Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
Panadol Cold & Flu & Cough 500 mg / 6,1 mg / 100 mg καψάκια, σκληρά
Για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 16 ετών και άνω
Παρακεταμόλη, Υδροχλωρική φαινυλεφρίνη, Γουαϊφενεσίνη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
μ , μ μ αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
μ Πρέπει πάντοτε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο ακριβώς όπως περιγράφεται στο
μ μ , παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ή σύ φωνα ε τις οδηγίες του γιατρού ή του
μ .φαρ ακοποιού σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- μ , Απευθυνθείτε στο φαρ ακοποιό σας εάν χρειαστείτε περισσότερες
μ .πληροφορίες ή συ βουλές
- μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε το γιατρό ή
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια
. που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης 4Βλέπε παράγραφο .
- Πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό εάν δεν αισθάνεσθε καλύτερα ή εάν
μ αισθάνεσθε χειρότερα ετά από 3 μ .η έρες
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1 Τι είναι το Panadol Cold & Flu & Cough και ποια είναι η χρήση του
2 Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough
3 Πώς να πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 Πώς να φυλάσσετε το Panadol Cold & Flu & Cough
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Panadol Cold & Flu & Cough Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
Το Panadol Cold & Flu & Cough χρησιμοποιείται για τη βραχυπρόθεσμη
ανακούφιση από τα συμπτώματα του κρυολογήματος, του ρίγους και
της γρίπης. Αυτά τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ήπιους και μέτριους
πόνους, πυρετό, ρινική συμφόρηση (βουλωμένη μύτη) και παραγωγικό
βήχα.
Panadol Cold & Flu & Cough μ , Το προορίζεται για χρήση όνο σε ενήλικες
μ 16 .ηλικιω ένους και εφήβους ηλικίας ετών και άνω
Panadol Cold & Flu & Cough μ Το πρέπει να λα βάνεται ΜΟΝΟ εάν πάσχετε από ΟΛΑ
μ μ : / , μ μ τα ακόλουθα συ πτώ ατα πόνο ή και πυρετό βουλω ένη ύτη και παραγωγικό
. μ μ μ βήχα Θα πρέπει να ιλήσετε ε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας αν δεν
μ 3 μ , αισθάνεστε καλύτερα ή εάν αισθάνεστε χειρότερα ετά από η έρες ή αν ο
, μ μ μ βήχας συνοδεύεται από υψηλό πυρετό εξάνθη α στο δέρ α ή επί ονο
.πονοκέφαλο
Panadol Cold & Flu & CoughΠως λειτουργεί το
2
Το Panadol Cold & Flu & Cough :περιέχει τρεις δραστικές ουσίες
μ ( ) μ Η παρακετα όλη είναι ένα παυσίπονο αναλγητικό και ειώνει τον πυρετό
(μ μ ).ειώνει τη θερ οκρασία σας όταν έχετε πυρετό
μ . Η υδροχλωρική φαινυλεφρίνη είναι ένα ρινικό αποσυ φορητικό
μ μ μ Ξε πλοκάρει τη βουλω ένη ύτη σας και σας βοηθά να αναπνέετε
μ μ .ευκολότερα ειώνοντας το πρήξι ο στις ρινικές οδούς
μ Η γουαϊφενεσίνη είναι ένα αποχρε πτικό που χαλαρώνει τη βλέννα
( μ ) .φλέγ α και ανακουφίζει τον παραγωγικό βήχα
2. Panadol Cold & Flu & CoughΤι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το
ΜΗΝ πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough
μ , σε περίπτωση αλλεργίας στην παρακετα όλη την υδροχλωρική
, φαινυλεφρίνη την γουαϊφενεσίνη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
μ ( 6).συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται στην παράγραφο
( )εάν έχετε καρδιακή νόσο ή υψηλή αρτηριακή πίεση υπέρταση
εάν έχετε διαβήτη
εάν έχετε υπερδραστήριο θυρεοειδή
μ ( μ μ )εάν έχετε γλαύκω α κλειστής γωνίας αυξη ένη πίεση στο άτι
μ μ ( εάν έχετε φαιοχρω οκύττω α ένα είδος όγκου των επινεφριδίων που
)βρίσκονται πλησίον των νεφρών
14 μ , εάν παίρνετε ή έχετε πάρει τις τελευταίες η έρες αναστολείς της
μ μ (MAOIs) ( μ μ ονοα ινοξειδάσης φάρ ακα που χρησι οποιούνται για τη
Parkinson)θεραπεία της κατάθλιψης ή της νόσου του
εάν παίρνετε τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
- ( μ μ εάν παίρνετε β αναστολείς φάρ ακα που χρησι οποιούνται για τη
θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών
μ )προβλη άτων
μ μ μ μ μ , εάν παίρνετε άλλα συ παθητικο ι ητικά φάρ ακα όπως αποσυ φορητικά
μ μ μκατασταλτικά της όρεξης και ψυχοδιεγερτικά παρό οια της α φετα ίνης
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ μ Είναι ση αντικό να χρησι οποιείτε το Panadol Cold & Flu & Cough ΜΟΝΟ εάν
μ μ : / , μ μ πάσχετε από ΟΛΑ τα ακόλουθα συ πτώ ατα πόνο ή και πυρετό βουλω ένη ύτη
.και παραγωγικό βήχα
μ . Περιέχει παρακετα όλη μ ΜΗΝ το πάρετε ε οποιαδήποτε άλλα προϊόντα
μπου περιέχουν παρακετα όλη.
