Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Zykalor 10 mg δισκία
Zykalor 15 mg δισκία
Zykalor 30 mg δισκία
Αριπιπραζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές
πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό
σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά
σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή
τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το Zykalor και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Zykalor
3. Πώς να πάρετε το Zykalor
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Zykalor
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1 | P a g e
1. Τι είναι το Zykalor και ποια είναι η χρήση του
Τα δισκία Zykalor περιέχουν τη δραστική ουσία αριπιπραζόλη και
ανήκουν σε μια ομάδα φαρμάκων που ονομάζονται αντιψυχωσικά.
Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 15 ετών και άνω
που πάσχουν από μια νόσο η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως, το να
ακούν, να βλέπουν ή να αισθάνονται πράγματα που δεν υπάρχουν, καχυποψία,
λανθασμένες αντιλήψεις, ασυνάρτητη ομιλία και συμπεριφορά, και
συναισθηματική απάθεια. Άνθρωποι με αυτή την κατάσταση μπορεί επίσης να
αισθάνονται κατάθλιψη, ενοχές, αγωνία ή ένταση.
Το Zykalor χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 13 ετών
και άνω, που πάσχουν από μια πάθηση με συμπτώματα όπως να αισθάνονται
"ανεβασμένοι", έχοντας υπερβολικά αποθέματα ενεργητικότητας, ανάγκης για
πολύ λιγότερο ύπνο από το συνηθισμένο, πολύ γρήγορη ομιλία με ιδέες που
εμφανίζονται γρήγορα και μερικές φορές έντονη ευερεθιστότητα. Στους ενήλικες
προλαμβάνει επίσης την επαναφορά αυτής της κατάστασης σε ασθενείς που έχουν
ανταποκριθεί στη θεραπεία με το Zykalor.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Zykalor
Μην πάρετε το Zykalor:
Εάν είστε αλλεργικοί στην αριπιπραζόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προτού πάρετε το Zykalor εάν πάσχετε από:
Υψηλά επίπεδα σακχάρου (χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως
υπερβολική δίψα, αυξημένη ποσότητα ούρων, αύξηση όρεξης και αίσθημα
κόπωσης) ή οικογενειακό ιστορικό διαβήτη
Κρίσεις σπασμών
Ακούσιες, ακανόνιστες κινήσεις των μυών, ιδιαίτερα στο πρόσωπο
2 | P a g e
Καρδιαγγειακές παθήσεις, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών
παθήσεων, εγκεφαλικό επεισόδιο ή "μικρό" εγκεφαλικό επεισόδιο, μη
φυσιολογική αρτηριακή πίεση
Θρόμβοι αίματος, ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβων αίματος, επειδή τα
αντιψυχωσικά έχουν συσχετισθεί με το σχηματισμό θρόμβων αίματος
μ μ Προηγού ενη ε πειρία υπερβολικής χαρτοπαιξίας
Εάν παρατηρήσετε αύξηση βάρους, αναπτύξετε ασυνήθιστες κινήσεις, εμφανίσετε
υπνηλία η οποία παρεμβαίνει στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες,
οποιαδήποτε δυσκολία στην κατάποση ή συμπτώματα αλλεργίας, παρακαλείσθε
να ενημερώσετε το γιατρό σας.
Εάν είσθε ηλικιωμένος ασθενής που υποφέρει από άνοια (απώλεια μνήμης και
άλλων διανοητικών ικανοτήτων), εσείς ή όποιος σας φροντίζει/ο συγγενής σας
πρέπει να ενημερώσει το γιατρό σας εάν είχατε ποτέ εγκεφαλικό ή "μικρό"
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν έχετε σκέψεις ή αισθήματα
αυτοτραυματισμού. Έχουν αναφερθεί σκέψεις και συμπεριφορές αυτοκτονίας
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αριπιπραζόλη.
Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν πάσχετε από μυϊκή δυσκαμψία ή ακαμψία
με υψηλό πυρετό, εφίδρωση, μεταβολές της νοητικής κατάστασης ή πολύ
αυξημένους ή ακανόνιστους παλμούς της καρδιάς.
Παιδιά και έφηβοι
Μη χρησιμοποιείτε το παρόν φάρμακο σε παιδιά και εφήβους κάτω των 13 ετών.
Δεν είναι γνωστό αν είναι αποτελεσματικό και ασφαλές σε αυτούς τους ασθενείς.
Άλλα φάρμακα και Zykalor
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση: το Zykalor μπορεί να αυξήσει τη
δράση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής πίεσης.
Να είστε σίγουροι ότι έχετε πει στο γιατρό σας ότι παίρνετε ένα φάρμακο για να
ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση.
