SPC Selexid® N Injection, 1 g/vial
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SELEXID® N
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Selexid® N Injection
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Mecillinam 1 g/vial.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Κόνις για ενέσιμο διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Ουρολοιμώξεις και σαλμονελλώσεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα
στη
mecillinam.
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Ενήλικες: 200 mg-1 g ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια χορηγούμενο 3 ή 4 φορές την
ημέρα (μέχρι και 60 mg/kg βάρους σώματος την ημέρα).
Παιδιά: 20-40 mg/kg βάρους σώματος σε 3 ή 4 δόσεις.
4.3. Αντενδείξεις
Γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, σε άλλες πενικιλλίνες ή
κεφαλοσπορίνες.
4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σοβαρές και σε μερικές περιπτώσεις θανατηφόρες αντιδράσεις
υπερευαισθησίας
ναφυλακτικές) έχουν αναφερθεί σε ασθενείς υπό θεραπεία με πενικιλλίνη.
Αυτές οι
αντιδράσεις είναι περισσότερο πιθανό να συμβούν σε άτομα με ιστορικό
υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες ή/και ιστορικό υπερευαισθησίας σε
διάφορα
αλλεργιογόνα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά με ιστορικό ευαισθησίας στις
πενικιλλίνες
που παρουσίασαν σοβαρές αντιδράσεις όταν έλαβαν κεφαλοσπορίνες. Πριν
από την
έναρξη της θεραπείας με Selexid N να λαμβάνεται προσεκτικό ιστορικό που
να αφορά
προηγούμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες,
κεφαλοσπορίνες ή άλλα
αλλεργιογόνα. Εάν συμβεί αλλεργική αντίδραση, η αγωγή με Selexid N θα
πρέπει να
διακοπεί και να αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σοβαρές αναφυλακτικές
αντιδράσεις
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με επινεφρίνη, οξυγόνο, ενδοφλέβια
στεροειδή και
υποστήριξη της αναπνοής περιλαμβανομένης της διασωλήνωσης.
Ψευδομεμβρανώδης κολίτις έχει αναφερθεί με όλα σχεδόν τα
αντιμικροβιακά φάρμακα.
Δια τούτο πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση και διάγνωση σε ασθενείς
οι οποίοι
παρουσιάζουν διάρροια μετά από χορήγηση αντιμικροβιακών.
Σε παρατεταμένη χορήγηση, συνιστάται παρακολούθηση της νεφρικής και
ηπατικής
λειτουργίας.
4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές
αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χορήγηση προβενεσίδης μειώνει την απέκκριση της mecillinam
και ως εκ τούτου αυξάνει το επίπεδο του αντιβιοτικού στο αίμα.
Όταν χορηγείται το Mecillinam σε συνδυασμό με άλλο αντιβιοτικό, κάθε
σκεύασμα πρέπει να χορηγηθεί χωριστά. Δεν πρέπει να προστίθεται σε υγρά
έγχυσης που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά.
Η κάθαρση της μεθοξετράτης από τον οργανισμό μπορεί να μειωθεί με την
ταυτόχρονη χρήση πενικιλλινών.
4.6. Κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Να αποφεύγεται στο 1
ο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Θηλασμός
Όπως και με τις άλλες πενικιλλίνες, ίχνη της mecillinam μπορεί να
ανιχνευθούν στο μητρικό γάλα. Ωστόσο, στις θεραπευτικές δόσεις του
Selexid® δεν αναμένονται επιπτώσεις στο παιδί που θηλάζει.
Το Selexid® μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το Selexid® δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γαστρεντερικές
διαταραχές και διάφορες δερματικές αντιδράσεις.
Ανεπιθύμητες ενέργειες από το ανώτερο γαστρεντερικό εμφανίσθηκαν σε
5%, διάρροια σε 2% και εξάνθημα σε 1% των ασθενών.
Αναφυλακτικές αντιδράσεις, μεταβολές των έμμορφων στοιχείων του
αίματος και διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας έχουν αναφερθεί σε
μεμονωμένες περιπτώσεις.
Η θεραπεία διακόπηκε σε λιγότερο από 1% των ασθενών εξαιτίας των
ανεπιθύμητων ενεργειών.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων καταχωρούνται από το MedDRA
SOC και οι μεμονωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται
ξεκινώντας με τις πιο συχνά αναφερόμενες.
