Φύλλο οδηγιών: Πληροφορίες για τον χρήστη
Memantine/Sandoz 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Memantine/Sandoz 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Memantine hydrochloride
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να
ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. Τι είναι το Memantine/Sandoz και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Memantine/Sandoz
3. Πώς να πάρετε το Memantine/Sandoz
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Memantine/Sandoz
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Memantine/Sandoz και ποια είναι η χρήση του
Πώς δρα το Memantine/Sandoz
To Memantine/Sandoz ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων γνωστά ως
φάρμακα κατά της άνοιας.
H απώλεια μνήμης στην περίπτωση της νόσου Alzheimer οφείλεται σε
κάποια διαταραχή των σημάτων μηνύματος στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος
περιέχει τους αποκαλούμενους υποδοχείς-NMDA (Ν-μέθυλο-D-
ασπαρτικό) οι οποίοι εμπλέκονται στη διαβίβαση νευρικών σημάτων που
είναι μεγάλης σημασίας για τη διαδικασία της μάθησης και τη μνήμης.
Το Memantine/Sandoz ανήκει σε μία ομάδα φαρμακευτικών σκευασμάτων
που ονομάζονται ανταγωνιστές υποδοχέων-NMDA. Το Memantine/Sandoz
ενεργεί πάνω σε αυτούς τους υποδοχείς-NMDA βελτιώνοντας τη
διαβίβαση των νευρικών σημάτων και τη μνήμη.
1
Πού χρησιμοποιείται το Memantine/Sandoz
Το Memantine/Sandoz χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των ασθενών με
μέτρια έως σοβαρή νόσο Alzheimer.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Memantine/Sandoz
Μην πάρετε το Memantine/Sandoz
σε περίπτωση αλλεργίας στο memantine hydrochloride ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου
(αναφέρονται στην παράγραφο 6).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού πάρετε το
Memantine/Sandoz:
εάν έχετε ιστορικό επιληπτικών κρίσεων
σε περίπτωση που προσφάτως υποφέρατε από έμφραγμα του
μυοκαρδίου (καρδιακή
προσβολή) ή εάν υποφέρετε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή από
ανεξέλεγκτη υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση).
Σε αυτές τις περιπτώσεις η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να βρίσκεται
υπό προσεκτική παρακολούθηση και το κλινικό όφελος του
Memantine/Sandoz να επανεξετάζεται σε συχνή βάση από το γιατρό σας.
Στην περίπτωση που υποφέρετε από νεφρική διαταραχή (προβλήματα στα
νεφρά), ο γιατρός σας θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τη νεφρική
λειτουργία σας και εάν είναι απαραίτητο να προσαρμόζει κατάλληλα τις
δόσεις μεμαντίνης.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση των φαρμακευτικών
προϊόντων που ονομάζονται αμανταδίνη (για την θεραπεία της νόσου του
Parkinson), κεταμίνη (μια ουσία που χρησιμοποιείται γενικά ως
αναισθητικό), δεξτρομεθορφάνη ενικά χρησιμοποιείται για την
αντιμετώπιση του βήχα) και άλλων ανταγωνιστών-NMDA.
Παιδιά και έφηβοι
Το Memantine/Sandoz δε συνιστάται για χρήση σε παιδιά και εφήβους
ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Άλλα φάρμακα και Memantine/Sandoz
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε
πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Συγκεκριμένα το Memantine/Sandoz μπορεί να μεταβάλει την επίδραση των
παρακάτω φαρμάκων και η δόση τους πρέπει να επαναπροσδιοριστεί από
τον γιατρό σας:
αμανταδίνη, κεταμίνη, δεξτρομεθορφάνη
2
δαντρολένιο, βακλοφαίνη
σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη, προκαϊναμίδη, κινιδίνη, κινίνη, νικοτίνη
υδροχλωροθειαζίδη οποιοσδήποτε συνδυασμός με
υδροχλωροθειαζίδη)
αντιχολινεργικά (ουσίες οι οποίες γενικά χρησιμοποιούνται για την
θεραπεία των κινητικών διαταραχών και των εντερικών
συσπάσεων)
αντιεπιληπτικά (ουσίες που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και την
θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων)
βαρβιτουρικά (ουσίες που γενικά χρησιμοποιούνται για την πρόκληση
ύπνου)
ντοπαμινεργικοί αγωνιστές (ουσίες όπως L-dopa, βρωμοκρυπτίνη)
νευροληπτικά (ουσίες που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία των
ψυχικών διαταραχών)
από στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά
Στην περίπτωση εισαγωγής σας σε νοσοκομείο ενημερώστε το γιατρό
σας ότι λαμβάνετε Memantine/Sandoz.
