Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1
: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για το χρήστη
Moxifloxacin/Sandoz, 400 mg, μμεπικαλυ ένα μ μ ε λεπτό υ ένιο δισκία

Δ , ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ , μ μ αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
- .           
.
- , μ .           
- μ . Δ !        "       
μ . ,         #     
μ μ μ .        "       
- μ , μ    "      
μ . μ      $    " " " 
.          %
4.
Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1. &  Moxifloxacin/Sandoz     
2. &   '    Moxifloxacin/Sandoz
3. (    Moxifloxacin/Sandoz
4. μ (" "  
5. (    Moxifloxacin/Sandoz
6. μ (       
1. Moxifloxacin/Sandoz Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
Moxifloxacin/Sandoz & )) ))*))) )
))) ))')" +)&)
Moxifloxacin/Sandoz ) ) )) )+)
Moxifloxacin/Sandoz μ &    ") ),-)) )) 
 "    μβακτηριακών λοι ώξεων,   )
 ))))))) +) &
Moxifloxacin/Sandoz "))))))")))
*))))") ))))"
))).
/))) *)))) )
)))))))01)
 ") ) )0 ))1+
2)))))) ))) )
0)))1*))))
) )))))+
&) )Moxifloxacin/Sandoz ) ))"))))
+)3*)")))))))) )
)) )Moxifloxacin/Sandoz  )) )))")
2
)))) ))) )0+))4+
5&)))')))))Moxifloxacin/Sandoz, (
,   )))))
)