Πολύ συχνές > 1/10
Συχνές > 1/100 και < 1/10
Όχι συχνές > 1/1,000 και < 1/100
Σπάνιες > 1/10,000 και < 1/1,000
Πολύ σπάνιες < 1/10,000
Μη γνωστές (δεν μπορούν να υπολογισθούν με βάση τα κλινικά δεδομένα)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Μη γνωστές:
Θρομβοπενία
Ουδετεροπενία
Λευκοπενία
Ηωσινοφιλία
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Συχνές:
Διάρροια
Έμετος
Κοιλιακή δυσφορία
Ναυτία
Κοιλιακό άλγος
Μη γνωστές:
Κολίτιδα εξ αντιβιοτικών
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Όχι συχνές:
Κόπωση
Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων
Μη γνωστές:
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Ήπια αναστρέψιμη αύξηση της ASAT, ALAT, αλκαλικής φωσφατάσης και
χολερυθρίνης
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Μη γνωστές:
Αναφυλακτική αντίιδραση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Όχι συχνές:
Πονοκέφαλος
Ζάλη
Ίλιγγος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές:
Εξάνθημα*
Μη γνωστές:
Κνίδωση
Κνησμός
Αγγειονευρωτικό οίδημα
*Έχουν αναφερθεί διάφορα είδη εξανθημάτων όπως ερυθηματώδες,
κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της ομάδας των β-λακταμικών
αντιβιοτικών:
Αγγειονευρωτικό οίδημα
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Ήπια αναστρέψιμη αύξηση της ASAT, ALAT, αλκαλικής φωσφατάσης και
χολερυθρίνης
Αναφυλακτική αντίδραση
Θρομβοπενία
Ουδετεροπενία
Λευκοπενία
Ηωζινοφιλία
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της ομάδας των πενικιλλινών:
Κολίτιδα εξ αντιβιοτικών
4.9. Υπερδοσολογία
Δεν υπάρχει εμπειρία υπερδοσολογίας με Selexid® N. Ωστόσο, υπερβολικές
δόσεις Selexid® είναι πιθανό να προκαλέσουν ναυτία, έμετο και γαστρίτιδα.
Η θεραπεία θα πρέπει να περιορίζεται σε αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
και σε υποστηρικτικά μέτρα.
Αν κριθεί απαραίτητο, η αιμοδιάλυση θα ελαττώσει το επίπεδο του
φαρμάκου στο αίμα.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθήνας: 2107793777.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ATC: J01CA11
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Το Mecillinam ανήκει σε ομάδα νέου τύπου πενικιλλινών - τις
αμιδινοπενικιλλίνες - με
αντιμικροβιακό φάσμα που διαφέρει κατά πολύ από εκείνο των ήδη γνωστών
ακυλαμινοπενικιλλινών.
Εμφανίζει εκλεκτική και αρκετά ισχυρή αντιμικροβιακή δράση κατά των
αρνητικών κατά
gram βακίλλων, όπως τα περισσότερα εντεροβακτηριακά περιλαμβανομένων
των E
.
coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Salmonella, Shigella, μερικών στελεχών
Serratia marcescens, Citrobacter, P. vulgaris και Yersinia. Το Acinetobacter, o Proteus
ινδόλη θετικός, η Pseudomonas, η Serratia και τα gram αρνητικά αναερόβια
βακτήρια,
συνήθως είναι ανθεκτικά. Η δραστικότης είναι επίσης ασθενής κατά των
gram θετικών
βακτηρίων, ενώ ο Enterococcus
faecalis είναι ανθεκτικός.
Είναι βακτηριοκτόνο. Δρα παρεμποδίζοντας τον σχηματισμό του κυτταρικού
τοιχώματος
των μικροοργανισμών, αλλά η θέση δράσης της Pivmecillinam διαφέρει από
εκείνη των
άλλων αντιβιοτικών. Αυτός δε είναι ο λόγος που σπάνια εμφανίζεται
διασταυρούμενη
αντοχή μεταξύ Mecillinam και των άλλων αντιβιοτικών της β-λακτάμης.
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Μετά από ενδομυϊκή ένεση των 400 mg mecillinam, παρατηρούνται μέγιστες
συγκεντρώσεις στον ορό, της τάξεως των 12 μg/ml, υψηλότερα δε αλλά
λιγότερο
διατηρούμενα επίπεδα στον ορό επιτυγχάνονται μετά από ενδοφλέβια ένεση.
Το Mecillinam συνδέεται με τις πρωτεϊνες κατά 10-15%.
Κατανέμεται στον οργανισμό, σε υψηλές συγκεντρώσεις, στον ορό, νεφρούς,
ήπαρ,
πνεύμονες, χολή και ούρα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του mecillinam είναι
περίπου μια
ώρα. Περίπου το 40-50% της δόσης, μετά την χορήγηση από του στόματος,
και το 70%
μετά από παρεντερική χορήγηση, απεκκρίνεται αναλλοίωτο από τα ούρα
μέσα σε 6 ώρες.
