1
Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες
για τον χρήστη
ARPOYA 10 mg διασπειρόμενα στο στόμα
δισκία
ARPOYA 15 mg διασπειρόμενα στο στόμα
δισκία
ARPOYA 30 mg διασπειρόμενα στο στόμα
δισκία
αριπιπραζό
λη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό
σας.
Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα σημεία της
ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας.
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό
ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν
φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε
παράγραφο 4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών:
1. Τι είναι το ARPOYA και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το ARPOYA
3. Πώς να πάρετε το ARPOYA
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το ARPOYA
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το ARPOYA και ποια είναι η χρήση του
Το ARPOYA περιέχει τη δραστική ουσία αριπιπραζόλη και ανήκει σε
μια ομάδα φαρμάκων που λέγονται αντιψυχωσικά.
Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 15 ετών και
άνω που πάσχουν από μια νόσο η οποία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα
όπως, το να ακούν, να βλέπουν ή να αισθάνονται πράγματα που δεν υπάρχουν,
καχυποψία, λανθασμένες αντιλήψεις, ασυνάρτητη ομιλία και συμπεριφορά,
και συναισθηματική απάθεια. Άνθρωποι με αυτή την κατάσταση μπορεί επίσης
να αισθάνονται κατάθλιψη, ενοχές, αγωνία ή ένταση.
Το ARPOYA χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων ηλικίας 13
ετών και άνω, που πάσχουν από μια πάθηση με συμπτώματα όπως να
αισθάνονται "ανεβασμένοι", έχοντας υπερβολικά αποθέματα ενεργητικότητας,
ανάγκης για πολύ λιγότερο ύπνο από το συνηθισμένο, πολύ γρήγορη ομιλία με
ιδέες που εμφανίζονται γρήγορα και μερικές φορές έντονη ευερεθιστότητα.
Στους ενήλικες προλαμβάνει επίσης την επαναφορά αυτής της κατάστασης σε
ασθενείς που έχουν ανταποκριθεί στη θεραπεία με το ARPOYA.
3
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το ARPOYA
Μην πάρετε το ARPOYA
σε περίπτωση αλλεργίας στην αριπιπραζόλη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6).
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Απευθυνθείτε στο γιατρό σας προτού πάρετε το ARPOYA εάν πάσχετε από
Υψηλά επίπεδα σακχάρου (χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως
υπερβολική δίψα, αυξημένη ποσότητα ούρων, αύξηση όρεξης και αίσθημα
κόπωσης) ή οικογενειακό ιστορικό διαβήτη
Κρίσεις σπασμών
Ακούσιες, ακανόνιστες κινήσεις των μυών, ιδιαίτερα στο πρόσωπο
Καρδιαγγειακές παθήσεις, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών
παθήσεων, εγκεφαλικό επεισόδιο ή "μικρό" εγκεφαλικό επεισόδιο, μη
φυσιολογική αρτηριακή πίεση
Θρόμβοι αίματος, ή οικογενειακό ιστορικό θρόμβων αίματος, επειδή τα
αντιψυχωσικά έχουν
συσχετισθεί με το σχηματισμό θρόμβων αίματος
Προηγούμενη εμπειρία υπερβολικής χαρτοπαιξίας
Εάν παρατηρήσετε αύξηση βάρους, αναπτύξετε ασυνήθιστες κινήσεις,
εμφανίσετε υπνηλία η οποία παρεμβαίνει στις συνήθεις καθημερινές
δραστηριότητες, οποιαδήποτε δυσκολία στην κατάποση ή συμπτώματα
αλλεργίας, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας.
Εάν είσθε ηλικιωμένος ασθενής που υποφέρει από άνοια (απώλεια μνήμης και
άλλων διανοητικών ικανοτήτων), εσείς ή όποιος σας φροντίζει/ο συγγενής σας
πρέπει να ενημερώσει το γιατρό σας εάν είχατε ποτέ εγκεφαλικό ή "μικρό"
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν έχετε σκέψεις ή αισθήματα
αυτοτραυματισμού. Έχουν αναφερθεί σκέψεις και συμπεριφορές αυτοκτονίας
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αριπιπραζόλη.
Ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως εάν πάσχετε από μυϊκή δυσκαμψία ή
ακαμψία με υψηλό πυρετό, εφίδρωση, μεταβολές της νοητικής κατάστασης ή
πολύ αυξημένους ή ακανόνιστους παλμούς της καρδιάς.
Παιδιά και έφηβοι
Το ARPOYA δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιά και εφήβους κάτω των 13
ετών. Ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για συμβουλή,
προτού πάρετε το ARPOYA.
Άλλα φάρμακα και ARPOYA
Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει
πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.
Φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση: το ARPOYA μπορεί να αυξήσει τη
δράση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της αρτηριακής
πίεσης. Να είστε σίγουροι ότι έχετε πει στο γιατρό σας ότι παίρνετε φάρμακο
για να ελέγχετε την αρτηριακή σας πίεση.
Όταν λαμβάνετε το ARPOYA με ορισμένα φάρμακα πιθανόν να χρειασθεί αλλαγή
της δόσης του ARPOYA. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρετε τα ακόλουθα
στο γιατρό σας:
4
Φάρμακα για τη διόρθωση του καρδιακού ρυθμού
Αντικαταθλιπτικά ή θεραπείες από βότανα που χρησιμοποιούνται για
την αντιμετώπιση κατάθλιψης και άγχους
Αντιμυκητιασικούς παράγοντες
Ορισμένα φάρμακα για τη θεραπεία λοίμωξης HIV
Αντισπασμωδικά που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της
επιληψίας
Φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης: οι τριπτάνες, η
τραμαδόλη, η τρυπτοφάνη, τα αντικαταθλιπτικά SSRIsπως είναι η παροξετίνη
και η φλουοξετίνη), τα τρικυκλικά (όπως η κλομιπραμίνη, η αμιτριπτυλίνη), η
πεθιδίνη, το St John's Wort (βαλσαμόχορτο) και η βενλαφαξίνη. Τα φάρμακα αυτά
αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Εάν εμφανισθεί
οποιοδήποτε ασύνηθες σύμπτωμα ενώ λαμβάνετε τα φάρμακα αυτά μαζί με το
ARPOYA, θα πρέπει να δείτε το γιατρό σας.
Το ARPOYA με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
Το ARPOYAμπορεί να λαμβάνεται ανεξάρτητα από τα γεύματα.
Η χρήση αλκοόλης πρέπει να αποφεύγεται όταν παίρνετε το ARPOYA.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή
σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας,
προτού πάρετε αυτό το φάρμακο.
Τα ακόλουθα συμπτώματα είναι πιθανό να εμφανισθούν σε νεογέννητα μωρά,
των οποίων οι μητέρες έχουν χρησιμοποιήσει ARPOYA στο τελευταίο τρίμηνο
(στους τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης τους): τρέμουλο, μυϊκή
δυσκαμψία και/ή αδυναμία, υπνηλία, διέγερση, προβλήματα αναπνοής και
δυσκολία στην πρόσληψη τροφής. Εάν το μωρό σας αναπτύξει οποιοδήποτε από
αυτά τα συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.
Να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας εάν θηλάζετε. Εφόσον παίρνετε
ARPOYA, δεν πρέπει να θηλάσετε.
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Μην οδηγείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές, μέχρι να
μάθετε πώς σας επηρεάζει το ARPOYA.
Το ARPOYA περιέχει ασπαρτάμη
Ασθενείς που δεν μπορούν να πάρουν φαινυλαλανίνη πρέπει να σημειώσουν ότι
το ARPOYA περιέχει ασπαρτάμη, που είναι πηγή της φαινυλαλανίνης. Μπορεί να
είναι επιβλαβή για τα άτομα με φαινυλκετονουρία.