)
Moxifloxacin/Sandoz”1+
)) )  ))))) ))
 )) )")))))*)
μμ μ μ Moxifloxacin/Sandoz        )))
"))))*))) ))".
)))01) ") ) 
))) )) )
&) )Moxifloxacin/Sandoz )"))))) )
")) )))))) )) ))
))))+
2. Moxifloxacin/SandozΤι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το
3)))*)))))) ))
)"))) +
Moxifloxacin/SandozΜην πάρετε το
-     ) )*) ))  )
))))))) ))) )
0)))61.
-     "'
- 18       
- )))))))))
')))")) )0+))
7
»(   4.   « ("
μ »"   ).
- μ ,   "  
  ))  )")0))
!89*)   )) 1
))))))0))
 ) ))))1
)) )")0')7 :1
) )0  ) 1
 )))  )"
))) ))))))
)!89)0+))
7;) ) )
Moxifloxacin/Sandoz»1+)$)
*)))Moxifloxacin/Sandoz))) ))
)!89*)  )) )))QT*))
))))  )+)
- ))) )"))) )')
01)<))=)))) )
+)
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
, Moxifloxacin/Sandoz$""      
3
- &)Moxifloxacin/Sandoz  να μεταβάλει το ΗΚΓ)της καρδιάς σας*)
))) )) +)$)))))
) *)))))) )))*
)))*)))Moxifloxacin/Sandoz
)
0+))
))7 Moxifloxacin/Sandoz»#   ) )
7
μ ;    
Moxifloxacin/Sandoz»1+
- )))επιληψία )) )))))
 )")σπασμούς*))))*))
)Moxifloxacin/Sandoz+
- ))))) )ψυχιατρικά προβλήματα υγείας*)
)))*)))Moxifloxacin/Sandoz+
- )))μυασθένεια gravis 0 ) ))))
))) )))))1* )<))
Moxifloxacin/Sandoz)))))))")+)
)'))'*)))))+
- ))) ))) )))έλλειψη της
αφυδρογονάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης)0))  
"1*))))*)))"))<) )
))Moxifloxacin/Sandoz)) ))+)
- )) )επιπλεγμένη λοίμωξη της ανώτερης γεννητικής)
οδού της γυναίκας)0++)'))))) )
)" )))1*)))))))")
))"*))) ))"))) )
Moxifloxacin/Sandoz+
- 9))")ήπιων έως μέτριων λοιμώξεων της άνω γεννητικής)
οδού της γυναίκας*))))")))))
)) ) )))Moxifloxacin/Sandoz+)))
")))))>))"*) ")
))))+
Όταν λαμβάνετε Moxifloxacin/Sandoz
- ) αίσθημα παλμών ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό)
)) ))"*)")))))))
+) ?)))")))!89*)))
))")) )+
- #))")ο κίνδυνος καρδιακών προβλημάτων))))
)+)3*)"))) ")))+)
- @)))))))σοβαρή, ξαφνική
αλλεργική αντίδραση)0)? 1) ) )))
)+)&)))))"*)")
'*)")"))"))" )'+)Σε αυτές τις
περιπτώσεις, σταματήστε τη λήψη του Moxifloxacin/Sandoz και
αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- &)Moxifloxacin/Sandoz))) )ταχεία και σοβαρή ηπατική
φλεγμονή))"))))) )))') )
 )0)")*)+)
)A+)7
(")"):
1+)Παρακαλείσθε να
επικοινωνήσετε με το γιατρό σας, προτού λάβετε άλλα δισκία*))
 ))")  ) ?)") ))
) )) )))*) )*))
)*)))))) ) )
))0)) )))) ))
 )1+
- ))δερματική)αντίδραση ή φυσαλίδες / αποφολίδωση
4
του δέρματος και/ή αντιδράσεις του βλεννογόνου)0+))A+)
7
(")"):
1*) )))))
*))))"+
- B) ) *)))Moxifloxacin/Sandoz*)
)) )σπασμούς. ))*)))<)
)Moxifloxacin/Sandoz) ) )))))+
- #)))συμπτώματα βλάβης στα νεύρα 0"1
)*) *) *)) ?))ιδιαίτερα στα
πόδια και στα χέρια+)))*)))))*
)))")))Moxifloxacin/Sandoz+
- #)))ψυχιατρικά προβλήματα υγείας*) ) )
)) ) ))))
))Moxifloxacin/Sandoz+)3)))))
"<)))< ))))))
  ) <) )) )*)))
 )0+))A
+)7(")"):
1
+
))
))*)))<))Moxifloxacin/Sandoz)
)))))+)
- #)) )διάρροια )) ))))<)
 )))Moxifloxacin/Sandoz+)$)))
)))))))))) )*)")
)να διακόψετε αμέσως τη λήψη του Moxifloxacin/Sandoz και να
συμβουλευτείτε το γιατρό σας+)3)))*))")))
) )))) "))  ))
+)
- &)Moxifloxacin/Sandoz))) )πόνο και φλεγμονή στους
τένοντές σας*) ) )A-))))))") ))
 )))) ))"))Moxifloxacin/Sandoz+)B)
)) ))))*)))
 ))) ))"))  +)3))
))))")))))<))
Moxifloxacin/Sandoz*)) ))01)01) )να
συμβουλευτείτε το γιατρό σας άμεσα+)$)))
) *) ")))))) )))
)0+))4+)7 Moxifloxacin/Sandoz»#    
A)
7(")"):
1+
- )) ) ))προβλήματα στα νεφρά,)))
))) )<)*))))Moxifloxacin/Sandoz+
))*)))")) ) )
 +)
- $)))))))))μάτια σας φαίνεται να
έχουν επηρεαστεί)με άλλο τρόπο*)συμβουλευτείτε έναν
οφθαλμίατρο αμέσως)0+))7 μ μ »B    
))A+)7
(")"):
1+)
- &) )" ))) )))
 ))*))))))
 ))) ))) ))0 1))
)))) ))))))) )
)0 1+)3)")))"))
CDEFGDEHIFJ?KHJLDM*) ))) )))
)) )"))))"))
))) ) )))) ))
)0++)1)))+))))*))
 )))) ")  )0+))A+)
(")")1+
5
- B) ) ))) )το δέρμα)))ευαίσθητο
στο ηλιακό φως ή στις υπεριώδεις ακτίνες (UV).)N)))
))) ")) ))))))
) ))")))) ))))
)))))) ) ))
 )<))Moxifloxacin/Sandoz+)
- !) ))Moxifloxacin/Sandoz))) ")))
"))) *))))))")) )
)) ))))0)))
)1+)
Παιδιά και έφηβοι
#)))) ))) )) ) )),-)*)
)) ) ))))) ")))
  ))0+))
7
Moxifloxacin/Sandoz»#   ).
μ Άλλα φάρ ακα και Moxifloxacin/Sandoz
μ μ , ,             
μ μ .       
3 )))Moxifloxacin/Sandoz)"))) .
- ))Moxifloxacin/Sandoz) )άλλα φάρμακα που επηρεάζουν
την καρδιά σας *))) )))  )
)+)3*))))Moxifloxacin/Sandoz)')))
 ) .
 )) ))))" )0++) *
 *)*)*)*)*)
1
< )0++)"'*)'*)*)
*)1
   ) " )
 )  )0++) O*)*)
)" *)*)" *))
1
 ) )0++)*)'*)'1)
) )0++)*)) *)) )
1+
- N))))))*)))) )
))))))) ))))0++)
) *) ) " ) ) )P<)Q))
 )P) Q*) )%1)))
 ))  )"*)))) )))
))) ))))  )")
)) )<))Moxifloxacin/Sandoz+
- 8")φάρμακο που περιέχει μαγνήσιο ή αργίλιο )0)))
))<1*)σίδηρο *) ψευδάργυρο))διδανοσίνη))
) ))) )σουκραλφάτη) ))0))")
 )1))))))) )
Moxifloxacin/Sandoz+)R))) )Moxifloxacin/Sandoz)6))))
))<)) +
- !)<)) )))) )άνθρακα ))))
 )Moxifloxacin/Sandoz)))))Moxifloxacin/Sandoz+)
3))) ))))'+
6
- )))))φάρμακα για την αραίωση του
αίματός σας)0)))  ))1*))
))))))))))))
+
To Moxifloxacin/Sandoz με τροφές και ποτά
To)Moxifloxacin/Sandoz ))")))))0
)   )O1+)
, μ μΚύηση θηλασ ός και γονι ότητα
Μην πάρετε Moxifloxacin/Sandoz, .     "'
, μ μ  "   "'  '    "   '
, μ μ ,     '          
μ .     
#))')))))))))))
<))) +)
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
&)Moxifloxacin/Sandoz ))) ))"")'))) *
))))*) ))))))
"))) )+))*)))
)')+
3. Moxifloxacin/SandozΠώς να πάρετε το
μ μ μ (             
μ . μ , .            
μ μμ μ μ !               
400  mg μ μ .   
Moxifloxacin/Sandoz μ . &   '      
( ) μ 8        "      
. Moxifloxacin/Sandoz μ .   #     
μ .("          " 
!)))))")) )"*)")))
 ))))"))))+)
B)))")))Moxifloxacin/Sandoz ))))+
 ))") ))))*))"))"))
).
)))0)1))).)=S,T