5.3. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Μελέτες δείχνουν ότι το mecillinam έχει πολύ χαμηλή τοξικότητα, η
ενδοφλέβια LD
50
είναι πάνω από 1200 mg/kg σε ποντίκια. Τερατογεννετικές μελέτες σε
ποντίκια δεν
παρουσίασαν στοιχεία μετάλλαξης.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1. Κατάλογος εκδόχων
Δεν υπάρχουν έκδοχα.
6.2. Ασυμβατότητες
Να διαλυθεί η δραστική ουσία μόνο σε ύδωρ προς έγχυση ή ενέσιμο
ισοτονικό διάλυμα
χλωριούχου νατρίου. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλες φαρμακευτικές
ουσίες.
6.3. Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
0
C.
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη
Selexid N 1 g: Κουτί που περιέχει 1 γυάλινο φιαλίδιο κόνεως για ενέσιμο
διάλυμα (λευκής σκόνης).
6.6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για ενδομυϊκή χορήγηση 1 g mecillinam σκόνης διαλύεται σε 5 ml
αποστειρωμένου ύδατος, ακριβώς πρίν τη χρήση.
Για ενδοφλέβια χορήγηση 1 g mecillinam διαλύεται σε 10 ml ενέσιμου ύδατος,
ακριβώς πρίν τη χρήση, το διάλυμα ενίεται αργά γιά 3-4 λεπτά.
Για ενδοφλέβια στάγδην έγχυση 1 g mecillinam σκόνης διαλύεται σε 10 ml
ενέσιμου ύδατος. Το διάλυμα προστίθεται σε 50-100 ml φυσιολογικού ορού ή
διαλύματος κατάλληλου προς έγχυση. Η χορήγηση γίνεται ενδοφλέβια στάγδην
για 15-30 λεπτά.
Η δόση θεραπείας δεν πρέπει να μειώνεται όταν χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα
αντιβιοτικά. Το Selexid δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φάρμακα.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
LEO Pharmaceutical Products Hellas Ltd
Μενεξέδων 1014564 Κηφισιά Αττική
ΤΗΛ. 2106834322
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
72508/07/12-2-08
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
6.5.1992/12-2-2010
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
12.2.2008
SPC Selexid® N Injection, 400 mg/vial
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
SELEXID® N
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Selexid® N Injection
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Mecillinam 400 mg/vial
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Eνέσιμο ξηρό.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Ουρολοιμώξεις και σαλμονελλώσεις που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα
στη
mecillinam.
4.2. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ενήλικες: 200 mg-1 g ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια χορηγούμενο 3 ή 4 φορές την
ημέρα (μέχρι και 60 mg/kg βάρους σώματος την ημέρα).
Παιδιά: 20-40 mg/kg βάρους σώματος σε 3 ή 4 δόσεις.
4.3. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, σε άλλες πενικιλλίνες ή
κεφαλοσπορίνες.
4.4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Σοβαρές και σε μερικές περιπτώσεις θανατηφόρες αντιδράσεις
υπερευαισθησίας
ναφυλακτικές) έχουν αναφερθεί σε ασθενείς υπό θεραπεία με πενικιλλίνη.
Αυτές οι
αντιδράσεις είναι περισσότερο πιθανό να συμβούν σε άτομα με ιστορικό
υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες ή/και ιστορικό υπερευαισθησίας σε
διάφορα
αλλεργιογόνα. Έχουν αναφερθεί περιστατικά με ιστορικό ευαισθησίας στις
πενικιλλίνες
που παρουσίασαν σοβαρές αντιδράσεις όταν έλαβαν κεφαλοσπορίνες. Πριν
από την
έναρξη της θεραπείας με Selexid N να λαμβάνεται προσεκτικό ιστορικό που
να αφορά
προηγούμενες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις πενικιλλίνες,
κεφαλοσπορίνες ή άλλα
αλλεργιογόνα. Εάν συμβεί αλλεργική αντίδραση, η αγωγή με Selexid N θα
πρέπει να
διακοπεί και να αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σοβαρές αναφυλακτικές
αντιδράσεις
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με επινεφρίνη, οξυγόνο, ενδοφλέβια
στεροειδή και
υποστήριξη της αναπνοής περιλαμβανομένης της διασωλήνωσης.
Ψευδομεμβρανώδης κολίτις έχει αναφερθεί με όλα σχεδόν τα
αντιμικροβιακά φάρμακα.
