: Φύλλο οδηγιών χρήσης Πληροφορίες για τον ασθενή
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
TADALAFIL/SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
TADALAFIL/SANDOZ 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
TADALAFIL/SANDOZ 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν
αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει
σημαντικές πληροφορίες για σας.
     
.
  !"# 
$"#%# ## Δ
μ .       #   &  #!
#"#" "%"#

 #  %"!"
 "#   μ'  #  #% %  % 
.          ( 
4. 
:Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών
)*+,-,.,/0.12,3-45# 
6*  7  +,-,.,/0.12,3-45
89 +,-,.,/0.12,3-45
:9% %"
;9+,-,.,/0.12,3-45
<9"##  
1. Τι είναι το TADALAFIL/SANDOZ και ποια είναι η χρήση του
* +,-,.,/0.12,3-45   #    
#  " " "#  "7  
 ;
Τα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο TADALAFIL/SANDOZ2,5 mg, 5
mg, 10 mg και 20 mg" % #
" στυτική δυσλειτουργία '      "  
   #    #  #
 * +,-,.,/0.12,3-45   %  
"#  #   #  #   
##& #
+,-,.,/0.12,3-45%" 
  !      "     *
 "#*+,-,.,/0.12,3-45
%%#"#
1
"% +,-,.,/0.12,3-45 #"
##%  ""
# !# %# "#
#
Τα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο TADALAFIL/SANDOZ 5 mg
"    %   #  " " "
 7""## "7καλοήθους
υπερπλασίας του προστάτη'" 
" "  # * " " " # 
  !  %" "  # # # 
 #  ! #" #   * TADALAFIL1SANDOZ
"!#"!  #
  #    "   "  " " 
#%   *TADALAFIL1SANDOZ %
" ")=6""
% 
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το TADALAFIL/SANDOZ
Μην πάρετε το TADALAFIL/SANDOZ:
        
#"#> <?
  "#      " 
   7    " ' "
"# >@A?    %   %
>@%## A?* TADALAFIL1SANDOZ%
"#   "
 μ .  #   
## % #
BC"## 
 #<"##
# 
  " #  > ? " " D
# 
  "  %       "
#"# # %>NAION?"#
 @%"#"A
 μ  
'  "#    %   "# #
  >D #   "? #
%""# "#   > D # 
 "!  %"? E  PDE;!   
TADALAFIL1SANDOZ!        #
   "# μ     
μ .     
Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
TADALAFIL/SANDOZ.' %%      
2
9  #   % # 
μ μ % ## %  #      #
. μ       ## % %     
. 
 "   #%      " #
 #"" "   " 5 mgF #% #%    
### " " "!
%##  
% " TADALAFIL1SANDOZ #%   *
TADALAFIL1SANDOZ% ## 
9 #!"F
 ##">%"
"?
 ""> "?
"> #""?
μ #      
 %   
. %  
G     TADALAFIL1SANDOZ  7  % 

 %# " 
"" ## 
>7# #"?
μ μ ,   %         %   
μ    D 
TADALAFIL/SANDOZ μ μ .#   #    
CIALIS TADALAFIL/SANDOZ .* #     #
Παιδιά και έφηβοι
TADALAFIL/SANDOZ  #      #  #
18 .#  
Άλλα φάρμακα και TADALAFIL/SANDOZ
μ , μ            
μ .    #
& TADALAFIL1SANDOZ"
E""#"   TADALAFIL1SANDOZ" 
  #%TADALAFIL1SANDOZ μ   
μ μ :   #      
3
= # >"    %   #
 " " # 7"
#%   ?
"#D# 

;= >" % 
#%   ?
"# ###7>% "#?
# % "AIDS
HIV
! H # #"7  > "#
"#?
" #!%"#!#%"##7
% #
Το TADALAFIL/SANDOZ με ποτό και οινοπνευματώδη
9#" #  
8 E " #  "      # 
+,-,.,/0.12,3-45#%  ""  #
"  
Γονιμότητα
I# %  %#""  "
  I "  %# "  " E
  %D"
μ μ μΟδήγηση και χειρισ ός ηχανη άτων
J  +,-,.,/0.12,3-45##"
7 ### 
"
TADALAFIL/SANDOZ Το περιέχει λακτόζη
    #  #! "    
"#
3. Πώς να πάρετε το TADALAFIL/SANDOZ
9   "##  
 " " 
"#     "!    
"# 
*#+,-,.,/0.12,3-45 ""*
# %    #  " "   * #
+,-,.,/0.12,3-45)CKL#6CKL" 

$ # # "   # #  
#            7    
4
TADALAFIL1SANDOZ!  # " #
>  #"C!CMN"?!
#7#
Για τη θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας
Ευέλικτη δοσολογία, κατόπιν ανάγκης, χρησιμοποιώντας τα
δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 10 mg ή 20 mg:
$"  D #)C mg   
#' " 
"" 6C mg*#
TADALAFIL1SANDOZ "
&     # +,-,.,/0.12,3-45  8C
     #* +,-,.,/0.12,3-45
" #% "#"#8<"
D#
*+,-,.,/0.12,3-45)CKL#6CKL 7D 
 "##
#%"
Δόση μία φορά την ημέρα, χρησιμοποιώντας τα δισκία
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 2,5 mg ή 5 mg:
O""" TADALAFIL1SANDOZ   
  # !  % #!    
#"##6:"$"
"+,-,.,/0.1SANDOZ" "
  #   #  
"
$" D # ; mg " 
"       " E   "  
"6!;KL" #
TADALAFIL1SANDOZ'%%#6!;KL
& +,-,.,/0.12,3-45  ""
"#"%TADALAFIL1SANDOZ
 #"##%  
""# !# %# 
"##
$##"  ##
Για τη θεραπεία της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη,
χρησιμοποιώντας τα δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 5 mg:
$D#;KL""  
"
#%   ##!
 "#;KL""
& +,-,.,/0.12,3-45  ""
5
μ TADALAFIL/SANDOZ Εάν πάρετε εγαλύτερη δόση από την κανονική
 # "    &   "  %"
   :
TADALAFIL/SANDOZΕάν ξεχάσετε να πάρετε το
' TADALAFIL12,3-45""! 
 " "  %"%  "      
    #    G    
TADALAFIL12,3-45  ""
 #""#!
"# 
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
μ , μ μ O     #  #    #   #
μ , . %    #  7    % 
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ανεπιθύμητες
ενέργειες σταματήστε να παίρνετε αυτό το φάρμακο και ζητήστε
αμέσως ιατρική βοήθεια:
# " "%">
!"  ))CC"?
%="" "#
7"#" >!" 
 ))CC"?
"# % "D
+,-,.,/0.12,3-45> !"  )
)CCC"?
 "! #
 :!%  ""
 > !"  
))CCC"?
P %" %F
Συχνές >"  ))C"?
κεφαλαλγία!!"! # !D
 !#"# D
Όχι συχνές>"  ))CC"?
7!"# !%"%!%>"?!
"!%! "!# !
"!% # "!
##%"!"# !""
# !#"!! "
! #%"# 
Σπάνιες>"  ))CCC"?
6
 %"! "# # ""!"!
###"!" #!%"
>#"###" "?!
" ! " "#"

J# ###  %
   TADALAFIL1SANDOZE  
 Q ## % 
"#
&#! """ #
"!% 
Κάποιες επιπρόσθετες σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες%#
 +,-,.,/0.12,3-45 
##"' "F
"#!"  !# 
# "  #"!"#
%"!#   "
"!"##%"!%#
##%
R %# S; "
TADALAFIL1SANDOZG %# 
<; "
μ Αναφορά ανεπιθύ ητων ενεργειών
μ , μ   #   %       
μ . μ  #   '  #  #% %  %    
.      
μ , μ &       %    %  
μ : μ μ , 284, %#    %# E   # &
GR-15562 , . : + 30 21 32040380/337, : + 30 21 06549585, T '% * 
: U  http://www.eof.gr. μ &    %  
μ μ   %     # 
μ .    #
5. Πώς να φυλάσσετε το TADALAFIL/SANDOZ
μ μ *  #             #  
.%  
μ μ μ μ μ μ V       #      
μ « » μ «EXP».    #   W$X$ #  #D   $
μ μ μ μ .           #
*"## Y %#

7
μ μ .&   #       ##   
μ μ Z   #          #  
μ . μ    '   % %   
. 
6. μ Περιεχό ενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες
Τι περιέχει το TADALAFIL/SANDOZ
TADALAFIL1SANDOZ6!;mg# #""" "
. $ #   
J%# 6!;mg
TADALAFIL1SANDOZ;mg# #""" "
$#
J%# ;mg
TADALAFIL1SANDOZ)Cmg# #""" "
$#
J%# )Cmg
TADALAFIL1SANDOZ6Cmg# #""" "
$#
J%# 6Cmg
*#F
:Πυρήνας δισκίου
&Q##7
W%Y#
9K=)6
J >* B?
I#"#
Υμένιο επικάλυψης:
9##
9%#88;C
G>E)S)?
*#
E#>E)S6?
Εμφάνιση του TADALAFIL/SANDOZ και περιεχόμενα της συσκευασίας
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
[  # "!  "!  #"" "
"#  ;mm"I" ""
@6;A##% 
TADALAFIL/SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
8
[  # "!  "!  #"" " "
#  Mx:mmI" ""@;A##%
 
TADALAFIL/SANDOZ 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
[  # "!  "!  #"" " "
#  ))\SKKI" "# !""@)A
 #"@CA # $
##%*#" 

TADALAFIL/SANDOZ 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
[  # "!  "!  #"" " "
#  ):\MKKI" "# !""@6A
    #  # "  @CA    
#  $    #  #% * # "  

Al=OPA1Al1PVC=#D"="
PVC1ACLAR1PVC=#D"
PVC1ACLAR1PVdC1PVC=#D"
&%#F
TADALAFIL/SANDOZ 2,5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
6M# #""" "
TADALAFIL/SANDOZ 5 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
):!6M!M:# #""" "
TADALAFIL/SANDOZ 10 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
:!)6!6:!8<!:M# #""" "
TADALAFIL/SANDOZ 20 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
6!:!M!)6!6:!8<!:M!;<# #""" "
& "###
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός
J##
2]^_`abc]dK]efghie]jk__
lfd`mno`m];S
2j=)CCC.pgqjp]^]
I
9
.fobc]dK]efghie]jk__!
lfd`mno`m]gjie];S!
);6<.pgqjp]^]!
I
b.0l,rdm]hko]_``>b.0l,sd`]hi].h_?!
bdij]aq]dg^]/ijit`mie]6;!
9
5]Ldfq!
J
Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν είναι εγκεκριμένο στα Κράτη Μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις παρακάτω ονομασίες:
E

+]_]j]uj2]^_`ah]qjfh6!;KL!ujK`Kcgj_fh]qjfhhf^
+]_]j]uj2]^_`ah]qjfh;KL!ujK`Kcgj_fh]qjfhhf^
+]_]j]uj2]^_`ah]qjfh)CKL!ujK`Kcgj_fh]qjfhhf^
+]_]j]uj2]^_`ah]qjfh6CKL!ujK`Kcgj_fh]qjfhhf^
v"
+]_]rwx,.
y
6!;KL/ijKh]qjfhhf^
+]_]rwx,.
y
;KL/ijKh]qjfhhf^
+]_]rwx,.
y
)CKL/ijKh]qjfhhf^
+]_]rwx,.
y
6CKL/ijKh]qjfhhf^
Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά
στις ΜΜ/ΕΕΕΕ.
10