1
Δ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
2
Δ : ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ERCIBA 30 mg μμ μ μ επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο δισκία
ERCIBA 60 mg μμ μ μ επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο δισκία
ERCIBA 90 mg μμ μ μ επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο δισκία
ERCIBA 120 mg μμ μ μ επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο δισκία
μΕτορικοξί πη
Δ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού
μ , μ μαρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρ ακο διότι περιλα βάνει ση αντικές
.πληροφορίες για σας
- . Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε
.ξανά
- , μ .Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
- μ . ΔΗ συνταγή γι αυτό το φάρ ακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας εν
μ . πρέπει να δώσετε το φάρ ακο σε άλλους Μπορεί να τους προκαλέσει
, μ μ μ μ .βλάβη ακό α και όταν τα συ πτώ ατά τους είναι ίδια ε τα δικά σας
- μ ,, Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια παρακαλείσθε να
μ μ . ενη ερώσετε το γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε
μ πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο
.οδηγιών χρήσης . 4Βλ παράγραφο .
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
1 ERCIBA Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
2 ERCIBAΤι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το
3 ERCIBAΠώς να πάρετε το
4 μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
5 ERCIBAΠώς να φυλάσσεται το
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
1. ERCIBA Τι είναι το και ποια είναι η χρήση του
- ERCIBA μ μ Το είναι ένα φάρ ακο της κατηγορίας των φαρ άκων που
μ COX-2. μονο άζονται εκλεκτικοί αναστολείς της Αυτά ανήκουν σε ία
μ μ μ μκατηγορία φαρ άκων που ονο άζονται η στεροειδή αντιφλεγ ονώδη
μ ( ).φάρ ακα ΜΣΑΦ
- ERCIBA μ μ ( μ ) Το βοηθά στη είωση του πόνου και του οιδή ατος φλεγ ονής στις
μ μ μ , μαρθρώσεις και τους ύες σε άτο α ε οστεοαρθρίτιδα ρευ ατοειδή
, . αρθρίτιδα αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και ουρική αρθρίτιδα
- To ERCIBA μ μ χρησι οποιείται επίσης για τη ικρής διάρκειας θεραπεία του
μ μ μ .έτριου πόνου ετά από οδοντιατρική χειρουργική επέ βαση
T o ;ι είναι η στεοαρθρίτιδα
H μ . οστεοαρθρίτιδα είναι ία πάθηση των αρθρώσεων Προέρχεται από τη
μ ( ) σταδιακή αποικοδό ηση του χόνδρου που προστατεύει τα άκρα επιφύσεις των
. μ ( μ ), , ,οστών Αυτό προκαλεί οίδη α φλεγ ονή πόνο ευαισθησία των αρθρώσεων
μ μ .δυσκα ψία και περιορισ ό κινητικότητας
T μ ;ι είναι η ρευ ατοειδής αρθρίτιδα
μ μ μ Η ρευ ατοειδής αρθρίτιδα είναι ία φλεγ ονώδης νόσος των αρθρώσεων που
μ μ . , μ , μ διαρκεί εγάλο χρονικό διάστη α Προκαλεί πόνο δυσκα ψία οίδη α και
.αυξάνει την απώλεια της κινητικότητας των αρθρώσεων που έχουν προσβληθεί
3