Δια τούτο πρέπει να γίνεται προσεκτική εξέταση και διάγνωση σε ασθενείς
οι οποίοι
παρουσιάζουν διάρροια μετά από χορήγηση αντιμικροβιακών.
Σε παρατεταμένη χορήγηση, συνιστάται παρακολούθηση της νεφρικής και
ηπατικής
λειτουργίας.
4.5. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Η ταυτόχρονη χορήγηση προβενεσίδης μειώνει την απέκκριση της mecillinam
και ως εκ τούτου αυξάνει το επίπεδο του αντιβιοτικού στο αίμα.
Όταν χορηγείται το Mecillinam σε συνδυασμό με άλλο αντιβιοτικό, κάθε
σκεύασμα πρέπει να χορηγηθεί χωριστά. Δεν πρέπει να προστίθεται σε υγρά
έγχυσης που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά.
Η κάθαρση της μεθοξετράτης από τον οργανισμό μπορεί να μειωθεί με την
ταυτόχρονη χρήση πενικιλλινών.
4.6. ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ
ήση κατά την κύηση
Κύηση
Να αποφεύγεται στο 1
ο
τρίμηνο της εγκυμοσύνης.
Γαλουχία
Όπως και με τις άλλες πενικιλλίνες, ίχνη της mecillinam μπορεί να
ανιχνευθούν στο μητρικό γάλα. Ωστόσο, στις θεραπευτικές δόσεις του
Selexid® δεν αναμένονται επιπτώσεις στο παιδί που θηλάζει.
Το Selexid® μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θηλασμού.
4.7. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Το Selexid® δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
4.8. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γαστρεντερικές
διαταραχές και διάφορες δερματικές αντιδράσεις.
Ανεπιθύμητες ενέργειες από το ανώτερο γαστρεντερικό εμφανίσθηκαν σε
5%, διάρροια σε 2% και εξάνθημα σε 1% των ασθενών.
Αναφυλακτικές αντιδράσεις, μεταβολές των έμμορφων στοιχείων του
αίματος και διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας έχουν αναφερθεί σε
μεμονωμένες περιπτώσεις.
Η θεραπεία διακόπηκε σε λιγότερο από 1% των ασθενών εξαιτίας των
ανεπιθύμητων ενεργειών.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων καταχωρούνται από το MedDRA
SOC και οι μεμονωμένες ανεπιθύμητες ενέργειες ταξινομούνται
ξεκινώντας με τις πιο συχνά αναφερόμενες.
Πολύ συχνές > 1/10
Συχνές > 1/100 και < 1/10
Όχι συχνές > 1/1,000 και < 1/100
Σπάνιες > 1/10,000 και < 1/1,000
Πολύ σπάνιες < 1/10,000
Μη γνωστές (δεν μπορούν να υπολογισθούν με βάση τα κλινικά δεδομένα)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Μη γνωστές:
Θρομβοπενία
Ουδετεροπενία
Λευκοπενία
Ηωσινοφιλία
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Συχνές:
Διάρροια
Έμετος
Κοιλιακή δυσφορία
Ναυτία
Κοιλιακό άλγος
Μη γνωστές:
Κολίτιδα εξ αντιβιοτικών
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού
χορήγησης
Όχι συχνές:
Κόπωση
Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων
Μη γνωστές:
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Ήπια αναστρέψιμη αύξηση της ASAT, ALAT, αλκαλικής φωσφατάσης και
χολερυθρίνης
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Μη γνωστές:
Αναφυλακτική αντίιδραση
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Όχι συχνές:
Πονοκέφαλος
Ζάλη
Ίλιγγος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Όχι συχνές:
Εξάνθημα*
Μη γνωστές:
Κνίδωση
Κνησμός
Αγγειονευρωτικό οίδημα
*Έχουν αναφερθεί διάφορα είδη εξανθημάτων όπως ερυθηματώδες,
κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της ομάδας των β-λακταμικών
αντιβιοτικών:
Αγγειονευρωτικό οίδημα
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Ήπια αναστρέψιμη αύξηση της ASAT, ALAT, αλκαλικής φωσφατάσης και
χολερυθρίνης
Αναφυλακτική αντίιδραση
Θρομβοπενία
Ουδετεροπενία
Λευκοπενία
Ηωζινοφιλία
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της ομάδας των πενικιλλινών:
Κολίτιδα εξ αντιβιοτικών
4.9. ΥΠΕΡΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
Δεν υπάρχει εμπειρία υπερδοσολογίας με Selexid® N. Ωστόσο, υπερβολικές
δόσεις Selexid® είναι πιθανό να προκαλέσουν ναυτία, έμετο και γαστρίτιδα.
