ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
TAMVELIER 5 mg/ml οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα
Μοξιφλοξασίνη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το
διαβάσετε ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για
σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους
προκαλέσει βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια
με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια,, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και
για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο
παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το TAMVELIER και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το TAMVELIER
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TAMVELIER
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το TAMVELIER
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το TAMVELIER και ποια είναι η χρήση του
Οι οφθαλμικές σταγόνες TAMVELIER χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
λοιμώξεων του οφθαλμού (επιπεφυκίτιδα) όταν οφείλονται σε
βακτηρίδια.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε το
TAMVELIER
Μη χρησιμοποιήσετε το TAMVELIER
Σε περίπτωση αλλεργίας στη μοξιφλοξασίνη, σε άλλες κινολόνες
(συγκεκριμένη ομάδα αντιβιοτικών) ή σε οποιοδήποτε άλλο
συστατικό του TAMVELIER (αναφέρονται στη παράγραφο 6).
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό σας.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας προτού
χρησιμοποιήσετε το TAMVELIER
Εάν εμφανίσετε μια αλλεργική αντίδραση στο TAMVELIER.
Αλλεργικές αντιδράσεις εμφανίζονται όχι συχνά και σοβαρές
αντιδράσεις εμφανίζονται σπάνια. Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε
αλλεργική αντίδραση (υπερευαισθησία) ή οποιαδήποτε ανεπιθύμητη
ενέργεια, παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 4.
Εάν φοράτε φακούς επαφής-σταματήστε να φοράτε τους φακούς σας
αν έχετε οποιαδήποτε σημεία ή συμπτώματα οφθαλμικής λοίμωξης.
Αντί για αυτούς φορέστε τα γυαλιά σας. Μην ξαναρχίσετε να φοράτε
τους φακούς σας πριν να σταματήσουν τα σημεία και τα συμπτώματα
της λοίμωξης και πριν να σταματήσετε τη χρήση του φαρμάκου.
Όπως με οποιοδήποτε αντιβιοτικό η χρήση του TAMVELIER για μεγάλο
διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε άλλες λοιμώξεις.
Άλλα φάρμακα και TAMVELIER
Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων και
των φαρμάκων που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή.
Κύηση και θηλασμός
Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είσθε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας προτού πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Μπορεί να αντιληφθείτε ότι η όρασή σας είναι θαμπή για λίγη ώρα
ακριβώς μετά τη χρήση του TAMVELIER. Μην οδηγείτε ή μη
χρησιμοποιείτε μηχανές μέχρι να σας περάσει.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TAMVELIER
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας.
Χρησιμοποιήστε το TAMVELIER μόνον ως σταγόνες για τα μάτια σας.
Η συνιστώμενη δόση
Ενήλικοι συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των παιδιών: 1
σταγόνα στον πάσχοντα οφθαλμό ή οφθαλμούς, 3 φορές την ημέρα
(το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ).
Το TAMVELIER μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παιδιά, σε ασθενείς ηλικίας
άνω των 65 ετών και σε ασθενείς με νεφρικά ή ηπατικά προβλήματα.
Υπάρχουν πολύ περιορισμένες πληροφορίες για τη χρήση αυτού του
φαρμάκου στα νεογέννητα και η χρήση του δεν συνιστάται στα
νεογέννητα.
Να χρησιμοποιείτε το TAMVELIER και στα δύο μάτια μόνον αν σας το
έχει πει ο γιατρός σας.
Η λοίμωξη συνήθως εμφανίζει βελτίωση εντός 5 ημερών. Εάν δεν δείτε
καμία βελτίωση επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Θα πρέπει να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε σταγόνες για 2-3 ακόμα ημέρες ή για όσο
καιρό σας είπε ο γιατρός σας.
Πώς να χρησιμοποιείτε
1 2 3
Πάρτε τη φιάλη με το TAMVELIER και έναν καθρέπτη
Πλύνετε τα χέρια σας
Ξεβιδώστε το πώμα
Κρατήστε τη φιάλη, με το ρύγχος προς τα κάτω, μεταξύ του αντίχειρα
και των δακτύλων σας
Κρατήστε το κεφάλι σας γερμένο προς τα πίσω. Τραβήξτε προς τα
κάτω το βλέφαρό σας με ένα καθαρό δάχτυλο, μέχρι να δημιουργηθεί
μια "τσέπη" μεταξύ του βλεφάρου και του ματιού σας. Η σταγόνα θα
πέσει μέσα εδώ (εικόνα 1)
Φέρτε το ρύγχος της φιάλης κοντά στο μάτι. Χρησιμοποιήστε τον
καθρέφτη, αν βοηθάει
Μην αγγίζετε το μάτι ή το βλέφαρό σας, τις γύρω περιοχές ή
άλλες επιφάνειες με το ρύγχος.
Μπορεί να μολυνθούν οι σταγόνες
Πιέστε απαλά το κάτω μέρος της φιάλης έτσι ώστε να βγαίνει μια
σταγόνα του φαρμάκου τη φορά (εικόνα 2)
Μην πιέζετε τη φιάλη: είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε μόνο μια
απαλή πίεση στο κάτω μέρος να είναι αναγκαία.
Μετά τη χρήση του TAMVELIER, πιέστε για 2-3 λεπτά με το δάχτυλό
σας τη γωνία του ματιού σας που είναι κοντά στη μύτη σας (εικόνα
3). Αυτό βοηθά να σταματήσετε το TAMVELIER να πάει στο υπόλοιπο
σώμα και είναι σημαντικό για τα μικρά παιδιά.