μ μ Μπορεί επίσης να προκαλέσει φλεγ ονή σε άλλα ση εία του
μ .σώ ατος
;Τι είναι η ουρική αρθρίτιδα
μ Η ουρική αρθρίτιδα είναι ία πάθηση από ξαφνικές υποτροπιάζουσες κρίσεις
, μ . πολύ επώδυνης φλεγ ονής και ερυθρότητα των αρθρώσεων Προκαλείται από
μ .την εναπόθεση εταλλικών κρυστάλλων στις αρθρώσεις
;Τι είναι η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
μ μ Η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα είναι ία φλεγ ονώδης νόσος της σπονδυλικής
μ .στήλης και των εγάλων αρθρώσεων
2. ERCIBA Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το
ERCIBAΜην πάρετε το
- μ σε περίπτωση αλλεργίας στην ετορικοξί πη ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα
μ ( 6).συστατικά αυτού του φαρ άκου αναφέρονται στην παράγραφο
- μ μ μσε περίπτωση αλλεργίας σε η στεροειδή αντιφλεγ ονώδη φάρ ακα
( ), μ μ μ COX-2ΜΣΑΦ συ περιλα βανο ένης της ασπιρίνης και των αναστολέων
( . μ , 4)βλ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες παράγραφος
- μ μ εάν έχετε πρόσφατα πεπτικό έλκος ή αι ορραγία στο στο άχι σας ή το
έντερο
- εάν έχετε σοβαρή ηπατική νόσο
- εάν έχετε σοβαρή νεφρική νόσο
- , μ ( . εάν είστε έγκυος ή σκοπεύετε να είνετε έγκυος ή θηλάζετε βλ Κύηση και
μ )θηλασ ός
- 16 εάν είστε ηλικίας κάτω των ετών
- μ , Crohn, εάν έχετε φλεγ ονώδη νόσο του εντέρου όπως νόσο του ελκώδη
κολίτιδα ή κολίτιδα
- μεάν ο γιατρός σας έχει διαγνώσει καρδιακά προβλή ατα
μ μ μ (μ συ περιλα βανο ένης της καρδιακής ανεπάρκειας έτριου ή σοβαρού
μ ), ( ) βαθ ού στηθάγχη θωρακικό άλγος ή εάν είχατε στο παρελθόν ένα
, μ μ (bypass),καρδιακό επεισόδιο χειρουργική επέ βαση παράκα ψης
( περιφερική αρτηριοπάθεια κακή κυκλοφορία στα πόδια ή στα κάτω άκρα
), λόγω στένωσης ή απόφραξης αρτηριών ή οποιουδήποτε είδους
( μ μ μ εγκεφαλικό επεισόδιο συ περιλα βανο ένου του ήπιου εγκεφαλικού
, μ TIA). μεπεισοδίου παροδικού ισχαι ικού επεισοδίου ή Η ετορικοξί πη
μ πορεί να αυξήσει λίγο τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου και
' μ εγκεφαλικού επεισοδίου και γι αυτό δεν πρέπει να χρησι οποιείται σ΄
μ αυτούς που έχουν ήδη καρδιακά προβλή ατα ή εγκεφαλικό επεισόδιο
- μ (εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση που δεν έχει ελεγχθεί ε θεραπεία να
μ μ ελέγξετε ε το γιατρό σας ή νοσοκό ο εάν δεν είστε σίγουροι ότι η πίεσή
)σας έχει ελεγχθεί επαρκώς
, μ μ Εάν πιστεύετε ότι κάποιο από τα παραπάνω σας αφορά η λα βάνετε τα δισκία
μ .έως ότου συ βουλευθείτε το γιατρό σας
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
μ ERCIBA :Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας προτού πάρετε το εάν
- μ μ .Έχετε ιστορικό στο αχικών αι ορραγιών ή ελκών
- , μ . . μ μ Έχετε αφυδάτωση προκαλού ενη π χ από παρατετα ένους έ ετους ή
4
.διάρροια
- μ .Έχετε οίδη α λόγω κατακράτησης υγρών
- Έχετε ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας ή οποιοδήποτε άλλου τύπου
μ .καρδιαγγειακού νοσή ατος