Το Memantine/Sandoz με τροφές και ποτά
Θα πρέπει να ενημερώνετε το γιατρό σας σε περίπτωση που έχετε
προσφάτως αλλάξει ή σκοπεύετε να αλλάξετε τις διατροφικές σας
συνήθειες σε μεγάλο βαθμό (π.χ. από κανονική διατροφή σε διατροφή
αυστηρά με βάση τα λαχανικά) ή εάν υποφέρετε από καταστάσεις
οξέωσης του νεφρικού σωληναρίου (RTA, περίσσεια ουσιών που
σχηματίζουν οξέα στο αίμα εξαιτίας νεφρικής δυσλειτουργίας (μειωμένη
λειτουργία των νεφρών)) ή σοβαρές μολύνσεις των ουροποιητικού
συστήματος (του συστήματος που μεταφέρει τα ούρα), καθώς ο γιατρός
σας ίσως χρειαστεί να ρυθμίσει τη δοσολογία του φαρμάκου σας.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας, προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Κύηση
Η χρήση του Memantine/Sandoz δε συνιστάται σε έγκυες γυναίκες.
Θηλασμός
Οι γυναίκες που παίρνουν Memantine/Sandoz δε θα πρέπει να θηλάζουν.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Ο γιατρός σας θα σας ενημερώσει για την περίπτωση που η ασθένειά σας
επιτρέπει την οδήγηση και το χειρισμό μηχανών με ασφάλεια. Επίσης, το
Memantine/Sandoz ενδέχεται να μεταβάλλει την ικανότητά σας για
αντίδραση, καθιστώντας την οδήγηση ή τη χρήση μηχανημάτων
ακατάλληλη.
3
Memantine
/
Sandoz
10 και 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Το Memantine/Sandoz περιέχει λακτόζη.
Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε
ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν.
3. Πώς να πάρετε το Memantine/Sandoz
Πάντοτε να παίρνετε το Memantine/Sandoz αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες
του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Memantine
/
Sandoz
10
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Δοσολογία
Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς είναι 20
mg μια φορά την ημέρα. Προς μείωση του κινδύνου παρενεργειών αυτή η
δόση επιτυγχάνεται βαθμιαία σύμφωνα με το ακόλουθο ημερήσιο
θεραπευτικό σχήμα:
Περίοδος λήψης Δοσολογία μία φορά την ημέρα
εβδομάδα 1 μισό δισκίο των 10 mg
εβδομάδα 2 ένα δισκίο των 10 mg
εβδομάδα 3 ενάμισι δισκίο των 10 mg
εβδομάδα 4 και μετά δύο δισκία των 10 mg
Δοσολογία σε ασθενείς με βλάβη της νεφρικής λειτουργίας
Στην περίπτωση βλάβης της νεφρικής λειτουργίας, ο γιατρός θα
αποφασίσει ποια δόση ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Σε αυτή την
περίπτωση, η νεφρική σας λειτουργία θα πρέπει να βρίσκεται υπό ιατρική
παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Χορήγηση
Το Memantine/Sandoz θα πρέπει να χορηγείται από στόματος μια φορά την
ημέρα. Για να επωφεληθείτε από την θεραπεία πρέπει να παίρνετε το
φάρμακο τακτικά κάθε μέρα την ίδια ώρα της ημέρας. Τα δισκία πρέπει
να καταπίνονται μαζί με λίγο νερό. Τα δισκία μπορούν να λαμβάνονται
με ή χωρίς τροφή.
Το δισκίο μπορεί να χωριστεί σε 2 ίσες δόσεις, όπως φαίνεται στην
εικόνα. Εάν απαιτείται, πάρτε το δισκίο στα χέρια σας και πιέστε τους
αντίχειρες προς τα κάτω, πάνω από τους δείκτες σας.
4
Memantine
/
Sandoz
20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Δοσολογία
Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς είναι 20
mg μια φορά την ημέρα. Προς μείωση του κινδύνου παρενεργειών αυτή η
δόση επιτυγχάνεται βαθμιαία σύμφωνα με το ακόλουθο ημερήσιο
θεραπευτικό σχήμα:
Περίοδος λήψης Δοσολογία μία φορά την ημέρα
εβδομάδα 1 ένα τέταρτο του δισκίου των 20 mg
εβδομάδα 2 μισό δισκίο των 20 mg
εβδομάδα 3 τρία τέταρτα του δισκίου των 20 mg
εβδομάδα 4 και μετά ένα δισκίο των 20 mg
Δοσολογία σε ασθενείς με βλάβη της νεφρικής λειτουργίας
Στην περίπτωση βλάβης της νεφρικής λειτουργίας, ο γιατρός θα
αποφασίσει ποια δόση ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Σε αυτή την
περίπτωση, η νεφρική σας λειτουργία θα πρέπει να βρίσκεται υπό ιατρική
παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Χορήγηση
Το Memantine/Sandoz θα πρέπει να χορηγείται από στόματος μια φορά την
ημέρα. Για να επωφεληθείτε από την θεραπεία πρέπει να παίρνετε το
φάρμακο τακτικά κάθε μέρα την ίδια ώρα της ημέρας. Τα δισκία πρέπει
να καταπίνονται μαζί με λίγο νερό. Τα δισκία μπορούν να λαμβάνονται
με ή χωρίς τροφή.
Το δισκίο μπορεί να χωριστεί σε 4 ίσες δόσεις, όπως φαίνεται στην
εικόνα. Εάν απαιτείται, τοποθετήστε το δισκίο σε μία επίπεδη επιφάνεια
με τις γραμμές θραύσης προς τα πάνω. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρά
σας, πιέστε το δισκίο.
5
Διάρκεια θεραπευτικής αγωγής
Συνεχίστε να παίρνετε το Memantine/Sandoz για όσο χρονικό διάστημα
ωφελείστε. Ο γιατρός θα πρέπει να αξιολογεί τη θεραπευτική αγωγή σε
συχνή βάση.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Memantine/Sandoz από την κανονική
Γενικώς, η λήψη υπερβολικών δόσεων Memantine/Sandoz δεν προκαλεί
βλάβη. Ενδέχεται να παρατηρήσετε αυξημένα συμπτώματα όπως
περιγράφονται στην παράγραφο 4. ‘Πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες’.
Σε περίπτωση λήψης υπερβολικής δόσης Memantine/Sandoz
επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή ζητήστε ιατρικές συμβουλές,
καθώς ενδέχεται να χρειάζεστε ιατρική βοήθεια.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Memantine/Sandoz
Εάν ανακαλύψετε ότι ξεχάσατε να πάρετε την προβλεπόμενη δόση
Memantine/Sandoz
περιμένετε και πάρετε την επόμενη δόση σας την προγραμματισμένη ώρα.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε μια δόση που
ξεχάσατε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Γενικά, οι παρατηρηθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ήπιες έως
μέτριες.
Συχνές, μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10 ανθρώπους:
πονοκέφαλος, υπνηλία, δυσκοιλιότητα, αυξημένες τιμές
ηπατικής λειτουργίας, ζάλη, διαταραχές ισορροπίας, δυσκολία
στην αναπνοή, υψηλή αρτηριακή πίεση και υπερευαισθησία στα
φάρμακα
Όχι συχνές μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 100 ανθρώπους:
κόπωση, μολύνσεις από μύκητες, σύγχυση, ψευδαισθήσεις,
έμετος, διαταραχές βάδισης, καρδιακή ανεπάρκεια και
φλεβοθρομβώσεις (θρόμβωση/θρομβοεμβολή)
Πολύ σπάνιες μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10.000 ανθρώπους:
επιληπτικές κρίσεις
6
Μη γνωστές, η συχνότητα μδεν πορεί μνα εκτι ηθεί μ με βάση τα διαθέσι α
μδεδο ένα:
φλεγμονή του παγκρέατος, φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα)
και ψυχωσικές αντιδράσεις
Η νόσος Αlzheimer έχει συσχετιστεί με την κατάθλιψη, τον αυτοκτονικό
ιδεασμό και την αυτοκτονία. Τα περιστατικά αυτά έχουν αναφερθεί σε
ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με αυτό το φάρμακο.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω
του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων,
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +30 21 32040380/337, Φαξ: +30 21
06549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr. Μέσω της αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το Memantine/Sandoz
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Memantine
/
Sandoz
10 και 20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην
κυψέλη ή στην ετικέτα της φιάλης και στο κουτί μετά την ‘ΛΗΞΗ’. Η
ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται
εκεί.