3 | P a g e
Όταν λαμβάνετε το Zykalor με ορισμένα φάρμακα πιθανόν να χρειασθεί αλλαγή της
δόσης του Zykalor. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρετε τα ακόλουθα στο
γιατρό σας:
Φάρμακα για τη διόρθωση του καρδιακού ρυθμού
Αντικαταθλιπτικά ή θεραπείες από βότανα που χρησιμοποιούνται για την
αντιμετώπιση κατάθλιψης και άγχους
Αντιμυκητιασικούς παράγοντες
Ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία λοίμωξης HIV
Αντισπασμωδικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της
επιληψίας
Φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης: οι τριπτάνες, η τραμαδόλη, η
τρυπτοφάνη, τα αντικαταθλιπτικά SSRIs (όπως είναι η παροξετίνη και η
φλουοξετίνη), τα τρικυκλικά (όπως η κλομιπραμίνη, η αμιτριπτυλίνη), η πεθιδίνη,
το St John's Wort (βαλσαμόχορτο) και η βενλαφαξίνη. Τα φάρμακα αυτά αυξάνουν
τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Εάν εμφανισθεί οποιοδήποτε
ασύνηθες σύμπτωμα ενώ λαμβάνετε τα φάρμακα αυτά μαζί με το Zykalor, θα πρέπει
να δείτε το γιατρό σας.
Το Zykalor με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
Το Zykalor μπορεί να λαμβάνεται ανεξάρτητα από τα γεύματα.
Η χρήση αλκοόλης πρέπει να αποφεύγεται όταν παίρνετε το Zykalor.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να
αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας, πριν πάρετε αυτό το
φάρμακο.
Τα ακόλουθα συμπτώματα είναι πιθανό να εμφανισθούν σε νεογέννητα μωρά, των
οποίων οι μητέρες έχουν χρησιμοποιήσει Zykalor στο τελευταίο τρίμηνο (στους
τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης τους): τρέμουλο, μυϊκή δυσκαμψία και/ή
αδυναμία, υπνηλία, διέγερση, προβλήματα αναπνοής και δυσκολία στην πρόσληψη
τροφής. Εάν το μωρό σας αναπτύξει οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα μπορεί
να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.
Να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας εάν θηλάζετε.
4 | P a g e
Εφόσον παίρνετε Zykalor, δεν πρέπει να θηλάσετε.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές, μέχρι να μάθετε
πώς σας επηρεάζει το Zykalor.
Το Zykalor περιέχει λακτόζη. Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε
δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, πριν πάρετε
αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
3. Πώς να πάρετε τα δισκία Zykalor
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του
γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον
φαρμακοποιό σας.
Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες είναι 15 mg μια φορά την ημέρα.
Μπορεί ωστόσο ο γιατρός σας να σας συνταγογραφήσει μικρότερη ή μεγαλύτερη
δόση μέχρι το μέγιστο των 30 mg μια φορά την ημέρα.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους ηλικίας άνω των 13 ετών
Η αριπιπραζόλη μπορεί να ξεκινά από χαμηλή δόση με την (υγρή) μορφή του
πόσιμου διαλύματος.
Η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά στη συνιστώμενη δόση για εφήβους των
10 mg μια φορά ημερησίως. Ωστόσο ο γιατρός σας μπορεί να
συνταγογραφήσει μια χαμηλότερη ή υψηλότερη δόση με μέγιστο 30 mg μια φορά
ημερησίως.
Η κατάλληλη φαρμακοτεχνική μορφή (πόσιμο διάλυμα) του Zykalor δεν είναι
διαθέσιμη. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα εναλλακτικό προϊόν με την ίδια
δραστική ουσία.
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση των δισκίων Zykalor είναι είτε υπερβολικά
ισχυρή είτε υπερβολικά ασθενής, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5 | P a g e
Προσπαθήστε να λαμβάνετε το δισκίο Zykalor την ίδια ώρα καθημερινά.
Δεν έχει σημασία αν το λαμβάνετε με ή χωρίς φαγητό. Πάντα να λαμβάνετε το
δισκίο με νερό και να το καταπίνετε ολόκληρο.
Ακόμα και αν αισθάνεστε καλύτερα, μη διαφοροποιήσετε ή διακόψετε την
ημερήσια δόση των δισκίων Zykalor πριν συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Zykalor από την κανονική
Εάν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πάρει περισσότερα δισκία Zykalor απ’ όσα έχει
συστήσει ο γιατρός σας αν κάποιος άλλος έχει πάρει μερικά από τα δισκία σας
Zykalor) ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως. Εάν δεν βρίσκετε το γιατρό σας,
πηγαίνετε στο πλησιέστερο νοσοκομείο μαζί με το κουτί σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε τα δισκία Zykalor
Εάν παραλείψετε μια δόση, να την πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε, αλλά μην
πάρετε διπλή δόση σε μια ημέρα.
