ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη
Abelfiz 10 mg σκληρά καψάκια
Abelfiz 15 mg σκληρά καψάκια
Abelfiz 30 mg σκληρά καψάκια
Αριπιπραζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.


 ! !"#$!
%&#$'$!$$(
! !    #$   )!   !$ 
"$#$#!##$
 ! $! !'#  " !$' 
##$!*$$'
!' !'#   !     ! 
+ !!,
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών-
. /Abelfiz$!
0 /! !1!!Abelfiz
2 3!Abelfiz
, 3' !'# 
4 3Abelfiz
5 3#$$! !
1. Τι είναι το Abelfiz και ποια είναι η χρήση του
/ Abelfiz ! $!!1$$##
#$ !   6$ 7#!   '!
$$$.4$!!!#
! $1!#!#!"$"  ! 
'!#!!"$!6"'# 6"
#$#!"$'#$!'8'!#
$#!!'$'6" "
 
/ Abelfiz #! '! $$  $.2
 $ " ! ! ! # !' # #!# ! 
'9# 9"  !$ !' #$"
$!!!'# "!##
  ! #1  $ #$     '
:$!#!!$
'! !$''!#Abelfiz
2
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Abelfiz
Μην πάρετε το Abelfiz
:!!!!1!!!
$#$; !5<
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
*!''#$!!!=>?@AB
!!
C D6 !! $ ;$1 ! #!# !
!$6"# !"$'#
$!<$$$
C E!#
C *$"$$#"!!
C E$  !'" $$ $ $$
!'"$$ ! 9#$9 $$ !" #
$$!
C F# #" $$ $ '# #" ! 
6$  ' #  ## '#
#
C 3##!!$!
 !  " ! ' $"
# ! ! !#  ' $'# 
" !! $  $! #!#
"!$'#
'$# '!! !;!##$
$$<"!1G
! !  #      ! $$ 9#$9
$$!
#    #    $ 6 '#
## H ' $ 6 $ #!  $
$$'!#!!1
#    #   ! ! #I$ $#6
$#6 # 6 !" " #   $ $
!# $!#$
Παιδιά και έφηβοι
/=>?@AB!1!$$.2
J#$!#"!!
=>?@AB
Άλλα φάρμακα και Abelfiz
#   #$!  !"  !
!#!!#$
3
#$!#$!- Abelfiz #!
  #$ ! #!   #  $
!K !!#$
 $!
L#Abelfiz## #$!''
Abelfiz#$ $'
-
C #$'$$'#
C *$'!$'!!!#!
#!$'6$
C *#$$!
C M# #$'!#HIV
C *!#$!#!#!
!6
#$!!!-!"#"
!"  $'!$ SSRIs ;!  ! $
<"  $$$ ;! $#!#" #!<"
!'"StJohnNsWort;#<$/#$
  $ # !'#   #'
!!'#!###$#1#
Abelfiz"'! !
To Abelfiz με τροφές, ποτά και οινόπνευμα
/=>?@AB#!#!#
%$! !!!=>?@AB
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
 $'1"#1#! $1
!$!"1#"!!
#$
/$'#!#!'#' #"
 !  #   #! Abelfiz   #
;   #  $# <-  #" #I$
$#6 $G #" !"  " !# ! $
$!6#!!!!
#!##!!$#
Να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας εάν θηλάζετε.
!Abelfiz"! !'
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
)  #! !!  # " #  
#'!!1Abelfiz
Το Abelfiz περιέχει λακτόζη
*"#  # $"
4
!$#"!!#$$!I
3. Πώς να πάρετε το Abelfiz
3!#$##
#$! #"
#$!
Η συνιστώμενη δόση για ενήλικες είναι 15 mg μια φορά την ημέρα
)!#$#
# # 2OPQ## 
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
/Abelfiz #!$!##;<#!#
#%#!'$στη συνιστώμενη δόση για
εφήβους των 10 mg μια φορά ημερησίωςR#!
##6## 2OPQ#
#  ' #    $# ! !#
#!!'!!1#
 ! Abelfiz !$
!$'"##$!
Προσπαθήστε να λαμβάνετε το δισκίο Abelfiz την ίδια ώρα καθημερινά
( ###3#
$#$$!$
Ακόμα και αν αισθάνεστε καλύτερα,#!$6
#Abelfiz!#
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Abelfiz από την κανονική
! !!$Abelfiz!& 
;$! !#$!$
Abelfiz<## $"
!! $##1#$
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Abelfiz
!6#"!# #'#'"#
!!## 
 !$##$"
#$!