Το ARPOYA περιέχει μαλτόζη
Αν ο γιατρός σας, σας ενημέρωσε ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα,
επικοινωνήστε με τον γιατρό σας, πριν πάρετε αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
3. Πώς να πάρετε το ARPOYA
Πάντοτε να παίρνετε το φάρμακο αυτό αυστηρά σύμφωνα με τις
οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Εάν έχετε αμφιβολίες,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες είναι 15 mg μια φορά την ημέρα.
Μπορεί ωστόσο ο γιατρός σας να σας συνταγογραφήσει μικρότερη ή
μεγαλύτερη δόση μέχρι το μέγιστο των 30 mg μια φορά την ημέρα.
5
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
Το ARPOYA μπορεί να ξεκινά από χαμηλή δόση με την (υγρή) μορφή του
πόσιμου διαλύματος. Η δόση μπορεί να αυξηθεί σταδιακά στη συνιστώμενη
δόση για εφήβους των 10 mg μια φορά ημερησίως. Ωστόσο ο γιατρός
σας μπορεί να συνταγογραφήσει μια χαμηλότερη ή υψηλότερη δόση με
μέγιστο 30 mg μια φορά ημερησίως.
Εάν έχετε την εντύπωση ότι η δράση του ARPOYA είναι είτε υπερβολικά
ισχυρή είτε υπερβολικά ασθενής, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό
σας.
Προσπαθήστε να λαμβάνετε το δισκίο ARPOYA την ίδια ώρα
καθημερινά. Δεν έχει σημασία αν το λαμβάνετε με ή χωρίς φαγητό.
Μην ανοίγετε την κυψέλη (μπλίστερ) μέχρι να είστε έτοιμοι για τη χορήγηση.
Για την εξαγωγή ενός δισκίου, ανοίξτε τη συσκευασία και ξεκολλήστε πίσω το
αλουμινόφυλλο στην κυψέλη για να αποκαλύψετε το δισκίο. Μην πιέζετε το
δισκίο μέσα από το αλουμινόφυλλο, διότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
ζημιά στο δισκίο. Αμέσως μετά το άνοιγμα της κυψέλης, με στεγνά χέρια,
αφαιρέστε το δισκίο και τοποθετήστε ολόκληρο το διασπειρόμενο δισκίο στο
στόμα πάνω στη γλώσσα. Η αποσάθρωση του δισκίου γίνεται γρήγορα στο
σίελο. Το διασπειρόμενο στο στόμα δισκίο μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς υγρά.
Εναλλακτικά, διασπείρετε το δισκίο σε νερό και πιείτε το εναιώρημα που
προκύπτει.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση ARPOYA από την κανονική
Εάν συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πάρει περισσότερα δισκία ARPOYA απ’ όσα
έχει συστήσει ο γιατρός σας (ή αν κάποιος άλλος έχει πάρει μερικά από τα
δισκία σας ARPOYA) ενημερώστε το γιατρό σας αμέσως. Εάν δεν βρίσκετε το
γιατρό σας, πηγαίνετε στο πλησιέστερο νοσοκομείο μαζί με το κουτί σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το ARPOYA
Εάν παραλείψετε μια δόση, να την πάρετε αμέσως μόλις το θυμηθείτε, αλλά
μην πάρετε διπλή δόση σε μια ημέρα.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το ARPOYA
Ακόμα και αν αισθάνεστε καλύτερα, μη διαφοροποιήσετε ή διακόψετε την
ημερήσια δόση του
ARPOYA πριν συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του φαρμάκου,
ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει
ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους
ανθρώπους.
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους 10
ανθρώπους):
ανεξέλεγκτες σπασμωδικές ή σπαστικές κινήσεις,
6
πονοκέφαλος, αίσθημα κούρασης,
ναυτία, εμετός,
ενοχλητικό αίσθημα στο στομάχι, δυσκοιλιότητα,
αυξημένη παραγωγή σάλιου,
αίσθημα "κενής" κεφαλής, προβλήματα στον ύπνο,
ανησυχία, αίσθημα άγχους, υπνηλία,
τρεμάμενη και θαμπή όραση.
