ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PRIMPERAN
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
Υδροχλωρική μετοκλοπραμίδη 10 mg (ανά φύσιγγα των 2 ml)
Χορήγηση από το στόμα
Σιρόπι: Υδροχλωρική μετοκλοπραμίδη 5 mg/5ml
Δισκία: Υδροχλωρική μετοκλοπραμίδη 10 mg/tab
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
Ενέσιμο διάλυμα
Χορήγηση από το στόμα
Σιρόπι
Δισκίο
Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσες δόσεις.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
Πληθυσμός ενηλίκων
Το Primperan ενδείκνυται σε ενήλικες για:
- Την πρόληψη της μετεγχειρητικής ναυτίας και του εμέτου (PONV)
- Τη συμπτωματική θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας και του
εμέτου που προκαλούνται από οξεία ημικρανία
- Την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από ακτινοθεραπεία (RINV).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Primperan ενδείκνυται σε παιδιά (1-18 ετών) για:
- Την πρόληψη της καθυστερημένης ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία
(CINV) ως επιλογή δεύτερης γραμμής
- Την αντιμετώπιση της επιβεβαιωμένης μετεγχειρητικής ναυτίας και του εμέτου (PONV) ως επιλογή
δεύτερης γραμμής
Χορήγηση από το στόμα
Πληθυσμός ενηλίκων
Το Primperan ενδείκνυται σε ενήλικες για:
- Την πρόληψη της καθυστερημένης ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία
(CINV)
- Την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από ακτινοθεραπεία (RINV)
- Τη συμπτωματική θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας και του
εμέτου που προκαλούνται από οξεία ημικρανία. Η μετοκλοπραμίδη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με χορηγούμενα από του στόματος αναλγητικά για τη βελτίωση της απορρόφησης των
αναλγητικών στην οξεία ημικρανία.
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Primperan ενδείκνυται σε παιδιά (ηλικίας 1-18 ετών) για:
- Την πρόληψη της καθυστερημένης ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία
(CINV) ως επιλογή δεύτερης γραμμής
1
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Παρεντερική χορήγηση
Το διάλυμα μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς.
Οι ενδοφλέβιες δόσεις πρέπει να χορηγούνται ως αργή ένεση bolus (σε διάστημα 3 λεπτών
τουλάχιστον).
Όλες οι ενδείξεις (ενήλικοι ασθενείς)
Για την πρόληψη PONV συνιστάται μία μεμονωμένη δόση των 10 mg.
Για την συμπτωματική θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου, συμπεριλαμβανομένης της ναυτίας και
του εμέτου που προκαλούνται από οξεία ημικρανία και για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου
που προκαλούνται από ακτινοθεραπεία (RINV):η συνιστώμενη μεμονωμένη δόση είναι 10 mg, η οποία
επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις φορές ημερησίως.
Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 30 mg ή 0,5 mg/kg σωματικού βάρους.
Η διάρκεια της ενέσιμης θεραπείας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και η μετάβαση σε
χορηγούμενη από το στόμα ή από το ορθό θεραπεία πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό.
Όλες οι ενδείξεις (παιδιατρικοί ασθενείς ηλικίας 1-18 ετών)
Η συνιστώμενη δόση είναι 0,1 έως 0,15 mg/kg σωματικού βάρους, η οποία επαναλαμβάνεται μέχρι
3 φορές ημερησίως με ενδοφλέβια χορήγηση. Η μέγιστη δόση σε 24 ώρες είναι 0,5 mg/kg σωματικού
βάρους.
Πίνακας δοσολογίας
Ηλικία Σωματικό βάρος Δόση Συχνότητα
1-3 ετών 10-14 kg 1 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
3-5 ετών 15-19 kg 2 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
5-9 ετών 20-29 kg 2,5 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
9-18 ετών 30-60 kg 5 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
15-18 ετών Άνω των 60 kg 10 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 48 ώρες για την αντιμετώπιση επιβεβαιωμένης
μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου (PONV).
Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 5 ημέρες για την πρόληψη καθυστερημένης ναυτίας και
εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία (CINV).
Χορήγηση από το στόμα
Όλες οι ενδείξεις (ενήλικοι ασθενείς)
Για σκευάσματα άμεσης αποδέσμευσης
Η συνιστώμενη μεμονωμένη δόση είναι 10 mg, η οποία επαναλαμβάνεται μέχρι τρεις φορές ημερησίως.
Για όλα τα σκευάσματα
Η μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 30 mg ή 0,5 mg/kg σωματικού βάρους.
Η μέγιστη συνιστώμενη διάρκεια της θεραπείας είναι 5 ημέρες.
Πρόληψη της καθυστερημένης ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία (CINV)
(παιδιατρικοί ασθενείς ηλικίας 1-18 ετών)
Η συνιστώμενη δόση είναι 0,1 έως 0,15 mg/kg σωματικού βάρους, η οποία επαναλαμβάνεται μέχρι
3 φορές ημερησίως με χορήγηση από το στόμα. Η μέγιστη δόση σε 24 ώρες είναι 0,5 mg/kg σωματικού
βάρους.
Πίνακας δοσολογίας
Ηλικία Σωματικό βάρος Δόση Συχνότητα
1-3 ετών 10-14 kg 1 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
3-5 ετών 15-19 kg 2 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
5-9 ετών 20-29 kg 2,5 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
9-18 ετών 30-60 kg 5 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
15-18 ετών Άνω των 60 kg 10 mg Μέχρι 3 φορές ημερησίως
Η δοσιμετρική σύριγγα για χορήγηση από το στόμα που παρέχεται με το πόσιμο διάλυμα είναι
βαθμονομημένη σε mg και επιτρέπει τη χορήγηση της κατάλληλης δόσης μετοκλοπραμίδης. Η
αντιστοιχία με το σωματικό βάρος περιγράφεται λεπτομερώς στον πίνακα δοσολογίας. Η δόση
επιτυγχάνεται τραβώντας το έμβολο έως την αντίστοιχη διαβάθμιση σε mg.
Η χρήση της δοσιμετρικής σύριγγας για χορήγηση από το στόμα περιορίζεται στη χορήγηση αυτού του
διαλύματος.
Η δοσιμετρική σύριγγα για χορήγηση από το στόμα πρέπει να ξεπλένεται μετά από κάθε χρήση.
2
Η δοσιμετρική σύριγγα για χορήγηση από το στόμα δεν πρέπει να φυλάσσεται βυθισμένη στη φιάλη.
Η μέγιστη διάρκεια της θεραπείας είναι 5 ημέρες για την πρόληψη της καθυστερημένης ναυτίας και
του εμέτου που προκαλούνται από χημειοθεραπεία (CINV).
Τα δισκία φέρουν χαραγή για διάτμηση.Τα δισκία δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε παιδιά που
ζυγίζουν λιγότερο από 30 kg.
Άλλες φαρμακοτεχνικές μορφές/περιεκτικότητες μπορεί να είναι πιο κατάλληλες για χορήγηση σε
αυτόν τον πληθυσμό.
Όλες οι οδοί χορήγησης με την εξαίρεση των σκευασμάτων παρατεταμένης αποδέσμευσης
Τρόπος χορήγησης:
Πρέπει να τηρείται ελάχιστο διάστημα 6 ωρών ανάμεσα σε δύο δόσεις, ακόμη και σε περίπτωση
εμέτου ή απόρριψης της δόσης (βλ. παράγραφο 4.4).
Όλες οι οδοί χορήγησης
Ειδικοί πληθυσμοί
Ηλικιωμένοι
Σε ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης με βάση τη νεφρική
και ηπατική λειτουργία και τη γενική ευπάθεια.
Για δισκία: Άλλες φαρμακοτεχνικές μορφές/περιεκτικότητες μπορεί να είναι πιο κατάλληλες για
χορήγηση σε αυτόν τον πληθυσμό.
Νεφρική δυσλειτουργία:
Σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου (κάθαρση κρεατινίνης 15 ml/min), η ημερήσια δόση
πρέπει να μειώνεται κατά 75%.
Σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 15-60 ml/min), η
δόση πρέπει να μειώνεται κατά 50% (βλ. παράγραφο 5.2).
Για δισκία: Αυτό το σκεύασμα δεν είναι κατάλληλο για χορήγηση σε περίπτωση νεφρικής νόσου
τελικού σταδίου. Άλλες φαρμακοτεχνικές μορφές/περιεκτικότητες μπορεί να είναι πιο κατάλληλες για
χορήγηση σε αυτόν τον πληθυσμό.
Ηπατική δυσλειτουργία:
Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, η δόση πρέπει να μειώνεται κατά 50% (βλ.
παράγραφο 5.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η μετοκλοπραμίδη αντενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης του 1 έτους (βλ. παράγραφο 4.3).
4.3 Αντενδείξεις
Για όλα τα σκευάσματα
- Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην
παράγραφο 6.1
- Αιμορραγία του γαστρεντερικού σωλήνα, μηχανική απόφραξη ή διάτρηση του γαστρεντερικού
σωλήνα για την οποία η διέγερση της γαστρεντερικής κινητικότητας είναι επικίνδυνη
- Επιβεβαιωμένο ή πιθανολογούμενο φαιοχρωμοκύτωμα, λόγω του κινδύνου εμφάνισης οξέων
επεισοδίων υπέρτασης
- Ιστορικό νευροληπτικής ή επαγόμενης από μετοκλοπραμίδη βραδυκινησίας
- Επιληψία (αυξημένη συχνότητα και ένταση των κρίσεων)
- Νόσος Πάρκινσον
- Συνδυασμός με λεβοντόπα ή ντοπαμινεργικούς αγωνιστές (βλ. παράγραφο 4.5)
- Γνωστό ιστορικό μεθαιμοσφαιριναιμίας με μετοκλοπραμίδη ή ανεπάρκεια NADH κυτοχρώματος-b5
- Χρήση σε παιδιά ηλικίας μικρότερης του 1 έτους λόγω αυξημένου κινδύνου εμφάνισης
εξωπυραμιδικών διαταραχών (βλ. παράγραφο 4.4)
3
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Για όλες τις οδούς χορήγησης
Νευρολογικές διαταραχές
Ενδέχεται να εμφανιστούν εξωπυραμιδικές διαταραχές, ιδίως σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες ή/και
όταν χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις. Αυτές οι αντιδράσεις εμφανίζονται συνήθως στην αρχή της
θεραπείας και μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μετά από μία μεμονωμένη χορήγηση. Η
μετοκλοπραμίδη πρέπει να διακόπτεται αμέσως στην περίπτωση εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων.
Αυτές οι επιδράσεις είναι γενικά πλήρως αναστρέψιμες μετά τη διακοπή της θεραπείας, αλλά μπορεί
να χρειαστεί συμπτωματική αγωγή (βενζοδιαζεπίνες σε παιδιά και/ή αντιχολινεργικά,
αντιπαρκινσονικά φαρμακευτικά προϊόντα σε ενήλικες).
Πρέπει να τηρείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 ωρών, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2,
μεταξύ των χορηγήσεων της μετοκλοπραμίδης, ακόμη και σε περίπτωση εμέτου ή απόρριψης της
δόσης, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερδοσολογία.
Η παρατεταμένη θεραπεία με μετοκλοπραμίδη μπορεί να προκαλέσει βραδυκινησία, δυνητικά μη
αναστρέψιμη, ιδίως στους ηλικιωμένους. Η θεραπεία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες λόγω του
κινδύνου για βραδυκινησία (βλ. παράγραφο 4.8). Εάν παρουσιαστούν κλινικά σημεία βραδυκινησίας, η
θεραπεία πρέπει να διακόπτεται.
Έχει αναφερθεί νευροληπτικό κακόηθες σύνδρομο με μετοκλοπραμίδη σε συνδυασμό με νευροληπτικά,
καθώς και με μονοθεραπεία μετοκλοπραμίδης
(βλ. παράγραφο 4.8).
Στην περίπτωση συμπτωμάτων
νευροληπτικού κακοήθους συνδρόμου η μετοκλοπραμίδη πρέπει να διακόπτεται αμέσως και να ξεκινά
κατάλληλη θεραπεία.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ασθενείς με υποκείμενες νευρολογικές καταστάσεις και σε
ασθενείς υπό θεραπεία με άλλα κεντρικώς δρώντα φάρμακα (βλ. παράγραφο 4.3).
Τα συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον μπορεί επίσης να επιδεινωθούν με μετοκλοπραμίδη.
Μεθαιμοσφαιριναιμία
Έχει αναφερθεί μεθαιμοσφαιριναιμία, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί με ανεπάρκεια της
ρεδουκτάσης του NADH κυτοχρώματος-b5. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η μετοκλοπραμίδη πρέπει να
διακόπτεται αμέσως και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα μόνιμα (π.χ. θεραπεία με κυανούν του
μεθυλενίου).
Καρδιακές διαταραχές
Έχουν υπάρξει αναφορές σοβαρών καρδιαγγειακών ανεπιθύμητων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων
περιπτώσεων κυκλοφορικής κατέρρειψης, σοβαρής βραδυκαρδίας, καρδιακής ανακοπής και
παράτασης του διαστήματος QT μετά από χορήγηση μετοκλοπραμίδης με ένεση, κυρίως μέσω της
ενδοφλέβιας οδού (βλ. παράγραφο 4.8).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά τη χορήγηση μετοκλοπραμίδης, κυρίως μέσω της
ενδοφλέβιας οδού, στον ηλικιωμένο πληθυσμό με διαταραχές της καρδιακής αγωγιμότητας
(συμπεριλαμβανομένης της παράτασης του διαστήματος QT), σε ασθενείς με μη διορθωμένη
ηλεκτρολυτική διαταραχή, βραδυκαρδία και σε ασθενείς που λαμβάνουν άλλα φάρμακα τα οποία είναι
γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT.
Οι ενδοφλέβιες δόσεις πρέπει να χορηγούνται ως αργή ένεση bolus (τουλάχιστον σε διάστημα
3 λεπτών) για να μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών (π.χ. υπόταση, ακαθησία).
Νεφρική και Ηπατική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία ή με σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία, συνιστάται μείωση της
δόσης (βλ. παράγραφο 4.2).
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Όλες οι οδοί χορήγησης
Συνδυασμός που αντενδείκνυται
Η λεβοντόπα ή οι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές και η μετοκλοπραμίδη έχουν αμοιβαίο ανταγωνισμό (βλ.
παράγραφο 4.3).
Συνδυασμός που πρέπει να αποφεύγεται
Το οινόπνευμα ενισχύει την κατασταλτική δράση της μετοκλοπραμίδης.
Συνδυασμός που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
Λόγω της προκινητικής επίδρασης της μετοκλοπραμίδης, η απορρόφηση ορισμένων φαρμάκων μπορεί
να είναι τροποποιημένη.
Αντιχολινεργικά και παράγωγα της μορφίνης
Τα αντιχολινεργικά και τα παράγωγα της μορφίνης μπορεί να έχουν αμοιβαίο ανταγωνισμό με τη
μετοκλοπραμίδη ως προς την κινητικότητα της πεπτικής οδού.
4
Κατασταλτικά Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (παράγωγα μορφίνης, αγχολυτικά, κατασταλτικά
αντιισταμινικά H1, κατασταλτικά αντικαταθλιπτικά, βαρβιτουρικά, κλονιδίνη και συναφή)
Οι κατασταλτικές επιδράσεις των κατασταλτικών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ενισχύονται με
μετοκλοπραμίδη.
Νευροληπτικά
Η μετοκλοπραμίδη μπορεί να έχει αθροιστική δράση στην εμφάνιση εξωπυραμιδικών διαταραχών μαζί
με άλλα νευροληπτικά.
Σεροτονινεργικά φάρμακα
Η χρήση μετοκλοπραμίδης με σεροτονινεργικά φάρμακα, όπως είναι οι SSRI, μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου σεροτονίνης.
Διγοξίνη
Η μετοκλοπραμίδη μπορεί να μειώσει την βιοδιαθεσιμότητα της διγοξίνης. Απαιτείται προσεκτική
παρακολούθηση της συγκέντρωσης της διγοξίνης στο πλάσμα.
Κυκλοσπορίνη
Η μετοκλοπραμίδη αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα της κυκλοσπορίνης (C
max
κατά 46% και έκθεση κατά
22%). Απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση της συγκέντρωσης της κυκλοσπορίνης στο πλάσμα. Οι
κλινικές συνέπειες είναι αβέβαιες.
Μιβακούριο και σουξαμεθόνιο
Η ένεση μετοκλοπραμίδης μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια νευρομυϊκού αποκλεισμού (μέσω
αναστολής της χολινεστεράσης πλάσματος).
Ισχυροί αναστολείς CYP2D6
Τα επίπεδα της έκθεσης στη μετοκλοπραμίδη αυξάνονται όταν χορηγείται παράλληλα με ισχυρούς
αναστολείς του CYP2D6, όπως είναι η φλουοξετίνη και η παροξετίνη. Μολονότι η κλινική σημασία
είναι αβέβαιη, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται για ανεπιθύμητες ενέργειες.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Όλες οι οδοί χορήγησης
Εγκυμοσύνη
Ένας μεγάλος όγκος δεδομένων από εγκύους (περισσότερες από 1.000 εκβάσεις έκθεσης) δεν
καταδεικνύει παραμορφωτική τοξικότητα ή τοξικότητα για το κύημα. Η μετοκλοπραμίδη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εάν κρίνεται κλινικά απαραίτητο. Λόγω των
φαρμακολογικών ιδιοτήτων (όπως τα άλλα νευροληπτικά), σε περίπτωση χορήγησης μετοκλοπραμίδης
στο τέλος της εγκυμοσύνης, δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εμφάνισης εξωπυραμιδικού
συνδρόμου στο νεογνό. Η μετοκλοπραμίδη πρέπει να αποφεύγεται στο τέλος της εγκυμοσύνης. Αν
χρησιμοποιείται μετοκλοπραμίδη, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση του νεογνού.
Θηλασμός
Η μετοκλοπραμίδη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα σε χαμηλό επίπεδο. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί το
ενδεχόμενο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών στο βρέφος που θηλάζει. Ως εκ τούτου, η
μετοκλοπραμίδη δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η
διακοπή της μετοκλοπραμίδης σε γυναίκες που θηλάζουν.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Όλες οι οδοί χορήγησης
Η μετοκλοπραμίδη μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, ζάλη, δυσκινησία και δυστονίες, που θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την όραση και επίσης την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Όλες οι οδοί χορήγησης
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρονται κατά κατηγορία οργανικού συστήματος. Οι συχνότητες
ορίζονται χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύμβαση: πολύ συχνές (1/10), συχνές (1/100, <1/10), όχι
συχνές (1/1.000, <1/100), σπάνιες (1/10.000, <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές
(δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Κατηγορία οργανικού
συστήματος
Συχνότητα Ανεπιθύμητες ενέργειες
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
5
Μη γνωστές Μεθαιμοσφαιριναιμία, η οποία θα μπορούσε να
συνδεθεί με ανεπάρκεια της ρεδουκτάσης του
NADH κυτοχρώματος-b5, ιδίως σε νεογνά (βλ.
παράγραφο 4.4)
Θειοαιμοσφαιριναιμία, κυρίως με παράλληλη
χορήγηση υψηλών δόσεων φαρμακευτικών
προϊόντων που απελευθερώνουν θείο
Καρδιακές διαταραχές
Όχι συχνές Βραδυκαρδία, ιδίως με ενδοφλέβιο σκεύασμα
Μη γνωστές Καρδιακή ανακοπή, η οποία συμβαίνει
συντόμως μετά από τη χρήση του ενέσιμου και
μπορεί να έπεται βραδυκαρδίας (βλ.
παράγραφο 4.4),
κολποκοιλιακός αποκλεισμός, φλεβοκομβική
ανακοπή, ιδίως με ενδοφλέβιο σκεύασμα,
παρατεταμένο διάστημα QT στο
ηλεκτροκαρδιογράφημα, Κοιλιακή ταχυκαρδία
δίκην ριπιδίου
Αύξηση αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με ή
χωρίς φαιοχρωμοκύτωμα
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος*
Όχι συχνές Αμηνόρροια, υπερπρολακτιναιμία
Σπάνιες Γαλακτόρροια
Μη γνωστές Γυναικομαστία
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Συχνές Διάρροια
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Συχνές Εξασθένιση
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Όχι συχνές Υπερευαισθησία
Μη γνωστές Αναφυλακτική
αντίδραση(συμπεριλαμβανομένης της
αναφυλακτικής καταπληξίας, ιδίως με
ενδοφλέβιο σκεύασμα)
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Πολύ συχνές Υπνηλία
Συχνές Εξωπυραμιδικές διαταραχές (ιδίως σε παιδιά
και νεαρούς ενήλικες και/ή όταν υπερβαίνεται
η συνιστώμενη δόση, ακόμη και μετά από
χορήγηση μίας μεμονωμένης δόσης του
φαρμάκου) (βλ. παράγραφο 4.4),
παρκινσονισμός, ακαθησία
Όχι συχνές Δυστονία, δυσκινησία, επηρεασμένο επίπεδο
συνείδησης
Σπάνιες Σπασμοί, ιδίως σε επιληπτικούς ασθενείς
Μη γνωστές Βραδυκινησία η οποία μπορεί να είναι επίμονη,
κατά τη διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας ή
μετά από παρατεταμένη θεραπεία, ιδίως σε
ηλικιωμένους ασθενείς (βλ. παράγραφο 4.4),
νευροληπτικό κακόηθες σύνδρομο (βλ.
παράγραφο 4.4)
Ψυχιατρικές διαταραχές
Συχνές Κατάθλιψη
Όχι συχνές Ψευδαισθήσεις
Σπάνιες Συγχυτική κατάσταση
Μη γνωστές Ιδεασμός αυτοκτονίας
Αγγειακές διαταραχές
Συχνές Υπόταση, ιδίως με ενδοφλέβιο σκεύασμα
Μη γνωστές Καταπληξία, συγκοπή μετά τη χρήση του
ενέσιμου, οξεία υπέρταση σε ασθενείς με
φαιοχρωμοκύτωμα (βλ. παράγραφο 4.3)
6
* Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος κατά τη διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας που
σχετίζονται με υπερπρολακτιναιμία (αμηνόρροια, γαλακτόρροια, γυναικομαστία).
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες, μερικές φορές σχετιζόμενες, εμφανίζονται συχνότερα όταν
χρησιμοποιούνται υψηλές δόσεις:
- Εξωπυραμιδικά συμπτώματα: οξεία δυστονία και δυσκινησία, παρκινσονικό σύνδρομο, ακαθησία,
ακόμη και μετά από χορήγηση μιας μεμονωμένης δόσης του φαρμακευτικού προϊόντος, ιδίως σε παιδιά
και νεαρούς ενήλικες (βλ. παράγραφο 4.4).
- Υπνηλία, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σύγχυση, ψευδαισθήσεις.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας
του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21
32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http :// www . eof . gr [Ελλάδα] ή των Φαρμακευτικών
Υπηρεσιών, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος:
www . moh . gov . cy / phs [Κύπρος].
4.9 Υπερδοσολογία
Όλες οι οδοί χορήγησης
Συμπτώματα
Μπορεί να εμφανιστούν εξωπυραμιδικές διαταραχές, υπνηλία, μειωμένο επίπεδο συνείδησης, σύγχυση,
ψευδαισθήσεις και καρδιο-αναπνευστική ανακοπή.
Διαχείριση
Σε περίπτωση εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων τα οποία σχετίζονται ή όχι με υπερδοσολογία, η
θεραπεία είναι μόνο συμπτωματική (βενζοδιαζεπίνες σε παιδιά και/ή αντιχολινεργικά,
αντιπαρκινσονικά φαρμακευτικά προϊόντα σε ενήλικες).
Πρέπει να γίνεται συμπτωματική θεραπεία και συνεχής παρακολούθηση της καρδιαγγειακής και της
αναπνευστικής λειτουργίας σύμφωνα με την κλινική κατάσταση.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Προκινητικά, κωδικός ATC: A03FA.
Η μετοκλοπραμίδη επιταχύνει την κένωση του στομάχου και τη διάβαση στο λεπτό έντερο. Αυτό
οφείλεται στην αύξηση του τόνου του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, του τόνου και του εύρους
των περισταλτικών κινήσεων του στομάχου (ιδιαίτερα του πυλωρικού άντρου) και του περισταλτισμού
του δωδεκαδακτύλου και της νήστιδας, καθώς επίσης και στην ταυτόχρονη χάλαση του πυλωρικού
σφιγκτήρα και του δωδεκαδακτυλικού βολβού. Οι παραπάνω δράσεις ερμηνεύονται από τις
χολινεργικές και τις αντιντοπαμινεργικές ιδιότητες του φαρμάκου, ενώ επιπλέον ασκεί και ισχυρή
κεντρική αντιεμετική δράση. Να σημειωθεί ότι η μετοκλοπραμίδη δεν επηρεάζει τη γαστρική, χολική
και παγκρεατική έκκριση ή τη λειτουργία του παχέος εντέρου.
Η δράση της μετοκλοπραμίδης στην κινητικότητα εξουδετερώνεται με τα αντιχολινεργικά φάρμακα.
Η μετοκλοπραμίδη αναστέλλει την κεντρική και την περιφερειακή δράση της απομορφίνης, προκαλεί
απελευθέρωση της προλακτίνης και παροδική αύξηση των επιπέδων της αλδοστερόνης, με πιθανή
παροδική κατακράτηση υγρών. Η έναρξη της δράσης παρατηρείται 1-3 λεπτά μετά από ενδοφλέβια
χορήγηση, 10-15 λεπτά μετά από ενδομυϊκή χορήγηση και 30-60 λεπτά μετά τη χορήγηση από το
στόμα. Οι φαρμακολογικές ενέργειες διαρκούν επί 1-2 ώρες.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Το φάρμακο, χορηγούμενο από το στόμα, απορροφάται ταχέως και οι μέγιστες στάθμες του στο αίμα
παρατηρούνται 30΄-50΄ μετά τη χορήγησή του.
Υφίσταται μεταβολισμό πρώτης διόδου στο ήπαρ, ο οποίος ποικίλλει σημαντικά από άτομο σε άτομο. Η
βιοδιαθεσιμότητα κατά μέσο όρο της από του στόματος χορηγούμενης μετοκλοπραμίδης είναι 75%,
αλλά φαίνεται ότι ποικίλλει μεταξύ 30% και 100%. Οι προσπάθειες που έγιναν να χορηγηθεί το
φάρμακο από το ορθό για να ξεπεραστούν τα προβλήματα της χορήγησης από το στόμα έδειξαν ότι η
βιοδιαθεσιμότητα ποικίλλει επίσης από αυτή την οδό, αν και φαίνεται ότι είναι ελαφρώς καλύτερη
όταν δίδεται ενδομυϊκά. Το φάρμακο δεν συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος
7
(περίπου 30%). Ο όγκος κατανομής του είναι υψηλός (περίπου 3,5 l/kg), πράγμα που δείχνει
εκτεταμένη κατανομή του στους ιστούς.
Ο χρόνος ημίσειας ζωής του (t
1/2
) είναι 4 περίπου ώρες (κυμαίνεται από 2 έως 6 ανάλογα με τη
χορηγούμενη δόση), που μπορεί όμως να παραταθεί μέχρι και πάνω από 24 σε διαταραχή της νεφρικής
λειτουργίας. Το μεγαλύτερο μέρος του φαρμάκου αποβάλλεται αναλλοίωτο από τους νεφρούς (80%) ή
στη χολή με τη μορφή θειϊκών ή γλυκουρονικών ενώσεων.
Νεφρική δυσλειτουργία
Η κάθαρση της μετοκλοπραμίδης είναι μειωμένη έως και κατά 70% σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική
δυσλειτουργία, ενώ ο χρόνος ημίσειας ζωής για την αποβολή από το πλάσμα είναι αυξημένος (κατά
προσέγγιση 10 ώρες για κάθαρση κρεατινίνης 10-50 mL/min και 15 ώρες για κάθαρση κρεατινίνης
<10 mL/min).
Ηπατική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος, έχει παρατηρηθεί συσσώρευση μετοκλοπραμίδης, που
συσχετίζεται με μείωση κατά 50% της κάθαρσης από το πλάσμα.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Καρκινογένεση μεταλλαξιογένεση, επίδραση στη γονιμότητα
Σε μελέτη 77 εβδομάδων σε αρουραίους με δόσεις από του στόματος μέχρι και 40 φορές τη μέγιστη
ημερήσια δόση που συνιστάται για τον άνθρωπο, φάνηκε ότι αυξάνει τα επίπεδα της προλακτίνης και
αυτή η αύξηση διατηρείται κατά τη χρόνια χορήγηση. Αυτό το γεγονός έχει σημασία όταν το φάρμακο
συνταγογραφείται σε ασθενείς με ήδη διαγνωσμένο καρκίνο του στήθους.
Aύξηση των νεοπλασμάτων του μαστικού αδένα έχει βρεθεί σε τρωκτικά μετά από χρόνια χορήγηση
νευροληπτικών φαρμάκων που επηρεάζουν την προλακτίνη και μετοκλοπραμίδη. Όμως ούτε οι κλινικές
μελέτες, ούτε οι επιδημιολογικές που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ χρόνιας
χορήγησης αυτών των φαρμάκων και ογκογένεσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένα
προς το παρόν για να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα.
Ένα Ames test μεταλλαξιογένεσης που διεξήχθη με μετοκλοπραμίδη ήταν αρνητικό.
Μελέτες αναπαραγωγής σε αρουραίους, ποντικούς και κονίκλους με οδούς χορήγησης IV, IM, από το
στόμα και το ορθό σε μέγιστα επίπεδα δόσεων από 12 έως 250 φορές την ανθρώπινη δόση δεν έδειξαν
επίδραση στη γονιμότητα ή σημαντική βλάβη στο έμβρυο που να οφείλεται στη μετοκλοπραμίδη, αλλά
δεν υπάρχουν καλά ελεγχόμενες μελέτες σε έγκυες γυναίκες.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
Νάτριο χλωριούχο
Ύδωρ για ενέσιμα.
Χορήγηση από το στόμα
Σιρόπι
Υδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας E 218
Υδροξυβενζοϊκός προπυλεστέρας E 216
Υδροξυαιθυλοκυτταρίνη 300 CPS
Σακχαρίνη νατριούχος
Κιτρικό οξύ μονοϋδρικό
Βελτιωτικό γεύσης βερίκοκο-πορτοκάλι
Ύδωρ κεκαθαρμένο
Δισκία
Λακτόζη μονοϋδρική
Κυτταρίνη μικροκρυσταλλική
Άμυλο αραβοσίτου
Πυριτίου άνυδρο κολλοειδές
Μαγνήσιο στεατικό
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
8
6.3 Διάρκεια ζωής
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
3 χρόνια
Χορήγηση από το στόμα
5 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
ο
C και να προστατεύεται από το φως.
Αραιωμένα διαλύματα για παρεντερική χορήγηση μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και 48 ώρες
προστατευμένα από το φως. Σε περίπτωση όμως μη άμεσης χρησιμοποίησης, είναι προτιμότερη η
απόρριψή τους.
Χορήγηση από το στόμα
Σιρόπι
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
ο
C και να προστατεύεται από το φως.
Δισκία
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
ο
C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
Συσκευασία που περιέχει 6 γυάλινες φύσιγγες των 2 ml συσκευασμένες σε πλαστική θήκη.
BTx6AMPSx2ml
Συσκευασία που περιέχει 12 γυάλινες φύσιγγες των 2 ml συσκευασμένες σε πλαστική θήκη για
νοσοκομειακή χρήση. BTx12AMPSx2ml
Χορήγηση από το στόμα
Σιρόπι
Γυάλινη φιάλη των 125 ml, χρώματος καφέ, με μεταλλικό πώμα και ετικέτα (FL x 125 ml).
Γυάλινη φιάλη των 200 ml, χρώματος καφέ, με μεταλλικό πώμα και ετικέτα (FL x 200 ml).
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται και διαβαθμισμένη σύριγγα, για χορήγηση από το στόμα, με τις
διαβαθμίσεις 1 mg-2 mg-2.5 mg-5 mg-7.5 mg-10 mg και σήμανση CE.
Δισκία
Διατίθεται σε συσκευασίες κυψέλης (blister), από PVC/ Aluminium foil, με 20, 30, 50 ή 100 δισκία.
Συσκευασίες :
BT x 20 [BLIST 2 x 10]
ΒΤ x 20 [BLIST 1 x 20]
BT x 50 [BLIST 5 x 10]
(για νοσοκομειακή χρήση)
BT x 100 [BLIST 10 x 10]
(για νοσοκομειακή χρήση)
BT x 30 [BLIST 3 x 10].
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά
τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sanof-aventis AEBE
Λεωφ. Συγγρού 348 - Κτήριο Α΄
176 74 Καλλιθέα
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Παρεντερική χορήγηση/IM-IV
8562/06-02-2007
9
Χορήγηση από το στόμα
8562/06-02-2007
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 19 Δεκεμβρίου 1966
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 06 Φεβρουαρίου 2007
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
10
11