Η θεραπεία θα πρέπει να περιορίζεται σε αντιμετώπιση των συμπτωμάτων
και σε υποστηρικτικά μέτρα.
Αν κριθεί απαραίτητο, η αιμοδιάλυση θα ελαττώσει το επίπεδο του
φαρμάκου στο αίμα.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων Αθήνας: 2107793777.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κωδικός ATC: J01CA11
5.1. ΦΑΡΜΑΚΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Mecillinam ανήκει σε ομάδα νέου τύπου πενικιλλινών - τις
αμιδινοπενικιλλίνες - με
αντιμικροβιακό φάσμα που διαφέρει κατά πολύ από εκείνο των ήδη γνωστών
ακυλαμινοπενικιλλινών.
Εμφανίζει εκλεκτική και αρκετά ισχυρή αντιμικροβιακή δράση κατά των
αρνητικών κατά
gram βακίλλων, όπως τα περισσότερα εντεροβακτηριακά περιλαμβανομένων
των E.
Coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Salmonella, Shigella, μερικών στελεχών της
Serratia marcescens, Citrobacter, P. Vulgaris και Yersinia. Το Acinetobacter, o Proteus
ινδόλη θετικός, η Pseudomonas, η Serratia, τα gram αρνητικά αναερόβια
βακτήρια,
συνήθως είναι ανθεκτικά. Η δραστικότης είναι επίσης ασθενής κατά των
gram θετικών
βακτηρίων, ενώ ο Enterococcus
faecalis είναι ανθεκτικός.
Είναι βακτηριοκτόνο. Δρα παρεμποδίζοντας τον σχηματισμό του κυτταρικού
τοιχώματος
των μικροοργανισμών, αλλά η θέση δράσης της Pivmecillinam διαφέρει από
εκείνη των
άλλων αντιβιοτικών. Αυτός δε είναι ο λόγος που σπάνια εμφανίζεται
διασταυρούμενη
αντοχή μεταξύ Mecillinam και των άλλων αντιβιοτικών της β-λακτάμης.
5.2. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μετά από ενδομυϊκή ένεση των 400 mg mecillinam, παρατηρούνται μέγιστες
συγκεντρώσεις στον ορό, της τάξεως των 12 μg/ml, υψηλότερα δε αλλά
λιγότερο
διατηρούμενα επίπεδα στον ορό επιτυγχάνονται μετά από ενδοφλέβια ένεση.
Το Mecillinam συνδέεται με τις πρωτεϊνες κατά 10-15%.
Κατανέμεται στον οργανισμό, σε υψηλές συγκεντρώσεις, στον ορό, νεφρούς,
ήπαρ,
πνεύμονες, χολή και ούρα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του mecillinam είναι
περίπου μια
ώρα. Περίπου το 40-50% της δόσης, μετά την χορήγηση από του στόματος,
και το 70%
μετά από παρεντερική χορήγηση, απεκκρίνεται αναλλοίωτο από τα ούρα
μέσα σε 6 ώρες.
5.3. ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μελέτες δείχνουν ότι το mecillinam έχει πολύ χαμηλή τοξικότητα, η
ενδοφλέβια LD
50
είναι πάνω από 1200 mg/kg σε ποντίκια. Τερατογεννετικές μελέτες σε
ποντίκια δεν
παρουσίασαν στοιχεία μετάλλαξης.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΕΚΔΟΧΑ
Δεν υπάρχουν έκδοχα. Σύνθεση διαλύτη: Water for injection.
6.2. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ
Να διαλυθεί η δραστική ουσία μόνο σε ύδωρ προς έγχυση ή ενέσιμο
ισοτονικό διάλυμα
χλωριούχου νατρίου. Δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλες φαρμακευτικές
ουσίες.
6.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
3 χρόνια
6.4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Να διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
6.5. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ
Selexid N 400 mg: Κουτί που περιέχει 10 γυάλινα φιαλίδια ξηράς ουσίας και
10 φύσιγγες
με 10 ml διαλύτη.
6.6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για ενδομυϊκή χορήγηση 400 mg mecillinam σκόνης διαλύονται σε 2 ml ενέσιμου
ύδατος, ακριβώς πρίν τη χρήση.
Για ενδοφλέβια χορήγηση 400 mg mecillinam διαλύονται σε 4 ml ενέσιμου ύδατος,
ακριβώς πρίν τη χρήση, το διάλυμα ενίεται αργά γιά 3-4 λεπτά.
Για ενδοφλέβια στάγδην έγχυση 400 mg mecillinam σκόνης διαλύονται σε 10 ml
ενέσιμου ύδατος. Το διάλυμα προστίθεται σε 50-100 ml φυσιολογικού ορού ή
διαλύματος κατάλληλου προς έγχυση. Η χορήγηση γίνεται ενδοφλέβια στάγδην
για 15-30 λεπτά.
Η δόση θεραπείας δεν πρέπει να μειώνεται όταν χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα
αντιβιοτικά. Το Selexid δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φάρμακα.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
LEO Pharmaceutical Products Hellas Ltd
Μενεξέδων 1014564 Κηφισιά Αττική
ΤΗΛ. 2106834322
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
635/6.5.1992
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
6.5.1992
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
24.2.2003
SPC Selexid FC TAB 200 mg
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)
SELEXID Δισκία 200 MG
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Selexid
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Pivmecillinam hydrochloride 200 mg
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Δισκία επικαλυμένα με υμένιο.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις
Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα και σαλμονελλώσεις που
οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στη Mecillinam.
Πιθανώς αποτελεσματικό στη θεραπεία του τυφοειδούς
πυρετού και σε μερικούς φορείς σαλμονέλλας όπου
κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση αντιβιοτικού
(περιορισμένη κλινική εμπειρία).
4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα
Ενήλικες: 200-400 mg τρεις φορές την ημέρα
Παιδιά με βάρος μικρότερο των 40 kg: 20 mg/kg την
ημέρα σε 3 διηρημένες δόσεις.
Σαλμονελλώσεις
Τυφοειδής πυρετός
Ενήλικες: 1,2-2,4 g ημερησίως για 14 ημέρες.
Για φορείς η θεραπεία μπορεί να παραταθεί σε 2-4
εβδομάδες.
Παιδιά: 30-60 mg/kg την ημέρα σε 3 διηρημένες δόσεις.
4.3. Αντενδείξεις
Γνωστή υπερευσθησία στη δραστική ουσία, σε άλλες
πενικιλλίνες ή κεφαλοσπορίνες, ή σε κάποιο από τα
έκδοχα.
Καθυστέρηση της διέλευσης μέσω του οισοφάγου καθώς
μπορεί να προκληθεί εξέλκωση του οισοφάγου στην
περίπτωση της παρατεταμένης επαφής με το
βλεννογόνο.
Ασθενείς με διαταραχές που είναι γνωστό ότι οδηγούν σε
σοβαρή ανεπάρκεια καρνιτίνης όπως μεθυλμηλονική
οξυουρία και προπιονική οξέωση.
4.4. Εδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση
Η ταυτόχρονη θεραπεία με βαλπροϊκό οξύ, βαλπροϊκό ή
άλλο φάρμακο που απελευθερώνει πιβαλικό οξύ πρέπει να
αποφεύγεται (βλ. παράγραφο 4.5).
Η παρατεταμένη χρήση αυξάνει τον κίνδυνο για
εξάντληση των αποθεμάτων καρνιτίνης.
Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται με τουλάχιστον μισό
ποτήρι υγρού λόγω του κινδύνου εξέλκωσης του
οισοφάγου.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Η ταυτόχρονη χορήγηση προβενεσίδης μειώνει την
απέκκριση της mecillinam και ως εκ τούτου αυξάνει το
επίπεδο του αντιβιοτικού στο αίμα.
Η κάθαρση της μεθοξετράτης από τον οργανισμό μπορεί
να μειωθεί με την ταυτόχρονη χρήση πενικιλλινών.
Η ταυτόχρονη θεραπεία με βαλπροϊκό οξύ, βαλπροϊκό ή
άλλο φάρμακο που απελευθερώνει πιβαλικό οξύ πρέπει να
αποφεύγεται λόγω του αυξημένου κινδύνου για
εξάντληση των αποθεμάτων καρνιτίνης (βλ. παράγραφο
4.4).
4.6. Κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη
Επιδημιολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με
επιτυχία
δεν καταδεικνύουν ανεπιθύμητες ενέργειες της
pivmecillinam στην
εγκυμοσύνη ή στην υγεία του εμβρύου/νεογνού.
Το Selexid® μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης.
Θηλασμός
Όπως και με τις άλλες πενικιλλίνες, ίχνη της mecillinam
μπορεί να ανιχνευθούν στο μητρικό γάλα.
Ωστόσο, στις θεραπευτικές δόσεις του Selexid® δεν
αναμένονται επιπτώσεις στο παιδί που θηλάζει.
Το Selexid® μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια
του θηλασμού.
4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών
Το Selexid® δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών.
4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες
Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα από κλινικές
μελέτες που περιελάμβαναν περισσότερους από 2500
ασθενείς που ελάμβαναν τακτική θεραπεία με Selexid®
δισκία διάρκειας 3-7 ημερών, ανεπιθύμητες ενέργειες
εμφανίσθηκαν σε λιγότερο από 10% των ασθενών.
Οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
είναι γαστρεντερικές διαταραχές και διάφορες
δερματικές αντιδράσεις.
Ανεπιθύμητες ενέργειες από το ανώτερο γαστρεντερικό
εμφανίσθηκαν σε 5%, διάρροια σε 2% και εξάνθημα σε
1% των ασθενών.
Αναφυλακτικές αντιδράσεις, μεταβολές των έμμορφων
στοιχείων του αίματος και διαταραχές της ηπατικής
λειτουργίας έχουν αναφερθεί σε μεμονωμένες
περιπτώσεις.
Η θεραπεία διακόπηκε σε λιγότερο από 1% των ασθενών
εξαιτίας των ανεπιθύμητων ενεργειών.
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων καταχωρούνται
από το MedDRA SOC και οι μεμονωμένες ανεπιθύμητες
ενέργειες ταξινομούνται ξεκινώντας με τις πιο συχνά
αναφερόμενες.
Πολύ συχνές > 1/10
Συχνές > 1/100 και < 1/10
Όχι συχνές > 1/1,000 και < 1/100
Σπάνιες > 1/10,000 και < 1/1,000
Πολύ σπάνιες < 1/10,000
Μη γνωστές (δεν μπορούν να υπολογισθούν με βάση τα
κλινικά δεδομένα)
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του
λεμφικού
συστήματος
Μη γνωστές:
Θρομβοπενία
Ουδετεροπενία
Λευκοπενία
Ηωσινοφιλία
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Συχνές:
Διάρροια
Έμετος
Κοιλιακή δυσφορία
Ναυτία
Κοιλιακό άλγος
Μη γνωστές:
Κολίτιδα εξ αντιβιοτικών
Εξελκώσεις στόματος
Έλκη οισοφάγου
Οισοφαγίτιδα
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της
οδού χορήγησης
Όχι συχνές:
Κόπωση
Διαταραχές ήπατος και χοληφόρων
Μη γνωστές:
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Ήπια αναστρέψιμη αύξηση της ASAT, ALAT, αλκαλικής
φωσφατάσης και χολερυθρίνης
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Μη γνωστές:
Αναφυλακτική αντίιδραση
Παρακλινκές εξετάσεις
Μη γνωστές:
Μείωση επιπέδων καρνιτίνης
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Όχι συχνές:
Πονοκέφαλος
Ζάλη
Ίλιγγος
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου
ιστού
Όχι συχνές:
Εξάνθημα*
Μη γνωστές:
Κνίδωση
Κνησμός
Αγγειονευρωτικό οίδημα
*Έχουν αναφερθεί διάφορα είδη εξανθημάτων όπως
ερυθηματώδες, κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες.
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της ομάδας των β-
λακταμικών αντιβιοτικών:
Αγγειονευρωτικό οίδημα
Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας
Ήπια αναστρέψιμη αύξηση της ASAT, ALAT, αλκαλικής
φωσφατάσης και χολερυθρίνης
Αναφυλακτική αντίδραση
Θρομβοπενία
Ουδετεροπενία
Λευκοπενία
Ηωσινοφιλία
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της ομάδας των
πενικιλλινών:
Κολίτιδα εξ αντιβιοτικών
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις της ομάδας παραγώγων
που περιέχουν πιβαλικό:
Μείωση καρνιτίνης
4.9. Υπερδοσολογία
Δεν υπάρχει εμπειρία υπερδοσολογίας με Selexid®.
Ωστόσο, υπερβολικές δόσεις Selexid® είναι πιθανό να
προκαλέσουν ναυτία, έμετο και γαστρίτιδα. Η θεραπεία
θα πρέπει να περιορίζεται σε αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων και σε υποστηρικτικά μέτρα.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 2107793777
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1. Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Το Pivmecillinam ανήκει σε ομάδα νέου τύπου πενικιλλινών - τις
αμιδινοπενικιλλίνες με αντιμικροβιακό φάσμα που διαφέρει
κατά πολύ από εκείνο των ήδη γνωστών
ακυλαμινοπενικιλλινών.
