ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC )
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
 !"#"!$%&#' % '"#$(

3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
)*(
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
+,+-'$.+! //01* 2* 13 ** 134 01*34(
+,+-'$.+!5/*32356/1070/0*5658804
*/191*:4*2/14(
4.2.Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
;**13401*34**11*17*17**8:33(<
82675*10+,+-'$.+!/*05=1*:5>?/*513/
*157*/1*63134*13*743410*/:4(
Δισκία
@13/7*751*01*3*763A mg ?4 mg :
>4353?4*:/146141B4(
C1**6DEFG5?/3635/**0H3//*
*/23?461010105316*185*(
@0/74 64 0I38614 1?/ J mg 353?4 / >0/
*1?*H35?131B3134*13*7434(
@ */*B4 05=65/3 *13*7 3 ?4 /* */*2* /*
*0H33*8763Kmg(L0165/**/*83>?4K>4
13/35*MNmgO(
Νεφρική ανεπάρκεια
;82*/*051P
E:5>?/*513/*157*/1*633*5/*88
528G*56*/45/>7*/*
E :5>?/*51G*56/>74*/*4(
L*11*17*17**8:33(Q7556/
8//34*5*://1**1130/730/*3*5:8334
//**/*2*/*3236136131*8//34(
Παιδιατρικοί ασθενείς
)/00/*71*2*13731348//34*
*>7G0438*4561341?/R1B/(S41:10373134
8//34 / 0/11*  **1:4 */4 1? 1?/ R
1B/(
4.3. Αντενδείξεις
< +,+-'$.+! /  /* 321*  */4 5 2/?17
00*3* 1 *16 01*16 7 1* 88* 01*1 10
>*50(Q343723310>*50/*2/1*58:
5283 7  */4 5 G*4 *1**4 10 **:
05:(
@1B4/?/83/5B/*1*1?/*1144
0*05G*16131*510T6/14M***8:5
113/*2*> F(FU*1474V>08H4
*11373WO3723310T6/14*/1//01*(
4.4( Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις προφυλάξεις κατά τη χρήση
<+,+-'$.+!/*321*57*/4574*
514 *1**4 10 **: 05: 5 *1**4 134
2>*8747>7408>*4*18I380/0*
*086131*(
@ 01*3 *8:5/3 *6 >*?5:1?5* / 5 /*
*/*5/1**016*185**61+,+-'$.+!(X8//31
/2601*1610+,+-'$.+!*51*G814134*G88/1*
0?451*:*(;/>7*/***1*1*17
:5313482*4MG8()82**7233O(
Y?4 * 5 88* */101* >5** 3 ** 5 Catapresan
 /* **801* *1* 1  */4 5
**7*/*7G*71>*/**/6(
O */4 /  /* 1*5*170/ 13 ** ?4 /*
05G080:/12*16104(@1?3*61534*7410
Catapresan 51 *6 **11*5/3 ** 5 0I384 64
*/*>3*/ 0/316131* *35* *85B/ 1** *:H33 134
*13*74340/06131*1654/>*847/*01*(Z*
/*1*5*173**51Catapresan2*164/*5B13
631**135*DEF35B/(
[*5283*:H3313/310*5*1451*6*7134
**45Catapresan5/**/*1*>5/>8G*
>*/18*5/3718*=8/3M1*(F(L88384588*
>5***8845>4*8838*34O(
Q//****11*5/3**0/*0/0*56
5*/*184GE0?/161B1*/**1**3
72331?/*/*18?/1?/GE0?/*5138//3( 
L/4   >:/ >*:4 *>74 *  /*
:/1* 61 3 ** 5 Catapresan 5 /* *8
5?5/33*:?/(
;7233*3*>8*1348//34**>7G04
81* 0131 1* 65/* *6 10*35/4
8265/45814*5/?4/5/*1*2*73
*016/1/83056(
@025/*61*/38//33273164/H34*8838*
5 508>*/13  * 5 ADHS M@:/5 Q8855*174