μ μ Μπορεί να προκληθεί σοβαρή ηπατική βλάβη αν υπερβείτε τη έγιστη η ερήσια
μ .δόση παρακετα όλης
, , μ Γενικά η συνήθης πρόσληψη των παυσίπονων και ιδιαίτερα ο συνδυασ ός
, μ μ μ μ πολλών αναλγητικών ουσιών πορεί να οδηγήσει σε όνι η νεφρική βλάβη ε
.κίνδυνο νεφρικής ανεπάρκειας
, μ .Μην πίνετε αλκοολούχα ποτά ενώ παίρνετε αυτό το φάρ ακο
μ μ , Μην πάρετε αυτό το φάρ ακο ε οποιοδήποτε άλλο προϊόν για το βήχα το
μ μ .κρυολόγη α ή αποσυ φορητικά
μ , μ μ μ 3 Συ βουλευτείτε ένα γιατρό εάν τα συ πτώ ατα επι ένουν για περισσότερο από
μ , , μ η έρες επιδεινωθούν ή αν ο βήχας σας συνοδεύεται από υψηλό πυρετό εξάνθη α
μ μ .στο δέρ α ή επί ονο πονοκέφαλο
3
μ Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας πριν πάρετε το Panadol
Cold & Flu & Cough, :αν έχετε
μκαρδιαγγειακά προβλή ατα
μ προβλή ατα στο ήπαρ
μ προβλή ατα στα νεφρά
μ , μ διογκω ένο προστάτη καθώς πορεί να έχετε κατακράτηση ούρων και
δυκολία στην ούρηση
μ μ ( μ Raynaud)πρόβλη α στην κυκλοφορία του αί ατος όπως το σύνδρο ο του
( μ Gilbert)ήπιο ίκτερο σύνδρο ο
-6- ( ανεπάρκεια γλυκόζης φωσφορικής αφυδρογονάσης ανεπάρκεια
μ )ενζύ ου
μ - μ ( μ η φυσιολογική διάσπαση των ερυθρών αι οσφαιρίων αι ολυτική
μ )αναι ία
μαφυδάτωση ή χρόνιο υποσιτισ ό
, μ μ μ ( μ )χρόνιο βήχα άσθ α ή ε φύση α νόσος των πνευ όνων
Παιδιά και έφηβοι
μ 16 Μη δίνετε αυτό το φάρ ακο σε παιδιά ηλικίας κάτω των ετών ή σε εφήβους
16 18 50 kg.ηλικίας έως ετών που ζυγίζουν λιγότερο από
μ Άλλα φάρ ακα και Panadol Cold & Flu & Cough
μ ΜΗΝ χρησι οποιείτε το Panadol Cold & Flu & Cough :εάν παίρνετε
14 μ μ μ ή έχετε πάρει τις τελευταίες η έρες αναστολείς της ονοα ινοξειδάσης
(MAOIs), μ που χρησι οποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης και της
νόσου του Πάρκινσον
μ τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά που χρησι οποιούνται για την θεραπεία της
κατάθλιψης
μ , -φάρ ακα για την υψηλή αρτηριακή πίεση όπως βήτα αναστολείς
μ μ μ μ μ φάρ ακα που περιέχουν συ παθητικο ι ητικά φάρ ακα όπως
μ , μ αποσυ φορητικά κατασταλτικά της όρεξης και ψυχοδιεγερτικά παρό οια
μ μτης α φετα ίνης
μ μ Ενη ερώστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας , εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα
μ μ , μ :πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα συγκεκρι ένα
μ μ φάρ ακα που χρησι οποιούνται για τη θεραπεία της καρδιακής
μ μ ( ανεπάρκειας και τις ανω αλίες στον καρδιακό ρυθ ό διγοξίνη και άλλες
)καρδιακές γλυκοσίδες
μ μ ( ), φάρ ακα για την αραίωση του αί ατος αντιπηκτικά όπως βαρφαρίνη ή
μάλλες κου αρίνες
μ μ , μ μ φάρ ακα για τη ναυτία και τον έ ετο όπως η ετοκλοπρα ίδη ή η
μδο περιδόνη
μ μ ( μ ), φάρ ακα για τη φυ ατίωση ριφα πικίνη και ισονιαζίδη για βακτηριακές
μ ( μ )λοι ώξεις χλωρα φαινικόλη
μ μ , φάρ ακα που χρησι οποιούνται για τη θεραπεία επιληπτικών κρίσεων
