ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
TRIVASTAL
®
50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε δισκίο περιέχει 50 mg Πιριβεδίλης
Έκδοχο με γνωστές δράσεις: σακχαρόζη
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Νόσος του Parkinson στα αρχικά στάδια και συμπληρωματικά στη θεραπεία με
L-dopa, αμανταδίνη και αντιχολινεργικά φάρμακα. Είναι περισσότερο
αποτελεσματικό στον παρκινσονικό τρόμο.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
2-4 δισκία την ημέρα (100-200 mg/ημέρα) κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Συνιστάται να γίνεται η χορήγηση αρχικά με μικρές δόσεις και ο ρυθμός της
αύξησης της δόσης να είναι βραδύς.
Διακοπή της θεραπείας
H αιφνίδια απόσυρση των ντοπαμινεργικών εκθέτει σε κίνδυνο κακοήθους
νευροληπτικού συνδρόμου.
Για την αποφυγή αυτού του κινδύνου, η δόση της πιριβεδίλης πρέπει να
μειώνεται σταδιακά μέχρι την πλήρη απόσυρση.
Διαταραχή ελέγχου των παρορμήσεων
Για την αποφυγή του κινδύνου διαταραχών ελέγχου των παρορμήσεων,
συνιστάται να χορηγείται η ελάχιστη αποτελεσματική δόση. Πρέπει να
εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης/σταδιακής διακοπής εάν
παρουσιαστούν τέτοια συμπτώματα (βλ. παράγρ. 4.4).
Ασθενείς με ηπατική ή/και νεφρική ανεπάρκεια
Η πιριβεδίλη δεν έχει εξεταστεί σε αυτές τις ομάδες ασθενών. Συνιστάται
προσοχή όταν χορηγείται σε ασθενείς με ηπατική η/και νεφρική ανεπάρκεια.
Παιδιατρικός Πληθυσμός
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της πιριβεδίλης σε παιδιά κάτω των 18
ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Δεν έχει
χρησιμοποιηθεί πιριβεδίλη στο παιδιατρικό πληθυσμό γι΄ αυτήν την ένδειξη.
2
3
4.3 Αντενδείξεις
Αυτό το φάρμακο αντενδείκνυται στις εξής καταστάσεις:
- υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα,
- κυκλοφορικό σοκ
- έμφραγμα μυοκαρδίου στην οξεία φάση
- πνευμονικό οίδημα,
- σε συνδυασμό με νευροληπτικά (εκτός της κλοζαπίνης). (Βλ. παράγρ. 4.5)
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σε υπερτασικούς ασθενείς, η αγωγή με πιριβεδίλη δεν υποκαθιστά σε καμία
περίπτωση την ειδική αγωγή της αρτηριακής υπέρτασης.
Αιφνίδια έναρξη ύπνου
Η πιριβεδίλη έχει συσχετισθεί με υπνηλία και επεισόδια αιφνίδιας έναρξης
ύπνου, κυρίως σε ασθενείς με νόσο του Parkinson. Πολύ σπάνια έχει αναφερθεί
αιφνίδια έναρξη ύπνου κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων, σε
μερικές περιπτώσεις χωρίς να γίνει αντιληπτή ή χωρίς προειδοποιητικές
ενδείξεις. Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερωθούν για αυτό και πρέπει να τους
δοθούν οδηγίες να είναι προσεκτικοί όταν οδηγούν ή χειρίζονται μηχανήματα
κατά τη διάρκεια θεραπείας με πιριβεδίλη. Οι ασθενείς οι οποίοι παρουσίασαν
υπνηλία και/ή επεισόδιο αιφνίδιας έναρξης ύπνου, πρέπει να απέχουν από την
οδήγηση ή το χειρισμό μηχανημάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί μείωση
της δοσολογίας ή διακοπή της θεραπείας.
Ορθοστατική υπόταση
Είναι γνωστό ότι oι αγωνιστές ντοπαμίνης επιδεινώνουν τη συστημική ρύθμιση
της αρτηριακής πίεσης προκαλώντας ορθοστατική υπόταση.
Συνιστάται η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα κατά την
έναρξη της θεραπείας, κυρίως λόγω του γενικού κινδύνου της ορθοστατικής
υπότασης που σχετίζεται με τους αγωνιστές ντοπαμίνης.
Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των ασθενών που ακολουθούν αγωγή με την
πιριβεδίλη, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος πτώσεων, είτε λόγω της
αιφνίδιας έναρξης ύπνου ή υπότασης ή συγχυτικής κατάστασης του ασθενούς.
Διαταραχές ελέγχου της παρόρμησης
Οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για την εκδήλωση
διαταραχών ελέγχου της παρόρμησης. Οι ασθενείς και οι περιθάλποντες πρέπει
να είναι ενήμεροι ότι συμπεριοφοριολογικά συμπτώματα των διαταραχών
ελέγχου της παρόρμησης, όπως παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια,
αυξημένη libido, υπερσεξουαλικότητα, ψυχαναγκαστική κατανάλωση ή αγορές,
κραιπάλη φαγητού και ψυχαναγκαστική κατανάλωση φαγητού, μπορεί να
εκδηλωθούν σε ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με αγωνιστές ντοπαμίνης,
συμπεριλαμβανομένης της πιριβεδίλης. Σε περίπτωση εκδήλωσης αυτών των
συμπτωμάτων, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της
δόσης/σταδιακής διακοπής.
Μη φυσιολογική συμπεριφορά
Μη φυσιολογική συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί και μπορεί να συσχετιστεί με
εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ψευδαισθήσεις, σύγχυση, διέγερση,
επιθετικότητα.
Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης/σταδιακής διακοπής
εάν παρουσιαστούν τέτοια συμπτώματα.
4
Ψυχωτικές διαταραχές
Οι αγωνιστές ντοπαμίνης μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν ψυχωτικές
διαταραχές, όπως παραισθήσεις, παραλήρημα και ψευδαισθήσεις (βλ. παράγρ.
4.5).
Πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο μείωσης της δόσης/σταδιακής διακοπής
εάν παρουσιαστούν τέτοια συμπτώματα.
Δυσκινησία
Σε προχωρημένη νόσο του Parkinson, σε συνδυασμό με l-dopa, μπορεί να
παρουσιαστεί δυσκινησία κατά την αρχική τιτλοποίηση της πιριβεδίλης. Σε
αυτή την περίπτωση, η δόση της πιριβεδίλης πρέπει να μειωθεί.
Κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο
Συμπτώματα που υποδηλώνουν κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο έχουν
παρουσιαστεί με την απότομη απόσυρση ντοπαμινεργικής θεραπείας (βλ
παράγρ. 4.2).
Περιφερικό οίδημα
Περιφερικό οίδημα έχει παρατηρηθεί με τη χρήση ντοπαμινεργικών αγωνιστών.
Αυτό πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη όταν συνταγογραφείται η πιριβεδίλη.
Έκδοχα
Λόγω της παρουσίας σακχαρόζης οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά
προβλήματα δυσανεξίας σε γλυκόζη, κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης ή
ανεπάρκεια σουκράσης- ισομαλτάσης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
Το προϊόν περιέχει το έκδοχο ερυθρό E124, το οποίο μπορεί να προκαλέσει
αλλεργικού τύπου αντιδράσεις.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης
Ο συνδυασμός με νευροληπτικά (εκτός της κλοζαπίνης) αντενδείκνυται καθώς
υπάρχει αμοιβαίος ανταγωνισμός μεταξύ αντιπαρκινσονικών και
νευροληπτικών (βλ. παράγρ. 4.3).