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσει έως 1στους 100
ανθρώπους):
ορισμένα άτομα μπορεί να αισθάνονται ζάλη, ειδικά όταν σηκώνονται
από ύπτια ή καθήμενη θέση,
ή μπορεί να αισθανθούν ταχυκαρδία ή διπλή όραση.
ορισμένα άτομα πιθανόν να αισθανθούν κατάθλιψη.
ορισμένα άτομα πιθανόν να έχουν αλοιωμένη ή αυξημένη σεξουαλικότητα
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί μετά την κυκλοφορία
του ARPOYA, ωστόσο η συχνότητα εμφάνισής τους δεν είναι γνωστή (η
συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί από τα διαθέσιμα δεδομένα):
Μεταβολές στα επίπεδα ορισμένων κυττάρων του αίματος˙
ασυνήθιστος καρδιακός παλμός, αιφνίδιος θάνατος άγνωστης
αιτιολογίας, καρδιακή προσβολή˙
αλλεργική αντίδραση (π.χ. πρήξιμο του στόματος, της γλώσσας, του
προσώπου και του λαιμού, κνησμός, εξάνθημα)˙
υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα, έναρξη ή επιδείνωση διαβήτη,
κετοξέωση (κετόνες στο αίμα και τα ούρα) ή κώμα, χαμηλά επίπεδα
νατρίου στο αίμα˙
αύξηση βάρους, απώλεια βάρους, ανορεξία˙
νευρικότητα, διέγερση, αίσθημα άγχους, υπερβολική χαρτοπαιξία˙
σκέψεις αυτοκτονίας, απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονία˙
διαταραχή λόγου, κρίση σπασμών,
σύνδρομο σεροτονίνης (μία αντίδραση που μπορεί να επιφέρει αισθήματα
μεγάλης ευτυχίας, υπνηλία, αδεξιότητα, ανησυχία, αίσθηση μέθης,
πυρετό, εφίδρωση ή ακαμψία μυών),
συνδυασμός πυρετού, μυϊκής δυσκαμψίας, ταχύτερης αναπνοής,
εφίδρωσης, μειωμένης συνείδησης και ξαφνικών μεταβολών στην
αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό παλμό˙
λιποθυμία, υψηλή αρτηριακή πίεση,
θρόμβοι αίματος στις φλέβες, ιδιαίτερα στα πόδια (τα συμπτώματα
περιλαμβάνουν πρήξιμο, πόνο και κοκκίνισμα στο πόδι), που μπορεί να
μεταφερθούν μέσω των αγγείων του αίματος στους πνεύμονες
προκαλώντας πόνο στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή (εφόσον
παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, αναζητήστε
αμέσως ιατρική συμβουλή)˙
μυϊκός σπασμός στην περιοχή του λάρυγγα, ακούσια εισρόφηση τροφής
με κίνδυνο πνευμονίας, δυσκολία στην κατάποση
φλεγμονή του παγκρέατος˙
ηπατική ανεπάρκεια, φλεγμονή του ήπατος, ωχρότητα στο δέρμα και το
λευκό μέρος των ματιών, αναφορές μη φυσιολογικών τιμών εξετάσεων
ήπατος, δυσφορία στην κοιλιά και το στομάχι, διάρροια˙
εξάνθημα δέρματος και ευαισθησία στο φως, μη φυσιολογική απώλεια ή
αδυνάτισμα μαλλιών, υπερβολική εφίδρωση˙
δυσκαμψία ή κράμπες, μυϊκός πόνος, αδυναμία˙
ακούσια απώλεια ούρων, δυσχέρεια κατά την ούρηση˙
παρατεταμένη ή/και επώδυνη στύση˙
7
δυσκολία ελέγχου της κεντρικής θερμοκρασίας του σώματος ή
υπερθερμία, πόνος στο θώρακα και πρήξιμο των χεριών, των
αστραγάλων ή των ποδιών.