Αφού ανοιχθεί, το περιεχόμενο της φιάλης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί
εντός 6 μηνών.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που
δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία
του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Memantine/Sandoz
Memantine
/
Sandoz
10
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Η δραστική ουσία είναι η μεμαντίνη.
7
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg memantine
hydrochloride που ισοδυναμούν με 8,31 mg memantine.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας δισκίου
:
λ
ακτόζη μονοϋδρική, κυτταρίνη μικροκρυσταλλική,
πυριτίου οξείδιο κολλοειδές άνυδρο, μαγνήσιο στεατικό.
Επικάλυψη δισκίου: υ
προμελλόζη (E464), λακτόζη μονοϋδρική,
πολυαιθυλενογλυκόλη, τριακετίνη και τιτανίου διοξείδιο (E 171).
Memantine
/
Sandoz
20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Η δραστική ουσία είναι η μεμαντίνη.
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg memantine
hydrochloride που ισοδυναμούν με 16,62 mg memantine.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας δισκίου
:
λ
ακτόζη μονοϋδρική, άμυλο καρβοξυμεθυλιωμένο
νατριούχο (τύπος A),
κυτταρίνη μικροκρυσταλλική, πυριτίου οξείδιο κολλοειδές άνυδρο,
μαγνήσιο στεατικό.
Επικάλυψη δισκίου:
Πολυβινυλαλκοόλη, πολυαιθυλενογλυκόλη, τιτανίου
διοξείδιο (E 171), τάλκης, οξείδιο του σιδήρου κόκκινο (E172) και οξείδιο
του σιδήρου κίτρινο (E172).
Εμφάνιση του Memantine/Sandoz και περιεχόμενο της συσκευασίας
Memantine
/
Sandoz
10
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Τα δισκία Memantine/Sandoz είναι λευκά, σχήματος οβάλ (6,1 x 11,6 mm)
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με γραμμή θραύσης στις δύο
πλευρές.
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε ίσες δόσεις.
Memantine
/
Sandoz
20
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Τα δισκία Memantine/Sandoz έχουν απαλό κόκκινο χρώμα, είναι κυκλικού
σχήματος (διάμετρος 11,1 mm) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία με
δύο διασταυρούμενες γραμμές θραύσης στη μία πλευρά.
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε ίσες δόσεις.
Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Το φάρμακο διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης διαφανούς PVC-
Aclar/Aλουμινίου και/ή διαφανούς PVC-PVDC/ Aλουμινίου που περιέχουν 7,
10, 14, 18, 20, 22, 28, 30, 40, 42, 45, 48, 49, 49x1, 50, 56, 56x1, 60, 70,
84, 90, 96, 98, 98x1, 100, 100x1, 112, 980 (10x98) ή 1000 (20x50)
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Αυτό το φάρμακο διατίθεται και σε φιάλες HDPE με βιδωτό πώμα PP με
δακτύλιο προστασίας και αφυγραντικό μέσο που περιέχουν 28, 30, 56,
98, 100 ή 112 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
8
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και Παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Αυστρία
Παραγωγοί:
Lek Pharmaceuticals d.d.
Veroskova 57, 1526 Ljubljana, Σλοβενία
ή
LEK S.A.
Ul Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Πολωνία
ή
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke- Allee 1, 39179 Barleben, Γερμανία
ή
S.C. Sandoz SRL
Str Livezeni nr 7A, RO-540472 Targu-Mures, Ρουμανία
ή
Weimer Pharma GmbH
Im Steingerust 30, 76437 Rastatt, Γερμανία
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες
ονομασίες:
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία
φορά στις {ΜΜ/ΧΧΧΧ}
9