ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΧΡΗΣΤΗ
Medopenem 500mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα
προς έγχυση
Medopenem 1gκόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς
έγχυση
Δραστική ουσία: Μεροπενέμη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να
το διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή τη
νοσηλεύτριά σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους
είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή αν
παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν
αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε το γιατρό ή το νοσηλευτή σας.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1 Τι είναι το Medopenem και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το
Medopenem
3 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Medopenem
4 Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσεται το Medopenem
6 Λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MEDOPENEM ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ
Το Medopenem ανήκει σε μια ομάδα αντιβιοτικών φαρμάκων που
ονομάζονται καρβαπενέμες. Δρα φονεύοντας τα μικρόβια που
μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις.
Λοίμωξη που επηρεάζει τους πνεύμονες (πνευμονία)
Πνευμονικές και βρογχικές λοιμώξεις σε ασθενείς που
υποφέρουν από κυστική ίνωση
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού
Επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις
Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό
Επιπλεγμένες λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών
μορίων
Εγκ: 15785/10-3-2010
1
Οξεία βακτηριακή λοίμωξη του εγκεφάλου (μηνιγγίτιδα)
Το Medopenem μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε
ουδετεροπενικούς ασθενείς που έχουν πυρετό και υπάρχει υποψία
ότι οφείλεται σε βακτηριακή λοίμωξη.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ MEDOPENEM
Μην χρησιμοποιήσετε το Medopenem
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) στη μεροπενέμη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Medopenem (αναφέρονται
στην παράγραφο 6 Λοιπές Πληροφορίες)
Αν είστε αλλεργικοί (υπερευαίσθητοι) σε άλλα αντιβιοτικά
όπως οι πενικιλλίνες (κεφαλοσπορίνες) ή οι καρβαπενέμες
μπορεί να είσαστε αλλεργικοί και στην μεροπενέμη
Προσέξτε ιδιαίτερα με το Medopenem
Ρωτήστε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Medopenem
Αν έχετε προβλήματα υγείας όπως προβλήματα με το συκώτι
ή τα νεφρά σας.
Αν είχατε στο παρελθόν σοβαρή διάρροια μετά από λήψη
άλλων αντιβιοτικών.
Μπορεί να παρουσιάσετε θετική δοκιμασία (δοκιμασία Coombs) η
οποία δείχνει την παρουσία των αντισωμάτων που μπορεί να
καταστρέψουν ερυθρά αιμοσφαίρια. Ο γιατρός σας θα το
συζητήσει μαζί σας.
Αν δεν είσαστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά,
μιλήστε στο γιατρό σας ή τη νοσηλεύτρια πριν χρησιμοποιήσετε το
Medopenem.
Χρήση άλλων φαρμάκων
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν παίρνετε ή έχετε
πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν
χορηγηθεί με συνταγή και φυτικά βότανα.
Ο λόγος είναι ότι το Medopenem μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που
δρουν μερικά φάρμακα και μερικά φάρμακα μπορεί να έχουν
επίδραση στο Medopenem.
Ειδικότερα ενημερώστε το γιατρό ή τη νοσηλεύτρια αν παίρνετε
κάποιο από τα κάτωθι φάρμακα:
Προβενεσίδη (για την αγωγή της ουρικής αρθρίτιδας)
Βαλπροϊκό νάτριο (για την αγωγή της επιληψίας). Το
Medopenem δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί γιατί μπορεί να
μειώσει τη δραστικότητα του βαλπροϊκού νατρίου.
Κύηση και θηλασμός
Εγκ: 15785/10-3-2010
2
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν είστε έγκυος ή
σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος πριν πάρετε μεροπενέμη. Είναι
προτιμότερο να αποφύγετε τη χρήση της μεροπενέμης κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει εάν
πρέπει να πάρετε Μεροπενέμη.
Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας αν θηλάζετε ή
σκοπεύετε να θηλάσετε πριν πάρετε τη μεροπενέμη. Μικρές
ποσότητες αυτού του φαρμάκου μπορεί να περάσουν μέσα στο
μητρικό γάλα και μπορεί να επηρεάσουν το μωρό. Γι’ αυτό, ο
γιατρός σας θα αποφασίσει αν μπορείτε να πάρετε Μεροπενέμη
όταν θηλάζετε.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε
φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Δεν έχουν γίνει μελέτες στην επίδραση της ικανότητας οδήγησης
και χειρισμού μηχανημάτων.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά
του Medopenem
3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ MEDOPENEM
Ενήλικες
Η δόση εξαρτάται από τον τύπο της λοίμωξης, που έχετε, το
που βρίσκεται η λοίμωξη στον οργανισμό και το πόσο σοβαρή
είναι. Ο γιατρός σας θα αποφασίσει για την δόση που
χρειάζεται.
Η δόση για τους ενήλικες είναι συνήθως μεταξύ 500mg
(χιλιοστά του γραμμαρίου) και 2g (γραμμάρια). Συνήθως θα
λαμβάνετε μία δόση κάθε 8 ώρες. Παρ’ όλα αυτά μπορεί να
λάβετε μία δόση λιγότερη αν τα νεφρά σας δεν λειτουργούν
πολύ καλά.
Παιδιά και έφηβοι
Η δόση για τα παιδιά άνω των 3 μηνών και μέχρι 12 ετών
καθορίζεται χρησιμοποιώντας την ηλικία και το βάρος του
παιδιού. Η συνηθισμένη δόση είναι μεταξύ 10mg και 40mg
Medopenem ανά χιλιόγραμμο (kg) βάρος του παιδιού. Μία δόση
συνήθως δίνεται κάθε 8 ώρες. Στα παιδιά που ζυγίζουν πάνω
από 50kg δίνεται δόση ενήλικα.
Το Medopenem θα σας δοθεί σαν ένεση ή έγχυση σε μεγάλη
φλέβα.
Εγκ: 15785/10-3-2010
3
Ο γιατρός σας ή η νοσηλεύτρια κανονικά θα σας χορηγήσουν
το Medopenem.
Όμως, μερικοί ασθενείς, γονείς και αυτοί που σας
φροντίζουν είναι εκπαιδευμένοι για να δώσουν το Medopenem
στο σπίτι. Οδηγίες για να το κάνουν διατίθενται σε αυτό το
φύλλο (στην παραγ. με τίτλο «Οδηγίες για χρήση του
Medopenem από τον ίδιο τον ασθενή ή από κάποιον άλλο στο
σπίτι»). Πάντα να χρησιμοποιείται το Medopenem ακριβώς
όπως σας έχει πει ο γιατρός σας. Αν δεν είσαστε βέβαιοι
πρέπει να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.
Η ένεση σας δεν πρέπει να αναμιγνύεται ή να προστίθεται σε
διαλύματα που περιέχουν άλλα φάρμακα.
Η ένεση μπορεί να διαρκέσει περίπου 5 λεπτά ή μεταξύ 15
και 30 λεπτά. Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει πως θα
δώσετε το Medopenem.
Κανονικά πρέπει να γίνονται οι ενέσεις σας τις ίδιες ώρες
κάθε ημέρα.
Εάν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση Medopenem από την
κανονική
Εάν κατά λάθος χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη δόση από αυτή που
σας έχουν συνταγογραφήσει, επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή το
πλησιέστερο νοσοκομείο αμέσως.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Medopenem
Εάν ξεχάσετε μια ένεση πρέπει να σας γίνει το συντομότερο
δυνατόν. Όμως, αν είναι σχεδόν η ώρα για την επόμενη ένεση τότε
μην κάνετε αυτή που χάσατε.
Μην παίρνετε διπλή δόση (2 ενέσεις συγχρόνως) για να
αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Medopenem
Μην σταματήσετε να κάνετε το Medopenem μέχρι να σας το πει ο
γιατρός σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος ρωτήστε το γιατρό ή τη νοσηλεύτριά σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Medopenem μπορεί να
προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε
όλους τους ανθρώπους.
Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που
αναφέρονται κάτωθι ορίζεται βάσει της εξής υπόθεσης:
Πολύ συχνές (επηρεάζει περισσότερο από 1 στους 10 χρήστες)
Συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 100)
Λιγότερο συχνές (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 1.000)
Εγκ: 15785/10-3-2010
4
Σπάνιες (επηρεάζει 1 έως 10 χρήστες στους 10.000)
Πολύ σπάνιες (επηρεάζει λιγότερο από 1 χρήστη στους 10.000)
Άγνωστη συχνότητα συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα
διαθέσιμα στοιχεία αλλά είναι σπάνια ή πολύ σπάνια).
Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις
Εάν έχετε μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση σταματήστε το
Medopenem και επισκεφτείτε αμέσως κάποιο γιατρό. Μπορεί
να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση. Τα σημεία μπορεί
να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη:
Σοβαρό εξάνθημα, φαγούρα ή κνίδωση στο δέρμα.
Οίδημα (πρήξιμο) στο πρόσωπο, στα χείλη, τη γλώσσα ή
άλλα μέρη του σώματος.
Λαχάνιασμα, συριγμός (σφύριγμα) ή δυσκολία στην
αναπνοή
Βλάβη στα ερυθρά αιμοσφαίρια (άγνωστης συχνότητας)
Τα σημεία περιλαμβάνουν:
Δυσκολία στην αναπνοή όταν δεν το περιμένετε
Κόκκινα ή καφετιά ούρα
Εάν προσέξετε κάτι από τα παραπάνω, απευθυνθείτε αμέσως σε
γιατρό.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνές
Κοιλιακός πόνος (στο στομάχι)
Ναυτία
Εμετός
Διάρροια
Πονοκέφαλος
Δερματικό εξάνθημα (φαγούρα στο δέρμα)
Πόνος και φλεγμονή
Αυξημένος αριθμός αιμοπεταλίων στο αίμα (όπως φαίνεται
στην γενική αίματος)
Μεταβολές στις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος (όπως στις
εξετάσεις που δείχνουν πόσο καλά λειτουργεί το συκώτι)
Λιγότερο συχνές
Μεταβολές στο αίμα σας. Αυτές περιλαμβάνουν μειωμένο
αριθμό αιμοπεταλίων (μπορεί να κάνεις ευκολότερα
μελανιές), αυξημένο αριθμό κάποιων λευκών αιμοσφαιρίων,
μειωμένο αριθμό άλλων λευκών αιμοσφαιρίων και αυξημένα
ποσά μίας ουσίας που ονομάζεται «Χολερυθρίνη». Ο γιατρός
σας μπορεί να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις
αίματος ανά διαστήματα.
Εγκ: 15785/10-3-2010
5
Μεταβολές σε εξετάσεις αίματος, όπως εξετάσεις που
δείχνουν πόσο καλά λειτουργούν τα νεφρά σας.
Αίσθημα αιμωδιών (βελονιές)
Λοιμώξεις του στόματος ή του κόλπου που οφείλονται σε
μύκητα.
Σπάνιες
Σπασμοί
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες άγνωστης
συχνότητας
Φλεγμονή του εντέρου με διάρροια
Πόνος στις φλέβες που γίνεται η ένεση του Medopenem
Άλλες μεταβολές στο αίμα σας. Τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν συχνές λοιμώξεις, πυρετό και πονόλαιμο. Ο
γιατρός σας μπορεί να κάνει εξετάσεις αίματος ανά
διαστήματα.
Αιφνίδια έναρξη εξανθήματος ή ξεφλούδισμα ή πληγές στο
δέρμα. Μπορεί να συνδυάζεται με υψηλό πυρετό και πόνο
στις αρθρώσεις.
Αν κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια γίνεται σοβαρή ή προσέξετε
κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό
το φυλλάδιο, επικοινωνήστε με το γιατρό ή τη νοσηλεύτριά σας.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ MEDOPENEM
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα
παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Medopenem μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο φιαλίδιο. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία
ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Μετά τη ανασύσταση: Τα ανασυσταμένα διαλύματα για
ενδοφλέβια ένεση ή έγχυση πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αρχής της ανασύστασης και του
τέλους της ενδοφλέβιας ένεσης ή έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει
τη μία ώρα.
Να μην καταψύχετε το ανασυσταμένο διάλυμα.
Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται στο νερό της
αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που
δεν χρειάζονται πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στη προστασία
του περιβάλλοντος.
Εγκ: 15785/10-3-2010
6
6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Medopenem
Κάθε φιαλίδιο περιέχει μεροπενέμη τριϋδρική ισοδύναμη με 500mg
άνυδρη Μεροπενέμη.
Κάθε φιαλίδιο περιέχει μεροπενέμη τριϋδρική ισοδύναμη με 1g
άνυδρη Μεροπενέμη
Εμφάνιση του Medopenem και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Medopenem 500mg/vial & 1g/vial περιέχεται σε γυάλινα διαφανή
φιαλίδια τύπου I με 20ml ή 30ml ονομαστική χωρητικότητα,
αντίστοιχα, που είναι σφραγισμένα με ελαστικό πώμα χρώματος
γκρι και προστατευτικό κυάθιο αλουμινίου. Τα φιαλίδια
περιέχονται σ’ ένα χάρτινο κουτί μαζί με την οδηγία χρήσεως.
Συσκευασίες των: 10 ή 1 φιαλιδίων είναι διαθέσιμες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας για Ελλάδα:
MEDOCHEMIE HELLAS A.Ε.
Παστέρ 6, Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα
Τηλ.: 210 – 6413160, Fax.: 210 – 6445375
greece@medochemie.com
Παρασκευαστής:
Medochemie Ltd – Εργοστάσιο C
Μιχαήλ Ηρακλέους 2, Βιομηχανική Περιοχή Αγ. ,Αθανασίου
4101 ,Άγιος Αθανάσιος
μ , Λε εσός Κύπρος
Τρόπος διάθεσης: μόνο για νοσοκομειακή χρήση
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία
φορά στις:
Ιατρική συμβουλή
Τα αντιβιοτικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία λοιμώξεων που
προκαλούνται από βακτήρια. Δεν έχουν καμμία δράση σε λοιμώξεις
που προκαλούνται από ιούς.
Μερικές φορές μία λοίμωξη που προκαλείται από βακτήρια δεν
ανταποκρίνεται σε μια αντιβιοτική θεραπεία. ΄Ενας από τους
συνηθέστερους λόγους για να συμβεί αυτό είναι γιατί τα βακτήρια
που προκαλούν τη λοίμωξη είναι ανθεκτικά στο αντιβιοτικό που
έχει ληφθεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιβιώσουν και ακόμα να
πολλαπλασιαστούν παρά τη χρήση του αντιβιοτικού.
Τα βακτήρια μπορεί να αναπτύξουν αντίσταση στα αντιβιοτικά
για πάρα πολλούς λόγους.
Εγκ: 15785/10-3-2010
7
Χρησιμοποιώντας τα αντιβιοτικά προσεκτικά μπορεί να βοηθήσετε
ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να γίνουν τα βακτήρια ανθεκτικά σ’
αυτά.
Όταν ο γιατρός σας συνταγογραφεί μία θεραπεία με αντιβιοτικά
έχει σκοπό να θεραπεύσει μόνο την ασθένειά σας. Δίνοντας
προσοχή τις ακόλουθες συμβουλές θα βοηθήσετε να εμποδιστεί η
ανάπτυξη ανθεκτικότητας των βακτηρίων που μπορεί να
σταματήσει τη δράση του αντιβιοτικού.
1. Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνετε το αντιβιοτικό στη σωστή
δοσολογία, τη σωστή ώρα και για το σωστό αριθμό ημερών.
Διαβάστε τις οδηγίες στην ετικέτα και αν δεν καταλαβαίνετε
κάτι ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας να σας το
εξηγήσει.
2. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά εκτός αν έχουν
συνταγογραφηθεί ειδικά για εσάς και πρέπει να τα
χρησιμοποιείτε για τη θεραπεία της λοίμωξης για την οποία
έχουν συνταγογραφηθεί.
3. Δεν πρέπει να παίρνετε αντιβιοτικά τα οποία είχαν
συνταγογραφηθεί σε άλλους ανθρώπους ακόμα και αν είχαν
μία λοίμωξη παρόμοια με τη δική σας.
4. Δεν πρέπει να δίνετε αντιβιοτικά που έχουν συνταγογραφηθεί
για εσάς σε άλλους ανθρώπους.
5. Αν σας έχει περισσέψει αντιβιοτικό μετά την ολοκλήρωση της
θεραπείας όπως σας είχε δοθεί από το γιατρό σας πρέπει να
επιστρέψετε το υπόλοιπο στο φαρμακείο για τη σωστή
απόρριψή του.
Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε
γιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής
περίθαλψης:
Οδηγίες χορήγησης του Medopenem στον εαυτό σας ή σε
κάποιον άλλον στο σπίτι.
Μερικοί ασθενείς, γονείς και άτομα που φροντίζουν τον ασθενή
έχουν εκπαιδευτεί να χορηγούν το Medopenem στο σπίτι.
Προσοχή Πρέπει να χορηγήσετε το φάρμακο αυτό στον
εαυτό σας ή σε κάποιον άλλον στο σπίτι μόνο μετά από
εκπαίδευση που σας έχει γίνει από γιατρό ή νοσηλευτή.
Το φάρμακο πρέπει να αναμιχθεί με κάποιο υγρό (το
διαλύτη). Ο γιατρός σας θα σας πει την ποσότητα του
διαλύτη που θα χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε το φάρμακο αμέσως μόλις το ετοιμάσετε. Να
μην το καταψύχετε.
Εγκ: 15785/10-3-2010
8
Πώς να ετοιμάσετε το φάρμακο
1. Πλύνετε τα χέρια σας και στεγνώστε τα πολύ καλά.
Προετοιμάστε μια καθαρή περιοχή προετοιμασίας.
2. Μετακινήστε το φιαλίδιο του Medopenem από τη συσκευασία.
Ελέγξτε το φιαλίδιο και την ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε αν
το φιαλίδιο είναι εντάξει και δεν έχει φθορές.
3. Μετακινήστε το κυάθιο αλουμινίου και καθαρίστε το γκρι
λαστιχένιο πώμα με ένα αλκοολικό μαντηλάκι. Αφήστε το
λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
4. Τοποθετήστε μια καινούρια αποστειρωμένη βελόνα σε μία
καινούρια αποστειρωμένη σύριγγα χωρίς να αγγίξετε τα
άκρα.
5. Ρίξτε τη συνιστώμενη ποσότητα του στείρου Water for
injections μέσα στη σύριγγα. Η ποσότητα υγρού που θα
χρειαστείτε φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Δόση Medopenem Ποσότητα του Water for Injections για
διάλυση
500mg
10ml
1g 20ml
1,5g 30ml
2g 40ml
Σημείωση: Εάν σας έχει συνταγογραφηθεί δόση Medopenem
μεγαλύτερη του 1g, πρέπει να χρησιμοποιήσετε περισσότερα
από 1 φιαλίδιο Medopenem. Τότε πρέπει να ρίξετε το υγρό από τα
φιαλίδια μέσα σε μία σύριγγα.
6. Περάστε τη βελόνα της σύριγγας διαμέσου του κέντρου του
γκρι λαστιχένιου πώματος και εγχύστε τη συνιστώμενη
ποσότητα του Water for injections μέσα στο φιαλίδιο ή στα
φιαλίδια του Medopenem.
7. Αφαιρέστε τη βελόνα από το φιαλίδιο και ανακινήστε καλά
για 5 δευτερόλεπτα περίπου, ή έως ότου όλη η σκόνη έχει
διαλυθεί. Καθαρίστε το γκρι λαστιχένιο πώμα για μία φορά
ακόμα με ένα καινούριο αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε το
λαστιχένιο πώμα να στεγνώσει.
8. Με το έμβολο της σύριγγας πατημένο μέχρι τέλους μέσα στη
σύριγγα, περάστε πάλι τη βελόνα διαμέσου του γκρι
λαστιχένιου πώματος. Πρέπει τότε να κρατάτε και τη
σύριγγα και το φιαλίδιο και να στρέψετε το φιαλίδιο
ανάποδα.
Εγκ: 15785/10-3-2010
9
9. Κρατώντας την άκρη της βελόνας μέσα στο υγρό, τραβήξτε
προς τα πίσω το έμβολο και αναρροφήστε όλο το υγρό του
φιαλιδίου μέσα στη σύριγγα.
10. Αφαιρέστε τη βελόνα και τη σύριγγα από το
φιαλίδιο και πετάξτε το άδειο φιαλίδιο σε ένα ασφαλές
μέρος.
11. Κρατήστε τη σύριγγα όρθια, με τη βελόνα να
δείχνει προς τα επάνω. Χτυπήστε ελαφρά τη σύριγγα έτσι
ώστε οι φυσαλίδες στο υγρό να μετακινηθούν προς το πάνω
μέρος της σύριγγας.
12. Αφαιρέστε τον αέρα από τη σύριγγα σπρώχνοντας
ελαφρά το έμβολο μέχρι να φύγει ο αέρας.
13. Εάν χρησιμοποιείτε το Medopenem στο σπίτι,
απορρίψτε τις βελόνες και τα εξαρτήματα της έγχυσης που
χρησιμοποιήσατε με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Εάν ο γιατρός
σας αποφασίσει να διακόψει τη θεραπεία με Medopenem,
απορρίψτε τα φιαλίδια του Medopenem με τον ενδεδειγμένο
τρόπο.
Χορηγώντας την ένεση
Το φάρμακο αυτό μπορεί να χορηγηθεί μέσω ενός μικρού καθετήρα
ή venflon, ή μέσω εισόδου ή κεντρικής γραμμής.
Χορηγώντας το Medopenem μέσω ενός μικρού καθετήρα ή
venflon
1. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη σύριγγα και
απορρίψτε τη βελόνα στο ειδικό δοχείο.
2. Σκουπίστε την άκρη του καθετήρα ή του venflon
με ένα αλκοολικό μαντηλάκι και αφήστε τη να στεγνώσει.
Ανοίξτε το καπάκι της κάνουλας και συνδέστε τη σύριγγα.
3. Σπρώξτε αργά το έμβολο της σύριγγας ώστε να
χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για περίπου 5 λεπτά.
4. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού
και η σύριγγα είναι άδεια, αφαιρέστε τη σύριγγα και
χρησιμοποιήστε ένα μέσο έκπλυσης όπως σας συνέστησε ο
γιατρός ή ο νοσηλευτής σας.
5. Κλείστε το καπάκι του καθετήρα και
προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο ειδικό δοχείο.
Εγκ: 15785/10-3-2010
10
Χορηγώντας το Medopenem μέσω μιας εισόδου ή κεντρικής
γραμμής
1. Αφαιρέστε το καπάκι της εισόδου ή της γραμμής,
καθαρίστε το τέλος της γραμμής με ένα αλκοολικό μαντηλάκι
και αφήστε το να στεγνώσει.
2. Τοποθετήστε τη σύριγγα και σπρώξτε αργά το έμβολο της
σύριγγας ώστε να χορηγείτε το αντιβιοτικό σταθερά για
περίπου 5 λεπτά.
3. Όταν τελειώσετε τη χορήγηση του αντιβιοτικού,
αφαιρέστε τη σύριγγα και χρησιμοποιήστε ένα μέσο έκπλυσης
όπως σας συνέστησε ο γιατρός ή ο νοσηλευτής σας.
4. Τοποθετήστε ένα καινούριο καθαρό καπάκι στη κεντρική
γραμμή και προσεκτικά απορρίψτε τη σύριγγα στο ειδικό
δοχείο.
Εγκ: 15785/10-3-2010
11