: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον χρήστη
Urabis 10 mg και 20mg γαστροανθεκτικά δισκία
Νατριούχος ραμπεπραζόλη
Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο επειδή περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
- Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
ξανά.
- Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
- Η συνταγή γι αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν
πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει
βλάβη, ακόμα και όταν τα συμπτώματά τους είναι ίδια με τα δικά σας.
- Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώσετε το γιατρό ή
το φαρμακοποιό σας. μ Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια
.που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης
Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει:
1. Τι είναι το Urabis και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το Urabis
3. Πώς να πάρετε το Urabis
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το Urabis
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. Τι είναι το Urabis και ποια είναι η χρήση του
Το δισκίο Urabis περιέχει το δραστικό συστατικό, νατριούχος ραμπεπραζόλη.
Αυτό ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται “Αναστολείς της
Αντλίας Πρωτονίων” (PPIs). Δρουν μειώνοντας την ποσότητα του οξέος που
παράγει το στομάχι σας.
Τα δισκία Urabis χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των παρακάτω παθήσεων:
“Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση” (ΓΟΠ), η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει πύρωση. Η ΓΟΠ προκαλείται όταν οξύ και τροφή από το
στομάχι σας διαφεύγει στο σωλήνα τροφών (οισοφάγος)
Έλκη στο στομάχι σας ή το πάνω μέρος του πεπτικού σας σωλήνα
(έντερο). Εάν αυτά τα έλκη μολυνθούν με βακτήρια που ονομάζονται
“Helicobacter Pylori” (H. pylori), θα σας δοθούν επίσης αντιβιοτικά.
Χρησιμοποιώντας δισκία Urabis και αντιβιοτικά μαζί απαλλάσσεστε από
τη μόλυνση και επουλώνεται το έλκος. Σταματά επίσης την επανεμφάνιση
της μόλυνσης και του έλκους.
Σύνδρομο Zollinger-Ellison, όπου το στομάχι σας παράγει πάρα πολύ οξύ.
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το Urabis
Μην πάρετε το Urabis εάν:
Είστε αλλεργικός (υπερευαίσθητος) στη νατριούχο ραμπεπραζόλη ή σε
οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Urabis (αναφέρονται στην Παράγραφο 6
παρακάτω)
Είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να είστε έγκυος
Θηλάζετε.
1
Μη χρησιμοποιείτε το Urabis εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για
εσάς. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν
χρησιμοποιήσετε το Urabis.
Επίσης, δείτε την παράγραφο Κύηση και θηλασμός.
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
Ελέγξτε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Urabis εάν:
- Είστε αλλεργικός σε άλλα φάρμακα αναστολείς της αντλίας πρωτονίων ή
σε “υποκατεστημένες βενζιμιδαζόλες”
- Αιματολογικά και ηπατικά προβλήματα έχουν παρατηρηθεί σε ορισμένους
ασθενείς αλλά συχνά γίνονται καλύτερα μετά τη διακοπή του Urabis
- Έχετε στομαχικό όγκο
- Είχατε ποτέ ηπατικά προβλήματα
- Εάν παίρνετε αταζαναβίρη για HIV λοίμωξη
Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μιλήστε
με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Urabis.
Εάν παρουσιάσετε σοβαρή (υδαρή ή αιμορραγική) διάρροια με συμπτώματα
όπως πυρετό, κοιλιακό πόνο ή ευαισθησία,
σταματήστε να παίρνετε το
Urabis και επισκεφτείτε αμέσως ένα γιατρό.
Όταν λαμβάνετε έναν αναστολέα της αντλίας πρωτονίων, όπως το Urabis
ειδικά για χρονικό διάστημα
άνω του ενός έτους, μπορεί να αυξηθεί
ελαφρώς ο κίνδυνος για κάταγμα
στο ισχίο, στον καρπό ή στη σπονδυλική
στήλη. Ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε οστεοπόρωση ή αν παίρνετε
κορτικοστεροειδή (τα οποία μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο της
οστεοπόρωσης).