Εμφανίζει εκλεκτική και αρκετά ισχυρή αντιμικροβιακή δράση
κατά των αρνητικών κατά gram βακίλλων, όπως τα
περισσότερα εντεροβακτηριακά περιλαμβανομένων των
Escherichia
coli
,
Klebsiella
spp
,
Enterobacter
,
Proteus
,
Salmonella
,
Shigella, μερικών στελεχών της Serratia
marcescens
,
Citrobacter
spp
,
P
.
vulgaris και Yersinia
spp. Τα Acinetobacter
spp, o ινδόλη
θετικός Proteus, η Pseudomonas
aeruginosa, η Serratia
,
και τα
gram αρνητικά αναερόβια βακτήρια, συνήθως είναι ανθεκτικά.
Η δραστικότης είναι επίσης ασθενής κατά των gram θετικών
βακτηρίων, ενώ ο Enterococcus
faecalis
είναι ανθεκτικός.
Είναι βακτηριοκτόνο. Δρα παρεμποδίζοντας τον σχηματισμό
του κυτταρικού τοιχώματος των μικροοργανισμών, αλλά η
θέση δράσης της Pivmecillinam διαφέρει από εκείνη των άλλων
αντιβιοτικών. Αυτός είναι ο λόγος που σπάνια εμφανίζεται
διασταυρούμενη αντοχή μεταξύ της Pivmecillinam και των
άλλων β-λακταμικών αντιβιοτικών.
5.2. Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η pivmecillinam απορροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα και
μεταβολίζεται στον οργανισμό σε Mecillinam. Χορηγούμενο από
του στόματος, οι μέγιστες συγκεντρώσεις στον ορό
παρατηρούνται σε μια ώρα περίπου και οι θεραπευτικά
δραστικές συγκεντρώσεις διατηρούνται για 4-5 ώρες. Οι μέσες
μέγιστες συγκεντρώσεις, μετά την από του στόματος
χορήγηση 200 mg, 400 mg & 800 mg είναι 3 μg/ml, 5 μg/ml και 8
μg/ml αντίστοιχα. Η απορρόφηση δεν επηρεάζεται από την
σύγχρονη λήψη τροφής.
Η Mecillinam συνδέεται με τις πρωτεΐνες κατά 5-10%.
Κατανέμεται στον οργανισμό, και ανευρίσκεται σε υψηλές
συγκεντρώσεις, στον ορό, τους νεφρούς, το ήπαρ, τους
πνεύμονες, τη χολή και τα ούρα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της
Mecillinam είναι περίπου μια ώρα. Περίπου το 40-50% της δόσης,
μετά τη χορήγηση από του στόματος και το 70% μετά από
παρεντερική χορήγηση, απεκκρίνεται αναλλοίωτο στα ούρα
μέσα σε 6 ώρες.
5.4. Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια
Η pivmecillinam είναι πρακτικά φάρμακο χωρίς τοξικότητα. Σε
ποντίκια στα οποία χορηγήθηκε το φάρμακο από το στόμα,
διαπιστώθηκε ότι η LD
50
είναι πάνω από 2000 mg ανά kg
βάρους.
Σε δοκιμές χρόνιας τοξικότητας, η pivmecillinam χορηγήθηκε σε
ποντίκια και σκύλους καθημερινά για 6 μήνες σε δόσεις
πολλές φορές μεγαλύτερες από εκείνες που χρησιμοποιούνται
στην κλινική πράξη, χωρίς να εμφανισθούν σημεία τοξικής
δράσης.
Από μελέτες αναπαραγωγής σε πειραματόζωα, που έγιναν με
το Selexid, διαπιστώθηκε ότι το φάρμακο δεν έχει δυσμενή
επίδραση στο έμβρυο ή τη γονιμότητα.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1. Κατάλογος εκδόχων
Cellulose microcrystalline
Hydroxypropylcellulose
Magnesium stearate
Paraffin synthetic
Simethicone emulsion
Επικάλυψη
Hypromellose
6.2. Ασυμβατότητες
Καμία
6.3. Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4. Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του
προϊόντος
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25
o
C
6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κουτί των 12 δισκίων (Blist 1x12).
Κουτί των 24 δισκίων (Blist 2x12).
Κουτί των 12 δισκίων (Blist 2x6).
Κουτί των 24 δισκίων (Blist 4x6).
Μπορεί να μη κυκλοφορήσουν όλα τα μεγέθη.
6.6. Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος
χειρισμός
Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
LEO Pharmaceutical Products Hellas Ltd
Μενεξέδων 10 – 14564 Κηφισιά Αττική
ΤΗΛ. 2106834322
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
52318/15-7-2009
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ανανέωση: 12-2-2010
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
15-7-2009