μ , , μόπως λα οτριγίνη φαινυτοΐνη φαινοβαρβιτάλη και καρβα αζεπίνη
μ , μ μ χολεστυρα ίνη που χρησι οποιείται για τη είωση της χοληστερόλης
( ), μ μ HIV ζιδοβουδίνη ΑΖΤ που χρησι οποιείται για τη θεραπεία της λοί ωξης
(AIDS)
, μ προβενεσίδη που χρησι οποιείται για τη θεραπεία της ουρικής αρθρίτιδας
μ μ , μ μεργοτα ίνη και εθυσεργίδη που χρησι οποιούνται για την η ικρανία
4
μ μ φάρ ακα που χρησι οποιούνται για τη θεραπεία του πυρετού ή του ήπιου
( , μ )πόνου σαλικυλικά σαλικυλα ίδιο
μ μ μ φάρ ακα που περιέχουν παρακετα όλη ή αποσυ φορητικά για το
μ κρυολόγη α και τη γρίπη
μ μ αλογονω ένα αναισθητικά που χρησι οποιούνται στην αναισθησία πριν το
χειρουργείο
μ μ ενη ερώστε το γιατρό σας ότι παίρνετε αυτό το φάρ ακο εάν θα
υποβληθείτε σε εξετάσεις ούρων
Το Panadol Cold & Flu & Cough μ , με τροφή ποτό και οινόπνευ α
μΜην πίνετε αλκοόλ ενώ παίρνετε αυτό το φάρ ακο
μ μ μ μ .Αυτό το φάρ ακο πορεί να λα βάνεται ε ή χωρίς τροφή
μΚύηση και θηλασ ός
Μην παίρνετε το Panadol Cold & Flu & Cough .εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε
μ μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανη άτων
μ μ . Αυτό το φάρ ακο πορεί να προκαλέσει ζάλη Αν , μ σας επηρεάζει ην οδηγείτε ή
μ μ .χειρίζεστε ηχανή ατα
3. Πώς να πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του
μ . μ , γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε το γιατρό ή το
μ .φαρ ακοποιό σας
μ :Η συνιστώ ενη δόση είναι
, μ 16 , Για ενήλικες ηλικιω ένους και εφήβους ηλικίας ετών και άνω που
50 :ζυγίζουν πάνω από κιλά
2 μ 4 6 , .Καταπίνετε καψάκια ε νερό κάθε έως ώρες όπως απαιτείται
6 (3 2 ) Μην παίρνετε περισσότερα από καψάκια δόσεις των καψακίων σε
24 ( 3000 mgοποιαδήποτε χρονική περίοδο ωρών αντιστοιχεί σε
μ , 36,6 mg 600 mgπαρακετα όλης υδροχλωρικής φαινυλεφρίνης και
).γουαϊφενεσίνης
μ 3 μ . μ Μην το χρησι οποιείτε για περισσότερο από η έρες Ενη ερώστε το
μ μ μ μ 3 μ γιατρό σας αν τα συ πτώ ατα επι ένουν ετά από η έρες ή
, μεπιδεινώνονται ή αν ο βήχας συνοδεύεται από υψηλό πυρετό εξάνθη α
μ μ .στο δέρ α ή επί ονο πονοκέφαλο
Τα καψάκια Panadol Cold & Flu & Cough μ δεν πρέπει να χρησι οποιούνται σε
, μ 16 , ενήλικες ηλικιω ένους και εφήβους ηλικίας ετών και άνω που
50 .ζυγίζουν κάτω από κιλά
μ .Μην υπερβαίνετε την προτεινό ενη δόση
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
16 . 16 18 Μην δίνετε σε παιδιά κάτω των ετών Μην δίνετε σε εφήβους ηλικίας έως
50 kg.ετών που ζυγίζουν λιγότερο από
μ Ασθενείς ε ηπατική νόσο
μ , μ Σε ασθενείς ε ηπατική δυσλειτουργία η δόση θα πρέπει να ειωθεί ή το
μ μ . διάστη α εταξύ των δόσεων να παραταθεί Ρωτήστε το γιατρό σας πριν
5
μ μ . μ χρησι οποιήσετε αυτό το φάρ ακο Η συνολική η ερήσια δόση δεν πρέπει να
4 24 (μ μ 8 υπερβαίνει τα καψάκια ανά ώρες ε ελάχιστο χρονικό διάστη α ωρών
μ ).εταξύ των δόσεων