1) Σε άτομα που εμφανίζουν εξωπυραμιδικά συμπτώματα που προκαλούνται
από νευροληπτικά, θα πρέπει να χορηγείται αντιχολινεργικό φάρμακο και όχι
ντοπαμινεργικό φάρμακο (αποκλεισμός των ντοπαμινεργικών υποδοχέων από
τα νευροληπτικά).
2) Οι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν
ψυχωτικές διαταραχές (βλ. παράγρ. 4.4). Εάν απαιτείται νευροληπτική αγωγή
σε ασθενείς με νόσο του Parkinson που ακολουθούν αγωγή με ντοπαμινεργικούς
αγωνιστές, οι τελευταίοι θα πρέπει να ελαττωθούν σταδιακά μέχρι την πλήρη
απόσυρσή τους (η απότομη διακοπή των ντοπαμινεργικών ενέχει τον κίνδυνο
εμφάνισης του «κακοήθους νευροληπτικού συνδρόμου»).
3) Όσον αφορά τα αντιεμετικά νευροληπτικά, θα πρέπει να χορηγείται
αντιεμετικό που δεν ασκεί εξωπυραμιδική δράση.
Ο συνδυασμός με τετραβεναζίνη δεν συνιστάται καθώς υπάρχει αμοιβαίος
ανταγωνισμός μεταξύ ντοπαμινεργικών αντιπαρκινσονικών φαρμάκων και
τετραβεναζίνης.
Ο συνδυασμός της πιριβεδίλης και οινοπνεύματος δεν συνιστάται.
5
Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν συνταγογραφείται πιριβεδίλη με
άλλα ηρεμιστικά φάρμακα.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Γονιμότητα
Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν άμεσες ή έμμεσες επιβλαβείς δράσεις
όσον αφορά την εμβρυική ανάπτυξη, τον τοκετό ή την ανάπτυξη μετά τη
γέννηση.
Κύηση
Το φάρμακο αυτό χορηγείται συνήθως σε ηλικιωμένα άτομα, όπου το
ενδεχόμενο κύησης δεν υφίσταται.
Η πιριβεδίλη έχει δείξει ότι διαπερνά τον πλακούντα στην κύηση σε μύες και
ότι διανέμεται στα εμβρυικά όργανα.
Λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων, η πιριβεδίλη δεν συνιστάται κατά τη
διάρκεια της κύησης και σε γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία
και δεν χρησιμοποιούν αντισύλληψη.
Γαλουχία
Λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων, η χορήγηση του φαρμάκου αυτού κατά τη
διάρκεια της γαλουχίας δεν συνιστάται.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, γεγονός που ενδέχεται να
επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτων ή χειρισμού μηχανών.
Σε ασθενείς που λαμβάνουν πιριβεδίλη και εμφανίζουν υπνηλία και/ή επεισόδια
αιφνίδιας έναρξης ύπνου, θα πρέπει να γίνει σύσταση να απέχουν από την
οδήγηση ή την ενασχόληση με δραστηριότητες όπου η μειωμένη εγρήγορση θα
μπορούσε να θέσει αυτούς ή άλλους σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή
θανάτου (π.χ. χειρισμός μηχανημάτων), μέχρι την επίλυση αυτών των
επαναλαμβανόμενων επεισοδίων και της υπνηλίας (βλ. παρ. 4.4).
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της
αγωγής με πιριβεδίλη και κατατάσονται σύμφωνα με την ακόλουθη συχνότητα:
Πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100, <1/10), όχι συχνές (≥1/1000, <1/100),
σπάνιες (≥1/10000, <1/1000), πολύ σπάνιες (<1/10000), μη γνωστές (δεν
μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές: ελάσσονος σημασίας γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, έμετος,
μετεωρισμός), οι οποίες μπορεί να υποχωρήσουν, κυρίως με αναπροσαρμογή της
δόσης σε ατομικό επίπεδο (η εμφάνιση γαστροεντερικών συμπτωμάτων μπορεί
να ελλατωθεί σημαντικά με την σταδιακή τιτλοποίηση της δόσης (αύξηση κατά
50 mg κάθε 2 εβδομάδες).