Περισσότερες θανατηφόρες περιπτώσεις αναφέρθηκαν σε ηλικιωμένους
ασθενείς με άνοια ενώ ελάμβαναν αριπιπραζόλη. Επιπλέον, έχουν
αναφερθεί περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου ή "μικρού" εγκεφαλικού
επεισοδίου.
Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους
Έφηβοι ηλικίας 13 ετών και άνω αισθάνθηκαν παρενέργειες που ήταν
παρόμοιες σε συχνότητα και είδος με εκείνες των ενηλίκων, εκτός από το ότι η
υπνηλία, οι ανεξέλεγκτες σπασμωδικές ή σπαστικές κινήσεις, η ανησυχία και η
κούραση ήταν πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσει περισσότερους από 1 στους 10
ασθενείς) και το άλγος άνω κοιλιακής χώρας, η ξηροστομία, η αυξημένη
καρδιακή συχνότητα, η αύξηση σωματικού βάρους, η αυξημένη όρεξη, οι μυϊκές
δεσμιδώσεις, οι μη ελεγχόμενες κινήσεις των άκρων, και το αίσθημα ζάλης
ιδιαίτερα κατά την έγερση από ξαπλωμένη ή καθιστή θέση, ήταν συχνά (μπορεί
να επηρεάσει έως 1 στους 10 ασθενείς).
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον
φαρμακοποιό ή τον/την νοσηλευτή/νοσηλεύτρια σας. Αυτό ισχύει και για κάθε
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών
χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Μεσογείων 284
15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσεται το ARPOYA
Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν
το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την
ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στην κυψέλη
(μπλίστερ) και στο κουτί.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε
πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το ARPOYA
Η δραστική ουσία είναι η αριπιπραζόλη. Κάθε διασπειρόμενο στο στόμα
δισκίο των 10, 15, 30 mg περιέχει 10, 15, 30 mg αριπιπραζόλης αντίστοιχα.
Τα άλλα συστατικά των 10, 30 mg είναι μαλτόζη, κροσποβιδόνη,
8
μικροκρυσταλλική κυττταρίνη, άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο,
καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, ξυλιτόλη, ασπαρτάμη,
κόκκινο οξείδιο του σιδήρου (E172), τάλκης, στεαρυλικό φουμαρικό
νάτριο, σκόνη από κεράσι και καλιούχος ακεσουλφάμη ρωματική
ουσία).
Τα άλλα συστατικά των 15 mg είναι μαλτόζη, κροσποβιδόνη,
μικροκρυσταλλική κυττταρίνη, άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο,
καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη, ξυλιτόλη, ασπαρτάμη,
κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (E172), τάλκης, στεαρυλικό φουμαρικό
νάτριο, σκόνη από κεράσι και καλιούχος ακεσουλφάμη (αρωματική
ουσία).
Εμφάνιση του ARPOYA και περιεχόμενο της συσκευασίας
Τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία ARPOYA 10 mg είναι ροζ, στογγυλά και
αμφίκυρτα με διάμετρο 8.1 mm, χαραγμένα με ‘10’ στην μια πλευρά.
Τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία ARPOYA 15 mg είναι κίτρινα, στογγυλά και
αμφίκυρτα με διάμετρο 8.1 mm, χαραγμένα με ‘15’ στην μια πλευρά.
Τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία ARPOYA 30 mg είναι ροζ, οβάλ και
αμφίκυρτα με διάμετρο 10.1 mm, χαραγμένα με ‘30’ στην μια πλευρά.
Διατίθονται σε διάτρητες μια δόσης κυψέλες από PA/Alu/PVC-φύλλα αλουμινίου,
συσκευασμένα σε χάρτινο κουτί που περιέχουν 14, 28 ή 49 διασπειρόμενα στο
στόμα δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 144, 153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210- 6664805-806
Fax: 210-6664804
e-mail:info@pharmathen.com
Παραγωγός
PHARMATHEN INTERNATIONAL
S.A.
ΒΙΟ. ΠΑ ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Νο 5,
ΡΟΔΟΠΗ 69300,
ΕΛΛΑΔΑ
ή
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 6, 153 51,
ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις