MUSCO-RIL
®
thiocolchicoside
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα
επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από
τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8
για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MUSCO-RIL 4 mg καψάκιο, σκληρό
MUSCO-RIL 4 mg/2 ml ενέσιμο διάλυμα
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε καψάκιο, σκληρό, περιέχει 4 mg θειοκολχικοσίδης.
Κάθε φύσιγγα των 2 ml περιέχει 4 mg θειοκολχικοσίδης.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
- Καψάκιο, σκληρό
- Ενέσιμο διάλυμα
4. ΚΛΙΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Επικουρική θεραπεία για την αντιμετώπιση των επώδυνων μυϊκών συσπάσεων
σε οξεία σπονδυλική παθολογία σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 16 ετών και
άνω.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
o
Για την από του στόματος μορφή των 4 mg και 8 mg:
Η συνιστώμενη και μέγιστη δόση είναι 8 mg κάθε 12 ώρες (δηλ. 16 mg ανά
ημέρα). Η διάρκεια της θεραπείας περιορίζεται σε 7 συνεχόμενες ημέρες.
o
Για την ενδομυϊκή μορφή:
Η συνιστώμενη και μέγιστη δόση είναι 4 mg κάθε 12 ώρες (δηλ. 8 mg ανά
ημέρα). Η διάρκεια της θεραπείας περιορίζεται σε 5 συνεχόμενες ημέρες.
o
Για την από του στόματος και ενδομυϊκή μορφή:
Πρέπει να αποφεύγονται οι δόσεις που υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δόσεις ή
η μακροχρόνια χρήση (βλ. παράγραφο 4.4).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Το Musco-ril δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω
των 16 ετών εξαιτίας ανησυχιών ως προς την ασφάλεια (βλ. παράγραφο 5.3).
Τρόπος χορήγησης
Καψάκια, σκληρά: από το στόμα.
Ενέσιμο διάλυμα: ενδομυϊκώς.
4.3 Αντενδείξεις
Η θειοκολχικοσίδη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται:
- σε ασθενείς με υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
- καθ’ όλη τη διάρκεια της κύησης
- κατά τη γαλουχία
- σε γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης που δεν χρησιμοποιούν
αντισύλληψη
σε χαλαρή πάρεση, μυϊκή υποτονία
παιδιά.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις κυτταρολυτικής και χολοστατικής ηπατίτιδας
μετά την κυκλοφορία στην αγορά της θειοκολχικοσίδης. Σε ασθενείς που
λαμβάνουν συγχρόνως ΜΣΑΦ ή παρακεταμόλη έχουν αναφερθεί σοβαρές
περιπτώσεις (π.χ. κεραυνοβόλος ηπατίτιδα). Οι ασθενείς πρέπει να
καθοδηγούνται να αναφέρουν κάθε σημείο ηπατικής τοξικότητας (βλ.
παράγραφο 4.8
«Ανεπιθύμητες ενέργειες»
).
Η θειοκολχικοσίδη μπορεί να προδιαθέτει στην εμφάνιση σπασμών, ειδικότερα
σε ασθενείς με επιληψία ή σε εκείνους που μπορεί να παρουσιάσουν
επιληπτικές κρίσεις (βλ. κεφάλαιο 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες»).
Καψάκια:
Λόγω της παρουσίας λακτόζης, οι ασθενείς με σπάνια
κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης
Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το
φάρμακο.
Καψάκια:Σε περίπτωση διάρροιας, η θεραπεία με θειοκολχικοσίδη πρέπει
να διακοπεί.
Ενέσιμο διάλυμα:
Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις λιποθυμίας
αγγειοκινητικής αιτιολογίας και γι’ αυτό, ο ασθενής πρέπει να
παρακολουθείται μετά από την ένεση (βλ. 4.8
«Ανεπιθύμητες ενέργειες»
).
Προκλινικές μελέτες έδειξαν ότι οι μεταβολίτες της θειοκολχικοσίδης
(SL59.0955) προκάλεσαν ανευπλοειδία (δηλ. άνισο αριθμό χρωμοσωμάτων σε
διαιρούμενα κύτταρα) σε συγκεντρώσεις κοντά στην ανθρώπινη έκθεση, που
παρατηρήθηκαν σε από του στόματος δόσεις των 8 mg δις ημερησίως (βλ.
παράγραφο 5.3). Η ανευπλοειδία θεωρείται παράγοντας κινδύνου για
τερατογένεση, τοξικότητα στο έμβρυο/κύημα, αυτόματη αποβολή, διαταραχή
της γονιμότητας του άρρενος και δυνητικό παράγοντα κινδύνου για καρκίνο.