Ψυχιατρικές διαταραχές
Συχνές: έχουν παρατηρηθεί ψυχικές διαταραχές, όπως σύγχυση, ανησυχία,
ψευδαισθήσεις (οπτικές, ακουστικές, μικτές), οι οποίες εξαφανίζονται με τη
διακοπή της θεραπείας.
6
Μη γνωστές: επιθετικότητα, ψυχωτικές διαταραχές (παραισθήσεις,
παραλήρημα).
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές: έχει παρατηρηθεί ζάλη, η οποία εξαφανίζεται με τη διακοπή της
θεραπείας.
Η πιριβεδίλη συσχετίζεται με υπνηλία και πολύ σπάνια έχει συσχετισθεί με
υπερβολική υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και με επεισόδια αιφνίδιας
έναρξης ύπνου (βλ. παρ.4.4).
Μη γνωστές: δυσκινησία
Διαταραχές του καρδιαγγειακού
Όχι συχνές: υπόταση, ορθοστατική υπόταση με συγκοπή ή αίσθημα κακουχίας ή
διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης
Διαταραχές ελέγχου της παρόρμησης
Παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, αυξημένη libido,
υπερσεξουαλικότητα, ψυχαναγκαστική κατανάλωση ή αγορές, κραιπάλη
φαγητού και ψυχαναγκαστική κατανάλωση φαγητού, μπορεί να εκδηλωθούν σε
ασθενείς που ακολουθούν αγωγή με αγωνιστές ντοπαμίνης,
συμπεριλαμβανομένου του TRIVASTAL (βλ. παράγραφο 4.4 «Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση»)
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Μη γνωστές: Περιφερικό οίδημα έχει παρατηρηθεί με τη χρήση αγωνιστών
ντοπαμίνης.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει
τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον:
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
4.9 Υπερδοσολογία
Συμπτώματα
Λόγω της εμετικής δράσης της πιριβεδίλης σε πολύ υψηλές δόσεις, είναι
απίθανη η περίπτωση υπερδοσολογίας.
Αντιμετώπιση
Παρόλα αυτά σε περιπτώσεις της κατά λάθος κατάποσης δόσεων που
υπερβαίνουν τη θεραπευτική μπορεί να παρατηρηθούν τα εξής σημεία και
συμπτώματα:
- διακυμάνσεις της αρτηριακής πίεσης, (αρτηριακή υπέρταση ή υπόταση),
- γαστρεντερικά συμπτώματα (ναυτία, έμετος).
7
Τα συμπτώματα αυτά εξαφανίζονται με τη διακοπή της χορήγησης και με
συμπτωματική αγωγή.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αγωνιστές ντοπαμίνης, κωδικός ATC:
N04BC08
H πιριβεδίλη είναι ντοπαμινεργικός αγωνιστής (διεγείρει τους υποδοχείς της
ντοπαμίνης και τις εγκεφαλικές ντοπαμινεργικές οδούς).
Στον άνθρωπο, ο μηχανισμός δράσης της πιριβεδίλης έχει καταδειχθεί από
κλινικές φαρμακολογικές μελέτες:
διέγερση της ηλεκτρογένεσης «ντοπαμινεργικού» τύπου του φλοιού, τόσο
σε κατάσταση εγρήγορσης όσο και κατά τον ύπνο,
κλινική δραστηριότητα στις διάφορες λειτουργίες που ελέγχονται από
την ντοπαμίνη, καθώς η δραστηριότητα αυτή έχει καταδειχθεί χάρη στη
χρήση συμπεριφεριολογικών ή ψυχομετρικών κλιμάκων.
Επιπλέον, η πιριβεδίλη προκαλεί αύξηση της μηριαίας παροχής ύπαρξη
ντοπαμινεργικών υποδοχέων στο μηριαίο αγγειακό δίκτυο μας επιτρέπει να
ερμηνεύσουμε τη δράση της πιριβεδίλης στην περιφερική κυκλοφορία).
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η απορρόφηση της πιριβεδίλης είναι ταχεία.
Η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα επιτυγχάνεται μία ώρα μετά την από του
στόματος λήψη της πιριβεδίλης. Η μείωση της συγκέντρωσης στο πλάσμα
ακολουθεί διφασικό μοντέλο: αποτελείται από μία πρώτη φάση με ημιπερίοδο
ζωής 1,7 ωρών και μία δεύτερη βραδύτερη φάση με ημιπερίοδο ζωής 6,9 ωρών.
Ο μεταβολισμός της πιριβεδίλης είναι έντονος, με δύο κύριους μεταβολίτες (ένα
υδροξυλιωμένο παράγωγο και ένα διυδροξυλιωμένο παράγωγο).
Η απέκκριση γίνεται κυρίως από τα ούρα: το 68% της απορροφηθείσας
πιριβεδίλης απεκκρίνεται μέσω των νεφρών με τη μορφή μεταβολιτών και το
25% απεκκρίνεται μέσω της χολής.
Το δισκίο παρατεταμένηςς αποδέσμευσης των 50 mg πιριβεδίλης επιτρέπει την
προοδευτική απορρόφηση και αποδέσμευση της δραστικής ουσίας
in
vivo.
Οι μελέτες κινητικής που πραγματοποιήθηκαν στον άνθρωπο αποδεικνύουν την
επίτευξη της θεραπευτικής κάλυψης η οποία υπερβαίνει τη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου.
Η απέκκριση μέσω των νεφρών είναι περίπου 50% την 24η ώρα και
ολοκληρώνεται την 48η ώρα.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Η LD
50
της πιριβεδίλης μετά από χορήγηση από του στόματος κυμαίνεται μεταξύ
1460 και 2600 mg/kg, ανάλογα με το είδος του πειραματόζωου.
Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση, η LD
50
ήταν μεταξύ 145 και 175 mg/kg σε
ποντικούς.
Κατόπιν επαναλαμβανόμενης χορήγησης από του στόματος (για 180 ημέρες), το
φάρμακο ήταν καλά ανεκτό στους αρουραίους σε δόση μέχρι και 100
mg/kg/ημέρα και στους πιθήκους σε δόση μέχρι και 30 mg/kg/ημέρα.
Η πιριβεδίλη χορηγούμενη υπο-χρόνια ή χρόνια, ήταν καλά ανεκτή σε
πειραματόζωα. Η πιριβεδίλη δεν επέδειξε κανένα ενδεχόμενο τερατογένεσης σε
8
μύες, επίμυες και κουνέλια. Το φάρμακο δεν παρουσίασε ενδεχόμενη
γονοτοξικότητα σε μία σειρά δοκιμασιών
in vitro
και
in vivo
. Δεν
πραγματοποιήθηκαν μελέτες καρκινογόνου δράσης.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας:
Πολυβιδόνη, στεατικό μαγνήσιο, τάλκης.
Επικάλυψη:
Όξινο ανθρακικό νάτριο, νατριούχος καρμελλόζη, διοξείδιο του τιτανίου E171,
ερυθρό E124, πολυβιδόνη, σακχαρόζη, κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου,
πολυσορβικό 80, τάλκης, κηρός λευκός.
6.2 Ασυμβατότητες
Καμία.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 έτη.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25C.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κουτί που περιέχει 30 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης σε 2 θήκες (blister 2
x 15 – PVC/αλουμίνιο).
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 72 & Αγαμέμνονος
152 31 Χαλάνδρι
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 1 Οκτωβρίου 1975
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 31 Μαΐου 2011
9
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
<ΜΜ/ΕΕΕΕ>
10