- μ . ERCIBA μ Έχετε ιστορικό αυξη ένης αρτηριακής πίεσης Το πορεί να
μ μ , αυξήσει σε ορισ ένα άτο α την αρτηριακή πίεση ιδιαίτερα σε υψηλές
δόσεις και ο γιατρός σας θα θελήσει να ελέγξει την πίεσή σας κατά
μ .διαστή ατα
- .Έχετε ιστορικό ηπατικής ή νεφρικής νόσου
- μ . ERCIBA Έχετε λάβει θεραπεία για κάποια λοί ωξη Το είναι δυνατόν να
μ .καλύψει ή να αποκρύψει τον πυρετό που είναι ένδειξη λοί ωξης
- μ .Είστε γυναίκα που προσπαθεί να είνει έγκυος
- μ ( . 65 ).Είστε ηλικιω ένοι δηλ άνω των ετών
- , . Έχετε διαβήτη υψηλή χοληστερόλη ή είστε καπνιστής Αυτές οι
μ .καταστάσεις πορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρδιακή νόσο
, Εάν δεν είστε σίγουροι ότι οποιοδήποτε από τα παραπάνω σας αφορά μιλήστε
μ ERCIBA ε το γιατρό σας πριν πάρετε μγια να αποφασισθεί εάν το φάρ ακο
.είναι κατάλληλο για σας
Το ERCIBA μ ενεργεί το ίδιο καλά σε ηλικιω ένους και νεότερους ενήλικες
. μ ( . 65 ), ασθενείς Εάν είστε ηλικιω ένοι δηλ άνω των ετών ο γιατρός σας θα θέλει
. Δνα σας κάνει ένα κατάλληλο έλεγχο εν
μ μ .απαιτείται αναπροσαρ ογή της δοσολογίας σε ηλικιω ένους ασθενείς
Παιδιά και έφηβοι
μ 16 .Μην δίνετε το φάρ ακο αυτό σε παιδιά και εφήβους κάτω των ετών
μ ERCIBAΆλλα φάρ ακα και
μ μ , Ενη ερώστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας εάν παίρνετε έχετε πρόσφατα
μ μ .πάρει ή πορεί να πάρετε άλλα φάρ ακα
, μ μ , Ιδιαιτέρως εάν λα βάνετε κάποιο από τα ακόλουθα φάρ ακα ο γιατρός σας
μ μ πορεί να θέλει να σας παρακολουθήσει για να ελέγξει εάν το φάρ ακο σας είναι
, μ ERCIBA:κατάλληλο όλις αρχίσετε να παίρνετε
- μ μ ( ), φάρ ακα που αραιώνουν το αί α αντιπηκτικά όπως βαρφαρίνη
- μ ( )ριφα πικίνη αντιβιοτικό
- μ ( μ μ εθοτρεξάτη φάρ ακο που χρησι οποιείται για την καταστολή του
μ μ μανοσοποιητικού συστή ατος και συχνά χρησι οποιείται στην ρευ ατοειδή
)αρθρίτιδα
- μ μ φάρ ακα που χρησι οποιούνται για να βοηθήσουν στον έλεγχο της υψηλής
μαρτηριακής πίεσης και της καρδιακής ανεπάρκειας και ονο άζονται
. . ,αναστολείς ΜΕΑ και ανταγωνιστές της αγγειοτασίνης π χ εναλαπρίλη
μ , ρα ιπρίλη λοζαρτάνη και βαλσαρτάνη
- ( μ μ μ λίθιο φάρ ακο που χρησι οποιείται στη θεραπεία ορισ ένων τύπων
)κατάθλιψης
- (water tablets)διουρητικά
- μ ( μ μ κυκλοσπορίνη ή τακρόλι ους φάρ ακα που χρησι οποιούνται για την
μ ) καταστολή του ανοσοποιητικού συστή ατος
- ( μ μ διγοξίνη φάρ ακο που χρησι οποιείται για την καρδιακή ανεπάρκεια και
μ )τον άτακτο καρδιακό ρυθ ό
- μ ( μ μ ) ινοξιδίλη φάρ ακο που χρησι οποιείται στη θεραπεία της υπέρτασης
5
- μ μ μ ( μ μ )σαλβουτα όλη δισκία ή πόσι ο διάλυ α φάρ ακο για το άσθ α
- μ από του στό ατος αντισυλληπτικά
- μθεραπεία υποκατάστασης ορ ονών
- , μ μ ασπιρίνη ο κίνδυνος για στο αχικά έλκη είναι εγαλύτερος εάν
μ ERCIBA μ λα βάνεται ταυτόχρονα ε ασπιρίνη
ERCIBA μ μ μ μτο πορεί να λα βάνεται ταυτόχρονα ε ασπιρίνη σε χα ηλές
. μ μ δόσεις Εάν λα βάνετε ήδη χα ηλή δόση ασπιρίνης για την πρόληψη
, καρδιακών προσβολών ή εγκεφαλικού επεισοδίου δεν θα πρέπει να
μ διακόψετε τη λήψη ασπιρίνης χωρίς να συ βουλευτείτε τον γιατρό
. σας
μ μ δεν πρέπει να λα βάνετε εγάλες δόσεις ασπιρίνης ή άλλα
μ μ μ ERCIBA.αντιφλεγ ονώδη φάρ ακα ενώ λα βάνετε
ERCIBA μ Το ε τροφές και ποτά
ERCIBA μ μΗ έναρξη της δράσης του πορεί να επιτευχθεί ταχύτερα όταν λα βάνεται
.χωρίς τροφή
μ Κύηση και θηλασ ός
Δ ERCIBA . εν πρέπει να παίρνετε δισκία κατά τη διάρκεια της κύησης Εάν είστε ή
μ μ , μ μ νο ίζετε ότι είστε έγκυος ή σκοπεύετε να είνετε έγκυος ην λα βάνετε αυτά τα
. μ μ μ δισκία Εάν είνετε έγκυος στα ατήστε να λα βάνετε τα δισκία και
μ . μ συ βουλευτείτε το γιατρό σας Συ βουλευθείτε το γιατρό
.σας εάν δεν είστε σίγουροι ή χρειάζεσθε περισσότερες οδηγίες
Δ ERCIBA . εν είναι γνωστό εάν το απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα Εάν
, μ θηλάζετε ή σκοπεύετε να θηλάσετε συ βουλευθείτε το γιατρό σας πριν πάρετε το
ERCIBA. μ ERCIBA .Εάν λα βάνετε δεν πρέπει να θηλάζετε
, μ μ Εάν είσθε έγκυος ή θηλάζετε νο ίζετε ότι πορεί να είσθε έγκυος ή σχεδιάζετε
, μ μ να αποκτήσετε παιδί ζητήστε τη συ βουλή του γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας
μ .προτού πάρετε αυτό το φάρ ακο
μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανών
μ μΖάλη και υπνηλία έχουν αναφερθεί σε ορισ ένους ασθενείς που λα βάνουν
ERCIBA.
.Μην οδηγείτε εάν παρουσιάσετε ζάλη ή υπνηλία
μ μ Μην χρησι οποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία ή ηχανές εάν παρουσιάσετε ζάλη ή
.υπνηλία
3. ERCIBAΠώς να πάρετε το
μ μ μ Πάντοτε να παίρνετε το φάρ ακο αυτό αυστηρά σύ φωνα ε τις οδηγίες του
μ . μ , γιατρού ή του φαρ ακοποιού σας Εάν έχετε α φιβολίες ρωτήστε τον γιατρό ή
μ .τον φαρ ακοποιό σας
μ ERCIBA μ , μ μ . ERCIBAΝα λα βάνετε τα δισκία από το στό α ια φορά την η έρα Το
μ μ μ .πορεί να λα βάνεται ε ή χωρίς τροφή
μ μ μ μ Να ην λα βάνετε εγαλύτερη από τη συνιστώ ενη δόση για την κατάστασής
. σας Ο γιατρός σας θα θέλει από καιρό σε καιρό να συζητάτε για τη θεραπεία
6
. μ μ σας Είναι ση αντικό να παίρνετε την χα ηλότερη δόση που ελέγχει τον πόνο σας
ERCIBA μ μ και δεν πρέπει να λάβετε για εγαλύτερο διάστη α από ότι είναι
. μ απαραίτητο Αυτό συ βαίνει διότι ο κίνδυνος καρδιακών και εγκεφαλικών
μ μ μ , , μ μεπεισοδίων πορεί να αυξηθεί ε παρατετα ένη θεραπεία ιδιαίτερα ε εγάλες
. δόσεις
Οστεοαρθρίτιδα
μ 30 mg, μ μ , 60 mg μΗ συνιστώ ενη δόση είναι ία φορά την η έρα που αυξάνεται σε ία
μφορά την η έρα
.εάν είναι απαραίτητο
μ Ρευ ατοειδής αρθρίτιδα
μ 90 mg μ μ .Η συνιστώ ενη δόση είναι ία φορά την η έρα
Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα
μ 90 mg μ μ .Η συνιστώ ενη δόση είναι ία φορά την η έρα
Καταστάσεις οξέος πόνου
μ μ μ Η ετορικοξί πη πρέπει να χρησι οποιείται όνο κατά τη διάρκεια του οξέος
.πόνου
Ουρική αρθρίτιδα
μ 120 mg μ μ , Η συνιστώ ενη δόση είναι ία φορά την η έρα η οποία πρέπει να
μ μ λα βάνεται όνο κατά τη
μ 8 μ .διάρκεια του οξέος πόνου που περιορίζεται στο έγιστο θεραπείας η ερών
μ μ Μετεγχειρητικός πόνος ετά από οδοντιατρική χειρουργική επέ βαση
μ 90 mg μ μ , μΗ συνιστώ ενη δόση είναι ία φορά την η έρα που περιορίζεται στο έγιστο
3 μ .θεραπείας η ερών
μ μ μΆτο α ε ηπατικά προβλή ατα
- , Εάν έχετε ήπια ηπατική νόσο δεν θα πρέπει να λάβετε περισσότερο από
60 mg μ .η ερησίως
- Εάν έχετε μέτρια , ηπατική νόσο δεν πρέπει να λάβετε περισσότερο από 30
mg μη ερησίως.
Χρήση σε παιδιά και εφήβους
ERCIBA μ Τα δισκία δεν πρέπει να λα βάνονται από παιδιά ή εφήβους ηλικίας κάτω
16 .των ετών
μ ERCIBA Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση από την κανονική
.Μην πάρετε περισσότερα δισκία από ότι σας συνταγογράφησε ο γιατρός σας
ERCIBA, μ Εάν πήρατε περισσότερα δισκία πρέπει α έσως να ζητήσετε ιατρική
.βοήθεια
ERCIBAΕάν ξεχάσετε να πάρετε το
μ μ ERCIBA Είναι ση αντικό να λα βάνετε το όπως έχει συνταγογραφηθεί από το
. μ , μ γιατρό σας Εάν ξεχάσετε να πάρετε ία δόση συνεχίστε ε το κανονικό σας
μ μ μ . δοσολογικό σχή α την επό ενη η έρα Μην πάρετε διπλή δόση για να την
.καλύψετε τη δοσολογία που ξεχάσατε
μ Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά ε τη χρήση αυτού του
μ , μ .φαρ άκου ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρ ακοποιό σας
7
4. μ Πιθανές ανεπιθύ ητες ενέργειες
μ , μ μ Όπως όλα τα φάρ ακα έτσι και αυτό το φάρ ακο πορεί να προκαλέσει
μ .ανεπιθύ ητες ενέργειες αν και δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους
μ Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από αυτά τα ση εία πρέπει να
μ ERCIBA μ μ στα ατήσετε το και να επικοινωνήσετε α έσως ε το γιατρό
:σας
- , , μ μ δύσπνοια θωρακικά άλγη ή ε φάνιση οιδή ατος στους αστραγάλους ή
επιδείνωσή του
- μ μ μ ( ) κιτρίνισ α του δέρ ατος και των οφθαλ ών ίκτερος μαυτά είναι ση εία
μ ηπατικών προβλη άτων
- μ μ μσοβαρός ή συνεχό ενος στο αχικός πόνος ή τα κόπρανα γίνονται αύρα
- μ μ μ μαλλεργική αντίδραση που πορεί να συ περιλα βάνει δερ ατικά
μ μ , ,προβλή ατα όπως έλκη ή φλύκταινες ή οίδη α του προσώπου των χειλιών
μ μ της γλώσσας ή του λαι ού που πορεί να προκαλέσει δυσκολία στην
αναπνοή
μ Η συχνότητα των πιθανών ανεπιθύ ητων ενεργειών που παρατίθενται παρακάτω
μ μ :ορίζεται χρησι οποιώντας την ακόλουθη σύ βαση
: μ 1 10 μΠολύ συχνές πορεί να επηρεάσουν περισσότερα από στα άτο α
: μ 1 10 μΣυχνές πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
:Όχι συχνές μ 1 100 μπορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
: μ 1 1.000 μΣπάνιες πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
: μ 1 10.000 μΠολύ σπάνιες πορεί να επηρεάσουν έως στα άτο α
Πολύ συχνές
- στομαχικός πόνος
Συχνές
- ξηρό φατνίο (φλεγμονή και πόνος μετά από εξαγωγή δοντιού)
- πρήξιμο ποδιών και/ή κάτω άκρων λόγω κατακράτησης υγρών (οίδημα)
- ζάλη, κεφαλαλγία
