ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ TON ΧΡΗΣΤΗ
CLOPADEL 75mg/tab Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
κλοπιδογρέλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης
προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι
περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.
-Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
-Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα
δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4.
Τι περιέχει τo παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Clopadel και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Clopadel
3. Πώς να πάρετε το Clopadel
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται τα Clopadel
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO CLOPADEL ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ TOY
To Clopadel περιέχει κλοπιδογρέλη και ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων
που ονομάζονται αντιαιμοπεταλιακά φαρμακευτικά προϊόντα. Τα
αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά σωματίδια του αίματος, τα οποία
συγκολλώνται κατά την πήξη του αίματος. Τα αντιαιμοπεταλιακά
φαρμακευτικά προϊόντα εμποδίζουν αυτή τη συσσώρευση και έτσι
μειώνουν τις πιθανότητες σχηματισμού θρόμβων (διαδικασία που
ονομάζεται θρόμβωση).
To Clopadel λαμβάνεται από ενήλικες για την πρόληψη σχηματισμού
θρόμβων στα σκληρυμένα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίες), μια διαδικασία
γνωστή σαν αθηροθρόμβωση, που μπορεί να οδηγήσει σε
αθηροθρομβωτικά επεισόδια (όπως ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, καρδιακό επεισόδιο ή θάνατο).
To Clopadel σας έχει συνταγογραφηθεί για να βοηθήσει στην αποφυγή
σχηματισμού θρόμβων και να ελαττώσει τον κίνδυνο αυτών των
επεισοδίων επειδή:
- έχετε μία πάθηση σκλήρυνσης των αρτηριών (επίσης γνωστή σαν
αθηροσκλήρυνση), και
- έχετε ιστορικό καρδιακού επεισοδίου, ισχαιμικού αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου ή πάσχετε από μια κατάσταση γνωστή ως
1
περιφερική αρτηριακή νόσο, ή
- έχετε ιστορικό σοβαρού πόνου στο στήθος γνωστού ως «ασταθή
στηθάγχη» ή «έμφραγμα του μυοκαρδίου» (καρδιακό επεισόδιο).
Για τη θεραπεία αυτής της πάθησης ο γιατρός σας πιθανώς να έχει
τοποθετήσει ενδοπρόθεση (stent) στην φραγμένη ή στενωμένη
αρτηρία για να αποκαταστήσει την αποτελεσματική ροή του
αίματος. Θα πρέπει, επίσης, να σας έχει χορηγηθεί από το γιατρό
σας και ακετυλοσαλικυλικό οξύ ία ουσία που απαντάται σε
πολλά φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την
ανακούφιση από τον πόνο και ως αντιπυρετικά καθώς επίσης και
για την πρόληψη θρόμβωσης).
- έχετε ένα μη κανονικό καρδιακό ρυθμό, μια κατάσταση που
αποκαλείται «κολπική
μαρμαρυγή» και δεν μπορείτε να πάρετε φάρμακα που είναι
γνωστά ως «από του στόματος αντιπηκτικά» (ανταγωνιστές
βιταμίνης Κ), τα οποία προλαμβάνουν τη δημιουργία νέων
θρόμβων και εμποδίζουν τους υπάρχοντες θρόμβους να αυξηθούν.
Πρέπει να έχετε ενημερωθεί ότι τα «από του στόματος
αντιπηκτικά» είναι πιο αποτελεσματικά από το
ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή τη συνδυασμένη χρήση του Clopadel και
του ακετυλοσαλικυλικού οξέος γι’ αυτή την κατάσταση. Ο γιατρός
σας πρέπει να σας έχει συνταγογραφήσει το Clopadel μαζί με
ακετυλοσαλικυλικό οξύ εάν δεν μπορείτε να πάρετε «από του
στόματος αντιπηκτικά» και δεν έχετε κίνδυνο μείζονος
αιμορραγίας.
2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ TO CLOPADEL
Μην πάρετε το Clopadel:
σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στην κλοπιδογρέλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου
(αναφέρονται στην παράγραφο 6).
αν έχετε μία ιατρική πάθηση που προκαλεί ενεργή αιμορραγία όπως
έλκος στομάχου ή εγκεφαλική αιμορραγία,
εάν πάσχετε από σοβαρή ηπατική νόσο.
Αν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από αυτά σας αφορούν ή αν έχετε την
παραμικρή αμφιβολία, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας πριν πάρετε
Clopadel.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:
Αν οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αναφερόμενες καταστάσεις ισχύει για
σας, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το
Clopadel:
Εάν υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας όπως:
- πάθηση που σας θέτει σε κίνδυνο εσωτερικής αιμορραγίας (π.χ.
έλκος στομάχου).
- αιματολογική διαταραχή εξ' αιτίας της οποίας έχετε προδιάθεση για
εσωτερικές αιμορραγίες (αιμορραγίες στο εσωτερικό
οποιωνδήποτε ιστών, οργάνων ή αρθρώσεων
του σώματός σας)
- πρόσφατος σοβαρός τραυματισμός
- πρόσφατη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των
2
οδοντιατρικών επεμβάσεων)
- προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση (συμπεριλαμβανομένων
και των
οδοντιατρικών επεμβάσεων) μέσα στις επόμενες επτά ημέρες
Εάν είχε σχηματιστεί θρόμβος σε κάποια αρτηρία του εγκεφάλου
σας (ισχαιμικό
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια
των τελευταίων
επτά ημερών
Εάν πάσχετε από νόσο των νεφρών ή του ήπατος.
Εάν είχατε αλλεργία ή αντίδραση σε οποιοδήποτε φάρμακο που
χρησιμοποιείτε για να αντιμετωπίσετε την ασθένειά σας.
Clopadel:Ενόσω παίρνετε το
Θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας εάν έχει
προγραμματιστεί κάποια χειρουργική επέμβαση
(συμπεριλαμβανομένης της οδοντιατρικής επέμβασης).
Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε το γιατρό σας αμέσως εάν
παρουσιάσετε μία ιατρική
κατάσταση (επίσης γνωστή ως Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα
ή TTP) που περιλαμβάνει πυρετό και μώλωπες κάτω από το δέρμα
που μπορεί να εμφανιστούν ως ερυθρές κηλίδες, με ή χωρίς
ανεξήγητη κόπωση, σύγχυση, κίτρινη απόχρωση του δέρματος ή των
ματιών (ίκτερος) (βλ. Παράγραφο 4 «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το
συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό
σχετίζεται με τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη
δυνατότητα δημιουργίας θρόμβου. Για μικρής σημασίας κοψίματα
και τραυματισμούς, π.χ. εάν κοπείτε, κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν
υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ανησυχείτε λόγω της
αιμορραγίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας
αμέσως (βλ. Παράγραφο 4 «ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»).
Ο γιατρός σας μπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίματος.
Παιδιά και έφηβοι
Μη δίνετε αυτό το φάρμακο στα παιδιά επειδή δεν έχει δράση.
Άλλα φάρμακα και Clopadel
Eνημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν
σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.
Κάποια άλλα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη χρήση του Clopadel ή
αντίστροφα.
Ειδικότερα, θα πρέπει να ενημερώσετε το γιατρό σας εάν λαμβάνετε:
- από του στόματος αντιπηκτικά, φάρμακα που χρησιμοποιούνται
για τη μείωση της πηκτικότητας του αίματος,
- κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο, που
χρησιμοποιείται συνήθως για τη θεραπεία επώδυνων και/ή
φλεγμονωδών καταστάσεων των μυών ή των αρθρώσεων,
- ηπαρίνη ή οποιοδήποτε άλλο ενέσιμο φάρμακο που
3
χρησιμοποιείται για τη μείωση της πηκτικότητας του αίματος,
- ομεπραζόλη, εσομεπραζόλη ή σιμετιδίνη, φάρμακα για την
αντιμετώπιση στομαχικών ενοχλήσεων,
- φλουκοναζόλη, βορικοναζόλη, σιπροφλοξασίνη, ή
χλωραμφαινικόλη, φάρμακα για την αντιμετώπιση βακτηριακών
και μυκητιασικών λοιμώξεων,
- καρβαμαζεπίνη ή οξκαρβαζεπίνη, φάρμακα για την αντιμετώπιση
ορισμένων μορφών
επιληψίας,
- τικλοπιδίνη, ένας άλλος αντιαιμοπεταλιακός παράγοντας,
- έναν εκλεκτικό αναστολέα επαναπρόσληψης της σεροτονίνης
(περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων στη φλουοξετίνη ή τη
φλουβοξαμίνη), φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την
αντιμετώπιση της κατάθλιψης,
- μοκλοβεμίδη, φάρμακο για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
Εάν είχατε ένα σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή καρδιακό
επεισόδιο) μπορεί να σας χορηγηθεί Clopadel σε συνδυασμό με
ακετυλοσαλικυλικό οξύ, μία ουσία που απαντάται σε πολλά
φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την ανακούφιση από
τον πόνο και ως αντιπυρετικά. Μία περιστασιακή χρήση
ακετυλοσαλικυλικού οξέος (όχι περισσότερο από 1000 mg σε διάστημα
24 ωρών) δεν θα πρέπει, γενικά, να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα, ενώ σε
άλλες περιπτώσεις, παρατεταμένη χρήση θα πρέπει να συζητηθεί με το
γιατρό σας.
To Clopadel με τροφές και ποτά
To Clopadel μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τη λήψη τροφής.
Κύηση και θηλασμός
Είναι προτιμότερο να μην παίρνετε αυτό το προϊόν κατά τη διάρκεια της
κύησης.
Αν είστε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος, θα πρέπει να
ενημερώσετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν λάβετε Clopadel. Av
μείνετε έγκυος ενώ λαμβάνετε Clopadel, συμβουλευθείτε το γιατρό σας
αμέσως, καθώς δεν συνιστάται η λήψη κλοπιδογρέλης κατά τη διάρκεια
της κύησης.
Δεν πρέπει να θηλάζετε ενώ χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.
Εάν θηλάζετε ή σχεδιάζετε να θηλάσετε, μιλήστε με το γιατρό σας πριν
πάρετε αυτό το φάρμακο.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού
πάρετε οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
To Clopadel είναι απίθανο να επηρεάσει την ικανότητά σας να οδηγείτε ή
να χειρίζεστε μηχανές.
Το Clopadel περιέχει λακτόζη
Εάν έχετε ενημερωθεί από το γιατρό σας ότι έχετε δυσανεξία σε κάποια
σάκχαρα (π.χ. λακτόζη), επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν να πάρετε
4
αυτό το φάρμακο.
3. ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ TO CLOPADEL
Πάντοτε να παίρνετε το Clopadel αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον
γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Εάν έχετε εμφανίσει σοβαρό πόνο στο στήθος (ασταθή στηθάγχη ή
καρδιακό επεισόδιο), ο γιατρός σας μπορεί να σας χορηγήσει τη δόση
των 300 mg Clopadel (1 δισκίο των 300mg ή 4 δισκία των 75 mg) μία φορά
και μόνο κατά την έναρξη της θεραπείας. Στη συνέχεια, η συνιστώμενη
δόση είναι ένα δισκίο Clopadel των 75 mg την ημέρα, το οποίο πρέπει να
λαμβάνεται από το στόμα με ή χωρίς τροφή και την ίδια ώρα κάθε μέρα.
To Clopadel θα πρέπει να το παίρνετε για όσο διάστημα ο γιατρός σας
συνεχίζει να σας το συνταγογραφεί.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Clopadel από την κανονική
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας ή την πλησιέστερη νοσοκομειακή
υπηρεσία έκτακτων περιστατικών λόγω του αυξημένου κινδύνου
αιμορραγίας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Clopadel
Αν ξεχάσετε να λάβετε μία δόση Clopadel και το θυμηθείτε μέσα σε 12
ώρες από τη συνηθισμένη σας ώρα, λάβετε το δισκίο σας αμέσως και
κατόπιν λάβετε το επόμενο δισκίο την συνηθισμένη ώρα.
Αν το ξεχάσετε για περισσότερο από 12 ώρες απλώς λάβετε την επόμενη
κανονική δόση στη συνηθισμένη ώρα. Μην πάρετε διπλή δόση για να
αναπληρώσετε το δισκίο που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Clopadel
Μη διακόπτετε την αγωγή εκτός και αν σας πει ο γιατρός να το
κάνετε. Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν το
σταματήσετε.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του
φαρμάκου ρωτήστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Clopadel μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Επικοινωνήστε με το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:
- πυρετό, σημεία λοίμωξης ή υπερβολικής κόπωσης. Αυτά πιθανώς να
εμφανιστούν λόγω των
σπάνιων περιπτώσεων μειώσεως κάποιων κυττάρων του αίματος
- συμπτώματα ηπατικών προβλημάτων όπως κιτρίνισμα του δέρματος
και/ή των ματιών
(ίκτερος), ανεξάρτητα από το εάν συνοδεύεται από αιμορραγία, η οποία
5
εμφανίζεται κάτω
από το δέρμα ως ερυθρές κηλίδες και/ή σύγχυση (βλ. παράγραφο 2
«Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις»).
- οίδημα στο στόμα ή διαταραχές του δέρματος, όπως εξανθήματα και
κνησμός, φλύκταινες
του δέρματος. Αυτά πιθανόν είναι σημάδια αλλεργικής αντίδρασης.
Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια που έχει αναφερθεί με το
Clopadel είναι η αιμορραγία. Η αιμορραγία πιθανόν να παρουσιαστεί
ως αιμορραγία από το στομάχι ή το έντερο, μώλωπες, αιμάτωμα
(ασυνήθιστη αιμορραγία ή μώλωπας κάτω από το δέρμα), αιμορραγία
από τη μύτη, αίμα στα ούρα. Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων έχει
αναφερθεί αιμορραγία στα μάτια, στο εσωτερικό της κεφαλής, στον
πνεύμονα ή στις αρθρώσεις.
Εάν παρατηρήσετε παρατεταμένη αιμορραγία όταν παίρνετε το
Clopadel
Εάν κοπείτε ή τραυματιστείτε, ίσως χρειαστεί περισσότερος από το
συνηθισμένο χρόνος για να σταματήσει η αιμορραγία. Αυτό σχετίζεται με
τον τρόπο δράσης του φαρμάκου αφού εμποδίζει τη δυνατότητα
δημιουργίας θρόμβου.
Για μικρής σημασίας κοψίματα και τραυματισμούς, π.χ. εάν κοπείτε,
κατά το ξύρισμα, συνήθως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν
ανησυχείτε λόγω της αιμορραγίας σας, θα πρέπει να πικοινωνήσετε με το
γιατρό σας αμέσως (βλ. παράγραφο 2 «Προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις»).
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα 10
άτομα):
Διάρροια, κοιλιακός πόνος, δυσπεψία ή καύσος.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1 στα
100 άτομα):
Πονοκέφαλος, έλκος στομάχου, έμετος, ναυτία, δυσκοιλιότητα,
υπερβολικά πολλά αέρια στο στομάχι ή στο έντερο, εξανθήματα,
κνησμός, ζάλη, αίσθηση «μυρμηγκιάσματος» και μουδιάσματος.
Σπάνια ανεπιθύμητη ενέργεια (ενδέχεται να επηρεάσει έως 1 στα 1000
άτομα):
Ίλιγγος.
Πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες (ενδέχεται να επηρεάσουν έως 1
στα 10,000 άτομα):
Ίκτερος, σοβαρός κοιλιακός πόνος με ή χωρίς οσφυαλγία, πυρετός,
δυσκολία στην αναπνοή που μερικές φορές συνοδεύεται από βήχα,
γενικευμένες αλλεργικές αντιδράσεις (για παράδειγμα, γενική αίσθηση
ζέστης με ξαφνική γενικευμένη δυσφορία μέχρι λιποθυμίας), οίδημα στο
στόμα, φλύκταινες του δέρματος, αλλεργία του δέρματος, έλκη στο
στόμα (στοματίτιδα), πτώση της αρτηριακής πίεσης, σύγχυση,
παραισθήσεις, πόνος στις αρθρώσεις, μυϊκός πόνος, αλλαγές στη γεύση
των τροφών.
6
Επιπλέον, ο γιατρός σας μπορεί να αναγνωρίσει μεταβολές στα
αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων ή των αναλύσεων ούρων.
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες
απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Mεσογείων 284, GR-
15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21
06549585,Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων
πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ TO CLOPADEL
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και
δεν το φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε το Clopadel μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και στην κυψέλη, μετά τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία
λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Για τις συνθήκες φύλαξης ανατρέξτε στο κουτί.
Να μη χρησιμοποιείτε το Clopadel εάν παρατηρήσετε οποιοδήποτε ορατό
σημείο βλάβης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια.
Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΠΙΕΣ
ΙΙΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τι περιέχει το Clopadel
Η δραστική ουσία είναι η κλοπιδογρέλη. Κάθε δισκίο περιέχει 75 mg
κλοπιδογρέλης (ως όξινη θειϊκή).
Τα άλλα συστατικά είναι:
Πυρήνας δισκίου:
Isomalt (720)
Microcrystalline cellulose Ph 102
Crospovidone
Calcium stearate
Ε
π
ιακάλυψη
δισκίου
( Opadry II Pink 31K34146):
Titanium Dioxide E171
FD&C Yellow #6/ Sunset yellow FCF Aluminium Lake 15%-18% E110
7
Triacetin
HPMC 2910/ Hypromellose 15cP
Iron Oxide Red E172
Lactose Monohydrate
Yellow Iron Oxide Ε172
Εμφάνιση του
Clopadel και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Clopadel 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι ροζ,
αμφίκυρτα με στρογγυλό σχήμα.
To Clopadel 75 mg διατίθεται σε κουτί συσκευασίας blister που περιέχει 28
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας
ADELCO - ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Α.Ε.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 37 ΜΟΣΧΑΤΟ 183 46 - ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 2104819311-4, FAX:
2104816790
Παραγωγός
ONE PHARMA S.A.
60
ο
Χλμ. Eθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 320 09 Σχηματάρι Βοιωτίας,
Ελλάδα
Τηλ.: 2262058172, Fax: 2262058173
To παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά
στις:
09/2014
8