ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Water for injections/Fresenius, διαλύτης για παρεντερική χρήση.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ενέσιμο ύδωρ 1g ανά 1 ml
pH μεταξύ 4,5 και 7,0.
, . 6.1.Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων βλ παράγραφο
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Διαλύτης για παρεντερική χορήγηση.
Διαυγές και άχρωμο διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το στείρο Water for injections/ Fresenius ενδείκνυται ως μέσον για την
αραίωση και την ανασύσταση κατάλληλων φαρμακευτικών προϊόντων
για παρεντερική χορήγηση.
4.2 Δ οσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η χορηγούμενη δοσολογία καθορίζεται από την φύση της προστιθέμενης
ουσίας που χρησιμοποιείται. Ο ρυθμός χορήγησης θα εξαρτηθεί από το
δοσολογικό σχήμα του χορηγηθέντος φαρμάκου.
Μετά από την κατάλληλη ανάμιξη των προστιθέμενων
συνταγογραφημένων ουσιών, η δοσολογία συνήθως εξαρτάται από την
ηλικία, το βάρος και την κλινική κατάσταση των ασθενών, καθώς επίσης
από τα εργαστηριακά αποτελέσματα.
Μέθοδος Χορήγησης :
Το διάλυμα προορίζεται για την διάλυση και την χορήγηση των
προστιθέμενων θεραπευτικών ουσιών. Οι οδηγίες χρήσης που
σχετίζονται με το προστιθέμενο φαρμακευτικό προϊόν θα καθορίσει του
κατάλληλους όγκους, καθώς επίσης την οδό χορήγησης.
4.3 Αντενδείξεις
Σελίδα 1 από 5
Το ενέσιμο ύδωρ δεν πρέπει να χορηγείται μόνο του.
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αντενδείξεις που σχετίζονται με το
φαρμακευτικό προϊόν που προστίθεται.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Το Ενέσιμο ύδωρ είναι υποτονικό και δεν πρέπει να χορηγείται μόνο του.
Μην το χρησιμοποιείτε για ενδοφλέβια ένεση εκτός αν έχει
προσαρμοστεί κατά προσέγγιση σε ισοτονικότητα με ένα κατάλληλο
διαλύτη.
Όταν το Ενέσιμο ύδωρ χρησιμοποιείται ως διαλύτης υπερτονικών
διαλυμάτων, θα πρέπει να πραγματοποιείται η κατάλληλη αραίωση ώστε
να πλησιάζει το διάλυμα την ισοτονικότητα.
Μετά την έγχυση μεγάλων όγκων υποτονικών διαλυμάτων τα οποία
χρησιμοποιούν στείρο ύδωρ για ενέσιμα μπορεί να παρουσιαστεί
αιμόλυση.
Η ισορροπία ιόντων πρέπει να παρακολουθείται τακτικά όταν
χορηγούνται μεγάλοι όγκοι.
Οι συσκευασίες μεγάλου όγκου (500 ml and 1000 ml) προορίζονται ως
πηγή αραίωσης για τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα. Δεν προορίζονται
για απευθείας ενδοφλέβια χορήγηση.
4.5 μ μ Αλληλεπιδράσεις ε άλλα φαρ ακευτικά προϊόντα και
μ άλλες ορφές αλληλεπίδρασης
Καμία γνωστή.
Πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψη οι πιθανές κλινικές αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των διαφορετικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται
προς διάλυση.
4.6 μ , Γονι ότητα κύηση και γαλουχία
Οι κίνδυνοι από την χρήση κατά την διάρκεια της κύησης και στις
γυναίκες που θηλάζουν καθορίζονται από την φύση των προστιθέμενων
φαρμάκων.
4.7 μ Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισ ού
μηχανών
Δ .εν σχετίζεται
4.8 μΑνεπιθύ ητες ενέργειες
Ενδοφλέβιες ενέσεις με Eνέσιμο ύδωρ μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση
εάν το Eνέσιμο ύδωρ χορηγηθεί μόνο του.
Η φύση του προστιθέμενου φαρμάκου θα καθορίσει την πιθανότητα
οποιασδήποτε άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας.
μ μ Αναφορά πιθανολογού ενων ανεπιθύ ητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-
κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
Σελίδα 2 από 5
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό
μ μ , 284, GR-15562 , , : + 30Οργανισ ό Φαρ άκων Μεσογείων Χολαργός Αθήνα Τηλ
21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
4.9 Υπερδοσολογία
Μετά από έγχυση μεγάλων όγκων υποτονικών διαλυμάτων
χρησιμοποιώντας στείρο ενέσιμο ύδωρ ως διαλύτη μπορεί να
παρουσιαστεί αιμόλυση.
Οι ενδείξεις και τα συμπτώματα υπερδοσολογίας θα σχετίζονται επίσης
με την φύση του φαρμακευτικού προϊόντος που προστίθεται. Σε
περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται
και ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται για τις κατάλληλες
ενδείξεις και συμπτώματα που σχετίζονται με χορήγηση του φαρμάκου.
5. ΔΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 μ μ Φαρ ακοδυνα ικές ιδιότητες
μ : Δ Φαρ ακοθεραπευτική κατηγορία ιαλύτης και παράγοντες διάλυσης
μ . Δ μ , ATC: συ περιλ ιαλύ ατα καταιόνησης κωδικός V07AB
Στο Ενέσιμο ύδωρ, το οποίο αποτελεί μόνο το μέσον για τη χορήγηση του
προστιθέμενου φαρμακευτικού προϊόντος, οι φαρμακοδυναμικές θα
εξαρτώνται από τη φύση του φαρμάκου προστίθενται.
5.2 μ Φαρ ακοκινητικές ιδιότητες
Στο Ενέσιμο ύδωρ, το οποίο αποτελεί μόνο το μέσον για τη χορήγηση του
προστιθέμενου φαρμακευτικού προϊόντος, οι φαρμακοκινητικές θα
εξαρτώνται από τη φύση του φαρμάκου προστίθενται.
5.3 μ Προκλινικά δεδο ένα για την ασφάλεια
Στο Ενέσιμο ύδωρ, το οποίο αποτελεί μόνο το μέσον για τη χορήγηση του
προστιθέμενου φαρμακευτικού προϊόντος, τα προκλινικά δεδομένα για
τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται θα εξαρτώνται από τη φύση του
φαρμάκου προστίθενται.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Κανένα.
6.2 μΑσυ βατότητες
μ μ μ . Τα προϊόντα που προστίθενται πορεί να είναι η συ βατά Αυτά τα
μ προϊόντα που είναι γνωστό ότι δεν είναι συ βατά δεν πρέπει να
μ .χρησι οποιούνται
Σελίδα 3 από 5
μ , :Πριν την προσθήκη των φαρ άκων διασφαλίστε ότι
- μ Είναι διαλυτά και σταθερά σε νερό ε το pH μ .του Ενέσι ου Ύδατος
- μ μ Είναι συ βατά εταξύ τους
μ μ , μ Απουσία ελετών συ βατότητας το φαρ ακευτικό αυτό προϊόν δεν πρέπει
μ μ μ .να ανα ιγνύεται ε άλλα φαρ ακευτικά προϊόντα
6.3 Δ ιάρκεια ζωής
Φύσιγγες που περιέχουν 5 ml, 10 ml και 20 ml: 2 χρόνια.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα: άμεση χρήση
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης.
Φυλάσσετε την φύσιγγα μέσα στην συσκευασία.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Φύσιγγες πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE).
1. Συσκευασίες που εγκρίθηκαν κατά την
αμοιβαία/αποκεντρωμένη διαδικασία
Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 5ml
Συσκευασία των 50 φυσίγγων των 5ml
Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 10ml
Συσκευασία των 50 φυσίγγων των 10ml
Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 20ml
2. Συσκευασίες που θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά
Συσκευασία των 20 φυσίγγων των 10ml
6.6 μΙδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισ ός
Να απορρίπτεται μετά από μία χρήση.
Να απορρίπτετε οποιοδήποτε διάλυμα παραμένει.
Να χρησιμοποιείται μόνον ένα το διάλυμα είναι διαυγές χωρίς ορατά
σωματίδια και ο περιέκτης άθικτος.
Απαιτείται λεπτομερής και προσεκτική ανάμειξη υπο άσηπτες συνθήκες
οποιονδήποτε πρόσθετων.
Φτιάξτε το διάλυμα έγχυσης ισοτονικό πριν την παρεντερική χορήγηση.
Τα διαλύματα που περιέχουν πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται
άμεσα μετά την παρασκευή τους εκτός εάν η παρασκευή έχει
πραγματοποιηθεί υπό ελεγχόμενες και επικυρωμένα άσηπτες συνθήκες.
μΟδηγίες χειρισ ού
μ , μ μ Για να αποσπάσετε ία φύσιγγα στρίψτε ία φύσιγγα ε φορά αντίθετη
μ προς τις υπόλοιπες φύσιγγες της συστάδας χωρίς να ακου πάτε το κεφάλι
μ (1). μ μ μ και το λαι ό των φυσίγγων Ανακοινήστε τη φύσιγγα ε ία όνο κίνηση
μ (2). όπως φαίνεται παρακάτω για να απο ακρύνετε το υγρό από το καπάκι
, μ Για να ανοίξετε τη φύσιγγα στρίψτε το σώ α της φύσιγγας και το κεφάλι
μ μ (3). της φύσιγγας προς αντίθετες φορές έχρι να αποσπαστεί ο λαι ός
Συνδέστε τη φύσιγγα στη σύριγγα luer ή luer-lock όπως φαίνετε στην εικόνα
Σελίδα 4 από 5
(4).
μ . Για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται βελόνα για την αφαίρεση διαλύ ατος
μ .Αφαιρέστε το διάλυ α
7. Δ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Fresenius Kabi Hellas A.E.
. 354Λ Μεσογείων
: +30 210 6542909Τηλέφωνο
Fax: +30 210 6548909
e-mail: FKHinfo@fresenius-kabi.com
8. ( ) Δ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
64130/11-9-2012
9. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΑ ΕΙΑΣ
μ μ : 23/02/2012Η ερο ηνία πρώτης έγκρισης
μ μ : 11/09/2012Η ερο ηνία ανανέωσης της άδειας
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
{MM/ }ΕΕΕΕ
Σελίδα 5 από 5