ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Isoptin
®
mg
Isoptin
®
mg
Isoptin
®
mg
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Isoptin 40mg: mg
Verapamilhydrochloride
Isoptin 80mg: mg
Verapamilhydrochloride
Isoptin 120mg: mg
Verapamilhydrochloride
 !""#$!%&
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
'
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
() ! *+
,+ - . )/!
!,)%  
/
0 
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
1!
Isoptin 40 mg :2 Isoptin 40mg+3#! $3 
 )4%$#3%") !)
!34 !# 
 !%! 
')5)!)#  6Isoptin
40mg#76%)  83. ))!)
 !)#5"))3)Isoptin 80mgIsoptin
120mg($ #!$  )
) )"mg9!$
3+   )" )#%!!
*) )
2%  ! "
2
(!3) )")&5 !
Isoptin 40mg#67%)  
() ) !367Isoptin 40mg#67%) 
,!   7&mg/
:%!
43!% !%;')
)%+)  <2"$ 
 )%
!3
2!
() !   )")$ )
#! $3  ) )#!"
"$3%()!)5)
!+  ) ) ))
!#=) )),"
)Isoptin 40mg3%)  /,>!%')
)%+)  /
Isoptin 80 mg :2 Isoptin 80mg+3#! $3 
 )4%$#3%") !)
!34 !# 
 !%! 
')5)!)#  Isoptin
80mg#76%)  83. ))!)
 !)#")3 Isoptin 120mg(
$ #!$  ) ) )
"?@9!$3+   )
" )#%!!
)=))#
Isoptin 40mg
:%!
43!% !%;')
)%+)  <2"$ 
 )%
!3
2!
() !   )")$ )
#! $3  ) )#!"
"$3%()!)5)
!+  ) ) ))
!#=) )),"
)Isoptin 40mg67%)  /,>!%')
)%+)  /
Isoptin
120 mg :2 Isoptin
120mg+3#!
 $3  )4%$#3%"
) !)!34 !#
   !%! 
3
')5)!)#  Isoptin
120 mg#76%)  ($ #!
$  ) ) )"mg9!$
3+   )" )#%!
!
)=))#
Isoptin 40mgIsoptin 80 mg
:%!
43!% !%;')
)%+)  <2"$ 
 )%
!3
2!
() !   )")$ )
#! $3  ) )#!"
"$3%()!)5)
!+  ) ) ))
!#=) )),"
)Isoptin 40mg67%)  /,>!%')
)%+)  /
4)!  )
8) 
4.3 Αντενδείξεις
A  
% !%&
!)shock
))7$3,))
5)!o3 $  /
(33)%$$,))5)
!o3 $  /
"+5  )#7BC#
- %" )"mmHg,)
!3+
!$ /
D!-!) "3
,3EFGH6IJKLMNOFN6EPMQR#3SFTN6UJNFN@6SRVMNR/W
)3+
$ ) ))!)# ! 
"$
()$ ,$!%X8 )
%Y)%)  )X/
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
  )Isoptin#   3)
!
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
4
: +3%!
$#  ! )
))
Καρδιακός αποκλεισμός/ κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου βαθμού/
Βραδυκαρδία/ Ασυστολία
2"$  =$
%$$ 3)!"! ):
 #5)+ 33
7$3,+ /3#3
33) )")
$ )))+   ))#

2"$  =$
%$$3$3
#$#)5)#8
$)33)%$$#
= "))
(5)% )))#))
%=33)%$$#")!
)),!!/#
%3$%!3
%$$33'$!#+
")   ,$83 )!)/
Αντιαρρυθμικά, βήτα-αναστολείς
8$ "!!5",. 3$3
))#. 3$3" 33#
!"! )))  ) )/Z
  "$,7&-/3!
$ $%)
!) ),$6!))/)
"$ 
Διγοξίνη
'$ ! !!+ #  )!+ )
",$8 )%)%)
  )/
Καρδιακή ανεπάρκεια
())+5  )!3
7BC  3))),  /
 + ))$ )
"= [   ))
Υπόταση
2%$"$ "  
  #"# ")
""#= 
Αναστολείς της Αναγωγάσης του HMG CoA («Στατίνες»)\>
*!%8 )%)%)
  )
5
Διαταραχές της νευρομυϊκής μεταβίβασης
2! )")$ )! 
" 5) = Y$$
,gravis#3Lambert6Eaton#"  Y%
Duchenne/
Άλλες περιπτώσεις
Ειδικοί πληθυσμοί
Νεφρική δυσλειτουργία
8!)) %!
 = %  )$ ))3
%#%)553
 ! $ !
3 "5
%!
2$3 
Ηπατική δυσλειτουργία
2  )$ )!)$
,$ ) !%1! " 
2)!)/
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
9)$3in
vitro3 "$
$=""=3"5)PBCYP7A#CYPA#
CYPC#CYPC]CYPCZ $ 
CYP7A ^6!"_,P6gp/Z% )
 )))CYP7A 3+  
"" )")$ )5!"!)
CYP7A" "" )")$ )
!#)!!
%) )
("%)%)
 )%% 3)!)
Πιθανές Αλληλεπιδράσεις
Συγχορηγούμ
ενο φάρμακο
Πιθανή επίδραση στη
βεραπαμίλη ή στο
συγχορηγούμενο φάρμακο
Σχόλια
α
-
αναστολείς
*= 83+   )C
max
,`C/ )
= )#")
=")
* 