Αν σταματήσετε να λαμβάνετε τα δισκία Zykalor
Μη σταματήσετε τη θεραπεία απλώς επειδή νιώθετε καλύτερα. Είναι σημαντικό να
συνεχίσετε να λαμβάνετε τα δισκία Zykalor για όσο χρονικό διάστημα σας έχει
πει ο γιατρός σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους 10
ανθρώπους): σακχαρώδης διαβήτης, προβλήματα ύπνου, αίσθημα άγχους,
αίσθημα ανησυχίας και αδυναμία παραμονής σε ήρεμη στάση, δυσκολία
παραμονής σε μια θέση, ανεξέλεγκτες σπασμωδικές, σπαστικές ή ακανόνιστες
6 | P a g e
κινήσεις, ανήσυχα πόδια, τρέμουλο, κεφαλαλγία, αίσθημα κούρασης, υπνηλία,
αίσθημα "κενής" κεφαλής, τρεμάμενη και θαμπή όραση, μειωμένος αριθμός ή
δυσκολία πραγματοποίησης εντερικών κινήσεων, δυσπεψία, αίσθημα ασθενείας,
αυξημένη παραγωγή σάλιου, εμετός, αίσθημα κούρασης.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στους
100 ανθρώπους): αυξημένα επίπεδα της ορμόνης προλακτίνης στο αίμα,
υπερβολική ποσότητα σακχάρου στο αίμα, κατάθλιψη, τροποποιημένο ή αυξημένο
σεξουαλικό ενδιαφέρον, ανεξέλεγκτες κινήσεις του στόματος, της γλώσσας και
των άκρων (όψιμη δυσκινησία), μυϊκή διαταραχή που προκαλεί ακανόνιστες
κινήσεις (δυστονία), διπλή όραση, ταχυκαρδία, πτώση της πίεσης κατά την έγερση
από οριζόντια ή καθιστή θέση, η οποία προκαλεί ζαλάδα, αίσθημα «κενής»
κεφαλής ή λιποθυμία, λόξιγκας.
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία στην
αγορά της από του στόματος αριπιπραζόλης, αλλά η συχνότητα εμφάνισής τους
δεν είναι γνωστή συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα
δεδομένα):
χαμηλά επίπεδα λευκοκυττάρων, χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων, αλλεργική
αντίδραση (π.χ. πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας, του προσώπου και του
λαιμού, κνησμός, εξάνθημα), έναρξη ή επιδείνωση διαβήτη, κετοξέωση (κετόνες
στο αίμα και τα ούρα) ή κώμα, υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, όχι αρκετό
νάτριο στο αίμα, απώλεια όρεξης (ανορεξία), απώλεια βάρους, αύξηση βάρους,
απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονία, υπερβολική χαρτοπαιξία, αίσθημα
επιθετικότητας, διέγερση, νευρικότητα, συνδυασμός πυρετού, μυϊκής δυσκαμψίας,
ταχύτερης αναπνοής, εφίδρωσης, μειωμένης συνείδησης και ξαφνικών μεταβολών
στην αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό παλμό, κρίση σπασμών, σύνδρομο
σεροτονίνης (μία αντίδραση που μπορεί να επιφέρει αισθήματα μεγάλης ευτυχίας,
υπνηλία, αδεξιότητα, ανησυχία, αίσθηση μέθης, πυρετό, εφίδρωση ή ακαμψία
μυών), διαταραχή λόγου, αιφνίδιος θάνατος άγνωστης αιτιολογίας, καρδιακές
αρρυθμίες απειλητικές για τη ζωή, καρδιακή προσβολή, βραδυκαρδία, θρόμβοι
αίματος στις φλέβες, ιδιαίτερα στα πόδια (τα συμπτώματα περιλαμβάνουν
πρήξιμο, πόνο και κοκκίνισμα στο πόδι), που μπορεί να μεταφερθούν μέσω των
αγγείων του αίματος στους πνεύμονες προκαλώντας πόνο στο στήθος και
7 | P a g e
δυσκολία στην αναπνοή (εφόσον παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα
συμπτώματα, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή), υψηλή αρτηριακή πίεση,
λιποθυμία, ακούσια εισρόφηση τροφής με κίνδυνο πνευμονίας (πνευμονική
λοίμωξη), μυϊκός σπασμός στην περιοχή του λάρυγγα, φλεγμονή του
παγκρέατος,δυσκολία κατάποσης, διάρροια, κοιλιακή δυσφορία, δυσφορία του
στομάχου, ηπατική ανεπάρκεια, φλεγμονή του ήπατος, ωχρότητα στο δέρμα και το
λευκό μέρος των ματιών, αναφορές μη φυσιολογικών τιμών εξετάσεων ήπατος,
δερματικό εξάνθημα, ευαισθησία στο φως, απώλεια μαλλιών, υπερβολική
εφίδρωση, μη φυσιολογική διάσπαση των μυών, που μπορεί να οδηγήσει σε
προβλήματα στα νεφρά, μυϊκός πόνος, δυσκαμψία, ακούσια απώλεια ούρων
(ακράτεια), δυσχέρεια κατά την ούρηση, σύνδρομο από απόσυρση φαρμάκου των
νεογνών, σε περίπτωση έκθεσης κατά την εγκυμοσύνη, παρατεταμένη ή/και
επώδυνη στύση, δυσκολία ελέγχου της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος ή
υπερθερμία, πόνος στο θώρακα, πρήξιμο των χεριών, των αστραγάλων ή των
ποδιών, σε εξετάσεις αίματος: διακύμανσης του σακχάρου του αίματος, αυξημένη
γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη.
Περισσότερες θανατηφόρες περιπτώσεις αναφέρθηκαν σε ηλικιωμένους ασθενείς
με άνοια ενώ ελάμβαναν αριπιπραζόλη. Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
εγκεφαλικού επεισοδίου ή "μικρού" εγκεφαλικού επεισοδίου.
Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους
Έφηβοι ηλικίας 13 ετών και άνω αισθάνθηκαν παρενέργειες που ήταν παρόμοιες
σε συχνότητα και είδος με εκείνες των ενηλίκων, εκτός από το ότι η υπνηλία, οι
ανεξέλεγκτες σπασμωδικές ή σπαστικές κινήσεις, η ανησυχία και η κούραση ήταν
πολύ συχνές (περισσότεροι από 1 στους 10 ασθενείς) και το άλγος άνω κοιλιακής
χώρας, η ξηροστομία, η αυξημένη καρδιακή συχνότητα, η αύξηση σωματικού
βάρους, η αυξημένη όρεξη, οι μυϊκές δεσμιδώσεις, οι μη ελεγχόμενες κινήσεις των
άκρων, και το αίσθημα ζάλης ιδιαίτερα κατά την έγερση από ξαπλωμένη ή καθιστή
θέση, ήταν συχνά (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 10 ασθενείς).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
8 | P a g e
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας, ή
τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(Μεσογείων 284, GR-15562, Χολαργός, Αθήνα, τηλ: +302132040380/337, Φαξ:
+302106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr). Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών
σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται τα δισκία Zykalor
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το
φθάνουν τα παιδιά.
Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που
αναφέρεται στην κυψέλη (blister) και στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες φύλαξης.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια.
Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχουν τα δισκία Zykalor
Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη. Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg, 15 mg ή
30 mg αριπιπραζόλη.
Τα άλλα συστατικά είναι
Κοινά έκδοχα σε όλα τα δισκία: μονοϋδρική λακτόζη, μικροκρυσταλλική
κυτταρίνη, άμυλο αραβοσίτου, καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη,
υδροξυπροπυλική κυτταρίνη, μαγνήσιο στεατικό.
Δισκία 10mg και 30mg: Σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172)
Δισκία 15mg: Σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172)
Εμφάνιση του Zykalor και περιεχόμενο της συσκευασίας
9 | P a g e
Δισκία 10 mg
Τα δισκία είναι ρόζ, σε σχήμα τροποποιημένου ορθογώνιου με διαστάσεις περίπου
8.5 x 4.0 mm, με εγκοπή στην μία πλευρά. Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε ίσες
δόσεις.
Δισκία 15 mg
Τα δισκία είναι ανοικτά κίτρινα, στρογγυλά με διάμετρο περίπου 7,0 mm.
Δισκία 30 mg
Τα δισκία είναι ροζ, στρογγυλά με διάμετρο περίπου 9.5 mm, με μία εγκοπή από
την μία πλευρά. Τα δισκία μπορούν να διαιρεθούν σε ίσες δόσεις.
OPA/Al/PVC-Al blisters, κουτιά των 28, 30 56, 60, 84 και 90 δισκίων.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
MEDOCHEMIE HELLAS AE, Παστέρ 6, Τ.Κ.: 115 21 Αμπελόκηποι, Αθήνα, Ελλάδα
Παραγωγός
MEDOCHEMIE LTD, Factory AZ: Μιχαήλ Ηρακλέους 2, Βιομηχανική περιοχή Αγίου
Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις 05/2016
10 | P a g e