μ Ασθενείς ε νεφρική νόσο
μ , μ μ Σε ασθενείς ε νεφρική ανεπάρκεια το διάστη α εταξύ των δόσεων θα πρέπει να
. μ μ . παραταθεί Ρωτήστε το γιατρό σας πριν χρησι οποιήσετε αυτό το φάρ ακο
μ μ μ .Καταλληλότερες φαρ ακευτικές ορφές είναι διαθέσι ες προς χρήση στην αγορά
:Τρόπος χορήγησης
μ .Για από του στό ατος χρήση
μ . μ .Καταπίνετε το καψάκιο ολόκληρο ε νερό Μην ασάτε το καψάκιο
μ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση Panadol Cold & Flu & Cough από την κανονική
, μ , Αν κατά λάθος πάρετε πάρα πολλά καψάκια ζητήστε α έσως ιατρική βοήθεια
μ , μ , ακό α κι αν αισθάνεστε καλά λόγω του κινδύνου καθυστερη ένης σοβαρής
.ηπατικής βλάβης
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Panadol Cold & Flu & Cough
μ , μ μ μ Αν ξεχάσετε να πάρετε ία δόση πάρτε την α έσως όλις το θυ ηθείτε εκτός και
μ . αν πλησιάζει η ώρα για την επό ενη δόση σας Έπειτα συνεχίστε τη θεραπεία
. μ 4 μ όπως συνιστάται Αφήνετε πάντα ένα διάστη α τουλάχιστον ωρών ανά εσα σε
. μ (4 ) δύο δόσεις Ποτέ ην πάρετε διπλή δόση καψάκια για να αναπληρώσετε τη
.δόση που ξεχάσατε
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του
μ , , μ .φαρ άκου ρωτήστε το γιατρό ή το φαρ ακοποιό σας
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , Panadol Cold & Flu & Cough μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και το πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ να παίρνετε το Panadol Cold & Flu & Cough και ενημερώστε
το γιατρό σας αμέσως αν παρουσιάσετε:
, μ , , μ αλλεργικές αντιδράσεις όπως συριγ ός δύσπνοια ή πρήξι ο στο πρόσωπο
μή στο στό α
μ μ ( μ μ μ , ), δερ ατικό εξάνθη α συ περιλα βανο ένων κνίδωσης φαγούρας
μερυθρότητα του δέρ ατος
μ , , , μ απολέπιση του δέρ ατος φουσκάλες έλκη έλκη στο στό α
μ μ μ μ μ μ προβλή ατα στο αί α συ περιλα βανο ένης της ασυνήθιστης αι ορραγίας
μή ώλωπες
μ μ μ ( ). κιτρίνισ α του δέρ ατος ή των ατιών ίκτερος Αυτά είναι ενδείξεις
μηπατικών προβλη άτων
Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως
1 στα 1.000 άτομα) ή πολύ σπάνιες. Ειδικότερα, οι σοβαρές δερματικές
αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 10.000
άτομα).
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανισθούν σε σπάνιες ή
πολύ σπάνιες περιπτώσεις (μπορεί να επηρεάσουν έως 1 στα 1.000 ή 1 στα
6
10.000 άτομα). Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ενημερώστε το
γιατρό σας:
μ ( , , μ )πόνο στο στο άχι ή δυσφορία διάρροια ναυτία έ ετο
, πονοκέφαλος ζάλη
, μ μ , μυψηλή αρτηριακή πίεση αίσθη α παλ ών γρήγορο καρδιακό ρυθ ό
, , , διαταραχές ύπνου ανησυχία νευρικότητα ευερεθιστότητα και σύγχυση
δυσκολία στην αναπνοή
διαστολή της κόρης του οφθαλμού, αυξημένη πίεση στο μάτι
Τα αποτελέσματα (ή οι τιμές) των εξετάσεων ηπατικής λειτουργίας μπορεί να
είναι μη φυσιολογικά σε σπάνιες περιπτώσεις.