4= 83+   )AUC,`C/ )C
max
,`BC/ )= )
Αντιαρρυθμικά
aY 8   
 )%Y )
,b`C/
    )
$ )
>!%')
)
%+) 

6
 9"  ) ) ) )
,`7BC/
0 
()
%
%


 
Αντιασθματικά
c% 9"  ) )
)
 !`C
2"  ) )
5 )
),`C/
Αντιεπιληπτικά/αντιπαροξυσμικά
$=
83+   )AUC )
$= ),`&C/5)
3) 3))
8+ 
$= )
8

3 )!)
 )$= )#
")"#
%!#+
= 
a_ 9"  )!" ) )
$ )
Αντικαταθλιπτικά
d 83+   )AUC ) )
,`BC/
 
!3
$ #

Αντιδιαβητικά
$ 83+   )C
max
,`C/ )
AUC,`&C/ )!$ )
8
 83+   )AUC,`%)/ )
C
max
,`#7%)/ ) )
:"   )
 ),$
 " 
  /
Αντιμικροβιακά

*3+  "" )
$ )
' *3+  "" )
$ )
^% 9"  )AUC,`]eC/# )C
max
,`]C/ )$ )
,`]C/)
! )$ )
9"
% )5 )
 ) ) )
! 
% %$
!$ )
4 *3+  "" )
$ )
Αντινεοπλασματικά
1+$ 83+   )AUC,C/ )C
max
,&C/$  !3
()6

7
 3
 $ 
%  )
+$ )%$
!$ )
()
" 

Βαρβιτουρικά
a$$
83+   ) ) )
$ )
,`B%)/#)
!
Βενζοδιαζεπίνες και άλλα αγχολυτικά
> 83+   )8UC )C
max
 )
$ )`7#%)
9= 83+   )8UC,`7%)/ )
C
max
,`%)/ )= )
β-αναστολείς
9 83+   )8UC,`7#BC/ )
C
max
,`C/ ) )
) !
>!%')
)
%+) 

* 83+   )8UC,`&BC/ )C
max
,`]C/ ) )
) !
Καρδιακές γλυκοσίδες
1!+ 9"  )) )
 )!+ ),`eC/ )
+"%) ),`]C/
1!+ 0!83+   )C
max
 )
!+ ),`C/#3+   )C

h
,`B7C/#3+   )C
ss
 )
!+ ),`C/3+   )
8UC )!+ ),`BC/
:"   )
!+ )' )#$
!%')
)
%+) 

Ανταγωνιστές των
H
2
υποδοχέων
( 83+   )8UC )R6,`BC/
 )S6,`C/$ )
 " ) )
 )R6 )S6$ )
2 5
   )
$ )
%$!  
Ανοσολογικά/Ανοσοκατασταλτικά
 83+   )AUC# )C
ss
# )C
max

 ) )`BC
'$) '$)83+   )AUC,`7#B
%)/3+   )C
max
,`#7
%)/
> 83+   )C
trough
,`#7
%)/
*
!)"
!5"
3 ""
$)
() ()83+   )AUC,`#
%)/
S6$ 83+   )AUC
,`#B%)/
*
!)"
!5"
3 ""
)
4) *3+  ""
)
Αντιλιπιδαιμικά (αναστολείς της αναγωγάσης του
HMG
CoA
)
8$ *3+  "" ) 83)
8
$ )
83+   )8UC )$ )
`7C
 %)"
f$ *3+  "" )
$ )
83+   )AUC,`&7C/ )C
max
,`7C/ )$ )
($ 83+   )AUC,`#&%)/
 )C
max
,`#&%)/ )
$ )
Αγωνιστές των υποδοχέων της σεροτονίνης
8 83+   )AUC,`C/ )C
max
,`C/ ) )
Κατά του ουρικού οξέος
(%
=
83+   ) ) )
$ ))
!,`7%)/
9"  )$ )
,`&C/
9"
% )5 )
 ) ) )
! % 
%$!
$ )
A
ντιπηκτικά
1$! 83+   )$! ),Cmax")
C/AUG,")BC/
9+ 
)!)
2 )
$! )
 !3 
)$ 

" 
,($)
 !) ) )
$! )!
 )
!)/
Άλλες θεραπείες καρδιακών νοσημάτων
d$ 2  
$
!" )
" ) )) )
+) ) ) )
$ )   )
$ )
>!%
X8+)X
Άλλα
g)
!%
83+   )AUC )R6,`]C/
 )S6,`7eC/$ )
83+   )C
max
 )R6,`eBC/
 )S6,`BC/$ )
W) =")
% 
 =
'")#)
!%
$
$ 
St. John’s Wort 9"  )AUC )R6,`eC/
 )S6,`C/$ )
9
 " )C
max
Άλλες Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις και επιπρόσθετες
πληροφορίες για τις Φαρμακευτικές Αλληλεπιδράσεις
8# #!!
'  )) )
HIV Y%
f!" ))) )"HIVY5
%"#")$ #$3#!"  )
$ )+ * !
"   )$ )
f
Z!%)!+  +  
 ")$ )#")!
3+  "")h# 
")$ ) ) " ""
))$
)W)$)3))
3
:Y)
)=5 "$
3  "Y55,)
="/*!
"  )")$ )-  Y3
"%Y 3

8+3
8+   !)
8 , /
83+  "" ) )
8) )!"! ) HMG CoA ,;()</
2) )!"! )HMGCoA,$ #
$ $ /3)$$ 
+     )"'
$  ! )$  )
!"! )HMGCoA,$ #$ $ /#
"  ) )!  
 )  )
2%$ # $ =$ $=
"CYP7A! 3 
$ 
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
3 
4!)
10
1!))
   )")$ )!)!)W)
=5  $$ % +  
!"!')% !"!=5
)!  "#Isoptin
 !  )!3 )
5) ,$!%*! %/
c )
2$%!
 )%)%$)
2"$ $) ) 
!"*"!
+   )$ )$% 
 ,#\C ) ) ) )/  )
$ )$ 
1 3! 
$% f!"$53 "!5
 =$% #$   
 33") )%) ) )
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων
'+) )) ) )#!  
3)#"$    
!  )#3  "!)))8
3  ))#  +#
=%Isoptin )3)2
$ + ) )
$3 $ )'")#   ) )
+ 
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
W)3 )!)% $ 
))# 3 %)
)% )IV !!3)
2 =")3,i-/#,i-")b-/#
,i-")b-/#,i-")b-/#3
,b-/#!"  ,   )
/
W%)3 )!)%!#= #
)!3)# 
!)#5)$## 5#
 #+. #% "
Ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί από κλινικές μελέτες με
βεραπαμίλη και παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία
Κατηγορία
οργανικού
μσυστή ατος
Συχνή Όχι
συχνή
Σπάνια Άγνωστη
συχνότητα
11
Δ ) 
 3
μ )
0 
Δ ) 
μ3  )
%!
#=
* 
#)
'+"
#
 
, /
#
 )
)
1)
$3 )
. )
μ0 
j)
)
0 
1)")
$
μ' $) k!!)
) )
>

8 
5#


))
,##7
$3/#

#
%$$
3 #
%$$
$#

8!!) ) 0 #
+.
1)
3
)#
5
"
>!
)#3
Δ ) 
!3
:
1


!)
Z) 
%#

"3"#
)
1)
)
3
0"
8!! #
(3
Stevens6Johnson#
3%
3 #
"#
 )#
%3#
+ 
 $5
)#"
12
1)
3
)
33
8!#
Y
μ #
!
1)"
%5"
%"5
:%

1)
!"!3
)
3
(
!#
!#
!
))
) )
3!  )
W 
%
"
*)
+)
8+ 

=#
+ 
 

0%# %# ), /= 
 $ ) )8% 
6!%%!!" ))CYP7A )^6gp
$ >!%8 )%)%)
  )
8%!3"3 "!5
2%!3"3 "!5 ! 
)%)%3Y) '
 3  ) )%)63%3
Y)l )!!)!)%
!3)3 )!)
6 'W!a"#9!"#Um6BB&g!)#
8#4 n777-77e#a+n7&B]BB#d)
PQQo--TTTRFp@K#! '#
6 )a)0 )#0!0!)#q06eB#
TTT?FP@FVrs-oPO#tJun7Be&&]#! 3
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
0 #$. 3$3))
%$$3 #!#!)$+" Z
%")!)
Αντιμετώπιση
25  )!)") 
 !2! "$6!5"
-!$,"3$/
 3 5  )3)
!))"$ 
 ))). 3$3)
)"=!!3)!)
3)$ )#2
"= #$ ) )! )"
13
$6!5", "/#"
!!5!")="!  )
f!" ) )  )%  ) )%)
 )" )%3Y)#)
3 3!")
5)2"$ " )
 )
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
a !')3"$
   #!"!% )#")ATC
CDA
2"$ 
 ' !3 '#
3"%# 
 
2  )")$ )
$=#6v76vw6,7#6+%/xy
y67#6+66,6/"
Z$)]#e)3)q
e
z
7
{
|zq}
9 ) )%) )
2$ $"$,
""/3))
Y))"!!"2  )$ )%
%  )3)""
) ) ))
2   "%$$3
$+# $# $
!9  ))#$ $3 
!"!    
)3$+58")
 " 33)
!-!  
1)$# $ 
%!%$$)
+))),I~•€/#$
EFGH6IJKLMNOFN6EPMQR,E6I6E/2$ 
  !"!  "3
 %
2$$
!"!)#53)# 3 " )
 !"! )Y))
(" 3#!5) )$ )
 = )Y))%$$)Y))"
""53$3
14
 ))53$,{z/
 His
2$!% #3$
$
2$5%  
()))#$""
!#    )$ )
= " %) )
5")#)")$")$
!, )%)"??z@#
+5  )7C/#  +"  )
))4! )) ) 
)5")5%$" 
$ )
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
2"$ !
 R6~63)2$ $=!
$2$))5$)
33#")C )%!)
 ) )$ )"3&C$ )
%W!5)) ) )
$ ) )$ ))2 
 )+  "))!
)")) )
8% 
*]C )$ )%")
)!  9%+ $ ) )
 )#   $ %
7C ! $  ) )
7C#!"$35 )2
$ %)!3 
$!  4! )
")$ )!")35) 
!%5 )" )#)")5)
 !  %5 ) )2! !"
 )$ )!
5)!  %5 ) ) )#
2%)  $ 
 )$ )

2$")))3)5)#
!)+3#\&#S-L@!2
$ ]C)"_)
)
9$)
2$%$
}NVMQKF
)
 $$==5)IB
qAI7•#qAI•#qAIq#qAIq]qAIq(!))#
"$ # !3 #$
15
$,5 #
 /W3$)")
%:6W6"Y )$ )83)
)$)#$ !
%! ,C) 3%/#
   3)
8$
9%$! #$ $#
5% ),) =")/
$3 % $),) =")3")5)/9
)!  #) ="))")5)4
 ) !  ) )%
BC5)#eCB )2$
3&C*76C%
$%$")"2
  )$ ).   
#S-P-L@,3)#e6#7S-P-L@/
Ειδικοί πληθυσμοί
*) )
*) %) 
%  )9
%$!  #)) =") )$ )]#e
5)  7S-P#5eS-P!
eL@W!5)) )%
") )  
)!3! )  )
2")
2"     
%  )$ )3))W
)=") )$) ")2
  )$ )5 =
  
:%
2%!  
%  )$ )#")5!)
))3%
!)%3)2$  $ $
 $  0"%)5
5#)3 !$ 
2
W)=") )$ )
) !!" ) ). 
. !)
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
9)!"!)! ))
)$ )")#B,B?@-L@- /&,&?@-L@- /%)
 )) ) )5)##
%+! )(#
"# )5 ) )
$   3+   + $3#5)
!""55"  " 
$)8 )  ) 
16
))1#"#)!)
)!)!)
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Calcium phosphate dibasic, cellulose microcrystalline, colloidal anhydrous silica, carmellose sodium,
magnesium stearate, hypromellose 2910, sodium lauryl sulfate, macrogol 6000, talc purified, titanium
dioxide E171.
6.2 Aσυμβατότητες
1%
6.3 Διάρκεια ζωής
&)
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
a "7
C
:     + )!% 

6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Isoptin 40 mg:7blisterPVC-Aluminiumfoil
Isoptin
80 mg:blisterPVC-Aluminiumfoil
Isoptin 120 mg:blisterPVC-Aluminiumfoil
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός
  %Y
3%"))3))+)
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
)8)%) '
BGP*^W‚W:489'*'
8!1  &7
eB&ƒ)
4 ]]eee
)8)%) 3
>$)g= !)f#
f"%5 &#
7f#f"
4 ee
8. ΑΡΙΘΜΟI ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
17
Isoptin 40 mg: 8571/0&66e,! '/#&]],! 3/
Isoptin
80 mg: 8571/0&66e,! '/#&]]],! 3/
Isoptin 120 mg: 8571/0&66e
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
2 )" )&a$e
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
18