- αίσθημα παλμών (ταχυκαρδία ή αρρυθμία), ακανόνιστος καρδιακός
ρυθμός (αρρυθμία),
- αυξημένη αρτηριακή πίεση
- συριγμός ή δυσκολία στην αναπνοή (βρογχοσπασμός)
- δυσκοιλιότητα, αέρια, γαστρίτιδα (φλεγμονή του βλεννογόνου του
στομάχου), οπισθοστερνικός καύσος, διάρροια, δυσπεψία/στομαχική
δυσφορία, ναυτία, αίσθημα ασθένειας (έμετος), φλεγμονή του
οισοφάγου, στοματικά έλκη
- αλλαγές στον αιματολογικό έλεγχο σχετικά με το ήπαρ
- μώλωπες
- αδυναμία και κόπωση, ασθένεια παρόμοια με τη γρίπη
Όχι συχνές
- γαστρεντερίτιδα (φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα που
περιλαμβάνει τόσο το στομάχι όσο και το λεπτό έντερο/στομαχική
διαταραχή), λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, λοίμωξη
του ουροποιητικού συστήματος
8
- μειωμένος αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, μειωμένος αριθμός των
λευκών αιμοσφαιρίων, μειωμένος αριθμός των αιμοπεταλίων
- υπερευαισθησία (αλλεργική αντίδραση συμπεριλαμβανομένης της
κνίδωσης που μπορεί να είναι αρκετά σοβαρή, ώστε να απαιτηθεί άμεσα
ιατρική βοήθεια)
- αυξήσεις ή μειώσεις της όρεξης, αύξηση βάρους
- άγχος, κατάθλιψη, μείωση της νοητικής οξύτητας; βλέπει, αισθάνεται
και ακούει πράγματα που δεν υπάρχουν (ψευδαισθήσεις)
- μεταβολές στη γεύση, δυσκολία στον ύπνο, αιμωδία ή μυρμηκίαση,
υπνηλία
- θολή όραση, ερεθισμός των οφθαλμών και ερυθρότητα
- εμβοές ώτων, ίλιγγος (αίσθημα στροβιλίσματος ενώ το σώμα είναι
σταθερό)
- μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός ολπική μαρμαρυγή), γρήγορος
καρδιακός ρυθμός, καρδιακή ανεπάρκεια, αίσθημα σφιξίματος, πίεσης ή
βάρους στο θώρακα (στηθάγχη), καρδιακό επεισόδιο
- έξαψη, εγκεφαλικό επεισόδιο, ήπιο εγκεφαλικό επεισόδιο (παροδικό
ισχαιμικό επεισόδιο), σοβαρή αύξηση της αρτηριακής πίεσης, φλεγμονή
των αιμοφόρων αγγείων
- βήχας, δύσπνοια, αιμορραγία μύτης
- στομαχικός ή εντερικός τυμπανισμός, αλλαγές στην εντερική κίνηση,
ξηροστομία, στομαχικό έλκος, φλεγμονή του επιθηλίου του στομάχου
που μπορεί να γίνει σοβαρή και να οδηγήσει σε αιμορραγία, σύνδρομο
ευερέθιστου εντέρου, φλεγμονή στο πάγκρεας
- οίδημα του προσώπου, δερματικό εξάνθημα ή κνησμός του δέρματος,
ερυθρότητα του δέρματος
- μυϊκή κράμπα/σπασμός, μυϊκός πόνος/δυσκαμψία
- αυξημένα επίπεδα καλίου στο αίμα, αλλαγές στους ελέγχους αίματος ή
ούρων σχετικά με τους νεφρούς, σοβαρά νεφρικά προβλήματα
- θωρακικό άλγος
Σπάνιες
- αγγειοοίδημα (αλλεργική αντίδραση οίδημα του προσώπου, των χειλιών,
της γλώσσας, και/ή του λαιμού, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία
στην αναπνοή ή την κατάποση, που μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές,
ώστε να απαιτηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια)/αναφυλακτικές
/αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταπληξίας
(σοβαρή αλλεργική αντίδραση που απαιτεί άμεση ιατρική βοήθεια)
- σύγχυση, ανησυχία
- ηπατικά προβήματα (ηπατίτιδα)
- χαμηλά επίπεδα νατρίου στο αίμα
- ηπατική ανεπάρκεια, κιτρινισμά του δέρματος και/ή των οφθαλμών
(ίκτερος)
- σοβαρές δερματικές αντιδράσεις
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύ ητη ενέργεια ενη ερώστε τον γιατρό ή τον
μ . μ φαρ ακοποιό σας Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύ ητη ενέργεια που δεν
. αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης Μπορείτε επίσης να αναφέρετε
μ , μ μ :ανεπιθύ ητες ενέργειες απευθείας έσω του εθνικού συστή ατος αναφοράς
μ μ , 284 GR-15562 , , : +Εθνικός Οργανισ ός Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ
30 21 32040380/337, : + 30 21 06549585, : http://www.eof.gr. Φαξ Ιστότοπος Μέσω της
μ μ αναφοράς ανεπιθύ ητων ενεργειών πορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή
μ μ .περισσότερων πληροφοριών σχετικά ε την ασφάλεια του παρόντος φαρ άκου
9
5. Πώς φυλάσσεται το ERCIBA
μ μ Το φάρ ακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε έρη που δεν το βλέπουν και δεν το
.φθάνουν τα παιδιά
μ μ μ μ μ μ Να η χρησι οποιείτε αυτό το φάρ ακο ετά την η ερο ηνία λήξης που
μ αναφέρεται στο κουτί ετά το EXP. μ μ μΗ η ερο ηνία λήξης είναι η τελευταία η έρα
μ .του ήνα που αναφέρεται εκεί
μ μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερ οκρασίας για
. την φύλαξή του
.Φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία
μ . Μην πετάτε φάρ ακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια Ρωτείστε το
μ μ μ .φαρ ακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρ ακα που δεν χρησι οποιείτε πια
μ .Αυτά τα έτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος
6. μ Περιεχό ενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το ERCIBA
ERCIBA
30
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
- μ . μμ μ μΗ δραστική ουσία είναι η ετορικοξί πη Κάθε επικαλυ ένο ε λεπτό υ ένιο
δισκίο περιέχει
30 mg μ .ετορικοξί πη
ERCIBA
60
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
- μ . μμ μ μΗ δραστική ουσία είναι η ετορικοξί πη Κάθε επικαλυ ένο ε λεπτό υ ένιο
δισκίο περιέχει
60 mg μ .ετορικοξί πη
ERCIBA
90
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
- μ . μμ μ μΗ δραστική ουσία είναι η ετορικοξί πη Κάθε επικαλυ ένο ε λεπτό υ ένιο
δισκίο περιέχει
90 mg μ .ετορικοξί πη
ERCIBA
120
mg
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία:
- μ . μμ μ μΗ δραστική ουσία είναι η ετορικοξί πη Κάθε επικαλυ ένο ε λεπτό υ ένιο
δισκίο περιέχει
120 mg μ .ετορικοξί πη
- Τα άλλα συστατικά είναι:
- : (Πυρήνας δισκίου Μικροκρυσταλλική Κυτταρίνη E460), Όξινο
, ( ), μ , Φωσφορικό Ασβέστιο Άνυδρο Νατριούχος Κροσκαρ ελόζη Στεατικό
(Μαγνήσιο E470b)
- : Επικάλυψη δισκίου
Για 30
mg
, 60
mg
, 120
mg
:
Πολυβινυλική Αλκοόλη (E1203), Διοξείδιο
του Τιτανίου (E171), Μονοστεατική Γλυκερόλη (E471), Λάκα
αργιλούχου ινδικοκαρμίνιου (E132), Κίτρινο Οξείδιο του Σιδήρου
(E172), Τάλκη (E553b), Λαουρυλοθειικό Νάτριο.
Για 90
mg
:
Πολυβινυλική Αλκοόλη (E1203), Διοξείδιο του Τιτανίου
(E171), Μονοστεατική Γλυκερόλη (E471), Τάλκη (E553b),
Λαουρυλοθειικό Νάτριο.
10
μ Ε φάνιση του ERCIBA μ και περιεχό ενο της συσκευασίας
Τα δισκία ERCIBA :διατίθενται σε τέσσερις περιεκτικότητες
Δ 30 mg μ μ - μμ μ μ , μισκία χρώ ατος πλε πράσινου επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο σε σχή α
μ , μ ,ήλου α φίκυρτα
μ μ μ μ “30” ε ση ειω ένο στη ία πλευρά το μ 5,8 ε διαστάσεις mm x 5,9 mm ± 7,5%.
Δ 60 mg μ ισκία χρώ ατος σκούρου πράσινου μμ μ μ , επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο σε
μ μ , μ , μ μ μ μ “60” σχή α ήλου α φίκυρτα ε ση ειω ένο στη ία πλευρά το μ 7,1ε διαστάσεις
mm x 7,3 mm ± 7,5%.
Δ 90 mg μ ισκία χρώ ατος λευκού μμ μ μ , μ μ ,επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο σε σχή α ήλου
μ , μ μ μ μ “90” α φίκυρτα ε ση ειω ένο στη ία πλευρά το μ 8,1 ε διαστάσεις mm x 8,3 mm ±
7,5%.
Δ 120 mg μ ισκία χρώ ατος ανοιχτού πράσινου μμ μ μ , επικαλυ ένα ε λεπτό υ ένιο σε
μ μ , μ , μ μ μ μ “120” σχή α ήλου α φίκυρτα ε ση ειω ένο στη ία πλευρά το μ 8,9ε διαστάσεις
mm x 9,2 mm ± 7,5%.
Βlisters αλουμινίου (alu-alu)
Συσκευασίες:
30 mg: 2, 7, 14, 20, 28, 49 δισκία ή πολλαπλές συσκευασίες που περιέχουν 98
(2 συσκευασίες των 49) δισκία, 2 x 1, 7 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 49 x 1 δισκία
ή πολλαπλές συσκευασίες που περιέχουν 98 x 1 (2 συσκευασίες των 49) δισκία
σε διάτρητα blister μονάδων δόσης.
60 mg, 90 mg και 120 mg: 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 δισκία ή
πολλαπλές συσκευασίες που περιέχουν 98 (2 συσκευασίες των 49) δισκία, 2 x
1, 5 x 1, 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 84 x 1, 100 x 1 δισκία
ή πολλαπλές συσκευασίες που περιέχουν 98 x 1 (2 συσκευασίες των 49) δισκία
σε διάτρητα blister μονάδων δόσης.
Συσκευασίες των 5 x 1, 50 x 1 ή 100 x 1 δισκίων σε διάτρητα blister μονάδων
δόσης.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός
ELPEN A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
. 95, 190 09 μ Λεωφ Μαραθώνος Πικέρ ι Αττικής
μ Αυτό το φαρ ακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του
μΕυρωπαϊκού Οικονο ικού
( ) μ μ :Χώρου ΕΟΧ ε τις ακόλουθες ονο ασίες
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις
11