Εάν χρησιμοποιείτε τις σταγόνες και στα δύο μάτια, πλύνετε τα χέρια
σας πριν επαναλάβετε τα βήματα για το άλλο σας μάτι. Αυτό θα
βοηθήσει στο να μην εξαπλωθεί η λοίμωξη από το ένα μάτι στο άλλο.
Βιδώστε καλά το πώμα στη φιάλη αμέσως μετά τη χρήση.
Χρησιμοποιήστε τη φιάλη πριν ανοίξετε την επόμενη φιάλη.
Αν μια σταγόνα ξεφύγει από το μάτι σας, προσπαθήστε πάλι.
Αν χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερη ποσότητα φαρμάκου από αυτήν
που θα έπρεπε Ξεπλύνετέ το όλο με ζεστό νερό. Μη βάζετε άλλες
σταγόνες μέχρι να έρθει η ώρα της επόμενης τακτικής σας δόσης.
Σε περίπτωση κατά λάθος κατάποσης του TAMVELIER
Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας για συμβουλές.
Αν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το TAMVELIER
Συνεχίστε με την επόμενη δόση σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμά σας.
Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε.
Αν χρησιμοποιείτε άλλες οφθαλμικές σταγόνες
Αφήστε διάστημα τουλάχιστον 5 λεπτών μεταξύ της ενστάλαξης του
TAMVELIER και των άλλων σταγόνων.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
προϊόντος, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Συνήθως μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε τις σταγόνες, εκτός και αν
οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σοβαρές ή πάσχετε από σοβαρή
αλλεργική αντίδραση.
Συχνές: πιθανόν να επηρεάζουν έως 1 στα 10 άτομα
Αντιδράσεις στον οφθαλμό:
Πόνος στο μάτι , ερεθισμός στο μάτι,
ξηροφθαλμία, φαγούρα στο μάτι, κοκκινίλα στο μάτι.
Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες:
άσχημη γεύση
Όχι συχνές: πιθανόν να επηρεάζουν έως 1 στα 100 άτομα
Αντιδράσεις στον οφθαλμό:
Διαταραχή του κερατοειδή, φλεγμονή ή ουλή
στην επιφάνεια του ματιού, σπασμένο αγγείο στο μάτι, φλεγμονή ή
λοίμωξη του επιπεφυκότα, μη φυσιολογικό αίσθημα στο μάτι, θαμπή ή
ελαττωμένη όραση, πρήξιμο του ματιού, ανωμαλία/φαγούρα/κοκκινίλα ή
πρήξιμο του βλεφάρου
Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Πονοκέφαλος, έμετος, μειωμένος
σίδηρος στο αίμα, μη φυσιολογικές ηπατικές δοκιμασίες, πόνος,
ερεθισμός του λαιμού, μη φυσιολογικό αίσθημα στο δέρμα, δυσφορία στη
μύτη, αίσθημα κόμπου στο λαιμό
Επιπλέον ανεπιθύμητες ενέργειες από την εμπειρία μετά την
κυκλοφορία στην αγορά που έχουν αναφερθεί και των οποίων η
συχνότητα είναι άγνωστη:
Αντιδράσεις στον οφθαλμό:
Λοίμωξη στο μάτι, θαμπάδα στην επιφάνεια
του ματιού, πρήξιμο του κερατοειδή, εναποθέσεις στην επιφάνεια του
ματιού, αυξημένη πίεση στο μάτι, γρατσουνιά στην επιφάνεια του
ματιού, αλλεργία στο μάτι, εκκρίσεις του ματιού, αυξημένη παραγωγή
δακρύων, ευαισθησία στο φως
Γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες:
αγκομαχητό, ανώμαλος καρδιακός
παλμός, ζάλη, αυξημένα αλλεργικά συμπτώματα, φαγούρα, κοκκινίλα
δέρματος, ναυτία
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για
κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες
απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562
Χολαργός, www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών
μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά
με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς φυλάσσεται το TAMVELIER
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα
παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε τις σταγόνες μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στη φιάλη και στο κουτί μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία
λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη φιάλη 4 εβδομάδες μετά το
πρώτο άνοιγμα. Αυτό γίνεται για την πρόληψη λοιμώξεων.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που
δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία
του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το TAMVELIER
Η δραστική ουσία είναι η μοξιφλοξασίνη.
Ένα ml οφθαλμικών σταγόνων περιέχει 5 mg μοξιφλοξασίνης (ως 5,45
mg μοξιφλοξασίνης υδροχλωρικής).
Μία οφθαλμική σταγόνα περιέχει 190 μικρογραμμάρια μοξιφλοξασίνης.
Τα άλλα συστατικά είναι: Βορικό οξύ, χλωριούχο νάτριο, υδροξείδιο του
νατρίου (για ρύθμιση του pH) και ύδωρ για ενέσιμα.
Εμφάνιση του TAMVELIER και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το φάρμακο είναι ένα υγρό (διαυγές, πρασινοκίτρινο διάλυμα) που
παρέχεται σε συσκευασία η οποία περιέχει μία πλαστική φιάλη με βιδωτό
πώμα που περιέχει 5 ml διαλύματος.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν στην αγορά όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 144,
15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛ: +30 210 66 64 805/806
ΦΑΞ:+30 210 66 64 804
Email: info@pharmathen.com
Παρασκευαστής
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, ΑΛΙΜΟΣ, ΑΘΗΝΑ ( ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Α)
ΕΛΛΑΔΑ
BBF STERILISATIONSSERVICE GMBH
WILLY-RUSCH-STRASSE 10/1 D-71394 KERNEN
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν κυκλοφορεί στα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα ακόλουθα ονόματα:
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
στις
Τρόπος διάθεσης: Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική
συνταγή.