))))01*) ))))
 ) )))) .),T))
))))) )0)  )
 1.)U)
)))))) ))) )
0 ))1*)))))
) )))))).),A)
7
V)) )))) )Moxifloxacin/Sandoz
μ μ μ        "    
μ , μ :         
/)))01) ") ) .)US
,A)
B))"))))))))
")) ))))A)+)
/))) )) ).)US4,)
B))"))))) )) )
))))))")) )
)))6)+)
) )) ))  ))"*) ) ))
"") ))) )+)) <))<))
Moxifloxacin/Sandoz *)))))))")) 
))))) ))))"+)&)
 )) ))))))"  )
Moxifloxacin/Sandoz+
W)"))))))) )) ))
")0+))2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το
Moxifloxacin/Sandoz, )Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις +)
μ Moxifloxacin/Sandoz Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση από την κανονική
))))) *))'*))*)'
ιατρική συμβουλή αμέσως+)(")))')))
 *)) )))))*)))))))
) )))+
Moxifloxacin/SandozΕάν ξεχάσετε να πάρετε το
)<)))) )*)"))να το μ πάρετε α έσως
μ μ μόλις το θυ ηθείτε την ίδια η έρα. μ μ , $   " "    
( ) μ μ . ,            #   
.      
$))))))))) *))))))
 )+
μ Εάν στα ατήσετε να παίρνετε το Moxifloxacin/Sandoz
)))<))) )*))))
 "))")))+)
μ , μ 3'     "        
.       "
μ μ ,             
μ .       
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μ μ V                
μ , ."      '    "
B)))")))" ) )) )
8
)"))Moxifloxacin?Sandoz)") .
$)
) ))  )")0)")1
) )'))")")))
)) ))"*) )*)))
*))))) <)))0)
)))) )) )))
)))))) )))') )
 )0))")*))")
")11
))) ))))))
 ))?)))? )0)KXYZYJ[S\D]J[DJ)
 ) ) 1)0))")*)
") )))'1
))))0)))))  )
)))*)")) ) )))))
)"1)0))")1
*) ) )))
))) )))') )0++)
 ))*))) )*))
1)0)")1
))) )))0)
")*)") )))'1
)0)")1
))'))) )*))*)
*) *))? ))) )0)
")1
"<)0)))))))
*))  )? <)))
 1)0)")1
)0))))*))
? <) ))") 1)0))
")1
)))))? ))0 ))
')) ))<)
1*)))))))))")
 ))) )))')0)")
1
) ))))01)0)")
1))))0))")1
σταματήστε να παίρνετε Moxifloxacin/Sandoz και ενημερώστε αμέσως το
γιατρό σας*) "))))) )+
*))
 )))0))")1*)
επικοινωνήστε αμέσως με έναν οφθαλμίατρο.
))) )  ))0Torsade)de)Pointes1))
 )  )")))Moxifloxacin?Sandoz)0))
")1*)ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας ότι έχετε
πάρει το Moxifloxacin/Sandoz και μη κάνετε επανεκκίνηση της θεραπείας+
^)")))))")gravis))
))+)))*)συμβουλευτείτε αμέσως το
9
γιατρό σας+
)))) )))))) )
)))0))))")1*)ενημερώστε το
γιατρό σας αμέσως+
)) ))) )) ))
)))*)))*)))))
*) *)*)*))))0))))
) )) ) *)))")
1*)συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό σας+
Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες ))") )) )
)"))Moxifloxacin?Sandoz)") ))))
)).
Συχνές*))))) ),)),T)
)) ))"  ) )) ))
))) )) )) ))Candida)0"1)
 
'
")")01
")01
))) )) 
))  )")0!891*))"))))
))

)) ) )')))01
Όχι συχνές*))))) ),)),TT)
μ"
)))0<? 1
)))0)))))1
))0 )_1
)) ) )')))0SS
)? )  )1
)") ) ))0  *)
1
 

")')0))1


))  )")0!891
) ))0)) )
 )')))0`ab11
)) )<)
)") )
)))))*))"*)) ) )) 
)) ) )))))))


) ) ))01

10
")")0 ))) 1
 
))"
")
 ) ))  )"
 ))*)) )"
)) ) )')))01
?
") )0) )1)? )
))
μ     
μ  
)) ) )))))))

 )))) )")
μ μ μ     
))))01
)")")
O )
 )
))"))
))

)))  )"
)
"
Σπάνιες*))))) ),)),+TTT)
O )
O ) 
<"
<)))
)0)*))*))*))*))
*))1
))
 ))0)))) )
 ))))))) ))
1
))
  
/"  
 )0 )) )))))1
))"))
)
) 
 )) 
)))0)))1
)) )  ))0)'1
 )) ))
 *))) )0")<1
μ μ     
11
μ "   "
μ μ μ  
μ" 
μ μO   
Πολύ σπάνιες*))))) ),)),T+TTT)
μ    "
μ     μ"
μ  "   
)") )0)))1
μ μ     
μ μO    <
 ))) ) ))
0   1
*))))))) )
"))))")))")))
 ) *)))))) )) )
)"))Moxifloxacin/Sandoz.
$))))))
$))))))
^) ))))"))"))
0 )1
#O )))))O ) )
$)")))) )))))
 )0UV1+
Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
)) )")*))))))
 )+)$)) )) ")")")))
))))))+)#)))
)"))"*)))" ))
.)" )B) *)#)4-A*)cdS,==64)
e*)$"+)&.)f>T)4,>)4TAT>-T?>>U*).)f>T)4,T)6=Ag=-=*)
h.)]XXi.??jjj+YDk+lm
#)))"))))"))
))) ))))))
 +)
5. Πώς Moxifloxacin/Sandozφυλάσσεται το
μ μ &                
."  
&)  ))O))))" ))))
+
)
HDPE
)
W )')))).),))
μ μ μ μ μ μ R             
(blister). μ μ       < !    
μ μ .        
12
μ . #            n 
μ μ μ .                
μ .$   " "    
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Moxifloxacin/Sandoz
!     .
μμ8"    μ μ    ) 400 mg moxifloxacin  
moxifloxacin hydrochloride+
&    : Microcrystalline cellulose, Maize starch, Sodium starch
glycolate
(Type A), Silica colloidal anhydrous, Magnesium stearate, Hypromellose, Microcrystalline
cellulose, Macrogol stearate (Type I), Titanium dioxide, Ferric oxide red, Carminic acid
μ Ε φάνιση του Moxifloxacin/Sandoz μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
μμ μ μ Moxifloxacin/Sandoz 400&        )mg)) , '
μμ   μ μ     μ μ   <   
“400”)))+
Δ :   ,U*6)oo)E)U*6)oo
:#"  
8<)0blister1)))A*)=*)U*),T*),A*)4T*)4=*)=T*)UT*)-T) ),TT)
 )))) 
( ))))  )))A*)=*)U*),T*),A*)4=*)=T*)
UT*)-T) ),TT) )))) +
#)))  ))) +
Κάτοχος Αδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός
8 $ 8 
Sandoz d.d.
Verovškova 57
Sl-1000 Ljubljana
3
(
Lek)Pharmaceuticals)d+d+
Verovškova Ulica 57
1526)Ljubljana
3
Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2D
9220 Lendava
3
Lek S.A.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
13
(
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben
9
K+p+)KHJLDM*)K+d+`+
KXm+)`FZYMYJF)Jm+)Uq*)rsmlt)CtmYu*)=ATAU4
n
KHvtXH[)w]HmoH)coxb
aFY[Yv[XmH[[Y)=)
UT->g)cYmvFJlYJ
9
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
μ ( ) μ μ :Ευρωπαϊκού Οικονο ικού Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
$) CDEFGDEHIFJ)KHJLDM)ATT)ol)y)zFvoXHxvYXXYJ
% CDEFGDEHIFJ)KHJLDM)ATT)ol){voDo]tvLY)XHxvYXXYJ
%
CIMOCINOX 400 mg film-coated tablets
h
Moxifloxacino Sandoz 400 mg comprimidos recubiertos con película EFG
9
MOXIFLOXACINE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé
( z`|}~rdqr*)ATT)Cc*)rq•`€r•~)w|‚`€•qƒ€
B
CDEFGDEHIFJ)KHJLDM)ATT)ol){voXHxvYXXH
/"
CDEFGDEHIFJ)KHJLDM)ATT)ol)iv„ZYvY)LYJlXD[)XHxvYX„[
/ CDEFGDEHIFJ)KHJLDM)ATT)ol)HiZHv…DX†[)XHxvYXY[
B
CDEFGDEHIFJY)KHJLDM)ATT)ol*){voDo]tvLY)XHxvYXXYJ
n
MOXIFLOXACINA SANDOZ 400 mg COMPRIMATE FILMATE
3 CD…[FGD…[HIFJ)`Y…)ATT)ol){vo[…D)DxvD‡YJY)XHxvYXY
)
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις
14