\74 * ]/316131*4O **1373*/ G*4
*/:5314/24058*5G*/5/010*/10(Q5/?4
38//3*01610/0*56*/1//01*(
)*mg
L0161T6/D mg 8*16=34*/52131/65/3
357*63(
L/45/483/54*1*140*/H*4138*16=3
((2*8*1=*5**/*8*5G/0/*0161>5*(
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
;5?3 134*13*74 340*81* *6 13/8//3
5 /* /0 *1? *6 1*016/3 7233 88?/
*/101*B/ **26/1?/ 6?4 1* 031 1*
*22*1*81  */*184 1?/ GE*/2B/ 0?/ 
*/1*2?/14 *G10 *  */1*2?/14 10 51*11:
/=:50134*221//34()//*321*1*016/*5
*/*1841?/*E*/2B/0?/(
Y040*0H/0/13/*13*737*8:/*1*133
/*10*/:6?42/1*51*5317*/1>825/B3
>5** 5:/ /* 5B0/ 1 *016 *185* 134
8//34(
L/*1841?/*DE*/2B/0?/6?43>*/18*5/373
18*=8/35://**50/1*185*13434134
8//34 * 3 3 *017 /* H*1B5/3( <*016/3
72330B/5*/317/16756136?4
*/*1841?/GE*/2B/0?/*3*1081*5:/
/**80/7/*/:0/1/G*0**6056(
\/**/*>613 1*016/3 7233*/*18?/ 1?/GE
*/2B/ 0?/ * *8 7 * /: >4
*22*4*1**4(;*/101*731348//345
/*5B7/**1*2713/1*17*1**705/*
*8 1*016/3 7233 108B/ */1*1*81B/ 7
/0831B/ 5 61314 1?/ */*18?/ 1?/ *E*/2B/
0?/(Y53*/564134**/?34/**80>(
< *185* 1?/ /1B4 B/1?/ *1*1*81B/ 7 10
//:5*145/*/0*613/8//3(

4.6. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
:33
]5/4*5645/?/*6137310Catapresan
20420/*4(
*1 13 *134 :3341 +,+-'$.+!6?4 68*1* >5**
5/*321*56/61*/*8:1?4***131*61/
2*16( @0/11* 17 **8:33 134 531*4 * 10
*:( ; 8//3 */ 1/ *5*18*0/1*6 >*256 *
5 /* 5B 1/ **6 056 10 5G:0( )/ 00/
*7 5/* ?4 10 >*50 1 5G0 51 *6
5*6/*723313531**113/5G07(
*1 13 * 134 :334  /* 15:/1*  *6 10
165*145>41348//34(;/>8G*72331348//34
/**>021*(
Y 53 8/4 5814 / H*/ 5* 7 55* G8*14
4  3 5 13/ */***2?27 1H6131* M1
*2*>(K\8/1*2*13/*>8*O(
)/ 5 /* *8 51 1/ 116 3 5>/3 *74
*:H334134*13*74341/2//31(
Z*80*
; 8//3 */1* 1 */B/ 28*( S16 00/
*/*483>42*13/*31*/2/(S41:103
7310Catapresan/0/11**113*1038*5:(
Z/56131*
)/ 0/ H* 5814 2* 13/ *3 134 8//34 13/
*/B/3 2/56131*( Y 53 8/4 5814 5 13/ 8//3 /
H*/5*755*G8*14435113
2/56131*4 M1 *2*> (K \8/ 1* 2* 13/
*>8*O(
4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
)/ 0/H*58142*13/*3 13/7233 *1/
5653*/351?/(
S16  */4 *  /* 05G08:/1* 61 5 /*
5>*/0/ */:5314 /24 6?4 =83 *1*187 *
*1**710*/*185:*113*134**451
Catapresan( S4  1:10 *  /* 0/11* 7 *1 13/
723371/5653*/351?/(Q/*/45>*/0/14
**/? */:5314 /24 *  /* *>:20/ 0/31
/0/4/246?437233756453*/351?/(
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Y 614 */:5314 /24 /* 74 * 1/0/ /*
8*11?:/5130/3134**4(
Q15330/6131*4P8:/4^_(/4`_(?4
^_(60/4`_(?4^_0/4`_?4^_
8:0/4`_(
)*1**410//:0175*14P
@/4PZ0/*5*1*
a0*14*1**4P
@0/4P*18I3*1**7:/0
b0/4P\**8331:1:0*/183I3I0*33>814
c2/?130/6131*P@02017*11*35?5/32/17*57
)*1**410/0:0175*14P
\8:0/4Pd83*1*187
@0/4P\/>*84
b0/4P\**3*
Y>*854*1**4P
@/4P[?5/33*:?/
c2/?130/6131*P)*1**7134*5274
**4*1**4P
b0/4Pe8G5G7G*0**
@/4P88*64*8564
c2/?130/6131*Pf*0*05*
L22*4*1**4P
\8:0/4PY1*17061*3
b0/4Pe*/65/Raynaud
)*1**4 10 */*/01: 0175*14 10 B** * 10
5?0P
@/4Pg36131*/:G8//26/0
)*1**4102*1/1:0175*14P
\8:0/4Pg315*
@0/4P)086131*/*01*824826/?/*/?/514
@/4Pa0*6>*H3*4/10
)*1**4105*14*100601:P
b0/4P/3564H/35*/?3
@/4PL8?*
)*1**410*/***2?2:0175*14*105*1:P
@0/4P@101708102*
Z/4*1**4**1*14134:72334P
@0/4P6?3
b0/4PL35**0*4
\**8/4H14P
@/4PL0H35/32806=3*5*14
L/*>*/82:5/?/*/:531?//2B/
; */*> */82:5/?/ */:531?/ /2B/ 51 *6 13
7233 *4 08>*4 10 >*5*01: T6/14 /*
35*/17(Q113 0/7 **8:33 134 34>804E
/:/0  10 >*5*01:  T6/14(  d311* *6 104
*2285*141015*134 02/574*8I34/**/*>0/
71 */82:5/4 */:5314 /24 5? 10
/:0175*14*/*>4P
Q88*
Q/64Y2*/564e*5?/
[2?/DRF
hEJDi8*264L7/*
<38PjKDKDFKR_KKA
e*HPjKDJFNR
k1614Phttp://www.eof.gr
4.9. Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
;8//30:*016>5*(L/1438313*34
>8/1*2/05/305*317*1*187*8*5G/0/
5:3 87*2 G*0** 061*3 05* 0/38* B5*
*/*/017*1*187058*5G*/5/34134/*4([/*
05G*H301*3*8:5/3*6231?/>B/
*E*/2B/0?/(

Θεραπεία
\17**8:33*051?5*17**(
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
;8//3**1/16l06:135**/*181
05*316 * 8*11B/ 14 >4 */114 14
*/1141?//>B/*13B/1/**6056*13/3
10*5*14(L51G8313**5/3/>7710*5*14*
0564 *5*174 37?4( <* */1*/*8*1 1?4
MB5*14O/*1**0/B41*1*1051B5*1*/*
7**/*(*113*5*6/*4**43**7
*71//*051/B>4*/114**5/0/
*5384( QG0/3 10 **: 05: **131* 104
6104*/40*/0/8//3*88/5>*/=/1*
*50/*54*1**4*113*134334(
;*185*16131*1348//3413**13401*34
0/3  /1 8/4 5814  **1:4 */4( <*
5/* *185*16131*4 GG*B/0/ 14 61314 134
8//34 13 5?3 134 01874 * *1874 34 10
*5*14( S16 862? 5/?/ 5/?/ * 582B/
*0/*5B//5/*H*1605*5*2*1373
1348//34*501*3(
;*185*16131*1348//3434581356
*56 8/B/ 581B/  **1:4 */4 5 )*1**7
Q8855*174\74*]/316131*4:/5 Tourette *
0**( ; *185*16131* 134 8//34  *014 14
*1*14/*(
)H73*/34:5741*34**1458142*13/
35*/**5*1?/?//H*185*16131*(
@14 **14 8/4 5814   0/4 */:5314
/24 71*/P 0/38* H315* >*8*82* =83 * *9/*(
L014*/:5314/245:*//*0/G*7*3
13/*35/781026131*1?/**1B/*/B/(
@0/8 3 *>8* * 3 *185*16131* 134 8//34 
**>7G04/153?M1*2*>F(DO(
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
L6>33**1*/57
;>*5*/3171348//34/*H*1B5/31:4 1?/
AEK ( ; 8//3 1 /26 01*16 10 +,+-'$.+!
*>1**8B4*0>1*1*5:G*5:51*G856B134
60 Mm'., -+.. $n$,O( [214 02/1B4 85*14
102//1*EKB451*672335?13415*174:(
;:/7514?1o/41085*14*/1*KEFp(
; 8//3 *1*/51* 1*?4 * 11*5/?4 104 1:4 *
*/ 1/ *5*12>*86 >*256 *B4 * 1/
*5*18*0/1*6>*256(;8//3*/1*1*/B/
28*(S1600/*/*483>42*13/*3134
1*/2/(
[1*G8564**3
Y18646/435*4=?74*G874G6105*/1*
*6?4DB4([/***1**/45G*7G8G3
134/>748102*4?4FB4(
\0 Ap 134 32:5/34 634 *G881*  1?/ :?/
0?45>75351*G85/0>*50MFEJp134634O(Y
:4 51*G8134 E0H08//3 /* >*5*82 **/74(
\0 Dp 10 8: : *G881* 5 1* 6*/*( Y
>*5*/314613141348//34/3=/1**613/
1>7 7 *6 13 >087 10 */:4( L/101*6 *185*
102/1*61*/02/1B41085*14/*51*H:D
*Dn_*/45*//7/>78102*(;01*7
*3H*/75B/1*502/1B485*14/?*6
Dng_ml(
5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια
q2/*/ 5814 1H6131*4 134 8//34  >* 3
*5*16=??/ * 134 *6 10 165*14 * */174 :
72334(Y*610165*14rs15471*/A_tM/1*O
N_tM*0*O `_tM:8O*_tM7O(
[1*606*/3Ls15471*/`K_t:804*
K_t*0*04([1*6/>8G*72331:4134
*/*13>60 634 71*/ 51*H: J mg_kg M:8O * ^ D mg_kg
M*0*O ( <* 1H 051B5*1* *6 3  8//3 0
*>:/  68* 1* 3 71*/ HB>*854 *1*H* * 1654
*/H131* *6 13/ 6 72334( @ */*13>64 64
**1373*/  1/  *  8/  *5(  Q1?4
**1373*/ 23 * 16131* /*88*5/3 5
*1*187 M1* /1* *0*04 :804O 86* *
1*:/*M104:804O*B4*05****M104
704O(
@ 5814 */*8*5G*/65/34 1H6131*4 5 *6 10 165*14
72332*R57/438//371*/*8*/171*_t
M504OK_tM:8O*_tM3O(
@5*5813KG5?/5041**10>*501*
*/5>*/3*/*/:5314/2471*/_t51
*606*7233(]1**6/>8G*7233:8*
1* 0/8* */3*/  mg_kg_35* 2* * F G54
*/11*(( ]I38614 64 8*/ 0*136131*
16131* 5?5/3 *1*/8?3 1>74 * *:H33 ?5*1:
G04 M*0*O *1*187 M0/8*O 7 *:H33 10 G04 134
*4*107*140/065/*6*:H331?/15B/134Sh
1/6134*8*874>?>*134*134*E*>*/34*14
/B4 1 7* M:804O( )/ 07H*/ 35* /65/34
1*12/34 51 *6 10 165*14 7233  /16 *
*0*D_t*0/8N_t7517233.(
 _t M*0*O * "(u  _t M0/8*O( @104
*0*04**1373*:H331056*6>334*610
165*1464`mg_kg_35*(S16*016H*173*613
* 72334 10 >*50( ; 2/56131*  *0*04 /
313*664?4_t()64?4A_t/
*/ *5* *3 13/ E * 51*2//317 */10H3 1?/
*26/?/()/07H/65/5188*H34135**$.*
 503/:4 8204  *0*04( ; 8//3 / 71*/
226/45*5***/2/61314*0*04(
)/ **1373 164 564 7 0*3133  /
**0/8*51*6"(u*"(+3274(

6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Κατάλογος Εκδόχων
Lactosecalciumhydrogenphosphatestarchmaizecolloidalsilicaanhydrouspolyvidone
stearicacidstarchmaizeMsolubletypeO(

6.2 Ασυμβατότητες
)/>*56=1*
6.3 Διάρκεια ζωής
KJ57/4
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
l*53>081*5**52*8:131?/Dv(
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
)*80527*H3*635*510R(
6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας
BoehringerIngelheimEllasA(E(
Q883/:D
JAAAQ883/6ML7/*O
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
R_J(D(DA
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
;553/*B134234PF((NA
;553/**/*/?34PJ(D(DA
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟΥ