλων (οίδημα), πυρετός
εξετάσεις ούρων οι οποίες είναι θετικές για λευκοκύτταρα
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 άτομα)
περιλαμβάνουν) περιλαμβάνουν:
1
οπτικές διαταραχές
μη αναμενόμενες αιμορραγίες ή μώλωπες
χολόσταση (κιτρίνισμα του δέρματος και του άσπρου των ματιών)
βλάβη τένοντα
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000
άτομα), περιλαμβάνουν:
αλλεργική αντίδραση – συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ξαφνικό
συριγμό και θωρακικό πόνο ή σφίξιμο, οίδημα στο βλέφαρα, πρόσωπο,
χείλια, στόμα, γλώσσα ή λαιμό, δυσκολία στην αναπνοή, κατάρρευση
απώλεια ακοής
γυναικομαστία (αύξηση του στήθους σε άντρες και γυναίκες)
Ανεπιθύμητες ενέργειες μη γνωστής συχνότητας περιλαμβάνουν:
Διαρκής μυϊκή αδυναμία
Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με μερικές στατίνες
(φάρμακα του ίδιου τύπου):
1
Δυσκολία στη σεξουαλική λειτουργία
Κατάθλιψη
Αναπνευστικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένου επίμονου βήχα και/ή
λαχάνιασμα ή πυρετό
Διαβήτη. Αυτό είναι πιο πιθανό αν έχετε υψηλά επίπεδα σακχάρων και
λιπών στο αίμα σας, είστε υπέρβαρος και έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση.
Ο γιατρός σας θα σας παρακολουθεί ενώ παίρνετε αυτό το φάρμακο.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος
αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MEXITORY
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
Δ μ .εν υπάρχουν ειδικές οδηγίες φύλαξης για το φάρ ακο αυτό
Να μην χρησιμοποιείτε το MEXITORY μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στον περιέκτη και στην εξωτερική συσκευασία μετά το {EXP:}.. Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της αποχέτευσης ή στα
σκουπίδια. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το MEXITORY
- Η δραστική ουσία του MEXITORY είναι η ατορβαστατίνη.
Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg ατορβαστατίνης, ή 40 mg ατορβαστατίνης ως
atorvastatin calcium trihydrate.
- Τα άλλα συστατικά του MEXITORY είναι:calcium carbonate, microcrystalline
cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, polysorbate 80, hydroxypropyl
cellulose και magnesium stearate.
Η επικάλυψη του MEXITORY περιέχει Opadry Y-1-7000
Εμφάνιση του MEXITORY και περιεχόμενο της συσκευασίας
MEXITORY 20mg: Λευκό, επίμηκες, αμφίκυρτο με άνω-κάτω χαραγή δισκίο
MEXITORY 40mg: Λευκό, επίμηκες, αμφίκυρτο με άνω-κάτω χαραγή δισκίο
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
DESANT & . , μ 49, 145ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΜΟΝ ΕΠΕ Χελ ού
65, , , Άγιος Στέφανος Αττική Ελλάδα
/Παρασκευαστές Συσκευαστές
RAFARM AEBE, - , , 19002, 37Θέση Πούσι Χατζή Αγίου Λουκά Παιανία Αττικής ΤΚ ΤΘ
: Αυτό το φυλλάδιο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 2015Απρίλιος
Τρόπος διάθεσης
Το φάρμακο αυτό χορηγείται με ιατρική συνταγή.