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το
φαρμακοποιό σας ή τον/την νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας
στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 210 6549585,
Ιστότοπος: http://www.eof.gr, για την Ελλάδα, ή
στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475,
www.moh.gov.cy/phs, Fax: + 357 22608649, για την Κύπρο.
Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη
συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος
φαρμάκου.
5. Πώς να φυλάσσετε το Panadol Cold & Flu & Cough
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης που
μ αναφέρεται στην κυψέλη και το κουτί ετά το «ΛΗΞΗ».. μ μ Η η ερο ηνία λήξης
μ μ .είναι η τελευταία η έρα του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ μ 25°CΜη φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των
μ μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρί ατα
μ μ Ρωτήστε το φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν
μ . μ χρησι οποιείτε πια Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
.περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Panadol Cold & Flu & Cough
Οι δραστικές ουσίες μ , είναι η παρακετα όλη η υδροχλωρική φαινυλεφρίνη και η
. o 500 mg μ , 6,1 mg γουαϊφενεσίνη Κάθε καψάκι περιέχει παρακετα όλη υδροχλωρική
( 5 mg ) 100 mg φαινυλεφρίνη που αντιστοιχεί σε βάσης φαινυλεφρίνης και
.γουαϊφενεσίνη
Τα άλλα συστατικά είναι: croscarmellose sodium, maize starch, sodium laurilsulfate, talc
and magnesium stearate.
7
Το κέλυφος του καψακίου περιέχει: gelatin, purified water, indigo carmine (E132),
titanium dioxide (E171), quinoline yellow (E104), sodium laurilsulfate, erythrosine (E127).
μ Ε φάνιση του Panadol Cold & Flu & Cough μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
Το Panadol Cold & Flu & Cough , μ μ είναι καψάκια ζελατίνης σκληρά ε η ιδιαφανές
μ μ μμ , μ 0,πράσινο σώ α και αδιαφανές πλε κάλυ α εγέθους μ μ πληρού ενο ε υπόλευκη
, μ μ μ μ μ .κόνι ελεύθερο εγάλων συσσω ατω άτων και σω ατιδιακής επι όλυνσης
Panadol Cold & Flu & Cough Το μ είναι διαθέσι ο σε συσκευασίες των 8 ή 16
καψακίων.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
NOVARTIS HELLAS AEBE
12o μ. χλ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο.1
144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 2897279
Φάξ: 210 8035372
Παραγωγός
Novartis Consumer Health GmbH
Zielstattstrasse 40, D-81379 Munich
μΓερ ανία
Wrafton Laboratories Limited, trading as Perrigo
Exeter Road, Wrafton, Braunton, Devon EX33 2DL
United Kingdom
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
μ ( ) μ μ :Οικονο ικού Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
Bulgaria Theraflu Forte Cold & Cough 500 mg/ 6,1mg/ 100mg capsules
Croatia Theraflu 500 mg/6,1 mg/100mg kapsule
Cyprus Panadol Cold & Flu & Cough
Czech Republic Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky
Estonia Theraflu
Germany Theraflu Erkältung & Husten Kapseln
500 mg / 6,1 mg / 100 mg Hartkapseln
Greece Panadol Cold & Flu & Cough
Hungary Neo Citran Cold and Cough kapszula
Italy TERMAINFLU
Latvia Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg cietās kapsulas
Lithuania Theraflu 500mg/ 100mg/ 6,1mg kietosios kapsulės
Poland Theraflu Max
Portugal Panadol Gripus
Romania THERAFLU RĂCEALĂ ŞI TUSE 500 mg/ 100 mg/ 6,1 mg capsule
Slovakia Theraflu 500 mg/6,1 mg/100 mg tvrdé kapsuly
8
Slovenia Theraflu 500 mg/100 mg/6,1 mg trde kapsule
Spain Termalgin Gripe Forte con Tos Capsulas
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης ανανεωρήθηκε για τελευταία φορά
{ μ μ } στις η ερο ηνία
[Να συμπληρωθεί σε εθνικό επίπεδο]
9