Ως προληπτικό μέτρο, η χρήση του προϊόντος σε δόσεις που υπερβαίνουν τη
2
συνιστώμενη δόση ή η μακροχρόνια χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται (βλ.
παράγραφο 4.2).
Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται προσεκτικά σχετικά με το
δυνητικό κίνδυνο μίας πιθανής κύησης και για τα αποτελεσματικά μέτρα
αντισύλληψης που θα πρέπει να ακολουθούνται.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Πιθανόν να εμφανίσει συνεργική δράση αν χορηγηθεί μαζί με άλλα
μυοχαλαρωτικά ή κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από τη χρήση της θειοκολχικοσίδης σε
έγκυες γυναίκες. Ως εκ τούτου, οι δυνητικοί κίνδυνοι για το έμβρυο και το
κύημα είναι άγνωστοι.
Οι μελέτες σε ζώα έδειξαν τερατογόνες επιδράσεις (βλ. παράγραφο 5.3).
Η χρήση του Musco-ril αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης, καθώς και
σε γυναίκες με δυνατότητα τεκνοποίησης που δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη
(βλ. παράγραφο 4.3).
Θηλασμός
Δεδομένου ότι περνά στο μητρικό γάλα, η χρήση της θειοκολχικοσίδης
αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του θηλασμού (βλ. παράγραφο 4.3).
Γονιμότητα
Σε μία μελέτη γονιμότητας που πραγματοποιήθηκε σε αρουραίους, δεν
παρατηρήθηκε διαταραχή της γονιμότητας σε δόσεις έως και 12 mg/kg, δηλ. σε
δόσεις που δεν προκαλούν κλινική επίδραση. Η θειοκολχικοσίδη και οι
μεταβολίτες της ασκούν ανευπλοειδογόνο δράση σε διαφορετικά επίπεδα
συγκέντρωσης, γεγονός που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για διαταραχή της
γονιμότητας στον άνθρωπο (βλ. παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις επιδράσεις στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
Από κλινικές μελέτες προκύπτει ότι η θειοκολχικοσίδη δεν επιδρά στην
ψυχοκινητική απόδοση. Ωστόσο, επειδή συχνά μπορεί να παρουσιαστεί
υπνηλία, αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την οδήγηση οχημάτων και
κατά το χειρισμό μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Χρησιμοποιείται η ακόλουθη κλίμακα συχνότητας κατά
CIOMS
: Πολύ
συχνές
(
1
0%
)
, συχνές (1% έως <10%), όχι συχνές (0,1% έως <1%), σπάνιες (0,01%
έως <0,1%), πολύ σπάνιες (<0,01%), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν
με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
3
Αναφυλακτικές αντιδράσεις, όπως
Όχι συχνές: Κνησμός
Σπάνιες: Κνίδωση
Μη γνωστές: Αγγειονευρωτικό οίδημα, αναφυλακτική καταπληξία μετά από
ενδομυϊκή χορήγηση.
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές: Υπνηλία,
Μη γνωστές: Λιποθυμία αγγειοκινητικής αιτιολογίας που συνήθως
παρουσιάζεται τα επόμενα λεπτά από την ενδομυϊκή ένεση (βλ. παράγραφο
4.4
«Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση»
, υποκεφάλαιο
«Προφυλάξεις»), σπασμοί (βλ. παράγραφο
4.4 «Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση»
, υποκεφάλαιο «Προειδοποιήσεις»).
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές: Διάρροια (βλ. παράγραφο 4.4 «Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση», υποκεφάλαιο «Προφυλάξεις»), γαστραλγία
Όχι συχνές: Ναυτία, έμετος.
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Μη γνωστές: Κυτταρολυτική και χολοστατική ηπατίτιδα (βλ. παράγραφο 4.4
«Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση»
, υποκεφάλαιο
«Προειδοποιήσεις»).
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές: Αλλεργικές αντιδράσεις του δέρματος.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585,
Ιστότοπος: http :// www . eof . gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Σημεία και συμπτώματα:
Δεν έχουν αναφερθεί ειδικά συμπτώματα υπερδοσολογίας σε ασθενείς υπό
αγωγή με θειοκολχικοσίδη.
Αντιμετώπιση:
Εάν παρουσιαστεί περίπτωση υπερδοσολογίας, συστήνεται ιατρική
παρακολούθηση και εφαρμογή γενικών μέτρων και συμπτωματικής αγωγής (βλ.
5.3
«Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια»
).
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Μυοχαλαρωτικό, κωδικός ATC: Μ03Β Χ05.
4
Η θειοκολχικοσίδη είναι ένα ημισυνθετικό θειοπαράγωγο της κολχικοσίδης,
μιας φυσικής γλυκοσίδης που υπάρχει στο φυτό meadow-saffron”, με
μυοχαλαρωτική δράση, αλλά χωρίς δράση ανάλογη του κουραρίου.
Φαίνεται ότι η θειοκολχικοσίδη έχει δράση εκλεκτικά ανταγωνιστική των
GABA και γλυκινεργικών υποδοχέων και έτσι μπορεί να εξηγηθεί η δράση της
στις αντανακλαστικές, ρευματικές και τραυματικές μυϊκές συσπάσεις και σε
σπαστικές καταστάσεις κεντρικής προέλευσης.
Η θειοκολχικοσίδη δεν επιδρά στην εκούσια κινητικότητα και δεν επιδρά στους
μυς του αναπνευστικού συστήματος. Δεν έχει καμιά επίδραση στο
καρδιαγγειακό σύστημα.
5.2Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Απορρόφηση
- Μετά από ενδομυϊκή χορήγηση, οι μέγιστες συγκεντρώσεις της
θειοκολχικοσίδης εμφανίζονται σε 30 λεπτά και φθάνουν τις τιμές των
113 ng/mL έπειτα από δόση 4 mg και των 175 ng/mL έπειτα από δόση 8 mg. Οι
ανάλογες τιμές της AUC είναι 283 και 417 ng.h/mL, αντίστοιχα.
Ο φαρμακολογικά ενεργός μεταβολίτης SL18.0740 παρατηρείται, επίσης, σε
χαμηλότερες συγκεντρώσεις με Cmax της τάξεως των 11,7 ng/mL 5 ώρες μετά
τη δόση και AUC 83 ng.h/mL.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τον ανενεργό μεταβολίτη SL59.0955.
- Μετά την από του στόματος χορήγηση η θειοκολχικοσίδη δεν ανιχνεύεται στο
πλάσμα. Μόνο δύο μεταβολίτες παρατηρούνται: Ο φαρμακολογικά ενεργός
μεταβολίτης SL18.0740 και ένας ανενεργός μεταβολίτης, ο SL59.0955. Και για
τους δύο μεταβολίτες, οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα εμφανίζονται
1 ώρα μετά τη χορήγηση της θειοκολχικοσίδης. Μετά από εφάπαξ από του
στόματος δόση θειοκολχικοσίδης 8 mg, οι Cmax και AUC του SL18.0740 είναι
περίπου 60 ng/mL και 130 ng.h/mL αντίστοιχα. Για τον SL59.0955 οι τιμές
αυτές είναι πολύ χαμηλότερες: Η Cmax είναι περίπου 13 ng/mL και η AUC
κυμαίνεται από 15,5 ng.h/mL (έως τις 3 ώρες) έως 39,7 ng.h/mL (έως τις
24 ώρες).
Κατανομή
Ο φαινομενικός όγκος κατανομής της θειοκολχικοσίδης υπολογίζεται σε
περίπου 42,7 L μετά από ενδομυϊκή χορήγηση 8 mg. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία για τους δύο μεταβολίτες.
Βιομετασχηματισμός
Μετά την από του στόματος χορήγηση, η θειοκολχικοσίδη μεταβολίζεται
αρχικά στην αγλυκόνη 3-demethyltiocolchicine ή SL59.0955. Το στάδιο αυτό
λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω μεταβολισμού στο έντερο, γεγονός που εξηγεί την
απουσία αμετάβλητης θειοκολχικοσίδης στη συστηματική κυκλοφορία μέσω
αυτής της οδού χορήγησης.
Εν συνεχεία πραγματοποιείται γλυκουρονική σύζευξη του SL59.0955 σε
SL18.0740 που έχει ισοδύναμη φαρμακολογική δράση με τη θειοκολχικοσίδη
και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τη φαρμακολογική δράση μετά την από του
στόματος χορήγηση της θειοκολχικοσίδης. Ο SL59.0955 επίσης
απομεθυλιώνεται σε didemethyl-thiocolchicine.
Αποβολή
- Μετά από ενδομυϊκή χορήγηση, ο φαινομενικός χρόνος ημίσειας ζωής (t
1/2
)
της θειοκολχικοσίδης είναι 1,5 ώρες και η κάθαρση στο πλάσμα 19,2 L/h.
5
- Μετά από χορήγηση από του στόματος, η συνολική ραδιενέργεια αποβάλλεται
κυρίως στα κόπρανα (79%) ενώ η απέκκριση στα ούρα αντιπροσωπεύει μόνο το
20%. Δεν απεκκρίνεται αμετάβλητη θειοκολχικοσίδη στα ούρα ή στα κόπρανα.
Ο SL18.0740 και ο SL59.0955 εμφανίζονται στα ούρα και στα κόπρανα ενώ η
didemethyl-thiocolchicine ανακτάται μόνο στα κόπρανα.
Μετά από την από του στόματος χορήγηση θειοκολχικοσίδης, ο μεταβολίτης
SL18.0740 αποβάλλεται με φαινομενική t
1/2
που κυμαίνεται από 3,2 έως 7 ώρες
ενώ ο μεταβολίτης SL59.0955 έχει μέση τιμή t
1/2
της τάξεως των 0,8 ωρών.
5.3Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Το προφίλ της θειοκολχικοσίδης έχει αξιολογηθεί
in vitro,
και
in vivo
μετά από
παρεντερική και από του στόματος χορήγηση.
Η θειοκολχικοσίδη ήταν καλά ανεκτή μετά από χορήγηση από το στόμα για
περιόδους έως και 6 μηνών τόσο σε αρουραίους όσο και σε μη ανθρώπινα
πρωτεύοντα κατά τη χορήγηση επαναλαμβανόμενων δόσεων μικρότερων ή ίσων
των 2 mg/kg/ημέρα στους αρουραίους και μικρότερων ή ίσων των
2,5 mg/kg/ημέρα σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα, καθώς και μέσω της
ενδομυϊκής οδού σε πρωτεύοντα σε επαναλαμβανόμενες δόσεις έως και
0,5 mg/kg/ημέρα για διάστημα 4 εβδομάδων.
Σε υψηλές δόσεις, η θειοκολχικοσίδη προκάλεσε έμεση σε σκύλους, διάρροια
σε αρουραίους και σπασμούς σε τρωκτικά και μη τρωκτικά μετά από οξεία
χορήγηση δια της στοματικής οδού.
Μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση, η θειοκολχικοσίδη προκάλεσε
γαστρεντερικές διαταραχές (εντερίτιδα, έμεση) δια της στοματικής οδού και
έμεση δια της ενδομυϊκής οδού.
Η θειοκολχικοσίδη καθαυτή δεν επήγαγε γονιδιακή μετάλλαξη σε βακτήρια
(δοκιμασία Ames), χρωμοσωμική βλάβη
in vitro
(δοκιμασία χρωμοσωμικής
παρέκκλισης σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα) και χρωμοσωμική βλάβη
in vivo
(ενδοπεριτοναϊκώς χορηγούμενη μικροπυρηνική δοκιμασία
in vivo
σε μυελό
των οστών σε ποντικούς).
Ο κύριος, συζευγμένος με γλυκουρονικό οξύ μεταβολίτης SL18.0740 δεν
επήγαγε γονιδιακή μετάλλαξη σε βακτήρια (δοκιμασία Ames) αλλά επήγαγε
χρωμοσωμική βλάβη
in vitro
(μικροπυρηνική δοκιμασία
in vitro
σε ανθρώπινα
λεμφοκύτταρα) και χρωμοσωμική βλάβη
in vivo
(από του στόματος
χορηγούμενη μικροπυρηνική δοκιμασία
in vivo
σε μυελό των οστών σε
ποντικούς). Οι μικροπυρήνες προέκυψαν κυρίως από χρωμοσωμική απώλεια
(μικροπυρήνες θετικοί για κεντρομερίδιο μετά από χρώση κεντρομεριδίου
FISH), γεγονός που υποδηλώνει ανευπλοειδογόνες ιδιότητες. Η
ανευπλοειδογόνος δράση του SL18.0740 παρατηρήθηκε σε συγκεντρώσεις στη
δοκιμασία
in vitro
και σε εκθέσεις AUC στο πλάσμα στη δοκιμασία
in vivo
μεγαλύτερες (πάνω από 10 φορές με βάση την AUC) από εκείνες που έχουν
παρατηρηθεί στο ανθρώπινο πλάσμα σε θεραπευτικές δόσεις.
Ο άγλυκος μεταβολίτης (3-demethylthiocolchicine-SL59.0955) που
σχηματίζεται κυρίως μετά από χορήγηση από το στόμα, επήγαγε χρωμοσωμική
βλάβη
in vitro
(μικροπυρηνική δοκιμασία
in vitro
σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα)
και χρωμοσωμική βλάβη
in vivo
(από του στόματος χορηγούμενη μικροπυρηνική
δοκιμασία
in vivo
σε μυελό των οστών σε ποντικούς). Οι μικροπυρήνες
προέκυψαν κυρίως από χρωμοσωμική απώλεια (μικροπυρήνες θετικοί για
κεντρομερίδιο μετά από χρώση κεντρομεριδίου FISH ή CREST), γεγονός που
υποδηλώνει ανευπλοειδογόνες ιδιότητες. Η ανευπλοειδογόνος δράση του
SL59.0955 παρατηρήθηκε σε συγκεντρώσεις στη δοκιμασία
in vitro
και σε
εκθέσεις στη δοκιμασία
in vivo
κοντά σε εκείνες που έχουν παρατηρηθεί στο
ανθρώπινο πλάσμα στις θεραπευτικές δόσεις των από του στόματος
χορηγούμενων 8 mg δις ημερησίως. Η ανευπλοειδογόνος επίδραση στα
6
διαιρούμενα κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε ανευπλοειδή κύτταρα. Η
ανευπλοειδία είναι μία μεταβολή στον αριθμό των χρωμοσωμάτων και απώλεια
της ετεροζυγωτίας, η οποία αναγνωρίζεται ως παράγοντας κινδύνου για
τερατογένεση, εμβρυοτοξικότητα/αυτόματη αποβολή, διαταραχή της
γονιμότητας του άρρενος όταν επιδρά στα γεννητικά κύτταρα και δυνητικός
παράγοντας κινδύνου για καρκίνο όταν επιδρά στα σωματικά κύτταρα. Η
παρουσία του άγλυκου μεταβολίτη (3-demethylthiocolchicine-SL59.0955) μετά
από ενδομυική χορήγηση δεν έχει αξιολογηθεί ποτέ, επομένως ο σχηματισμός
του, όταν χρησιμοποιείται αυτή η οδός χορήγησης δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Στους αρουραίους, μία από του στόματος δόση θειοκολχικοσίδης των
12 mg/kg/ημέρα προκάλεσε μείζονες δυσπλασίες μαζί με εμβρυοτοξικότητα
(καθυστέρηση της ανάπτυξης, θάνατο του εμβρύου, διαταραχή του ποσοστού
κατανομής του φύλου). Η δόση που δεν προκάλεσε τοξική επίδραση ήταν
3 mg/kg/ημέρα.
Σε κουνέλια, η θειοκολχικοσίδη επέδειξε μητρική τοξικότητα ξεκινώντας από
τα 24 mg/kg/ημέρα. Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί ήσσονος σημασίας
ανωμαλίες (υπεράριθμα πλευρά, καθυστερημένη οστεοποίηση).
Σε μία μελέτη γονιμότητας που πραγματοποιήθηκε σε αρουραίους, δεν
παρατηρήθηκε διαταραχή της γονιμότητας σε δόσεις έως και 12 mg/kg/ημέρα,
δηλ. σε δόσεις που δεν προκαλούν κλινική επίδραση. Η θειοκολχικοσίδη και οι
μεταβολίτες της ασκούν ανευπλοειδογόνο δράση σε διαφορετικά επίπεδα
συγκέντρωσης, γεγονός που αναγνωρίζεται ως παράγοντας κινδύνου για
διαταραχή της γονιμότητας στον άνθρωπο.
Η καρκινογόνος δυνατότητα δεν αξιολογήθηκε.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1Κατάλογος εκδόχων
Musco-ril καψάκια
Λακτόζη μονοϋδρική
Άμυλο αραβοσίτου
Μαγνήσιο στεατικό
Ύδωρ κεκαθαρμένο
Ζελατίνη
Σιδήρου οξείδιο, κόκκινο E172.
Musco-ril ενέσιμο διάλυμα
Νάτριο χλωριούχο
Ύδωρ για ενέσιμα.
6.2Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
7
καψάκια: Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 30C.
ενέσιμο διάλυμα: Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.
6.5Φύση και συστατικά του περιέκτη
Καψάκια: 2 ή 3 κυψέλες PVC/αλουμινίου με 10 καψάκια η καθεμιά,
συσκευασμένες σε χάρτινο κουτί μαζί με το φύλλο οδηγιών χρήσης.
Ενέσιμο διάλυμα: 10 φύσιγγες των 2 ml η καθεμιά, συσκευασμένες σε
χάρτινο κουτί μαζί με το φύλλο οδηγιών χρήσης.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
sanofi-aventis AEBE
Λεωφ. Συγγρού 348 - Κτήριο Α΄
176 74 Καλλιθέα
Τηλ.: +30 210 90 01 600
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Musco-ril καψάκια: 45294/21-09-2009
Musco-ril ενέσιμο διάλυμα: 45292/21-09-2009
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 07 Δεκεμβρίου 1968
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 21 Σεπτεμβρίου 2009
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ. . .
8
9
10
11