ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Emfucin 2%, κρέμα
Φουσιδικό οξύ
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, μ διότι περιλα βάνει
μ ση αντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι’ αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματα της ασθένειάς τους είναι ίδια με
τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Emfucin 2%, κρέμα και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Emfucin 2%, κρέμα
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Emfucin 2%, κρέμα
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσετε το Emfucin 2%, κρέμα
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Emfucin 2%, κρέμα και ποια είναι η χρήση του
Αυτό το φάρμακο είναι ένα αντιβιοτικό για δερματολογική χρήση.
Το Emfucin 2%, κρέμα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία παθήσεων όπου το δέρμα
έχει μολυνθεί από παθογόνους μικροοργανισμούς (βακτήρια) όπως
μολυσματικό κηρίο (έκκριση, λεπίδωση και διόγκωση τμήματος του δέρματος)
καθώς επίσης και σε φλεγμονή του δέρματος ανάλογα με την κατάσταση που
αναφέρει στη συνταγή ο συνταγογράφος ιατρός σας.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν χρησιμοποιήσετε το Emfucin 2%,
κρέμα
Μην χρησιμοποιήσετε το Emfucin 2%, κρέμα:
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο φουσιδικό οξύ
- σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) σε οποιοδήποτε άλλο
συστατικό του φαρμάκου σας. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα αυτών των
συστατικών στην παράγραφο 6 αυτού του φύλλου οδηγιών.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
- Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα μάτια, ούτε στην
εσωτερική όψη του βλεφάρου. Σε περίπτωση που μπει στα μάτια σας,
ξεπλύνετέ τα με νερό.
2
- Αυτό το φάρμακο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εκτεταμένες
επιδερμικές βλάβες (εκτεταμένες δερματικές βλάβες), ούτε σε περίπτωση
ελκών των κάτω άκρων.
- Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι περιορισμένη, καθώς το
αντιβιοτικό που χρησιμοποιείται δια της τοπικής οδού μπορεί να επιλέξει
gram ανθεκτικούς οργανισμούς και να ευνοήσει επιλοίμωξη σε
ανθεκτικούς οργανισμούς στο αντιβιοτικό.
- Λόγω της παρουσίας κητυλικής αλκοόλης και σορβικού καλίου, αυτό το
φάρμακο μπορεί να προκαλέσει τοπικές δερματικές αντιδράσεις (π.χ.
δερματίτιδα εξ επαφής). Λόγω της παρουσίας βουτυλοϋδροξυανισόλης,
αυτό το φαρμακευτικό προϊόν μπορεί επίσης να προκαλέσει τοπικές
δερματικές αντιδράσεις (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής) ή ερεθισμό στα μάτια
και τις βλεννογόνους μεμβράνες.
Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το
Emfucin 2%, κρέμα.
Παιδιά
Δεν εφαρμόζεται.
μ Άλλα φάρ ακα και Emfucin 2%, κρέμα
Δεν συνιστάται η ταυτόχρονη χρήση στατινών.
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα
πάρει άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με
συνταγή.
Το Emfucin 2%, κρέμα με τροφή και ποτό
Δεν εφαρμόζεται.
Κύηση και θηλασμός
Μην χρησιμοποιείται στο στήθος κατά την περίοδο του θηλασμού.
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας πριν πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων
Δεν εφαρμόζεται.
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με ορισμένα συστατικά του Emfucin
2%, κρέμα
Αυτό το προϊόν περιέχει βουτυλοϋδροξυανισόλη, σορβικό κάλιο και κητυλική
αλκοόλη που μπορεί να προκαλέσουν τοπικές δερματικές αλλεργικές
αντιδράσεις.
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Emfucin 2%, κρέμα
Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το Emfucin 2%, κρέμα αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
3
Η συνήθης συχνότητα εφαρμογής είναι μία ή δύο φορές την ημέρα. Περιορίστε
τη θεραπεία στη μία εβδομάδα, εάν είναι δυνατό.
Τρόπος και/ή οδός χορήγησης
Δερματική οδός χορήγησης (εφαρμογή στο δέρμα).
Χρησιμοποιήστε το πώμα για να σπάσετε τη σφράγιση στο σωληνάριο.
Χρησιμοποιήστε εφαρμόζοντας τοπικά με ή χωρίς επίδεση, μετά από καθαρισμό
της επιμολυνθείσας επιφάνειας. Αποφύγετε την εφαρμογή παχέος στρώματος.
Η μορφή της κρέμας είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένη ως προς την απορρόφηση, τον
εμποτισμό των βλαβών και των πτυχώσεων του δέρματος.
Εάν ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το Emfucin 2%, κρέμα
Μην χρησιμοποιήσετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε την εφαρμογή που
ξεχάσατε.
Χρησιμοποιήστε το μόλις το θυμηθείτε, κατόπιν συνεχίστε όπως προηγουμένως.
Εάν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Emfucin 2%, κρέμα
Δεν εφαρμόζεται.
μ μ , Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του φαρ άκου
μ .ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Emfucin 2%, κρέμα μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Μπορεί να παρουσιαστούν διαταραχές του δέρματος όπως δερματίτιδα εξ
επαφής, έκζεμα (φλεγμονή του δέρματος).
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να
αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, στον μ Εθνικό Οργανισ ό
μ , 284, GR-15562 , , : + 30 Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. Μέσω της
αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Emfucin 2%, κρέμα
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
Να μην χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στο κουτί και στο σωληνάριο.
Η κρέμα είναι σταθερή για 6 μήνες μετά το πρώτο άνοιγμα του σωληναρίου.
4
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα μμοικιακά απορρί ατα.
Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν
μχρησι οποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. μ Περιεχό ενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Emfucin 2%, κρέμα
- Η δραστική ουσία είναι το φουσιδικό οξύ. Κάθε γραμμάριο περιέχει 20 mg
φουσιδικού οξέος.
- Τα άλλα συστατικά είναι: βουτυλοϋδροξυανισόλη (E320), κητυλική
αλκοόλη, γλυκερόλη, υγρή παραφίνη, πολυσορβικό 60, σορβικό κάλιο,
κεκαθαρμένο ύδωρ, λευκή μαλακή παραφίνη, υδροχλωρικό οξύ.
Εμφάνιση του Emfucin 2%, κρέμα και περιεχόμενα της συσκευασίας
Λευκή, ομοιογενής κρέμα σε σωληνάριο αλουμινίου, με λευκό βιδωτό πώμα
πολυαιθυλενίου.
Περιεχόμενο: 10 g, 15 g και 30 g.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
AIDOM PHARMA (ΑΪΝΤΟΜ ΦΑΡΜΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 47, Ν. Ερυθραία, 146 71
Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 807 35 71
Φαξ: +30 210 807 34 37
Παρασκευαστής
Laboratoires Chemineau
93 route de Monnaie - 37210 Vouvray
Γαλλία
Τηλ.: +33 2 47 52 70 30
Φαξ: +33 2 47 52 61 43
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:
Γαλλία: Acide Fusidique BGR 2%, crème
Ελλάδα: Emfucin 2%, κρέμα
Ισπανία: Acido Fusídico Isdin 20 mg/g crema
Ιταλία: Afugerm 2% crema
Πολωνία: Dermafusin
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις .
5