Παιδιά
Το Urabis δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά.
Άλλα φάρμακα
Παρακαλείσθε να ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή
έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρμακα. Αυτό περιλαμβάνει ακόμα και αυτά που
δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών
φαρμάκων.
Πιο συγκεκριμένα, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε
οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα:
Κετοκοναζόλη ή ιτρακοναζόλη - χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία
λοιμώξεων που προκαλούνται από μύκητα. To Urabis μπορεί να μειώσει
την ποσότητα αυτού του τύπου φαρμάκου στο αίμα σας. Ο γιατρός σας
μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει τη δόση σας.
Aταζαναβίρη - χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της HIV λοίμωξης. To
Urabis μπορεί να μειώσει την ποσότητα αυτού του τύπου φαρμάκου στο
αίμα σας και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.
Εάν δεν είστε σίγουροι εάν κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, μιλήστε
με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν χρησιμοποιήσετε το Urabis.
Κύηση, θηλασμός και γονιμότητα
Μη χρησιμοποιείτε το Urabis εάν είστε έγκυος ή πιστεύετε ότι μπορεί να
είστε έγκυος
Μη χρησιμοποιείτε το Urabis εάν θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε
Ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας προτού πάρετε
οποιοδήποτε φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.
2
Οδήγηση και χειρισμός μηχανών
Μπορεί να αισθανθείτε υπνηλία ενώ παίρνετε το Urabis Εάν αυτό συμβεί, μην
οδηγείτε ή μη χειρίζεστε οποιαδήποτε εργαλεία ή μηχανές.
3. Πώς να πάρετε το Urabis
Πάντοτε να παίρνετε το Urabis αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού
σας. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
Λήψη αυτού του μφαρ άκου
Αφαιρέστε μόνο ένα δισκίο από την ταινία κυψελών όταν είναι η ώρα για να
πάρετε το φάρμακό σας
Καταπιείτε τα δισκία σας ολόκληρα με ένα ποτήρι νερό. Μη μασάτε ή
συνθλίβετε τα δισκία
Ο γιατρός σας θα σας πει πόσα δισκία πρέπει να πάρετε και για πόσο χρόνο
να τα πάρετε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάστασή σας
Εάν παίρνετε αυτό το φάρμακο για αρκετό καιρό, ο γιατρός σας θα θέλει να
σας παρακολουθεί.
Ενήλικες και Ηλικιωμένοι
Για ‘Γαστροοισοφαγικήπαλινδρόμηση’ (ΓΟΠ)
Θεραπεία των μέτριων έως σοβαρών συμπτωμάτων (συμπτωματική
ΓΟΠ)
Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Urabis των 10 mg μία φορά την ημέρα έως
και 4 εβδομάδες
Πάρτε το δισκίο το πρωί πριν από το φαγητό
Εάν η κατάστασή σας επιστρέφει μετά από 4 εβδομάδες θεραπείας, ο
γιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε ένα δισκίο Urabis των 10 mg, όπως
και όταν το χρειάζεστε.
Θεραπεία των πιο σοβαρών συμπτωμάτων (διαβρωτική ή ελκωτική
ΓΟΠ)
Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Urabis των 20 mg μία φορά την ημέρα για
4 έως 8 εβδομάδες
Πάρτε το δισκίο το πρωί πριν από το φαγητό.
Μακροχρόνια θεραπεία των συμπτωμάτων (θεραπεία συντήρησης
ΓΟΠ)
Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Urabis των 10 mg ή των 20 mg μία φορά
την ημέρα για όσο διάστημα σας έχει πει ο γιατρός σας
Πάρτε το δισκίο το πρωί πριν από το φαγητό
Ο γιατρός σας θα θέλει να σας παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα
για να ελέγχει τα συμπτώματα και τη δοσολογία σας.
Για τα έλκη του στομάχου (πεπτικό έλκος)
Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Urabis των 20 mg μία φορά την ημέρα για
6 εβδομάδες
Πάρτε το δισκίο το πρωί πριν από το φαγητό
Ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε το Urabis για άλλες 6 εβδομάδες
εάν η κατάστασή σας δε βελτιωθεί.
3
Για τα έλκη του εντέρου (δωδεκαδακτυλικό έλκος)
Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Urabis των 20 mg μία φορά την ημέρα για
4 εβδομάδες
Πάρτε το δισκίο το πρωί πριν από το φαγητό
Ο γιατρός σας μπορεί να σας πει να πάρετε το Urabis για άλλες 4 εβδομάδες
εάν η κατάστασή σας δε βελτιωθεί.
Για έλκη που προκαλούνται από λοίμωξη με το ελικοβακτηρίδιο του
πυλωρού (H. Pylori) και για να σταματήσετε την επανεμφάνισή τους
Η συνήθης δόση είναι ένα δισκίο Urabis των 20 mg δύο φορές την ημέρα για
επτά ημέρες
Ο γιατρός σας θα σας πει επίσης να πάρετε αντιβιοτικά που ονομάζονται
αμοξικιλλίνη και κλαριθρομυκίνη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα άλλα φάρμακα που
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (H. Pylori),
ανατρέξτε στα μεμονωμένα φύλλα οδηγιών χρήσης.
Σύνδρομο Zollinger-Ellison όπου στο στομάχι σας παράγεται περίσσεια
οξέος
Για την έναρξη, η συνήθης δόση είναι τρία δισκία Urabis των 20 mg μια φορά
την ημέρα
Ο γιατρός σας στη συνέχεια μπορεί να προσαρμόσει τη δόση σας ανάλογα με
την ανταπόκρισή σας στη θεραπεία.
Εάν είστε σε μακροχρόνια θεραπεία θα χρειαστεί να επισκέπτεστε το γιατρό
σας σε τακτά χρονικά διαστήματα για την επανεξέταση των δισκίων και των
συμπτωμάτων σας.
Παιδιά
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά.
Ασθενείς με ηπατικά προβλήματα
Πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας ο οποίος θα λάβει ιδιαίτερη μέριμνα
κατά την έναρξη της θεραπείας με Urabis και ενώ συνεχίζετε να λαμβάνετε
θεραπεία με Urabis.
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Urabis από την κανονική
Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση Urabis από την κανονική, ενημερώστε αμέσως το
γιατρό σας ή πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο. Πάρτε τη συσκευασία του φαρμάκου
μαζί σας.
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το Urabis
Εάν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση, πάρτε την μόλις τη θυμηθείτε. Εντούτοις,
εάν πλησιάζει η ώρα για την επόμενη δόση, μην πάρετε τη δόση που
παραλείψατε και συνεχίστε κανονικά ως συνήθως
Εάν ξεχάσετε να πάρετε το φάρμακό σας για περισσότερες από 5 ημέρες,
ενημερώστε το γιατρό σας προτού πάρετε κι άλλο φάρμακο
Μην πάρετε διπλή δόση (δυο δόσεις την ίδια ημέρα) για να αναπληρώσετε τη
δόση που ξεχάσατε.
Εάν σταματήσετε να παίρνετε το Urabis
Συνήθως θα ανακουφιστείτε από τα συμπτώματα πριν την πλήρη επούλωση του
έλκους. Είναι σημαντικό να μη σταματήσετε να παίρνετε τα δισκία
έως ότου σας το πει ο γιατρός σας.
4
Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος
ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και το Urabis μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες
ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες και βελτιώνονται χωρίς να
απαιτείται να σταματήσετε τη λήψη αυτού του φαρμάκου.
Σταματήστε να παίρνετε το Urabis και επισκεφτείτε αμέσως ένα
γιατρό εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω
ανεπιθύμητες ενέργειες – μπορεί να χρειαστείτε επείγουσα ιατρική
θεραπεία:
Αλλεργικές αντιδράσεις – τα σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν: ξαφνικό
πρήξιμο του προσώπου σας, δυσκολία στην αναπνοή ή χαμηλή αρτηριακή
πίεση που μπορεί να προκαλέσει λιποθυμία ή κατάρρευση
Συχνές λοιμώξεις, όπως πονόλαιμο ή υψηλή θερμοκρασία (πυρετός) ή
έλκη στο στόμα ή το φάρυγγά σας
Μώλωπες ή εύκολη αιμορραγία.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα
1.000 άτομα).
Σοβαρές φλύκταινες στο δέρμα ή πόνος ή έλκη στο στόμα και το φάρυγγά
σας.
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από
1 στα 10.000 άτομα).
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες:
Συχνές (επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα 10 άτομα)
Λοιμώξεις
Δυσκολία στον ύπνο
Κεφαλαλγία ή αίσθημα ζάλης
Βήχας, ρινική καταρροή ή πονόλαιμος (φαρυγγίτιδα)
Επιδράσεις στο στομάχι ή το έντερό σας, όπως πόνο στο στομάχι, διάρροια,
τυμπανισμός (μετεωρισμός), αίσθημα αδιαθεσίας (ναυτία), αδιαθεσία
(έμετος) ή δυσκοιλιότητα
Άλγος ή οσφυαλγία
Αδυναμία ή συμπτώματα γρίπης.
Όχι συχνές (επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα 100 άτομα)
Αίσθημα νευρικότητας ή υπνηλίας
Λοίμωξη του θώρακα (βρογχίτιδα)
Επώδυνοι και φραγμένοι κόλποι (κολπίτιδα)
Ξηροστομία
Δυσπεψία ή ρέψιμο
Δερματικό εξάνθημα ή ερυθρότητα
Πόνος στους μυς, στα πόδια ή αρθραλγία
Λοίμωξη της ουροδόχου κύστης (ουρολοίμωξη)
Θωρακικό άλγος
Ρίγη ή πυρετός
Μεταβολές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ήπαρ σας (εμφανίζονται
στις εξετάσεις αίματος)
5
Σπάνιες (επηρεάζουν λιγότερα από 1 στα 1.000 άτομα)
Απώλεια της όρεξης (ανορεξία)
Κατάθλιψη
Υπερευαισθησία (συμπεριλαμβάνει αλλεργικές αντιδράσεις)
Οπτική διαταραχή
Πόνος στο στόμα (στοματίτιδα) ή διαταραχή της γεύσης
Στομαχικές διαταραχές ή πόνος στο στομάχι
Ηπατικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων του κιτρινίσματος του
δέρματός σας και του λευκού των ματιών σας (ίκτερος)
Κνησμώδες εξάνθημα ή φλυκταινώδες δέρμα
Εφίδρωση
Προβλήματα στους νεφρούς
Αύξηση σωματικού βάρους
Μεταβολές στα λευκοκύτταρα (εμφανίζονται στις εξετάσεις αίματος), οι
οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε συχνές λοιμώξεις
Μείωση των αιμοπεταλίων του αίματος με αποτέλεσμα αιμορραγία ή
μώλωπες ευκολότερα από το συνηθισμένο.
Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες (μ η γνωστή ς συχνότητας)
Πρήξιμο στο στήθος στους άνδρες
Κατακράτηση υγρών
Χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα που μπορεί να προκαλέσουν κόπωση
και σύγχυση, μυϊκές δεσμιδώσεις, κρίσεις και κώμα
Ασθενείς που στο παρελθόν είχαν ηπατικά προβλήματα μπορεί πολύ
σπάνια να αποκτήσουν εγκεφαλοπάθεια (μια εγκεφαλική νόσος).
Αν βρίσκεστε σε θεραπεία με Urabis για περισσότερο από τρεις μήνες, είναι
πιθανό να μειωθούν τα επίπεδα μαγνησίου στο αίμα σας. Τα χαμηλά επίπεδα
μαγνησίου μπορεί να εκδηλωθούν ως κόπωση, ακούσιες μυϊκές συσπάσεις,
αποπροσανατολισμός, σπασμοί, ζάλη, αυξημένος καρδιακός ρυθμός. Αν έχετε
κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε το γιατρό σας
αμέσως. Τα χαμηλά επίπεδα μαγνησίου μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε μείωση
των επιπέδων καλίου ή ασβεστίου στο αίμα. Ο γιατρός σας μπορεί να
αποφασίσει τη διενέργεια τακτικών εξετάσεων αίματος για να παρακολουθεί τα
επίπεδα του μαγνησίου.
Μην ανησυχείτε από αυτήν τη λίστα των ανεπιθύμητων ενεργειών. Μπορεί να
μη σας παρουσιαστεί καμία από αυτές. Εάν εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη
ενέργεια μιλήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας
5. Πώς να φυλάσσεται το Urabis
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.
μ μ 25°C.Μη φυλάσσετε σε θερ οκρασία εγαλύτερη των
Μην ψύχετε.
Να μη χρησιμοποιείτε Urabis μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο
κουτί και στο φύλλο αλουμινίου της κυψέλης. Η ημερομηνία λήξης είναι η
τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.
Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα ή στα οικιακά
μαπορρί ατα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα
6
που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του
περιβάλλοντος.
6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το Urabis
Κάθε δισκίο Urabis 10 mg περιέχει 10 mg της δραστικής ουσίας νατριούχου
ραμπεπραζόλης.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Hydroxypropylcellulose (klucel EF), cellulose microcrystalline (Avicel), maize starch pregelatinized,
croscarmellose sodium, mannitol, magnesium oxide heavy, magnesium stearate, polyethylene glycol,
talc, titanium dioxide (E171), sodium carbonate, hydroxypropylmethylcellulose phthalate, diethyl
phthalate, yellow iron oxide (E172).
Κάθε δισκίο Urabis 20 mg περιέχει 20 mg της δραστικής ουσίας νατριούχου
ραμπεπραζόλης.
Τα άλλα συστατικά είναι:
Hydroxypropylcellulose (klucel EF), cellulose microcrystalline (Avicel), maize starch pregelatinized,
croscarmellose sodium, mannitol, magnesium oxide heavy, magnesium stearate, polyethylene glycol,
talc, titanium dioxide (E171), sodium carbonate, hydroxypropylmethylcellulose phthalate, diethyl
phthalate, yellow iron oxide (E172).
Εμφάνιση του Urabis και περιεχόμενο της συσκευασίας
Το Urabis 10 mg γαστροανθεκτικό δισκίο είναι ένα κίτρινο, υποκίτρινο,
στρογγυλό, αμφικυρτο δισκίο, 5.5 ± 0.2 mm σε διάμετρο και 2.9 ± 0.5 mm σε
πλάτος
Το Urabis 20 mg γαστροανθεκτικό δισκίο είναι ένα κίτρινο, υποκίτρινο,
στρογγυλό, αμφικυρτο δισκίο, 7.3 ± 0.2 mm σε διάμετρο και 4.1 ± 0.5 mm σε
πλάτος
Τα δισκία συσκευάζονται σε κυψέλες και διατίθενται σε μεγέθη συσκευασίας
που περιέχουν: 1, 5, 7, 14, 15, 25, 28, 30, 50, 56, 75, 98, 112 ή 120 δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ,
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δ.Τ.
ΝΑTURALIA A.E.
Παραγωγός:
ONE PHARMA ΒΙΟΜΗΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ.Τ. ONE PHARMA A.E.
60
ο
χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας,
Σχηματάρι Βοιωτίας, 32009
ΕΛΛΑΔΑ
7
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού
μ ( ) μ μ :Οικονο ικού Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
Ονομασία του Κράτους
Μέλους
Ονομασία του φαρμακευτικού
προϊόντος
Πορτογαλία
Razorol
Ελλάδα Urabis 10mg, 20mg γαστροανθεκτικά
δισκία
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
τον Ιουνιο 2015
8