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
L!   #$"  $   #$ #!  !$ 
!'# "$!1'!
: !'# ;#!! ..O<-
5
 $ !#$  !$  $" !$ " '#
$" " #" $ '#  #" $"
# !"'#9$9$"!#!"
"'#"!"##$'#!
Όχι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (μπορεί να επηρεάσει έως 1 στους
100 χρήστες)- #  # #!  ' 1" $ 
$!!$'#' "#!''$
M#  # !'  '' $'6 *#  !! 
##!$
M $' !'#    '#  $$
Abelfiz"#;
#!$#'!' ## <-
!'$
) !!# $# '
$$!#"' "$$
! $  ;! !#  #" 
"  !! $  #" $#" '#< 6
!! $  #"  ! " $ 
;$  # $  < $#" # !!  
#"!"$" "
'# " !$ ! $ 6 $"
!! $ $ $  " $
!#"#;#!#!! 
'# # " !" " " '
# '"!"$#6#<"#!"#I$
$#6"!""## $
$ #  $ ! $  $$ !#
!'#" 6 $ !" '# #   "
!;#!#!#!#"!$
$$$#!<"!#!#'# 
# !#!$! '$$
 ! ; ! !! !  
#!#" 1 #  $ #< #I$ !#
 !  " $   # $
!#" $  $! #  !$ 
!$!$"#!" #$
$#   #" # $#
!"   $ $  #"  '#
 #$'"#$!#
#" !$  $#6 $#!" #I$ !"
# $ ! "   $  
!#  G$ ! $    $$
'#$#!'#"!'$$!#
"!
3 ' !!  '$  $# 
' #   # !!1 !! " 
'!!$$!9#$9$$
!
6
Συμπληρωματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους
H$.2$''$!'# !
!#$#$$"$!
!" $!#$ !$ $"$
$  !   ;! ! .  .O '< $ 
$$"#"# $$"
 #$ " #  "  #I$  #"  #
# $  $" $  '# 1  $ 
!!# $'' ";!!.
.OO'<
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
!$!!'# "#
#$!*$$'!'!'# !
 !
:!!!'#$!$$!!'#
 !$#!'!"
#$!  !#  #   " !' 
'$M##$;)0S,".44507"*'"-
T2O 0.2 0O,O2SOG22U" - T2O 0.O 54,V4S4" !- http-GGWWW?XYQZ<
)    !'#  #!  ' 
 ! ! $ #  !
#$
5. Πώς να φυλάσσεται το AbelHz
/#$! !# ! !$
'!
K # #!   #$ #  ##  !
 $6 ;#!<$$%##
# #! $
)!#$! $!J
#$!!!#$!#!
!*# ''!!
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το AbelHz
%$!!1E'$! .OPQ
!!1
/    $    #[$  $1"  #  "
#$$$ $" $$$   " !!$
$"$#
%$!!1E'$! .4PQ
!!1
/    $    #[$  $1"  #  "
#$$$ $" $   " !!$
$"$#
7
%$!!1E'$! 2OPQ
!!1
/    $    #[$  $1"  #  "
#$$$$"!!$$"$$$
"$#
#AbelHz $!#$
/$Abelfiz.OPQ$1 1"!!# '#
$$$"#$"# #\I&#!$\V5&
!('$$6 ;blisters<=@]=@]"$!
! .,"0S"2O",V"45"5O"VS.OO$
/ $ Abelfiz .4 PQ  $ $  $" " #
$$$"#$"# #\I&#!$\VU&
!('$$6 ;blisters<=@]=@]"$!
! .,"0S"2O",V"45"5O"VS.OO$
/$Abelfiz2OPQ$1 1""#$$$"
#$" #  # \I&  # ! $ \VV&   !
('  $  $6  ;blisters< =@]=@]"  $ !
! .,"0S"2O",V"45"5O"VS.OO$
)!#$$$
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
E8E$-
*J)*^*E=KRKD)%*J)*ED/_E%`)3MJ_E%+_M)%7*K_E%
/*_J_*
PHARMAZACAE
K2.".O,,U*'
0.O2,.SSVO"
0.O2,.SSSU
3-
Pharmadox Healthcare, Ltd
KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000,
Malta
/!''$-
a##Gb
8